Kultuur ja Elu 4/2013


Kultuur ja Elu 3/2013

 

 

 


Eesti Lennuväepoisid – kes nad olid?

tekst: vaino kallas
Fotod: www.hot.ee/vaikal

Et saada vastust sellele küsimusele, mingem ajas enam kui seitsekümmend aastat tagasi. Tulevased „lennuväepoisid” olid siis veel koolipoisid, kes õppisid erinevate koolide lõpuklassides. Nad kõik olid sündinud iseseisvas Eesti Vabariigis. Nende õpetajateks koolis olid erudeeritud, eestimeelsed õpetajad, kes oskasid sisendada noortesse rahvuslikku iseteadvust, aatelisust ja kodumaa-armastust.

Valdav osa tolle aja noortest võttis aktiivselt osa tollal tegutsenud noorteorganisatsioonide tegevusest, kus neisse sisendati kaitsevalmiduse tahet, et vajadusel kaitsta oma kodumaad.

Lennuväe abiteenistuse sünnilugu

Tingituna elavjõu vähesusest rinnetel, moodustati 1942. aasta veebruaris Saksamaal õhutõrjeabiliste (Flakmiliz aus Jugendlichen) organisatsioon, mis hiljem lennuväe abiteenistuseks ümber nimetati. Sellesse organisatsiooni värvati vabatahtlikkuse alusel noormehi kesk- ja kutsekoolidest ning saadeti teenima oma elukoha lähedal paiknevatesse õhutõrjeüksustesse. Teenides oma kodukohas õhutõrjes, jätkasid noored samal ajal õpinguid.
Et selline õhujõudude vabatahtlik abistamine osutus küllaltki efektiivseks ja aitas täiendada õhutõrjeüksuste isikkoosseise, vabastades sealt rindele lahingutegevuseks kõlbulikke mehi, sõlmiti 31. märtsil 1944 ida-alade ministri A. Rosenbergi, SS üldjuhi H. Himmleri, õhujõudude ülemjuhataja H. Göringi ning riigi noortejuhi A. Axmanni vahel kokkulepe ida-alade noorte värbamiseks vabatahtlikkuse alusel lennuväe abiteenistusse. See kokkulepe puudutas 15–20-aastaseid noormehi, keda võeti teenima õhutõrjeüksustesse. Vastavalt kokkuleppele lubati okupeeritud aladelt värvatud vabatahtlikele samaväärseid õigusi „puhtast rassist” saksa abiteenistuslastega ning kõigi idatööliste suhtes kehtestatud diskrimineerimiste kõrvaldamist. Alates 1. juulist 1944 laiendati seda vabatahtlikkuse moodust ka tütarlaste värbamiseks.
Kokkuleppe kohaselt pidi kõik lennuväe abiteenistusse võetud noormehed pärast 8-kuulist teenimist õhutõrjeüksustes antama üle oma rahvusest SS-väeosadele. Neil, kes ei soovinud minna teenima õhutõrjesse, võimaldati teenida ka riigitööteenistuses, kuid pärast 8 kuud pidid nad ikkagi üle antama Relva-SS-i koosseisu.
Enne lennuväe abiteenistusse astumist pidid saksa noormehed läbi tegema väliõppuse nn kaitsetubliduse laagris (WE-laagrid), kuhu alates 1944. aasta maist hakati saatma ka eesti noori.
Ida-Euroopa noorte värbamise koordineerimiseks moodustati Saksamaal spetsiaalne värbamisasutus – Dienstelle Hauptbannführer Nickel, kellele allusid kõik ida-aladel tegutsevad ja noorteorganisatsioonide moodustamist koordineerivad sõjalised abiteenistused. See asutus pidi kõik värbamisaktsioonid kooskõlastama Saksa õhujõudude-, SS-kasvandike-, riigitööteenistuse-, organisatsiooni Todt ja teiste värbamisbüroodega. Värbamisaktsiooni tulemus sõltus propaganda ulatusest ja põhjalikkusest. Seepärast toimus ida-alade noorte värbamine mitmesugustesse sõjalistesse abiteenistustesse moto all: „Jäädav vabanemine kommunismist!”
Eriti tähtsaks pidasid sakslased nüüd Ida-Euroopa alade noorte värbamisel nende rahvaste juures esineva alaväärsuskompleksi vastu võitlemist. Psühholoogiliselt peeti vajalikuks rõhutada idarahvaste üheõiguslikkust Lääne-Euroopa aaria rassi rahvastega. Samuti toonitati järjekindlalt, et Ida-Euroopa noored on seni bolševismivastasest võitlusest eemal seisnud, kuna Lääne-Euroopa noored on juba pikemat aega sellesse võitlusse lülitunud. 1944. aastal ei räägitud sakslaste propagandas enam aaria tõu ülimuslikkusest ega sakslaste eluruumi laiendamisest.
Noorte kaasamine õhukaitsesse ei laabunud aga kergesti. Esimesed pretensioonid noorte värbamisel saksa õhujõudude teenistusse tulid ida-alade ministeeriumi SS-i poliitiliselt osakonnalt. Viimane kaebas SS-i peastaabile, et Saksa õhujõud „näppavad” SS-i käest ära noori. Samal ajal teatas Riia kindralkomissar, et toimuvaid värbamisaktsioone võidakse kergesti laste küüditamiseks tembeldada.
Kuid vaatamata kõigile raskustele võis värbamisamet Nickel juba juuni keskel raporteerida, et värvatutele ette valmistatud 11 õppelaagrit on jäänud kitsaks ja osa vabatahtlikke on saadetud Saksamaale ning paigutatud Hitler-Noorte laagritesse.
28. juunil 1944 said Ukraina ja Valgevene aladel tegutsenud värbamisametid korralduse: värvata lennuväeabiteenistusse vene-, valgevene-, ukraina- ja leedu rahvusest naissoost vabatahtlikke. Tütarlaste võtmisega õhujõudude abiteenistusse tekkis aga üsna pea uus probleem – tütarlaste massiline rasestumine. Värbamisameti ettepanekuga – teha tütarlastele aborti – ei olnud Saksa tervishoiuministeerium nõus. Probleem lahendati sellega, et aborti lubati teha rasestunu kirjaliku sooviavalduse alusel. Küünilise tekstiga avalduse vorm kõlas järgmiselt: „Et mitte olla eemaldatud õhujõudude teenistusest ja seega mitte nõrgendada minu sõjalist panust, palun minu rasedus katkestada.”
Vaatamata arvukaile takistustele, mida teised Saksa ametiasutused värbamisametile tegid, oli kogu ettevõtmine üle ootuste edukas. 1944. aasta märtsist kuni 20. septembrini võeti Ida-Euroopa aladelt Saksa õhujõudude abiteenistusse kokku 18 917 noormeest ja umbes 2500 tütarlast. Rahvuste järgi jagunesid need järgmiselt:
SS-i abilisteks värvati 1383 venelasest; 5933 ukrainlasest, 2354 valgevenelasest ja 1012 leedulasest noormeest.
Lennuväe abiteenistusse võeti lätlasi 3614 ja eestlasi umbes 3000. Kõik abiteenistustesse võetud noored suunati algul Saksa õhujõudude käsutusse, kus nad jaotati erinevate teenistuste vahel alljärgnevalt:
õhutõrje kahurväeüksustesse - 10000; õhukaitse signaalteenistustesse - 1000; motoriseeritud õhukaitsesse - 1000; sõjatööstusse - 6700.
Nagu nähtub, võeti lennuväe abiteenistusse ainult eesti ja läti noormehi, kõik teistest Ida-Euroopa rahvustest noored värvati SS-i abilisteks. Tegelikult said ka neist eesti poistest, kes 1944. aasta septembris Eestist Saksamaale viidi (ca 900 eesti poissi) pärast kaheksakuulist teenimist saksa õhukaitse üksustes Eesti relvagrenaderide 20. diviisi sõdurid. Kuramaa „kotti“ jäänud eesti poisid jäid aga kuni sõja lõpuni õhukaitse üksuste koosseisu. Eestis 1944. aasta augustis mobiliseeritud lennuväe abilistest anti 346 noormeest mereväeabilistena Saksa mereväele.
Valdav enamik abiteenistuse nimetuse all õhukaitse teenistusse värvatud eesti ja läti noori sai täieliku sõjalise väljaõppe ja neid kasutati tegevväelastena tagala õhukaitses. Kuramaa sillapeasse jäänud noori kasutati ka lahingutegevuses rindel.


Helgiheitjaga õppustel.

Lennuväe abiteenistusse võetud eestlasi ja lätlasi oli vastavalt mobilisatsiooni eeskirjadele lubatud kasutada ainult nende kodumaal paiknenud õhutõrjeüksustes. Karistuste osas ei olnud eesti ja läti noori lubatud anda sõjakohtu alla, vaid tsiviilkohtu noortekohtusse, kus neid rohkem kui kolmekuulise vanglakaristusega karistada polnud lubatud.
Värbamiseeskirjades oli veel öeldud, et lennuväeabilisi võib kasutada nende kehaliste ja vaimsete võimete piires. Neid võis, niipalju kui nad saksa keelest aru said, kasutada järgmistel teenistuskohtadel:

  • õhutõrje raskepatareides [88, 105 ja 128 mm]: FUM mõõteseadmete käsitlejate ja vahetajatena, tulejuhtimise seadmetel, mõõtearvutuste tegemisel, sideteenistuses ning õhutõrjesuurtükkidel meeskonna numbritena K-1, K-2 ja K-6,
  • kergetes ja keskmistes [20 ja 37 mm] õhutõrjepatareides: signaalteenistuses, õhutõrjesuurtükkidel kõigi meeskonnanumbritena;
  • kõikidel helgiheitjatel meeskonnanumbrina K-1, K-2 ja K-3.
    Eeskirjade kohaselt pidid noored jooksva teenistuse kõrval saama õpetust veel järgmistel erialadel: kehaline kasvatus; toa- ja kasarmukorra nõuded, tuleohutus; spionaaž, vastuluure, sabotaaž- ja sõjasaladused; kaitsevalmiduse õpetus; sport ja laulmine; laskmine karabiinist või püssist; maastikuõppuse põhialused; gaasimaski kasutamine; punkri ehitamine, telgi püstitamine; tööriistade kasutamine jm.

Õppuste läbiviimise kohta oli juhendis öeldud järgmist:
„Päevane õppetegevus peab arvestama noorte kehalisi ja kohanemisvõimeid. Mingil juhul ei tohi väljaõpe muutuda saksa nekrutiväljaõppe sarnaseks nöökimiseks. Eriti tuleb aga vältida kiusamist ja mõnitamist.”
Kuid nagu hiljem selgus, jäi tegelikkuses kõik eeskirjades lubatu vaid paberile. Kui kätte jõudis september, ei toimunud üheski õhutõrjeväeosas lubatud koolitööd. Õppuste läbiviimisel nöökisid sakslastest alljuhid eesti poisse eht-preisilike nekrutiõppe võtetega.
Mis puutub karistamisse, siis 1944. aasta septembris lasksid saksa välijäägrid Lasnamäel oma väeosast ärajooksmisel tabatud eesti lennuväepoisse maha ilma igasuguse kohtuta. Rootsi põgenemisel tabatud eesti abiteenistuse poisid saadeti aga Saksamaale kontsentratsioonilaagrisse.
Ka ei peetud enamikus saksa õhutõrjeüksustes kinni lubadusest, et Eestist mobiliseeritud noored hakkavad teenima ainult oma kodumaa pinnal. 1944. aasta septembris alanud suure taandumise ajal viisid sakslased Eestist kaasa ligi tuhat siinsetes õhutõrjeüksustes teeninud eesti poissi, tehes seda sageli sunniviisil – relvastatud valve all. Kaasaviidute arv olnuks veelgi suurem, kui paljudel poistel poleks õnnestunud taandumise ajal väeosast põgeneda. Eestist välja viidud abiteenistuse poisid jätkasid teenistust Saksamaal. Vaid Pärnus asunud õhutõrjepatareides teeninud poisid jäid kuni sõja lõpuni Kuramaa „kotti“.


Grupp Tartu lennuväepoisse 1944. aasta suvel Tapal.

Eesti poisid „sõjalise tubliduse” laagrites

Eesti noorte astumine möödunud sõjapäevil mitmesugustesse tagalateenistustesse hoogustus oluliselt 1944. aasta kevadel. Eriti aga peale eesti linnade toimunud „punakotkaste” õhurünnakuid. Seni oli noorte suhtumine sakslaste värbamisaktsioonidesse olnud üsnagi leige. Nüüd aga, mil rindejoon oli Narva jõele peatuma jäänud ja Eestit ähvardas taasokupeerimine Punaarmee poolt, muutus noorte suhtumine sõjalistesse tagalateenistustesse oluliselt
1944. aasta kevadel algas eesti noorte lähetamine nn Sõjalise Tubliduse (WE) laagritesse Saksamaal, kus valmistati ette noortejuhte lennuväe abiteenistusse võetavate noorte väljaõppeks. Esimene eesti 108-st vabatahtlikust koosnev grupp saadeti Ida-Preisimaale, Kocheni lähedale 20. aprillil 1944. Teine grupp, kuhu kuulus umbes 120 poissi, viidi mai lõpul Poolasse, Rozani linnakese lähedale. Kolmas, umbes 150 eesti poisist koosnev grupp viibis õppelaagris Königsbergi lähedal.
Rozani väljaõppe laager asus Narevi jõe ääres, kunagistes Poola ratsaväe kasarmutes. Viimane oli jaotatud kaheks osaks: Wehrmachti ja SS-laagriks. Eesti poisid, kui võõrrahvus, paigutati SS-laagrisse, umbes tuhandest saksa poisist koosnev grupp moodustas Wehrmachti laagri.
Mõlema grupi tegevusprogramm oli erinev. SS-laagris, kus olid eesti poisid, oli pearõhk pandud maastikuõppusele, topograafiale, orienteerumisele, moondamisele, lähivõitlusele ja laskmisele. Wehrmachti laagris treeniti saksa poisse sideteenistuseks ja virgatsiteks. Tulevased telefonistid jooksid ringi kaablirullide ja välitelefonidega, virgatsid kihutasid avamaastikul mootorratastel. Raadiotelegrafistid õppisid klassis morsetähestikku ja raadiojaamade käsitamist.
Ühiselt kasutati vaid lasketiiru, kus Wehrmachti poisid lasksid 12-ringilistesse, SS-poisid aga 10-ringilistesse (SS) märklehtedesse. Poiste vormiriietuseks olid musta värvi villane pluus ja suusapüksid ning suusamüts. Jalanõudeks rautatud tanksaapad. Kuumade suvepäevade tõttu oli selline vormiriietus õppustel väga ebamugav.
Nii eestlased kui ka sakslased olid jagatud sõpruskondadeks, igaühes kümme poissi. Hommikune laagrilippude heiskamine ja selle langetamine õhtul toimus koos ja lipumastidesse tõsteti nii eesti kui ka saksa lipud. Ka tehti kõik teadaanded ja info poistele teatavaks saksa ja eesti keeles.
Eestlaste ja sakslaste vahel korraldati pidevalt mitmesuguseid võistlusi. Sellistel võistlusaladel nagu laskmine, orienteerumine, rivilaul jm. olid eesti poisid sakslastest tublisti üle. Ka mitmel spordialal, nagu maadluses, poksis ja teistel füüsilist jõudu nõudvatel aladel olid eestlased tugevamad, kuigi sakslaste tehniline ettevalmistus oli parem. Peale jäid aga eestlaste visadus ja jonn.
Õppetegevus laagris oli küllaltki pingeline. Äratus oli hommikul kell 6. Pärast hommikuvõimlemist, pesemist, tubade korrastust, lipu heiskamist ja hommikusööki algasid kell 8 õppused, mis kestsid kuni kella 12-ni. Pärast lõunasööki kell 13 õppused jätkusid ja kestsid ühtejärgi kuni kella 18-ni. Järgnesid õhtune apel ja lipu langetamine. Pärast õhtusööki tehti veel sporti ja treeniti. Vaba aega oli vaid kella 21–23-ni, mil algas öörahu.
Laagri lõpetamisel pidid poisid kirjutama ühel ette antud teemal: „Uus Euroopa”, „Rassipoliitilisi probleeme Euroopas” või „Mida teha, et hoida oma keha tugeva ja tervena” kirjandi. Valdav enamus poistest valis viimase teema, ehkki kaks esimest andsid paremaid hindeid.
Jõudnud juuni lõpul tagasi Eestisse, lasti poisid paariks päevaks koju, kust enamik neist 1. juulil tagasi Pirita-Kose laagrisse tuli. Seal võeti nad arvele, anti selga lennuväe abiteenistuse vorm ja neist said vabatahtlikult lennuväe abiteenistusse astunud noorte juhendajad (ausbilder) ja alljuhid.

Esimesed vabatahtlikud


Lennuväetüdruk Lia Schofield.


Lennuväepoiss
Guido Toming.

Üheks põhjuseks noorte vabatahtlike saatmisel eesti linnade kaitsel olnud õhutõrjeüksustesse, olid nõukogude lennuväe barbaarsed pommirünnakud eesti linnadele.
Peale Narva ja Tallinna 1944. aasta märtsipommitamist tugevdasid sakslased Tallinna kaitsel olnud õhutõrjeüksusi. Lasnamäele toodi juurde üks 105 mm õhutõrjesuurtükkide patarei ja veel mitu 88 mm patareid. Kuid samal ajal nõudsid ägedad lahingud Eesti idapiiril seal võitlevate väeosade pidevat täiendamist ja selleks hakati rindele saatma saksa õhukaitseüksustes teeninud saksa õhutõrjeväelasi. Neid asendama võeti vabatahtlikult lennuväe abiteenistusse astunud koolipoisid.
Algselt oli kavas kasutada saksa õhutõrjeüksuste täienduseks vaid vabatahtlikult lennuväe abiteenistusse astunud noormehi, võimaldades neil jätkata väeosa juures oma koolitööd. Kuid 1944. aasta augustis hakati õhutõrjeüksusi täiendama mobilisatsiooni korras võetud 1927. aastakäigu noortega.

Kavas oli ka tütarlaste mobiliseerimine mitmesugustesse tagalateenistustesse, kuid nende võtmiseni Eestis enam ei jõutud. Küll aga tehti seda Saksamaal, kus sealsetesse õhukaitse üksustesse värvati ligi tuhat Eestist Saksamaale evakueerunud eesti tütarlast.
1944. aasta juunis ilmus ajalehtedes teadaanne, milles kutsuti 16–17-aastaseid noormehi astuma vabatahtlikult lennuväe abiteenistusse. Noorte vabatahtlike vastuvõtt algas juuni lõpus. 30. juunil kogunesid esimesed vabatahtlikud üle kogu Eesti Pirita-Kosele, Konstantin Pätsi vabaõhukooli juurde, kus nad arvele võeti. Poisid pandi elama koolihoone taha männimetsa alla ehitatud puubarakkidesse.
Esimeses saabujate grupis oli 680 poissi, kes siin neljaks kompaniiks jagati. Laagri juhtideks olid noorteorganisatsiooni Eesti Noored noortejuhid ja Saksamaal õppe-treeninglaagris väljaõppe saanud eesti poisid. Kompaniide ülemateks olid 20. Eesti diviisi allohvitserid.
Siinjuures väärib märkimist, et need noored astusid vabatahtlikult lennuväe abiteenistusse, ajal, mil punaarmee oli Lõuna-Eesti juba vallutanud ja lahingud käisid Tartu all. Et sakslased Eesti peagi maha jätavad oli sel ajal juba ilmselge. Mis sundis siis neid noori sellises lootusetus olukorras sõtta minema? Ega ometi võitlus Suur-Saksamaa eest?
Päris kindlasti mitte. Nende soov oli ära hoida oma kodumaa teistkordne okupeerimine punaarmee poolt. Paljud neist poistest astusid oma nooruse tõttu sõjaväeteenistusse vanemate kirjalikul nõusolekul.
5. juulil jagati poistele välja vormiriietus ja varustus. Esimene koosnes tumesinisest mägiküti pluusist ja pükstest. Peakatteks oli vormiga sama värvi suusamüts, mille ees rombikujuline Eesti Noorte organisatsiooni märk.
8. juulil pandi noored õhukaitseväelased rongile ning sõidutati Kiviõlisse ja Püssi, kus nad seal asunud saksa õhutõrje üksustele anti üle. Poisid jagati ära väikeste gruppidena õhutõrjepatareide kahurirühmade vahel, igaühes 5–7 poissi.
Juba järgmisel päeval algasid õppused, mille käigus poisid õppisid tundma ja kasutama neis üksustes olnud õhutõrjesuurtükke (flak). Olenevalt sellest, millised relvad väeosas olid, õpiti tundma ja kasutama kolme relvaliiki, milleks olid 20, 37 ja 88 mm õhutõrjekahurid, helgiheitjad ja tõkkeballoonid. Peale nende õpiti kasutama kõiki neis väeosades olnud käsirelvi. Õppused toimusid saksa keeles poiste endi hulgast valitud tõlkide kaasabil. Üldiselt polnud poistel saksa keelega raskusi, kuna seda oldi koolis juba paar-kolm aastat õpitud.
23. juulil viidi kõik noored lennuväeabilised Kiviõli spordiväljakule, kus nad vandetõotuse andmiseks üles rivistati. Keset paraadiväljakut oli üles seatud kaks 20-mm õhutõrjekahurit. Aukülaliste tribüüni ette oli rivistatud rühm saksa lennuväelasi. Samas asus ka sõjaväe puhkpilliorkester. Tribüünile tulid Eesti Noorte malevajuht Gustav Kalkun, Eesti Noorte Virumaa maleva ülem ja linnajuhid, kindralkomissari noorteosakonna ülem Knoll, ning mitmed kõrged saksa ohvitserid ja teised ametiisikud.
Gustav Kalkun pidas kõne ja andis noortele üle Eesti omavalitsuse juhi dr Hjalmar Mäe tervituse.
Orkester mängis Eesti hümni ja seejärel võttis sõna noorteosakonna ülem Knoll, kes avaldas veendumust, et eesti noored täidavad eeskujulikult oma kohust Eesti linnade ja asulate kaitsmisel. Seejärel pöördus noorte vabatahtlikkude poole lühikese sõnavõtuga kohaliku õhutõrjeväeosa ülem, kes luges ette vandetõotuse teksti, mis samas eesti keelde tõlgiti ja mida ülesrivistatud noored vabatahtlikud ühiselt kordasid.
Vandetõotuse tekst, mis oli ära toodud Eesti ja Läti lennuväe abiteenistuslaste tegevus juhendis, kõlas järgmiselt:
„Ma luban, et võitluses bolševismi vastu igas olukorras truult, sõnakuulelikult ja vapralt oma kohust täidan ja selleks kogu oma jõu annan, nii nagu see eesti lennuväe abiteenistuslasele kohane on.”
Siinjuures tuleb märkida, et hiljem mobilisatsiooniga võetud lennuväepoistest andsid vandetõotuse vaid Sõrve poolsaarele viidud Pärnumaa poisid, kusjuures vandetõotuse tekst oli sama. Kõik teised mobiliseeritud vandetõotust ei andnud.
Kõik järgnevad päevad kulusid õppustele. Laskeõppustel saadi käsirelvadest häid tulemusi. 12-ringise märklehe pihta lastes said paljud eesti poisid 36-st võimalikust 35 silma, edastades seega sakslastest ausbilder’eid (juhendajaid).
Lennuväeabiliste kohustuste hulka kuulus peale õppuste veel ka vahipostil käimine. Kiviõlis ja Püssis asunud Eesti lennuväepoistele olid välja antud Belgia sõjaväe karabiinid, mille jaoks puudusid padrunid. Kuna saksa püssipadruneid, mida väeosades oli külluses, Belgia püssidele kasutada ei saanud, käisid poisid vahipostil laadimata, vaid täägistatud püssiga.
Juulis tuli saksa õhutõrjeüksustesse korraldus, millega kohustati kõiki lennuväelasi tervitama ette sirutatud käega, nn „hitleri tervitusega”. Seni olid lennuväelased tervitanud käe tõstmisega mütsi juurde. Uue tervituse kasutuselevõtmine oli seotud Hitlerile tehtud atentaadiga. Eesti poisid ei saanud nüüd enne linnaluba, kui uus tervitusviis selgeks õpitud.
1944. aasta suvel toimusid Kiviõlile ja Püssile, aga ka teistele Põhja-Eesti tööstuslinnadele sageli venelaste õhurünnakud. Eesti poistele olid need esimesed tuleristsed, kus saadi esmane lahingukogemus õhutõrjekahurite meeskondi abistades ja või ka meeskonnanumbrite kohustusi täites. Nende õhurünnakute ajal tulistati alla mitu venelaste pommitajat. Ühe järjekordse Püssile toimunud õhurünnaku ajal sai kaks eesti poissi surma ja mitu haavata.
Hoolimata esialgselt eesti lennuväe abiteenistuslastele antud lubadustest – õpetada igaüks neist välja vähemalt kolmel sõjalisel erialal, neid lubadusi siiski ei täidetud. Poisid õpetati välja gruppidena õhutõrjekahurite, helgiheitjate ja tõkkeballoonide meeskondadeks. Ilmselt jäi aeg kolme eriala õppimiseks väheseks, kuna patareides ei jätkunud niigi mehi ja allohvitseridest juhendajad olid koormatud oma põhitegevusega. Seepärast hakati juba üsna pea puuduvaid meeskonnakohti patareides ja kahurirühmades täitma eesti poistega.
Täitmata jäid Eesti Noorte peastaabi lubadused teostada kontrolli noorte õppetegevuse üle, jätkates õpinguid kohtadel. Selle põhjuseks oli Eesti idapiiril tekkinud äärmiselt ohtlik olukord. Narva rinnet ähvardas kottijäämine ja Nõukogude 2. löögiarmee oli vallutamas Tartut ning tungimas Valga-Riia suunas. Selles olukorras ei saanud juttugi olla eesti lennuväepoistele värbamisjuhendis ette nähtud tingimuste ja lubaduste täitmisest. Saamata jäid ka lubatud puhkused.
Samal ajal hakkas esinema üksikuid deserteerimisi, kus poisid paari-kolme kaupa patareidest ära põgenesid. Kohalejäänuile tegid sakslased karistuseks sageli mitmeid tunde kestnud rividrilli. Mõneks ajaks keelati ka linnalubade andmine, mis aga varsti ära muudeti.

1927. aastakäigu mobilisatsioon


Õppustel.

3. augustil 1944 andis Eesti omavalitsuse juht välja määruse 1927. aastakäigu lennuväe abiteenistusse kutsumiseks. 8. augustil 1944 andis Eesti Noorte peastaabi ülem G. Kalkun välja mobilisatsiooni läbiviimise korralduse, kus mobilisatsiooni läbiviimine oli pandud kohalike omakaitseülemate peale.
Kuna paljud selle aastakäigu noormehed olid selleks ajaks juba vabatahtlikult omakaitse või mõne piirikaitse rügemendi koosseisus rindele läinud, siis sealt tulid mobilisatsioonipunktidesse end üles andma vaid üksikud. Kuid vaatamata sellele, et Lõuna-Eesti ja osa Tartumaad oli juba punaarmee poolt vallutatud, kujunes mobilisatsioon edukaks. Kokku tuli ligi 3000 poissi.
Mobilisatsioonist kõrvalehoidjaid oli suhteliselt vähe. Paljude poiste sooviks oli ükskõik millist teed pidi rindele pääseda. Üheks võimaluseks arvati olevat lennuväe abiteenistusse astumine. Kriitiline olukord Eesti idapiiril põhjustas noortes, keda oli Eesti Vabariigis kasvatatud kaitsevalmiduse vaimus, ohutunde. Samal ajal liikusid rahva hulgas lendlehed Atlandi deklaratsiooni (Atlandi Harta) tekstiga, milles lääneliitlaste juhid andsid lubadusi: taastada sõja lõppedes kõigi riikide iseseisvus, kes selle Teise maailmasõja käigus olid kaotanud. Noored mõistsid, et on saabunud aeg kaitsta oma kodumaad punaarmee sissetungi eest.
Sõjaaja noorte soovist, aidata igati kaasa kodumaa kaitsmisel, räägib ka see fakt, et koos mobiliseeritutega tuli vastuvõtukomisjonidesse palju noormehi, kellel eluaastaid vaid 15–16 ja kes oma nooruse tõttu mobilisatsiooni alla ei kuulunud. Neil mehehakatistel oli sõtta minekuks kaasas vanemate või hooldaja kirjalik nõusolek. Tekib küsimus: kas need emad-isad siis ei muretsenud oma laste saatuse pärast ja lubasid neid minna oma eluga riskima, ehkki selleks polnud neile käsku antud? Muretsesid kindlasti ja isegi rohkem, kui paljud tänased vanemad, kelle võsukestest on saanud tänavalapsed, hulkurid ja narkomaanid. Kuid veel rohkem tundsid need isad-emad neil keerulistel päevadel muret oma kodumaa, kodu ja laste tuleviku pärast. Kartus ja hirm võõrvõimu ja nõukogude terrori tagasituleku üle oli suurem.
Kuid oli ka juhuseid, kus poisid lihtsalt seiklushimust sõjamehe- teele asusid ja endale ise vanemate „nõusoleku” kirjutasid, millele siis naabripoiss ema või isa eest alla kirjutas. Eestist Saksamaale põgenenud noorukitest astus seal lennuväe abiteenistusse isegi 13–14-aastaseid poisse. Sõjategevusse neid küll ei rakendatud ja nad saadeti põllutöödele.
Kõik mobiliseeritud noormehed, samuti kui vabatahtlikud, kogunesid algul Pirita-Kosele, kus nad Konstantin Pätsi vabaõhukooli territooriumile rajatud barakkidesse paigutati. Seal said nad kätte vormiriietuse ja muu varustuse (v.a käsirelvad), jaotati seejärel gruppidesse ning saadeti laiali mitmel pool Eestis asunud saksa õhutõrjeüksuste juurde. Sealjuures püüti (vähemalt esialgu) saata noormehi nende elukohale kõige lähemal paiknenud õhutõrjeüksustesse. Nii jäi enamik Tallinnast ja Harju maakonnast mobiliseeritud poisse teenima Lasnamäele või Tallinna lähistele, kuigi osa neist viidi ka Põhja-Eestisse. Viru- ja Järvamaalt pärit poisid viidi enamuses Püssi ja Kohtla-Järvele. Läänemaalt ja Eesti saartelt mobiliseeritud poisid asusid teenima Paldiskisse. Ainult Lõuna-Eesti ja Tartu poisse polnud enam võimalik nende kodukohtade lähedale teenima saata, kuna need alad olid siis juba punaarmee valduses, kuna lahingud käisid Tartu lähistel. Enamus Tartumaa poisse saadeti teenima Tapale, kus asus mitu flakipataljoni patareid. Pärnumaalt mobiliseeritud poisid viidi tagasi Pärnu ja jaotati ära seal asunud Saksa 6. õhutõrjedivisjoni 127. (liikuva) flakipataljoni patareide vahel. Pataljon koosnes ühest sega- (20 ja 88 mm) ning ühest raskepatareist (88 mm) ja neljast kergepatareist (20 ja 37 mm). Iga patarei koosseisu kuulus ka üks helgiheitjate rühm.
Noorte väljaõpet õhutõrjepatareides viisid läbi allüksuste (kahurirühmade) sakslastest allohvitserid ja vahtmeistrid. Eelkõige tutvustati poistele väeosa sisekorda, sõjaväe määrustikku, lennuväe eraldustunnuseid ja tervitamist. Tehti ka riviõppust. Põhirõhk aga oli pandud väeosas olevate õhutõrjesuurtükkide tundmaõppimisele ja nende käsitsemisele. Paralleelselt kahuriõppusega õpiti tundma vene ja inglise sõjalennukite ning tankide siluettkontuure ja nende tehnilisi andmeid.
Peale kahurite õpetati poisse tundma ja kasutama ka kõiki neis väeosas olnud käsirelvi: karabiini, kuulipildujaid, tankirusikaid, magnetmiine, granaate ja muid sõjariistu. Kahuriõppustel pidi iga poiss omandama vähemalt kolm meeskonnanumbri eriala.

Järgmises numbris:
Lahkumine Eestist ning Eesti lennuväe­poisid Saksamaal.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv