Kultuur ja Elu 4/2016


Kultuur ja Elu 3/2016

 

 

 

 

 

 Üldinimlikud väärtused on julgeoleku tagatiseks maailmas

II Krimmi Foorum
Ukraina, Lviv, 11. novembril 2016

Endiste kommunistlike režiimide poliitvangide, rahvuslike vabadus-liikumiste esindajate ja inimõiguslaste II Krimmi Foorumi pöördumine maailma avalikkuse poole.

Kommunistlike režiimide poliitvangide ja inimõiguslaste Krimmi Foorum formuleeris Simferoopolis 19. mail 2012. aastal kolm tähtsat järeldust:
- Krimmitatari rahva õiguste rikkumine sai võimalikuks ainult selle tõttu, et kommunismi inimsusevastaseid kuritegusid pole seniajani hukka mõistetud samaväärselt natsismi kuritegudega.
- Venemaa tulevikku ähvardab tema minevik.
- Ukraina demokraatia edu on võtmeks kogu kommunismijärgse ruumi tsiviliseeritud muutmiseks. Ja vastupidi, Ukraina demokraatia lüüasaamine on kogu maailma elulisi huvisid ähvardava geopoliitilise moodustise
taastekkimise ohuks.

Aeg on ainult kinnitanud nende järelduste õigsust ja meile kõigile on osaks saanud nende ignoreerimise jälgid tagajärjed.
Kommunismi kuritegude hukka mõistmata jätmine sai seemneks uuele tšekistlikule režiimile, mis purustas Venemaa rahva tsiviliseeritud perspektiivid Venemaal ja kõigutas kogu maailmakorda. Selle režiimi südametunnistusel on sõda Gruusias, Krimmi annekteerimine, sõda Ida-Ukrainas, ähvardused Balti riikide aadressil, kogu maailma aatomišantaaž, Süüria rahulike elanike kuritegelik pommitamine. Nende kuritegude nimekiri pikeneb vältimatult, kui seda režiimi ei peatata.
Viimasel ajal on õõnestustegevuse ja informatsioonisõja jõudu saanud enda peal tunda ka demokraatliku Lääne riigid. Nende naiivse kergeusklikkuse ja tõde valest eraldada suutmatuse tase muutub järjest ohtlikumaks. Järelikult on nende otsused sageli ebaefektiivsed, mõnikord ka ekslikud. Lääne poliitikute soovimatus tõele silma vaadata, mida õigustatakse soovimatusega saada tõmmatud uude külma sõtta, ainult kiirendab vajumist kriisi.
Putini režiimi poolt kogu inimkonnale heidetud väljakutse on erakordselt ohtlik. Selle ohtlikkuse taset tajume meie – inimesed, kes on oma nahal tunda saanud tšekistliku režiimi küünilisust, valelikkust ja kuritegelikkust. Seepärast hoiatame otsustavalt demokraatlike riikide valitsusi ja rahvaid „agressori rahustamise” illusoorsete katsete eest. Otsida hea ja kurja vahel aritmeetilist keskmist tähendab kurjale järeleandmist.
Meil ei ole praeguse haiguse ravi­miseks valmis retsepti, seda võib leida ainult kõigi jõupingutuste liitmisel. Kuid näeme siiski teatud eeldusi olukorrast väljapääsu leidmiseks:

1. Me väljendame siirast solidaarsust krimmi-tatari rahvaga, kes on viimase 72 aasta jooksul sunnitud üle elama teist massilist tragöödiat ja mõistame hukka Krimmi tatarlaste jälitamise okupatsioonirežiimi poolt, muu hulgas krimmi-tatari rahva kõrgema esindusorgani – Medžlise tegevuse keelustamist. Selle rahva juhtide valitud mittevägivaldne tee oma rahva õiguste eest võitlemiseks ei kutsu esile mitte üksnes vaimustust, vaid paneb teistele rahvastele moraalse kohustuse tema kaitseks välja astuda.

2. Krimmi okupatsiooni lõpetamine, Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamine, inimõiguste ja -vabaduste kaitsmine, Krimmi põliselanike krimmi-tatarlaste ja kõigi Krimmi etniliste gruppide õiguste kaitsmine – see on proovikiviks kogu maailma südametunnistusele. Iga järeleandmine agressorile, mis toob näilise rahu, viib järgmistele ülemaailmsetele kataklüsmidele.

3. Krimmi tagastamine Ukraina koosseisu on vajalik kui õigluse, seaduslikkuse ja maailmakorra taastamise akt. Ukraina koos muu maailmaga peab välja töötama tegevuskava, et tagada krimmitatari rahva õigus enesemääramisele oma ajaloolisel territooriumil Ukraina koosseisus.

4. Me mõistame otsustavalt hukka Vene Föderatsiooni agressiooni iseseisva Ukraina vastu. Me väljendame siirast kaastunnet perekondadele, kes on kandnud raskeid kaotusi Krimmi ja osa Ida-Ukraina okupeerimise tagajärjel.

5. Me nõuame krimmi-tatarlaste röövimise ja tapmise lõpetamist okupeeritud Krimmis, toimepandud kuritegude asjaolude juurdlust ja süüdlaste vastutusele võtmist.

6. Me nõuame tungivalt kõigi Ukraina kodanike vabastamist, keda peetakse seadusevastaselt kinni vanglates ja uurimisisolaatorites Venemaa territooriumil, ajutiselt okupeeritud Krimmis ja löökrühmlaste kontrollitavas Luganski ja Donetski oblastite territooriumi osas.

7. Me kutsume rahvusvahelist üldsust üles nõudma Vene Föderatsioonilt demograafilise interventsiooni ja Krimmi etnilise koosseisu vägivaldse muutmise katsete peatamist.

8. Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamine rahvusvaheliselt tunnustatud piirides on vajalik rahu ja demokraatliku vabaduse saavutamiseks maa idaosas ja Krimmis.

9. Vene Föderatsiooni agressioon nõuab kogu ukraina rahva jõupingutuste mobiliseerimist rahvusliku suveräänsuse kaitseks. Nendes tingimustes on demokraatlike ümberkujunduste edukus oluliseks teguriks võidu saavutamisel agressori üle.

10. Me oleme solidaarsed kõigi vene­maalastega, kes ei nõustu Venemaa juhtkonna inimvaenuliku poliitikaga ja oleme valmis koos nendega otsima meie riikide tulevase kooseksisteerimise mudelit. Venemaa praeguse režiimi hukkamõist meie poolt puudutab vene rahvast ainult sel määral, mil määral ta toetab oma juhtkonna kuritegevust.

11. Vihkamine, vägivald ja pettus, mis toidavad Putini režiimi Venemaal, võivad õõnestada leppimise ja koostöö protsessi, tänu millele on tekkinud uus Euroopa. Juba praegu muutub rahvuslik egoism, usaldamatus, upsakus ja minevikust jäänud arvete klaarimine hasartmoeks, mis võib mürgitada kogu rahvusvaheliste suhete kogumi. Minek mööda seda teed määrab edasised järeleandmised järjest kasvavale populismile ega võimalda lahendada tänapäeva maailma probleeme.

12. Kellelgi pole jõudu muuta seadust, mis on nii vana kui maailm: hukka mõistmata ja hüvitamata kuriteod muutuvad uute kuritegude seemneks. Maailm ei saa edasi areneda, kui kommunistlike režiimide ja nende järgnevate reinkarnatsioonide: GULAG ja Golodomor, piinamised ja hukkamised, rahvaste küüditamised ja hävitamised ning hübriidsõjad ei saa hukka mõistetud kui genotsiid, inimsusevastased kuriteod ja sõjakuriteod.

13. Kõigist kohalikest ja ülemaailmsetest kriisidest on ainult üks väljapääs – tagasipöördumine väärtuste juurde, mis on inimtsivilisatsiooni aluseks. Just nimelt need väärtused seovad meid dünaamilise kaasaegse maailmaga. Saavutada rahu ja julgeolek, loobudes nendest väärtustest, on võimatu.

Tõlge Kalju Mätik


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv