Kultuur ja Elu 4/2013


Kultuur ja Elu 3/2013

 

 

 


Represseeritud isiku seadusest 10 aastat

tekst: kuno raude

Nõukogude võimu poolt represseeritud inimesed „rehabiliteeris” kaheksakümnendate aastate lõpus sama võim, kes oli toime pannud inimsusevastased kuriteod meie rahva kallal. Kahjuks kandus tollest ajast pärit mõiste „represseeritu” iseseisva Eesti riigi õigusloomesse. Repressiooni ja represseeritud isiku mõiste, repressioonide liigid, kestvus, repressiivorganid ja palju muud repressioonidega seonduvat jäid Eesti Vabariigi õigusaktides kuni 1. jaanuarini 2004 avamata.

2003. aasta alguses oli Eesti poliitikasse teed murdmas uus põlvkond, kellele allakirjutanu otsustas teha panuse Eesti represseeritute ja vabadusvõitlejate huvide esindamisel riigikogus. Idee realiseerimise tingimuseks oli, et võimule pürgivad noored inimesed kuuluksid peale 2003. aasta märtsikuiseid riigikogu valimisi uue valitsuskoalitsiooni loojate ringi, kes aega viitmata võiksid hakata menetlema represseeritute poolt ettevalmistatavat represseeritute seaduseelnõud.
15. jaanuaril 2003 leidis aset esmakordne kohtumine Res Publica volikogu esimehe Urmas Reinsaluga, kellele sai tehtud ettepanek koostöölepingu (represseeritute seaduse vastuvõtmine, represseeritute valitsuskomisjoni moodustamine, Represseeritute Abistamise Fondi loomine, represseerituid esindavate organisatsioonide koostöö riigi- ja KOV tasandil, Vabaduse ausamba püstitamine) sõlmimiseks kõigepealt Res Publica ja Memento Liidu vahel, seejärel aga poliitiliselt tundlikuma organisatsiooni Eesti Vabadusvõitlejate Liiduga (EVL). Saanud Res Publica juhtidelt põhimõttelise toetuse ja rääkinud läbi sellel teemal ka Rahvaliidu, Mõõdukate, Isamaaliidu ja Keskerakonnaga, tehti Memento Tallinna Ühenduse eestseisuse koosolekule (4.02.2003) ettepanek toetada koostöölepingu sõlmimist riigikogu valimistel osalevate erakondadega. Tookord jäi ettepanek poliitilistel põhjustel tähelepanuta. Ka ei leidnud ettepanek lepingu sõlmimiseks tunnustamist Memento Liidu juhatuse laiendatud koosolekul (8.02.2003).
Isamaaliitu toetanud Memento juhtide vastuseisust hoolimata jätkus töö lepingu lõpliku sõnastamisega. Koostööleping Res Publica ja Memento Liidu vahel kirjutati Tallinna linnavolikogu saalis alla 22. veebruaril 2003. Pretsedent ja lepinguline koostöö represseeritute ning võimaliku parlamendierakonna vahel oli loodud. 27. veebruaril 2003 tehti ettepanek koostöölepingu sõlmimiseks ka Isamaaliidule, Rahvaliidule, Mõõdukatele ja Keskerakonnale. Lepingulised suhted represseeritutega ei pakkunud nendele erakondadele siiski huvi. 10. märtsil 2003 saadeti ettevalmistatud Res Publica ja EVL-i vaheline lepinguprojekt Res Publica juhtidele ning EVL-i juhatuse esimehele Heino Kerdele. Res Publica ei olnud nõus enne 2003. aasta riigikogu valimisi vabadusvõitlejatega lepingulisi suhteid sõlmima. Jäi vaid loota, et vabadusvõitlejate huvide esindatuse viimine riigi tasandile leiab aset veidi hiljem.
Ootamata ära missuguste tulemustega lõpevad riigikogu valimised, tehti 12. märtsil 2003 tookordsele Okupatsioonivõimude Repressiivpoliitika Uurimise Riikliku Komisjoni liikmele Peep Varjule ettepanek kutsuda kokku töögrupp tulevase represseeritute seaduseelnõu kollektiivseks ettevalmistamiseks. Ühiselt loodud töögrupi liikmed Enn Sarv, Aadu Oll, Lembit Liivak, Peep Varju ning allakirjutanu said esimest korda kokku Tallinna vanalinnas Punase Risti ruumides 25. märtsil 2003, mil arutati selleks ajaks ettevalmistatud esialgse seaduseelnõu struktuuri, ülesehitust, üldiseid põhimõtteid, sõnastust. Nüüdsest algas ühine töö eelnõu täpsel sõnastamisel, millest võtsid osa kõik töögrupi liikmed. Suure töö eelnõu sisulisel ettevalmistamisel tegid ära Enn Sarv ja Aadu Oll. Aprilli alguseks 2003 oli algatusgrupi loodud „Poliitilistel põhjustel represseeritute seaduse” eelnõu valmis, erinedes suuresti toetuste, soodustuste ja muude väljamaksete poole pealt hiljem riigikogus vastuvõetud seadusest.

Represseeritute seaduseelnõu ettevalmistamine valitsuskomisjonis


Seaduseelnõu ettevalmistamine valitsuskomisjonis 2003. Fotol Ken-Marti Vaher, Urmas Reinsalu, Aadu Oll, Enn Sarv, Endel Palmiste, Marko Pomerants, Priit Kama ja Eero Liivik.

Peale 2003. aasta riigikogu valimisi sai Res Publicast parlamendi juhtiv erakond. Panus represseeritute ja vabadusvõitlejate huvide kaitseks riigikogus ning valitsuses oli tehtud õigesti. Töö koostöölepingu realiseerimisel võis alata. Represseeritute valitsuskomisjoni loomise, represseeritute seaduse vastuvõtmise ja Represseeritute Abistamise Fondi loomise võttis nüüd enda kanda Juhan Partsi juhitav valitsuskoalitsioon, kuhu peale Res Publica kuulusid veel Reformierakond ja Rahvaliit.
Represseeritute esindajatest koosneva töögrupi ettevalmistatud seaduseelnõu anti justiitsminister Ken-Marti Vaherile üle kohe peale Juhan Partsi juhitava valitsuse tööleasumist 10. aprillil 2003.
10. juunil 2003 moodustas valitsus represseeritute probleemidega tegeleva valitsuskomisjoni, kuhu kuulusid justiitsminister Ken-Marti Vaher (komisjoni esimees), sotsiaalminister Marko Pomerants, riigikogu liige Urmas Reinsalu, Endiste Poliitvangide Liidu esimees Aadu Oll, Memento Liidu esimees Endel Palmiste, Endiste Poliitvangide Liidu aseesimees Enn Sarv, ajaloolane Toomas Hiio, Memento ja EVL-i esindaja Kuno Raude (komisjoni tegevsekretär), justiitsministeeriumi asekantsler Priit Kama ning rahandusministeeriumi esindaja Margus Uudam. Komisjoni peamisteks ülesanneteks oli: represseeritud inimeste õigusliku ja sotsiaalse seisundi analüüs ning selle alusel ettepanekute esitamine vabariigi valitsusele ilmnenud probleemide lahendamiseks, ettepanekute tegemine sotsiaalseid tagatisi käsitleva seaduse eelnõu väljatöötamiseks, ettepanekute tegemine represseeritute esindusorganisatsioonide rahastamiseks.
Valitsuskomisjoni esimene koosolek toimus 30. juunil 2003, kus allakirjutanu ning justiitsministeeriumi töötaja Evelin Lopmann määrati vastutavaks represseeritute seaduseelnõu ettevalmistamise eest. Komisjoni kiire töölerakendamine sai võimalikuks tänu töögrupi tehtud eeltööle. Nüüd sai menetlusse esitatud eelnõud hakata koos valitsuskomisjoni liikmetega täiustama. Moodustasime valitsuskomisjoni juurde aktiivsematest liikmetest töögrupi, ülesandeks edasine töö eelnõu sellisel sõnastamisel, mis rahuldanuks represseerituid ja riigivõimu esindajaid. Mis mõistagi ei olnud lihtne ülesanne, sest lahendamist vajasid paljud poliitilised, õiguslikud, sotsiaalsed, rahalised jm küsimused. Et koalitsioonipartnerid olid enne riigikogu valimisi lubanud valijatele rohkem kui tiivad kanda suutsid, oli just seaduseelnõuga kavandatavate rahaliste küsimuste lahendamine eriti vaevarikas. 2003. aasta lisaeelarvega eraldas koalitsioonivalitsus siiski represseerituid ühendavatele organisatsioonidele 2,5 miljonit krooni, mille jagamine kuulus justiitsministeeriumi ja valitsuskomisjoni kompetentsi.
Nelja kuu töö tulemusena lepiti komisjonis kokku, et represseeritud isiku seaduse peamiseks eesmärgiks on Eestit okupeerinud riikide poolt 1940. aasta 16. juunist kuni 1991. aasta 20. augustini õigusvastastelt represseeritud isikutele tekitatud ülekohtu leevendamine. Seadusega sätestati õigusvastaselt represseeritud isiku ja okupantriigi mõisted, määrati kindlaks õigusvastaselt represseeritud ja nendega võrdsustatud isikutele laienevad soodustused, toetused ning pensioniõigused, vabariigi valitsuse kohustused represseeritute ees. On ehk arusaadav, et Eesti riik ei saanud tookord ega saa ka nüüd maksumaksja arvel heastada okupantriikide tekitatud korvamatut ülekohut. See oli, on ja jääb okupantriikide ülesandeks. Kahjuks ei ole poliitikutel jätkunud tahet, ehk ka julgust, selle teema lahtiharutamiseks koos Venemaa ja Saksamaa võimukandjatega. Küll aga sai ja saab riik avaldada poliitilist tahet võõrvõimude toimepandud kuritegudele hukkamõistva hinnangu andmisel oma kodanikele tekitatud kannatuste jätkuva leevendamise kaudu.
Tõelist heameelt valmistas see, et valitsuskomisjon, valitsus ja hiljem ka riigikogu aktsepteerisid ettepaneku vabadusvõitlejate lülitamiseks seadusesse. Need on inimesed, kes alates 1940. aasta 16. juunist võtsid osa Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest peetud relvastatud võitlusest.

Represseeritud isiku seaduse jõudmine Riigikokku

30. oktoobril 2003 kiitis valitsus justiitsmister Ken-Marti Vaheri ettepanekul „Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse” eelnõu heaks ning esitas selle vastuvõtmiseks riigikogule. On tähelepanuväärne, et kuu aja pärast, 23. novembril 2003, avati Pärnu linnas esimene riigi osalusel püstitatud ausammas Eesti vabadusvõitlejatele. 3. detsembril 2003 oli seaduseelnõu riigikogus esimesel lugemisel. 07. detsembril 2003 arutati justiitsministeeriumis ministri osavõtul viimast korda eelnõu parandusettepanekuid. Heameelt valmistas ministri ja teiste komisjoniliikmete nõusolek järgmiste ettepanekute lülitamiseks seaduse teksti: „represseerituga võrdsustatud on

  • isik, kes võttis osa alates 1940. aasta 16. juunist Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest peetud relvastatud võitlusest;
  • isik, kes invaliidistus mobiliseerituna või ajateenijana NSV Liidu relvajõududes ega võtnud osa repressioonide läbiviimisest Eesti territooriumil.”

Nüüd hõlmas seadus kõiki Suvesõjast osavõtnuid (metsavennad, Omakaitse, Kaitseliit) ning Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest peetud relvastatud võitlusest osavõtnud mehi, kelle võitlus oli kooskõlas rahvusvahelise õiguse sätete ja põhimõtetega. Aset oli leidnud tõeline murrang valitsejate suhtumises vabadusvõitlejatesse. 17. detsembril 2003 võttis riigikogu 88 poolthäälega seaduse vastu. Vastuolijaid ja erapooletuid ei olnud. Seadus jõustus 1. jaanuaril 2004. Seaduse vastuvõtmise hetkel elas Eestis 23 378 „Riikliku pensionikindlustuse seaduse” alusel soodustingimustel vanaduspensioni saavat rehabiliteeritud isikut. 2004. aastal väljastati 10 926 represseeritu tunnistust. Miks jättis 12 452 inimesest seadusega antud võimalused kasutamata? Kokku on aastatel 2004–2013 väljastatud 15 851 tunnistust, 4475 inimese toimikud on tänaseks surma tõttu suletud. 2013. aasta 21. novembri seisuga kasutab seadusejärgseid toetusi ja soodustusi 11 299 represseeritud inimest.
Kas võib öelda, et selle seaduse vastuvõtmisega ja selle seaduse alusel vastu võetud teiste õigusaktide kaudu olid ja on represseeritute probleemid lahendatud? Päris kindlasti mitte. Vastuvõetud seadust ning kehtivaid õigusakte võib ja peabki muutma reaalsetele vajadustele ning muutunud võimalustele vastavalt veelgi hoolivamaks. Sest toona jäid täitmata paljud represseeritute ettepanekud, ka lubadus lahendada Eesti represseeritute probleemid lepinguliste suhete kaudu Vene Föderatsiooniga ja Euroopa Liiduga, lubadus lahendada osa küsimusi läbi kohalike omavalitsuste õigusloome ja nende praktilise tegevuse.
Kas tänastel koalitsioonipartneritel jätkub poliitilist tahet selleks, et lahendada represseeritute huvides need probleemid, mis seaduse ettevalmistamisel lahendamata jäid? Ka need, mis tegelik elu on 10 aasta jooksul esile toonud? Võimulolijate abi on vajalik seda enam, et igapäevatöös on represseerituid esindavate organisatsioonide hääl ja teovõime oma liikmete eluliste huvide esindamisel jäänud päris nõrgaks. Põhjuseks liikmeskonna vanus ning poliitikute vähenev huvi järjest enam väheneva elektoraadi vastu okupantriikide omavoli ohvriks langenute tiival.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv