Kultuur ja Elu 3/2013


Kultuur ja Elu 2/2013

 

 

 Rumeenia võitlejate autasustamine Raudristiga.

Wehrmachti liitlased idarindel

tekst: Jüri Kotšinev
fotod: Wikipedia,, Bundesarchiv Bild

Nii Ungari kui Rumeenia ja Slovakkia sõlmisid 1940. aastal kolmikpakti – ajal mil Saksamaa oli suur jagaja ja kohtumõistja idaeurooplaste poliitilises virvarris. Siiski oli miski, mis nimetatud Ida-Euroopa riike ühendas ning Saksamaalt kaitset ja liitu otsima sundis – see oli õigustatud hirm stalinliku bolševismi ees. Vaatleme, milline oli olukord Wehrmachti liitlaste leeris sõja lõpufaasis. Algusosa KE 2-2013

Uus olukord Wehrmachti liitlaste leeris sõja lõpufaasis

1944. aasta augustis reetis Rumeenia oma endised liitlased ning asus võitlema NSVL-i poolel, paljastades punavägedele Ungari lõunapiirid. Et täita kiiresti tekkinud tühikut, olid ungarlased sunnitud moodustama õppediviisidest niinimetatud sküüdi diviisid (Scytian). Tegemist ei olnud täiskomplekteeritud diviisidega, vaid tavaliselt kahest pataljonist ja ühest kahurväepatareist koosnevate väiksemate ühendustega, mis kuidagi ei andnud diviiside mõõtu välja. Kiiresti taasmoodustatud 3. armee (1. tankidiviis, sküüdi ratsaväediviis, 20. jalaväediviis, 23. reservdiviis, 4., 5., ja 8. sküüdidiviis) suunati Lääne-Transilvaaniasse, kus nad pidid peatama Rumeenia-NSVL ühispealetungi, kes liikusid üle Karpaatide. 3. armee asus kaitsepositsioonile. Üksikud Ungari üksused, kes olid liitunud punaarmeega, üritasid veenda samal ajal Ungari 1. armee juhatajat kindral Bela Miklos`i asuma võitlusesse sakslaste vastu. Miklos ei võtnud neid kuulda ning taganes oma vägedega lääne suunal, nagu seda oli sunnitud tegema ka Ungari 2. armee. Samal ajal pidas Horthy saksavastase koalitsiooni esindajatega salajasi läbirääkimisi ning kuulutas 1944. aasta 15. oktoobril välja relvarahu. Sakslased ei mõelnud kaua ja arreteerisid nende suhtes reeturlikult käitunud endise Ungari regendi viivitamatult. Horthy asemele panid nad Ungari valitsuse etteotsa marurahvusliku parteijuhi Ferenc Szalasi. Ungari armee sattus üha suurema sakslastest kindralite kontrolli alla, kuna Wehrmachti juhatus ei usaldanud enam Ungari ohvitsere. Samal ajal oli Wehrmachtil hädasti vaja liitlaste abi elavjõus ning lahend leiti, kui otsustati ungarlastest moodustada neli relva-SS üksust. Nendeks üksusteks said SS-diviisid: 25. „Hunyadi” ja 26. „Gombos” SS-diviisid. Kaks ülejäänud diviisi jäidki moodustamata. Lisaks sellele loodi veel kaks uut väeosa – langevarjurite dessantdiviis „Szent Lazlo” („Püha Lazlo”) ja jalaväediviis „Kossuth”.
„Szent Lazlo” diviisi kuulus 1. langevarjurite pataljon, 1. ja 2. eliitjalaväerügement, 1. ja 2. tankirügement, 1. ja 2. luurepataljon kaks jõevalvepataljoni ning õhutõrjedivisjon. „Kossuth” diviisi kuulus 101., 102. ja 103. jalaväerügement ning 101. kahurväerügement.
1944. aasta detsembris taganes Ungari 1. armee Slovakkiasse. Ungari 2. armee formeeriti laiali ning selle väeüksused liideti Ungari 3. armeega, mis asus siis Balatoni järvest lõunas. Põhja-Ungaris asusid samal ajal kaitsepositsioonidel Wehrmachti 6. ja 8. armee. Budapesti kaitses Ungari-Saksa segagarnison, mis koosnes 1. tankidiviisist, 10. jalaväediviisist ja 12. reservdiviisist. Peale selle kaitses Budapesti ründekahurväe üksus, kuhu kuulusid 1. soomusmasinate, 6., 8., 9. ja 10. kahurväedivisjon, õhutõrjedivisjon ja „Raudse Kaardiväe” vabatahtlike kaitseüksus. 1945. aasta veebruaris ei suutnud Wehrmachti üksused piiratud linnast läbi murda ning Budapest kapituleerus. Ungari 1. armee taganes Moraaviasse ning asus seal kaitseliinile. Märtsis võtsid Wehrmachti üksused ette katse minna vastupealetungile Balatoni järve piirkonnas. Ungari 3. armee riismed taganesid lääne suunas. Ungari 1. ratsaväediviis hävitati täielikult lahingutes Budapesti all. Ungari 3. armee jõudis Põhja-Austriasse. Armee koosseisu kuulus siis 2. tankidiviis, 27. kergediviis, 9. ja 23. reservdiviis ning 7. ja 8. sküüdidiviis. Ungari 3. armee kapituleerus seal ameeriklastele. „Szent Lazlo” diviis võitles samal ajal Austria-Jugoslaavia piiril ning andis 1945. aasta mais ennast vangi inglastele.

Rumeenia

Rumeenia oli enne II maailmasõja algust liidus Prantsusmaaga. 1940. aastaks oli Wehrmachti rumeenlaste liitlase purustanud. Samal ajal viis NSVL oma väed sisse Bessaraabiasse ja Bukoviinasse. Pool Transilvaaniast läks Ungarile ja Rumeenia kuningas Carol loobus troonist oma poja Michay kasuks. Riiki juhtis tegelikult Conducator (juht) kindral Ion Antonescu, kes oli kindel, et Rumeenia saab kaotatud territooriumid tagasi, sõlmides uue liidu Saksamaaga. Sõlmides Drittes Reich’iga pakti, palus ta Hitleril tuua Wehrmachti üksused Rumeeniasse, et kindlustada sellega oma maa neutraalne staatus. Rumeenial oli hindamatu maavara – nafta – ja seda oli Saksamaale väga vaja, kuna algamas oli sõda NSVL-iga ning Wehrmachti tankidiviisidel oli vaja pidevalt kütust. Rumeenia armee oli suurim kõikidest Wehrmachti Idarindel sõdinud liitlaste armeedest. Eelmise kuninga Carol’i reformid tegid Rumeenia armeest tolle aja kohta kaasaegse armee. Rumeenia armee struktuur ja organisatsioon kandis prantslaste armeekorralduse mõjutusi. Samal ajal näitas Saksamaa sõjaline mõtlemine ja sakslaste ilmne paremus taktika valdkonnas nende ülekaalu prantslaste sõjandusteadusega võrreldes ning Antonescu palus kohe peale Saksamaaga pakti sõlmimist saata Rumeeniasse Wehrmachti instruktorid. Saksa sõjandusspetsialistid saabusid Rumeeniasse 1940. aasta oktoobris ning hakkasid valmistama rumeenlasi ette sõjaks NSVL-i vastu.
1939. aasta seisuga koosnes Rumeenia armee ühest kaardiväe- ja 21-st jalaväediviisist. Peale territoriaalseid kaotusi 1940. aastal tuli laiali saata kolm jalaväediviisi – 12., 16. ja 17. diviis. Peale selle moodustati kuus julgeolekudiviisi. Iga Rumeenia diviis koosnes kolmest jalaväe- ja ühest kahurväerügemendist, insenerivägede pataljonist, sidepataljonist, luureeskadronist ning tankitõrje ja kuulipildurite kompaniist. Igal diviisil oli 52 kahurit (75 mm välikahurit ning 100 mm haubitsat). Tankitõrjekahureid oli igal rügemendil kuus. Nende kaliiber oli 37 mm. Iga diviisi juurde kuulus veel kaksteist 47 mm kahurit. Jalaväerügementides olid ka ratsaväeüksused. Rumeenia rügement koosnes kolmest pataljonist, mis jagunesid üheks kuulipildurite ja kolmeks laskurkompaniiks. Rumeenia armees olid ka eliit-mägikütiüksused. Neid oli kokku neli brigaadi, kuhu kuulusid 1–2 jalaväerügementi ning üks kahurväerügement. 1942. aastal nimetati mägiküttide brigaadid ümber diviisideks, kuid nende struktuur ei muutunud.
Jalaväe relvastus Rumeenia armees koosnes 7,92 mm Tšehhi päritolu vintpüssist, ratsaväelastele mõeldud Tšehhi automaadist ZB 30 ning mägiküttidele mõeldud „Škoda” tüüpi kahuritest. Rumeenia ainus tankidiviis ühendati 1941. aastal motoriseeritud jalaväerügemendiga ning moodustas 1. soomusbrigaadi. Tankid selles brigaadis olid Tšehhi päritolu „Škoda LTvz 35” ning kerged luuretankid CKD-tüüpi. Enamik tanke hävis Stalingradi all ning asemele said rumeenlased saksa PzKpfw 38 (f) tüüpi tankid.

Rumeenia II maailmasõjas


Rumeenia lennueskadrill Harkovi lähedal lennuväljal. Tiival Rumeenia lennuväe eraldumärk.

„Barbarossa” sõjaplaanis osalemiseks saatis Rumeenia Wehrmachtile appi oma parimad väeüksused. 3. Rumeenia armee koosseisu kuulus mägikütikorpus (1., 2. ja 4. mägiküttide brigaad) ja motoriseeritud ratsaväekorpus (5., 6. ja 8. ratsaväebrigaad). 4. Rumeenia armee koosnes sakslastest instruktorite koolitatud 5., 6. ja 13. diviisist ning kaardiväe-, piirivalve- ja soomusdiviisidest. Sõjategevuse alguseks said rumeenlased juurde veel vägede täiendust ning lõpuks koosnes Rumeenia armee 1., 2., 3., 6., 7., 8., 10., 11., 14., 15., 18. ja 21. jalaväediviisist, 35. reservdiviisist; 1., 7. ja 9. ratsaväebrigaadist ning lisaks sellele võitlesid rumeenlastega koos nende juurde komandeeritud Wehrmachti väeüksused. 1942. aasta suvel suunati Idarindele rohkesti Rumeenia vägesid. Mägiküttide korpus asus ründama Sevastoopolit. 1942. aasta augustis ületas tugev Rumeenia korpus (18. ja 19. jalaväediviis, 8. ratsaväediviis ja 3. mägiküttide diviis) Kertši väina. Samal ajal suunati Rumeenia 2. mägiküttide diviis Kaukaasiasse, kus liideti Wehrmachti 3. tankikorpusega. Rindele saabusid ka kindral Petre Dumitrescu juhatuse all olev Rumeenia 3. armee (5., 6., 9., 13., 14. ja 15. jalaväe diviis; 1. ja 7. ratsaväediviis, 1. soomusdiviis) ning asus lahingupositsioonidele Stalingradist põhja pool. Samal ajal asus Rumeenia korpus positsioonidele rinde lõunaosas ning võitlema Wehrmachti 4. tankiarmee koosseisus. Rumeenia korpuse koosseisus oli kokku kuus diviisi (1., 2., 4. ja 18. jalaväediviis ning 5. ja 8. ratsaväediviis). Hitler tahtis, et enamik Wehrmachti 4. tankiarmee üksusi oleks läinud Rumeenia kindral Constantinescu 4. armee koosseisu ning koos Wehrmachti 6. ja Rumeenia 3. armeedega moodustanud uue väegrupi „Don” kindral Antonescu üldjuhatuse all. Rumeenlaste 4. armee alustas edasiliikumist, samal ajal kui punaväed alustasid Stalingradi ümberpiiramise operatsiooni ning enamik Rumeenia diviise purustati. Kaks Rumeenia diviisi – 20. jalaväediviis ja 1. ratsaväediviis jäid Stalingradi piiramisrõngasse. Allesjäänud Rumeenia üksused said edasises lahingutegevuses nii hävitavaid lööke, et 1943. aasta veebruariks viidi nad rindetegevuse piirkonnast välja Rumeeniasse ümberformeerimisele. Peale ümberformeerimist kasutati neid vägesid Bessaraabia kaitseks. 1944. aasta maikuus saadeti rindele ümberformeeritud Rumeenia 3. ja 4. armee. Rumeenia armeegruppi kindral Dimitrescu juhatuse all kuulusid 3. Rumeenia ja 6. Wehrmachti armee. Rumeenia 3. armee koosnes 2., 14. ja 21. jalaväediviisist ning 4. mägiküttide ja 1. ratsaväediviisist. Rumeenia 4. armee moodustas koos 8. Wehrmachti armeega väegrupi „Weller”, kus rumeenlaste poolt võitlesid kaardiväediviis, 1., 3., 4., 5., 6., 11., 13. ja 20. jalaväediviis ning 5. ratsaväe- ja 1. soomusdiviis. 1944. aasta augustis asusid punaväeüksused pealetungile ja võidulootuse kaotanud rumeenlased jooksid lihtsalt oma positsioonidelt minema. Rumeenia kuningas Michay lasi arreteerida kindral Antonescu ning allesjäänud Rumeenia üksused asusid võitlema NSVL-i poolel, kus neid kasutati Transilvaanias. Kokku langes Rumeenia vägedes NSVL-i vastase sõjategevuse käigus 350 000 meest ning lisaks sellele veel 170 000 meest peale 1944. aasta üleminekut punavägede poole, sõdides Wehrmachti ja Ungari vastu. Osa rumeenlasi teenis II maailmasõja käigus ka kahes rumeenlastest koosnevas relva-SS rügemendis.

Rumeenia diviisid II maailmasõjas

Kaardiväediviis
Koosseis: kaardiväerügement „Mihai Viteazul”, 1. ja 2. kaardiväerügement, kaardiväe kahurvägi ning kuningliku kaardiväe ratsaeskadron.
1. jalaväediviis
Koosseis: 85. ja 93. jalaväerügement; 5. kütirügement ning 1. ja 3. kahurväerügement; 10 ratsaväeeskadron.
2. jalaväediviis
Koosseis: 1,. 26. ja 31. jalaväerügement; 9. ja 14. kahurväerügement; 1 ratsaväeeskadron.
3. jalaväediviis
Koosseis: 4. ja 30. jalaväerügement; 1. kütirügement; 6. ja 15. kahurväerügement; 1 ratsaväeeskadron.
5. jalaväediviis
Koosseis: 8., 9. ja 32. jalaväerügement; 7. ja 28. kahurväerügement, 6 ratsaväeeskadroni.
6. jalaväediviis
Koosseis: 10., 15. ja 27. jalaväerügement; 11. ja 16. kahurväerügement; 6 ratsaväeeskadroni.
7. jalaväediviis
Koosseis: 14., 16. ja 37. jalaväerügement, 4. ja 8. kahurväerügement; 12 ratsaväerügementi.
8. jalaväediviis
Koosseis: 29. jalaväerügement, 7. ja 8. kütirügement, 12. ja 17. kahurväerügement; 12 ratsaväerügementi.
9. jalaväediviis
Koosseis: 34., 36. ja 40. jalaväerügement; 13. ja 18. kahurväerügement; 4 ratsaväeeskadroni.
10. jalaväediviis
Koosseis: 23., 33. ja 38. jalaväerügement; 3. ja 20. kahurväerügement; 4 ratsaväeeskadroni.
11. jalaväediviis
Koosseis: 2., 3. ja 19. jalaväerügement, 21. ja 26. kahurväerügement, 1 ratsaväeeskadron.
13. jalaväediviis
Koosseis: 7., 22. ja 89. jalaväerügement; 19. ja 41. kahurväerügement; 6 ratsaväeeskadroni.
14. jalaväediviis
Koosseis: 13. ja 39. jalaväerügement; 24. ja 29. kahurväerügement, 12 ratsaväeeskadroni.
15. jalaväediviis
Koosseis: 25. ja 35. jalaväerügement, 10. kütirügement; 23. ja 25. kahurväerügement; 8 ratsaväeeskadroni.
18. jalaväediviis
Koosseis: 18., 90. ja 92. jalaväerügement; 35. ja 36. kahurväerügement; 10 ratsaväeeskadroni.
19. jalaväediviis
Koosseis: 94., 95. ja 96. jalaväerügement; 37. ja 42. kahurväerügement, 10 ratsaväeeskadroni.
20. jalaväediviis
Koosseis: 82., 83. ja 91. jalaväerügement; 39. ja 40. kahurväerügement; 7 ratsaväeeskadroni.
21. jalaväediviis
Koosseis: 11., 12. ja 24. jalaväerügement; 5. ja 30. kahurväerügement, 8 ratsaväeeskadroni.
1. mägikütidiviis
Koosseis: 1. ja 2. mägikütirügement; 1. mägikahurväerügement, 1 motoriseeritud ratsaväeeskadron.
2. mägikütidiviis
Koosseis: 4. ja 5. mägikütirügement; 2. mägikahurväerügement, 1 motoriseeritud ratsväeeskadron.
3. mägikütidiviis
Koosseis. 3. ja 6. mägikütirügement; 3. mägikahurväerügement; 1 motoriseeritud ratsaväeeskadron.
4. mägikütidiviis
Koosseis: 8. ja 9. mägikütirügement; 4. mägikahurväerügement, 1 motoriseeritud ratsaväeeskadron.
Piirivalvediviis
Koosseis: 1. ja 5. piirivalverügement, piirivalve kahurväerügement, 4 ratsaväeeskadroni.
1. ratsaväe diviis
Koosseis: 1. ja 2. ning 13. ratsaväerügement, 1. ratsa-kahurväerügement.
5. ratsaväediviis
Koosseis: 6. motoriseeritud, 7. ja 8. ratsaväerügement; 2. ratsa-kahurväerügement.
6. ratsaväediviis
Koosseis: 9. ja 10. motoriseeritud ja 5. ratsaväerügement; 4. ratsa-kahurväe rügement.
7. ratsaväe diviis
Koosseis: 11. motoriseeritud, 12. ja 9. ratsaväerügement; 5. ratsa-kahurväerügement.
8. ratsaväediviis
Koosseis: 2. ja 3. motoriseeritud ning 4. ratsaväerügement; 3. ratsa-kahurväerügement.
9. ratsaväediviis
Koosseis: 3., 5. ja 11. ratsaväerügement; 6. ratsa-kahurväerügement.
1. tankidiviis
Koosseis: 1. tankirügement; 3. ja 4. motoriseeritud jalaväerügement; 1. motoriseeritud kahurväerügement.

Slovakkia II maailmasõja eel

1939. aastal kasutas Saksamaa ära slovakkide rahvusliikumist ning Hitler kallutas Slovakkiat kuulutama välja iseseisvuse, andes mõista, et vastasel juhul annab ta nende territooriumi tagasi Ungarile, nagu see oli enne 1918. aastat, kui nii Tšehhoslovakkia ja Ungari kuulusid Austria-Ungari keisririiki. Tšehhidest eraldi moodustasidki slovakid oma riigi, mille etteotsa sai president Jozef Tiso. Vastloodud Slovakkia armee sai enda käsutusse sakslaste poolt tšehhidelt ära võetud relvastuse. Slovakkia armee koosseisus teenisid eraldi väeosadena Slovakkias elavad etnilised sakslased. Nendesse väeosadesse slovakke ei lubatud, kuid nad olid Slovakkia armee koosseisus.


Slovakkia president Jozef Tiso külaskäigul Berliinis 1941.

Slovakkia II maailmasõjas

II maailmasõja alguseks koosnes Slovakkia armee kolmest jalaväediviisist, kes osalesid Wehrmachti sõjas Poola vastu. Slovakkide 1. ja 3. diviis hõivasid territooriumi, mis Tiso kinnitusel kuulusid õigusega Slovakkiale. Liitu Saksamaaga nimetas Slovakkia president Tiso „Ristiretkeks bolševismi vastu”. NSVL-i vastu alustatud sõja alguses kuulus Slovakkia armeekorpus Wehrmachti väekoondise „Süd” koosseisu. Slovakkia korpusesse kuulus 1. ja 2. jalaväediviis ning mobiilne tankibrigaad, kuhu kuulus üksik tankipataljon, motoriseeritud jalaväepataljon, insenervägede pataljon ja kahurväedivisjon.
1941. aasta augustis kutsuti slovakkide jalaväediviisid tagasi Slovakkiasse ning neist moodustati 10 000-meheline mobiilne diviis. 1942. aasta talvel sõdis slovakkide mobiilne diviis Lvovi all ning Kiievi ja Miusa piirkonnas. Diviis osales Rostovi vallutamisel, kus võitles kõrvuti relva-SS kuulsa „Wiking” diviisiga. Edasi võitles Slovakkia mobiilne diviis Wehrmachti 1. tankiarmee koosseisus Kuubanimaal. Slovakid kaitsesid Stalingradi katastroofi järel Wehrmachti vägede taganemist Kaukaasiast ning sattusid Krasnodari all piiramisrõngasse. Osa diviisi ellujäänud võitlejaid transporditi lennukitega Krimmi. 1943. aasta jooksul formeeriti Slovakkia mobiilne diviis ümber 1. jalaväediviisiks ning saadeti valvama mereäärset piirkonda Krimmis. Slovakkide ülemjuhatus tegi ettepaneku viia nende väed üle Balkanile või Lääne-Euroopasse. Saksa ülemjuhatus ei tulnud neile selles küsimuses vastu ning slovakid esitasid uue palve – naasta kodumaale. Ka seekord oli vastus eitav, kuigi sakslased lubasid mitte kasutada slovakke esiliinil. Punavägede pealetungi ajal 1944. aastal viidi slovakkide üksused reservi, kuna Wehrmacht ei saanud olla enam kindel nende võitlustahtes. Slovakkidelt võeti ära relvastus ning nende üksused formeeriti ümber ehitusvägede brigaadideks. 1. slovakkide ehitusvägede brigaad suunati Rumeeniasse, 2. brigaad aga Itaaliasse. Samal ajal moodustati Slovakkias kaks uut diviisi – 1. ja 2. jalaväediviisid lahinguteks Karpaatides. Slovakkia keskosas moodustati veel kolmas diviis. 1944. aasta augustis puhkes aga Slovakkias saksavastane ülestõus ning paljud Slovakkia armee sõdurid liitusid ülestõusnutega Kesk-Slovakkias. Neid hakkas toetama NSVL-i lennukitega sinna regiooni toodud tšehhide õhuvägede brigaad. President Tiso valitsus oli veel võimul, kuid seda valitsust toetas Slovakkia armeest vaid üks jalaväerügement, üks õhutõrjerügement ja üks kahurväepatarei. Slovakkia armees teeninud rahvussakslased olid selleks ajaks liitunud Wehrmachtiga, kus edasi võitlesid.

Slovakkia üksuste ülesehitus

Slovakkia jalaväediviisid koosnesid jalaväerügementidest ning motoriseeritud jalaväeüksustest ja kahurväerügementidest. Slovakkide mobiilne diviis koosnes kahest jalaväerügemendist, ühest kahurväerügemendist (kolm patareid – igas 9 kahurit) ning tankikompaniist. ­Tankikompanii kasutas Tšehhi ­päritolu tanke LTvz 35, 38 ja 40. Neid tanke oli kompaniis 12.

Slovakkia diviisid

Mobiilne diviis
Koosseis: 20. ja 21. jalaväerügement; 11. kahurväerügement; 5. luurepataljon; 11. tankikompanii.
Valvediviis
Koosseis: 101. ja 102. jalaväerügement; 31. kahurväerügement; 12. luurepataljon.
1. jalaväediviis
Koosseis: 1., 2. ja 3. jalaväerügement; 1. kahurväerügement, 1. luurepataljon.
2. jalaväediviis
Koosseis: 4., 5. ja 6. jalaväerügement; 2. kahurväerügement. 2. luurepataljon.

Ülejäänud Wehrmachti liitlased Idarindel II maailmasõjas
Itaalia

Mussolini lootis lõigata sõjalist kuulsust, võideldes Saksamaa poolel NSVL-i vastu. Itaalia riigi juht saatis sellel lihtsal kaalutlusel Wehrmachti liitlastena Idarindele 60 000 Itaalia Ekspeditsioonikorpuse (C.S.I.R.) võitlejat. Nimetatud korpus koosnes kolmest diviisist: „Pasubio”, „Torino” ja „Principe Amedeo Duca dAosta”. Kaks esimest diviisi koosnesid kahest jalaväerügemendist ning ühest kahurväerügemendist. Kolmas diviis oli mobiilne ning koosnes kahest ratsaväerügemendist, ühest jalgrattarügemendist, tankiüksusest (L-3 tüüpi kerged tankid) ning abiüksustest. Hiljem liitus nimetatud Itaalia üksustega Idarindel veel „mustsärklaste” 63. leegion „Tagliamente”.
1941. aasta juulis liikus Wehrmachti tagalas. 1942. aasta märtsis saatis Mussolini Idarindele 2. korpuse (jalaväediviisid „Sforcesca”, „Ravenna”, „Cosseria”) ning eliit-alpikorpuse (jalaväediviisi „Vicenza” ja alpidiviisid „Tridentina”, „Julia” ja „Kuneenze”). Samuti saadeti Itaaliast Idarindele „mustsärklaste” üksused „3. jaanuar” ja „23. märts”. Itaalia ekspeditsioonikorpus formeeriti peagi ümber 35. korpuseks. Korpuses oli elavjõudu 227 000 meest. See väekoondis hakkas kandma Itaalia 8. armee nime. 1942. aasta augustis hoidis 8. armee rinnet piki Doni jõge Stalingradist põhjapool Bogutšari piirkonnas. 11. detsembril alanud punaarmee pealetung osutus itaallastele liiga raskeks katsumuseks, nad ei suutnud tegutseda punaväelaste tankiüksuste vastu ning itaallaste 2. ja 35. armeekorpuse hävitasid punaväed peaaegu täielikult. Itaallaste eliitvägi – Alpi korpus – jäi punavägede piiramisrõngasse. Tänu itaallaste väga halvale võitlusvõimele jäi katmata Wehrmachti vägede kaitsejoonel Doni rindel suur lõik. Ellujäänud itaallastest sõdurid toimetati 1943. aasta jaanuaris Ukrainasse ning peagi saadeti need olematu võitlusvõimega mehed tagasi koju – Itaaliasse.


Horvaatia üksus Zagrebis 1941.

Horvaatia

Horvaatia oli II maailmasõja eel jagatud Saksamaa ja Itaalia mõjusfääride vahel kaheks. Horvaadid läksid Idarindele oma üksustega nii Wehrmachti kui ka Itaalia vägede koosseisus. Itaalia-Horvaatia leegion, kus horvaadid teenisid, koosnes kahest jalaväepataljonist ning ühest kahurväedivisjonist. Leegion allus Itaalia 3. mobiilsele diviisile ning langes võitluses kaitselahingutes Doni ääres. Saksa-Horvaatia leegion koosnes jalaväerügemendist, kus oli kolm pataljoni, ning ühest kahurväedivisjonist. Teda nimetati ka „369. Horvaatia Rügemendiks”. See väeosa hävis täielikult Stalingradi lahingus. Osast meestest, kes punaväe vangi langes, moodustati „1. Kuninglik Jugoslaavia brigaad NSVL-is”.
Lisaks nimetatud liitlasüksustele sõdis Wehrmachti poolel II maailmasõjas Idarindel Hispaania vabatahtlikest koosnev 250. jalaväediviis („Sinine diviis”), kes pidas punaväega lahinguid rinde põhjaosas kuni 1943. aasta oktoobrini.
Prantsuse vabatahtlikest moodustatud Prantsuse Vabatahtlike Leegion („L.V.F”) võitles Idarindel 1944. aasta septembrini. Seda nimetati ka 683. rügemendiks.
Belgia vabatahtlikud sõdisid Venemaa lõunaosas kuni 1943. aasta augustini ning kandsid nime 373. Valloonia jalaväepataljon. Nimetatud väeüksused võitlesid oskuslikult ning vapralt ja liitusid SS-rindeüksustega.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv