Kultuur ja Elu 1/2014


Kultuur ja Elu 4/2013

 

 

 


65 aastat kommunistide genotsiidi-kuriteost
25. märtsil 1949

Tekst: Peep Varju
Memento Tallinna Ühendus

Veerand sajandit tagasi, kui möödus 40 aastat Nõukogude okupatsioonivõimude viimasest massilisest küüditamisoperatsioonist Eestis, kogunesid Tallinna linnahalli kannatanud kõigist Eesti maakondadest. Kommunistliku terroririigi rängad aastad sundasumisel Siberis või Venemaa vanglates ning vangilaagrites üle elanud Eesti kodanikud said esmakordselt ühiselt vabana koos olla. Said avalikult välja ütelda tõde kommunistide kuritegudest eesti rahva vabaduse mahasurumisel.

Nad tulid kokku ka selleks, et mälestada hukkunud saatusekaaslasi ning koondada kannatanud ühtsesse organisatsiooni. Sellel mälestusväärsel õhtul, 25. märtsil 1989 asutati tänaseks Eesti Memento Liidu nime all registreeritud organisatsioon. Võeti vastu eelnevalt töökomisjonis ettevalmistatud põhikiri, valiti juhtorganid ja kõik kohal viibinud täitsid lühiankeedi oma pere saatuse kohta.
Esmasest andmepangast sai alguse põhjalik uurimistöö enam kui 100 000 Eesti kodaniku, kommunistliku terrori ohvri saatuse selgitamiseks. Nüüdseks on meie liikmetest koosnev Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB) teinud seda uurimistööd 25 aastat. Üksnes 1949. aasta märtsiküüditamisega seotud kannatanute üldarv on viimases trükis avaldatud nimestikus tõusnud 32 990 inimeseni. KGB nimekirjadest selgub, et Eestist viidi ajavahemikul 25.–30. märts 1949 vägivaldselt ja sõjalist jõudu kasutades Venemaale sundasumisele 19 küüdirongiga kokku 20 722 inimest. Väljasaatmise sihtkohtadeks olid Krasnojarski krai, Novosibirski oblast, Irkutski oblast, Omsk, Tomsk jt Siberi piirkonnad.
Ühe raporti järgi olevat Eestist sundasumisele saabunuid olnud 20 601 inimest, kuid kadude kohta teel puudub täpne info. Nimeliselt on küüditeel hukkunuid teada 51 ja oli ka teel põgenenuid, kuid dokumentides on mainitud üksikuid. Veel on teada rongist mitmesugustel põhjustel mahavõetuid 38. Aga vagunites oli ka neid, keda polnud nimekirjades, näiteks neli vanemateta pantvangideks võetud last. Ebaselgus küüditatud inimeste nimestikes on põhjustatud julgeolekumeeste lohakusest ja harimatusest. Mõne vaguni kohta puudus inimkauba üleandmiseks ettenähtud saateleht-nimekiri ja ohvreid sunniti teel ise end kirja panema. Üks pliiatsiga käsitsi kirjutatud nimestik iseloomustab hästi vagunis olnud täiskasvanute vanust. Noorim oli 73-aastane vaguni vanemaks määratud kirjutaja ise ja vanim oli 93-aastane vanake.

Tagaselja süüdimõistetud

Kolme Balti riigi kodanike massiküüditamise operatsioon märtsis 1949 sai Nõukogude süsteemi mõistes seadusliku aluse 28. novembril 1948, kui vormistati vastav Nõukogude Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi salajane seadus. Üha kasvavast terrorist eestlaste, lätlaste, leedulaste ja teiste rahvaste allutamiseks kommunistlikule režiimile kõneleb fakt, et kaks päeva varem, 26. novembril 1948 seadustas Nõukogude riik eluaegse sundasumise ning keelustas kodukohta tagasipöördumise. Omavoliline lahkumine sundasumise elukohast tähendas karistuseks 20 aastat sunnitööd.
Kõigist nendest karistustest, mida määras sügisel 1949, seega pool aastat pärast küüditamist tagaselja kohtuväline organ nimetusega Erinõupidamine (v. k.), sai juba Siberisse saabunud ohvritele teatavaks palju aega hiljem. Lastena küüditatud võisid oma karistustest teada saada mitu aastat hiljem, kui nad sundasumisel täisealiseks saamise järel kohaliku julgeoleku ülema juurde välja kutsuti. Siis tuli neil anda allkiri selle kohta, et aastaid tagasi tagaselja määratud eluaegne karistus on nüüd teatavaks saanud. 1941. aasta juuniküüditamise ohvritele oli määratud sundasumise karistuseks 20 aastat ja see otsus tehti teatavaks kohalike julgeolekuohvitseride kaudu kohe pärast saabumist korraldatud külakoosolekul.
Pärast eespool nimetatud seaduse vastuvõtmist oli järgmiseks sammuks küüditamise kuritegude ahelas kompartei poliitbüroo istungil Moskvas 18. jaanuaril 1949 vastu võetud otsus tegutsemiseks. Sellele järgnes 29. jaanuaril 1949 Nõukogude Liidu valitsuse eriti salastatud määrus nr 390-138 cc. Nimetatud dokumendiga tehti julgeolekuministeeriumile ülesandeks organiseerida Eesti, Läti ja Leedu kodanike massiline väljasaatmine sundasumisele Siberisse. Plaaniline ülesanne oli kolme Balti riigi kohta 92 204 inimest. Hilisemad arhiiviandmed annavad tegelikult deporteeritute koguarvuks lõpptulemusena 94 779 inimest u 30 000-st perekonnast.
Julgeolekuministeerium oli äärmiselt salastatud operatsiooni plaanide koostaja, ettevalmistaja ning teostaja. Teised ametkonnad eesotsas siseministeeriumiga kaasati praktilisse töösse viimasel hetkel. Nende töö operatsiooni ettevalmistamiseks toimus selliselt, et lõppeesmärk ja aeg jäid saladuseks. Kõik deporteeritute nimekirjad koostati ainuüksi KGB operatiivtöötajate poolt pärast valitsuse otsust järgneva poolteise kuu jooksul. Nende käsutuses oli piisavalt igasugust informatsiooni, mida oli kogutud aastaid varem.

Pealekaebamisi ei arvestatud

Üheks selliseks nn kompromiteerivaks materjaliks oli poliitvärvingute kartoteek, mida Eestis hakati koostama otsekohe pärast Nõukogude okupatsiooni algust Moskvast tulnud korraldusega 23. oktoobril 1940. Põhjaliku ülevaate sellest kartoteegist ja süsteemist tegi ajaloolane Aigi Rahi-Tamm Memento ajalookonverentsil 13. juunil 2006, kui möödus 65 aastat juuniküüditamisest Eestis.
Selline terrori ohvriks langenud Eesti kodanike süsteemne väljasõelumine KGB professionaalide töö tulemusena lükkab vastuvaidlematult ümber sihilikult rahva seas levitatud kuulujutte pahadest pealekaebajatest, kelle süül omaküla inimesi olevat Siberisse saadetud. Saaremaal 1949. aastal toimunud märtsiküüditamise teemal bakalaurusetööd kaitsnud kaitsepolitsei töötaja Andres Kahar tõestas veenvalt, et isiklikke kaebusi ei ole väljasaatmise alusena kasutatud. 2007. aastal lõpetatud uurimistöös töötas ta läbi kõik 363 arvestustoimikut, mis olid koostatud Saare maakonna elanike kohta.
Me võime tema järeldusi kindlalt toetada, sest koos Saaremaa Mementoga oleme samuti need arhiivitoimikud läbi vaadanud. Meie uurimistöö tulemusena ilmus 2002. aastal raamat „Saaremaa inimkaotused Saksa okupatsiooni ja teise Nõukogude okupatsiooni aastail 1941–1953.” Suure uurimistöö tegi tookordne Saaremaa Memento organisatsiooni juht Juta Vessik, kes oli ka üks raamatu autoritest. Raamatust leiame kõigi Saaremaalt küüditatute ja mitteküüditatute nimed koos nende kohta koostatud arvestustoimikute numbritega Riigiarhiivist.


Hilda Orni joonistus küüditatute paigutamisest loomavagunitesse, millega nende perekond Venemaale viidi.
Foto Memento kogust, http://okupatsioon.ee

Operatsioon „Murdlaine”

Märtsiküüditamine oli Nõukogude Liidu valitsuse sõjaline operatsioon kodeeritud nimetusega „Murdlaine”, mille eesmärgiks oli eesti rahva füüsiline hävitamine. Operatsiooni juhatas NL-i julgeolekuministeeriumi sisevägede juht kindralleitnant Burmak, täideviimisse kaasati suuri sissetoodud sõjaväeüksusi mitmest liidu piirkonnast, sealhulgas üks Moskva eliitväeosa. Nende seas oli lisaks 1193 julgeoleku operatiivtöötajat Venemaa eri piirkondadest ja 4350 sõjaväelast NKVD sisevägedest.
Plaani koostajatele selgus, et Eestis tuli kasutada operatsiooni kiireks läbiviimiseks enam kui 2000 julgeoleku operatiivtöötajat. Siin aga oli neid ainult 634! Liidust sissetoodud sõjaväeosad saabusid paari viimase ööpäeva jooksul enne operatsiooni algust öösel salaja. Neile lisati 1275 sõjaväelast ENSV siseministeeriumist ja 3053 relvastatud rahvakaitsevõitlejat, keda teati kui hävituspataljoni mehi. Julgeolekuministri Boris Kummi plaani järgi tuli küüditamise praktiliseks läbiviimiseks moodustada 1987 operatiivgruppi kokku 23 024 inimesega. Seega oli küüditajatena osalenud sõjaväelasi ja nõukogude aktiviste arvuliselt rohkem kui loomavagunitesse topitud vanakesi, lapsi, alaealisi ja noorukeid.
Et ENSV-s oli tookord kommuniste pisut üle 16 000, võib arvata, et praktiliselt kõik siinsed kompartei liikmed olid osalised massilises genotsiidikuriteos. Stalinlikult saatanliku kommunistliku süsteemi eripära oligi muuta võimalikult palju inimesi kuritegude kaasosaliseks.
Operatsiooni vägivaldset käiku iseloomustavad lisaks äsjasündinute ning haigete vanurite surmadele küüdivaguneis ka tabatud põgenike tapmine. Nii tapeti 28. märtsil 1949 Koigi vallas metsas haarangul kodust põgenenud taluperemees Johannes Pajumägi, kelle laip jäeti matmata metsa loomadele puremiseks.
Küüditamisoperatsiooni sõjalist iseloomu kinnitab ENSV siseministri Aleksander Resevi ettekanne 12. aprillist 1949 Moskvasse oma otsesele ülemusele kindral S. Kruglovile. Sellele ettekandele lisab ta nimekirja 73-st erioperatsioonil enam silma paistnud ohvitserist ning esitab nad autasustamiseks. Hiljem jagatakse neile lahinguordeneid ja lahingumedaleid väetite laste ja vanakeste Venemaale toimetamise eest. Tabavalt nimetas märtsiküüditamist välksõjaks Baltikumi rahvaste vastu ajaloolane Aigi Rahi-Tamm, kes 2004. aastal kaitses Tartu Ülikoolis doktorikraadi nõukogude süsteemis kasutatud massilise vägivalla teemadel.

Kuus inimsusevastase kuriteo alamliiki

1949. aasta märtsiküüditamine oli Nõukogude Liidu valitsuse kui kuritegeliku jõugu organiseeritud kompleksne kuritegu. Rahvusvaheliste õigusaktide järgi võib küüditamises eristada kuut inimsusevastase kuriteo alamliiki. Esiteks: küüditamiskuriteo plaani koostamine või selles osalemine. Teiseks: inimeste vägivaldne äraviimine nende elupaigast (deporteerimine). Kolmandaks: küüditamine kui genotsiid. Neljandaks: küüditamine kui ebaseaduslik represseerimine ehk inimrühmade kohtuväline, kollektiivne ja tagaselja otsustatud karistamine ohvritelt kaitse ja vastuvaidlemise võimaluste äravõtmisega. Viiendaks: küüditamine kui inimõigustest ilmajätmine. Kuuendaks: küüditamise abil inimestelt nende vara omastamine.
Üks ja sama kurjategija võis eri etappidel osa võtta kord ühest kord teisest kitsamast kuriteost, olles samas kord organisaator, kord täideviija või kaasaaitaja. ENSV-s olid kuritegeliku jõugu eesotsas julgeolekuminister Boris Kumm, siseminister Aleksander Resev, EK(b)P esimene sekretär Nikolai Karotamm ja Ministrite Nõukogu esimees Arnold Veimer. Iseloomulik Stalini diktatuuririigile oli see, et pärast räpase ülesande täitmist kõrvaldati täideviijad. Aasta hiljem, 1950. aastal ENSV kompartei märtsipleenumil kaotasid ka need neli organisaatorit ametikoha. Süüdistuse üheks punktiks oli olnud 1949. aasta märtsiküüditamise ebarahuldav täideviimine Eestis!
Kõiki Eesti genotsiidis osalenud kurjategijaid iseloomustavaks jooneks on olnud oma kuritegude eitamine ning mitte keegi neist pole kahetsenud sooritatud tegusid. Need üksikud, kes on saanud Eesti Vabariigis väga leebed tingimisi kohtulikud karistused, on vastupidi oodatule pidanud end ülal väga väljakutsuvalt, otsekui tunnetades ikka veel kadunud Nõukogude impeeriumi tugevat kaitset.
Üheks ilmekaks näiteks oli Järvamaal küüditamist organiseerinud julgeoleku operatiivtöötaja Loginov, kes kohtu alla andmise järel esines avalike ähvardustega riigiametnike vastu. Kahjuks ei ole Eesti Vabariigi õiguskaitseorganid suutnud resoluutselt tõrjuda temataoliste sõjakurjategijate pretensioonikat käitumist selliselt, et oleks kohaldatud täie rangusega kohtumõistmist rahvusvaheliste õigusaktide järgi.
Loginovi tööpiirkonnas Koigi vallas haarangul tapetud Johannes Pajumägiga toimunud juhtum andis piisavalt alust karmiks kohtuotsuseks, kuid arusaamatul kombel ei soovinud meie sõltumatu kohus teadaolevaid tunnistajaid protsessi kaasata. Pole siis ime, et paljud neist kerge karistuse saanud kurjategijatest pöördusid Euroopa Inimõiguste Kohtu poole kaebusega Eesti riigi vastu.
Õnneks ei olnud Euroopa kohtunikud mõjutatavad ning kaebajad said karmi ja õiglase otsuse. Eurokohus tegi 17. jaanuaril ja 24. jaanuaril 2006 avaldatud otsustega üheselt selgeks, et Nõukogude sovetiarmee agressioon Eestis 1940. aastal ning seejärel Eesti elanikkonna vastu okupatsiooniaastatel rakendatud süsteemsed aktsioonid, mis kujutavad endast aegumatuid inimsusevastaseid kuritegusid, on karistatavad Nürnbergi Sõjatribunali 1945. aasta Harta ja teiste rahvusvaheliste konventsioonide alusel. Pärast Euroopa Inimõiguste Kohtu selliseid otsuseid on vastaspoolel raske eitada Nõukogude okupatsiooni Eestis.

Virumaa ohvritest kaks raamatut

Märtsiküüditamise teemal võtame täpsema vaatluse alla Virumaal toime pandud terrori ohvrid. Aastail 1989–1999 Memento maakondlikku organisatsiooni energiliselt juhtinud Õilme Nurk (Mill) suutis virulaste Siberi kannatuste jäädvustamiseks koostöös oma saatusekaaslastega anda välja kaks väga head raamatut.
Esimene neist, „Küüditatud 1949. Lääne-Virumaa” sai valmis 1999. aastal, kui möödus 50 aastat sellest traagilisest sündmusest. Raamatust saame teada 1840 virulase küüditamisest. Enamik neist pandi küüdirongi nr 97 301, mis väljus Rakverest 27. märtsil kell 23.30, nagu fikseeris päevikus taluperenaine Edith Luus Võsult. Umbes 300–400 inimest viidi Jõhvist väljuvale küüdirongile nr 97 302 ja üle 100 ohvri toimetati Tallinna küüdirongile nr 97 307. Veel sattus virulasi Vajangult, Rakverest ja Tapal kinnivõetuna küüdirongi nr 97 303, mis koostati Tapal.
Virulaste küüditamist kui genotsiidikuritegu iseloomustavad raamatus nimetatud vastsündinute ja kõige vanemate ohvrite nimed. Noorim Virumaalt küüditatu oli viiepäevane imik, 20. märtsil 1949 sündinud Helve Privoi Sõmerult. Teekonna talvepakases ja külmas küüdirongis pidas ta kuidagi vastu, kuid suri 9. aprillil 1949. See oli esimene päev pärast kohalesaabumist. Lisame märkusena, et veel noorem küüditamise ohver oli kahepäevane, 23. märtsil 1949 sündinud Anne Ojaäär Hiiumaalt.
Selle imiku Siberisse toimetamisega häbimärgistas end igaveseks Nõukogude Liidu pseudokangelane Arnold Meri, tookordne ENSV komsomoliorganisatsiooni üldjuht. Arsti kategoorilisest keelust hoolimata tuli ta päev hiljem teistkordselt haiglasse tagasi ja viis ema koos beebiga lennukil Tallinnasse, et jõuaks veel toimetada ohvrid Ülemiste jaamast 28. märtsil väljunud küüdirongile. See oli üks viimastest küüdirongidest ning vist suurim, sest sellega liideti täiendavalt neli vagunit, milles olid Pärnumaalt ning Läänemaalt operatsiooni viimastel päevadel kinnivõetud.


Küüditatud eestlased Kirovi oblasti Sovetski kivimurrus.
Foto Memento kogust, http://okupatsioon.ee

Pakkupääsenuid rohkem

Märtsiküüditamist eristab kaheksa aastat varem toimunud juuniküüditamisest see, et nüüd oli pakkupääsenuid palju rohkem. Mõnes piirkonnas küündis põgenike arv kuni 20%-ni. Kuid küüditajad olid sellega arvestanud ning koostanud täiendava nimekirja. Seda nimetati vabariigi reserviks, kokku 1906 perekonda. 1952. aastal julgeolekuministri polkovnik Moskalenko koostatud õiendist selgub, et märtsis 1949 oli kokku koostatud materjale 31 632 isiku küüditamise kohta.
Masendav on kõigi mõne kuu vanuste Virumaa laste nimekiri: Kulla Kiidla Palmse vallast; Arvi Kivirand Roelast; Evi Lehtla Küti vallast; Miia Lillbok Vihula vallast; Toivo Naarits Paasverest; Johannes Nurmla Salla vallast; Sirje Sondonen ja Tiit Verner Avanduselt; Eha Udevald Lebaverest ning Evi Vanda Haljalast.
Vanim virulastest oli 1863. aastal sündinud Miina Kvasnik Rakvere valla Mädapea külast. 86-aastane vanainimene suri sundasumisel detsembris 1949. 1864. aastal sündinutest on teada Madis Pruuli Sõmeru valla Virandi-Vanakülast, kes suri Siberis 7. augustil 1949. Samavanune Mari Pällot Avanduse valla Kärse külast suri 23. veebruaril 1950.
Vanainimesed, voodihaiged ja imikud viidi Venemaale surema, sest kommunistide arvates ei tohtinud neil olla õigust puhata kodumullas. Siia võib vahemärkusena lisada viis vanainimest saarlaste ja hiidlaste küüdirongist, kes surid teel loomavaguneis. Vanim neist oli 1865. aastal sündinud Maria Kitt Leisi vallast.

Lapsi kasutati pantvangidena vanemate leidmiseks

Virulaste küüditamise raamatust saame teada KGB töö mitmest jõhkrast meetodist. Näiteks kasutati lapsi pantvangidena peitunud vanemate (vanavanemate) tabamiseks. Kui Keilas tulid vanemad metsast välja ja ühinesid vagunis lastega, siis Rakveres KGB keldris hoitud neli last toimetati viimasel hetkel enne rongi väljumist vanemateta ning eriaktiga küüdivagunisse. Akti märgiti, et nende kohta puuduvad väljasaatmiseks vajalikud dokumendid. Kolm last olid Roelast 1945. aastal vahistatud Herman Lauri perest. lisaks Ilse Rohtmaa Tudu külast. 11. aprillil Abakanis võeti vanemateta lapsed rongilt maha ning toimetati Vene lastekodusse.
Teine Virumaa märtsiküüditamisele pühendatud raamat, mille koostas ning toimetas Õilme Nurk, ilmus 2001. aastal pealkirjaga „Mälestuseks teile kõigile”. Raamatu autor võttis selle pühenduse postkaardilt, mille saatis Siberist üks eesti laps, kes oli määratud kodumaalt igaveseks ajaks väljasaadetuna elama sundasumisel, nagu oleks ta kõige ohtlikum kriminaalkurjategija.
Kui 5. juulil 1954 vähendati mõningaid piiranguid alaealistena sundasumisele saadetute kohta, siis selgus, et need punktid ei kehti Baltikumist väljasaadetute puhul. 20. juulil 1954 vormistati Nõukogude Liidu peaprokuröri salajane määrus, mis paigutas Balti riikidest sundasumisele saadetud perekonnad täies koosseisus eriti ohtlike riiklike kurjategijate hulka!

Iga seitsmes jäi Siberi mulda

Teises Virumaalt küüditatute raamatus täpsustatakse meie maakonna ohvrite saatusi sundasumisel. Hukkunuid oli siis teada 255. Neist kuus surid kohale jõudmata külmades ja ebainimlikes loomavagunites juba teel. Kõik hukkunud on nimeliselt raamatus koos leinaraamiga esile toodud. Lühidalt võiks nimetada, et iga seitsmes Virumaalt küüditatu jäi Siberi mulda. 1840 küüditatud virulase kohta saame raamatust sellise kokkuvõtte: naisi oli 871 ehk 47,3%; lapsi ning alaealisi oli 584 (31,7%); noorukeid üle 16 aasta koos meestega oli 385 (21 %).
Kuid piinamistele ning tapmistele spetsialiseerunud kurjategijad ei suutnud murda eestlaste vaimu. Kui 18 küüdirongile määratud julgeolekuohvitseridest ülemad nimetasid oma aruannetes ülesande täitmisest, et kohaletoimetatud inimeste olukord olevat olnud rahuldav ja märkusi pole, siis üks neist söandas siiski pisut ilustamata tõde avaldada. Tapalt väljunud rongi ülem major Drevlev kirjutas ettekandes, et läbisõidul Uraali mägedest 20-kraadise pakasega hakkasid küüditatud laulma. Laulud olevat kestnud kaks ööpäeva järjest ning ilmselt eesti keelt mittemõistev major nimetas neid laule oma ettekandes jumalikeks palvelauludeks ().
Meie, Siberi surmateekonna järel ellujäänud, mäletame hästi selliseid ühislaulmisi. Nii juuniküüditamisel kuumas ja janus vaevlevate inimestega loomavagunites või Obi jõel täistopitud praamidel kui ka märtsiküüditamisel külmades vagunites. Ühe näitena võib tuua Narvast pärit pr Hilda Orni kirjelduse esimese eesti väikelapse matusest 6. juulil 1941 mälestusteraamatus „Ka see oli elu”. Kõik Obi jõel pargasel viibinud eestlased laulsid matuselaule, kogu selle aja püsti seistes ning mehed paljapäi. Sellel surmateekonnal oli praamil 787 virulast.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv