Kultuur ja Elu 1/2013


Kultuur ja Elu 4/2012

 

 

 


Holokaust eesti rahva süükoormaks?

tekst: Herbert Lindmäe
õigusteaduse doktor, prof emer

Eesti keeleteadlase, filosoofiadoktori, antropoloogilise ja etnolingvistika professori, Eesti Keele Instituudi direktori, keeleajaloo ja -teaduse osakonna juhataja Urmas Sutropi ajaleheartikkel „Holokaust, kurjus ja meie” (Postimees, 28.01.2013) kehutab täit avameelsust eeldavat arutelu, mis puudutab lähiajaloos nii juutide kui ka eestlaste saatust ja suhteid.

Kogu lugupidamise juures tunnustatud keeleteadlase vastu tuleb aga tunnistada, et tema selleteemaline käsitlus jääb poolikuks, pindmiseks ja ühepoolseks ning kutsub esile nõutust, arusaamatusi ja vastakaid mõtteid.
Autor kinnitab: Mul on hea meel, et me tähistame holokausti ohvrite mälestuspäeva. Mõistagi jagame tema heameelt. Siinjuures on aga vaja täpsustada, et päevakohane jutt peaks olema mitte ainult holokaustist, vaid ka inimsusevastaste kuritegude ohvrite mälestamise päevast. Nii on vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. augusti 2002. aasta otsusele 27. jaanuar nimetatud holokausti ja teiste inimsusevastaste kuritegude ohvrite mälestamise päevaks (27. jaanuar on Auschwitzi-Birkenau koonduslaagri vangide vabastamise mälestuspäev).
Sel puhul olnuks asjakohane tuletada meelde ka neid juute, keda nõukogude võim Siberisse vedas, aga ka Eesti oma kommunismi- ja natsismikuritegude ohvreid. Olgu teada, et nõukogude võim represseeris 1940–1941 (2002. aasta andmetel) 415 juuti, kusjuures neist hukkus 97 vangilaagris või asumisel. 1941. aasta juuniküüditamise ohvreid oli 400. Seega hõlmasid kommunistliku režiimi kuriteod 10% Eestis elanud juutidest. (Population Losses 1940-1941: Citizens of Jewish Nationality / by Vello Salo. – Tallinn 2002, lk 4, 8–21). Need nõukogude võimu kuriteod toetasid ju juutide puhul Saksa okupatsiooniaegset holokausti ja teenisid samu eesmärke. Siin oli tegu nii genotsiidiga (sel puhul oli kuriteo toimepanemisel eesmärk juutide hulgast ekspluateerijate kui klassi likvideerimine) kui ka inimsusevastase kuriteoga (taotleti rahvavaenlasteks ja nõukogudevaenulikuks elemendiks peetud juutide hävitamist).

Eestlased ei mõista holokausti?

Ei saa nõustuda autoriga, nagu eestlased ei mõistaks holokausti olemust ja koledusi ega jagaks juutide valu ja leina. Ja millistele uuringutele rajaneb autori üldistav tõdemus, et Eestis on tegu holokausti-revisionismiga, millest on väike samm holokausti eitamiseni üldse. Üksnes mõnes Wikipedia artiklis või mujal väljaöeldud mõttemõlgutused holokausti üle selleks küll alust ei anna. Tundub, et mõnd Wikipedia artiklis esitatud väidet võib olla ka vääriti mõistetud. Näiteks väidab autor: Wikipedia artiklis „Holokaust Eestis” kirjutatakse, et Eestis oli enne sõda ainult 4500 juuti. Rõhk on sõnal ainult. See peab lugejale sisendama, et võrreldes Läti ja Leeduga polnud siin õieti kedagi tappa. Kust aga autor teab taolise järelduse tegemisel, et selle artikli kirjutamisel oli pandud mõtterõhk just sõnale ainult: lauseehituse analüüsimisel tehtud järeldus ei pea kokku langema kirjutaja enda rõhuasetusega.
Kui Wikipedias ja mujal leidub väiteid, milles võib täheldada nn holokaustirevisionismi ilminguid, siis peaks autor siin küll püüdma otsida ausalt põhjusi, millest on taolised väljaütlemised tingitud, neid seletama ja analüüsima. Üksnes taoliste ilmingute esinemise nentimisest või sellesisuliste väidete keelustamisest ei tõuse küll mingit tulu. Nii jääb vastamata autori küsimus: Miks leidub meie hulgas ikka veel inimesi, kes seda kõike (holokausti – H.L.) eitada püüavad? Kuna holokaust on ajalooliselt tõene fakt, ei ole Eestis küll kellelgi alust seda eitada. Samuti ei ole alust eitada, et selles osales poolsada või enam eestlasest kollaboranti (nende täpsem arv ei ole teada). On ju tõsiasi, et iga rahva hulgas on kurjategijaid ja saasta, nagu seda olid need eesti rahvusest pätistunud ja sadismikalduvusega isikud, kelle käed on määritud juudi verega.
Samuti on teada, et ka juudi rahva hulgas oli kollaborante, kes osalesid Eesti Vabariigi riikluse hävitamisel, tegutsesid Rahva Omakaitses, võtsid osa eesti rahva vastu toime pandud genotsiidikuriteost, osalesid Eestis toime pandud inimsusevastastes kuritegudes ja sõjakuritegudes küll NKVD-s, NKGB-s ja KGB-s „tubastel töödel” kriminaaltoimikuid vorpides, küll eestlaste küüditamise ettevalmistamisel ja küüditamistel, surmalaagritesse saatmisel või surmaotsuste tegemisel (nagu seda tegi eestlaste surmasaatuse otsustajana tuntuks saanud riikliku julgeoleku alampolkovnik Idel Jakobson), küll hävituspataljonides ja Tallinna Töölispolgus (nt ENSV hävituspataljonide operatiivgrupi ülem piirivalvekapten Mihhail Pasternak, kes juhtis 1941. aasta suvel Järvamaal Kautla ruumis Erna grupi ja metsavendade koondiste likvideerimiseks kavandatud suurhaarangut, kus ta andis käsu sealkandis Kautla jt talude mahapõletamiseks ja kus tema tegudest jäi Kautla kanti maha mitukümmend metsikult tapetud mõrvaohvrit) („Eesti rahva kannatuste aasta: Kogu­teos I”, Eesti Kirjastus, 1943, lk 95; „Eesti rahva kannatuste aasta: Koguteos II”, Eesti Kirjastus, 1943, lk 151–153; H. Lindmäe „Suvesõda Järvamaal 1941: Suvesõda VI”, OÜ Greif, 2010, lk 275, 294, 325 jt).

Kes on siin need meie?

Autor kirjutab: Mul on hea meel, et me tähistame holokausti ohvrite mälestuspäeva. Aga mind kurvastab, et me teeme seda pika hambaga. (jääb selgusetuks, millised uuringud annavad alust väita, et eestlased tähistavad holokausti mälestuspäeva pika hambaga (s.o vastumeeli või vastutahtsi – H. L.).
Ja edasi: Kui me tahame elada rahus endaga, oma mineviku ja tulevikuga, siis peame tunnistama ka seda kurja, mida oleme teinud teistele...
Meie teeme, meie peame tunnistama! Kes on siin need meie? Eks ikka autori käsitluses kogu Eesti rahvas (kuna sõna meie ei hõlma kirjutise sisu arvestades autorit ennast, siis tulnuks siin küll kasutada sõna meie asemel sõna teie, ja seeläbi ennast kurjategijaks arvatud rahva hulgast välja arvata).
Ilmneb, et meie vormis ja muul moel (autori väitel aitasid Eesti teises maailmasõjas juudivabaks teha ikka eestlased ise...) rünnatakse Eesti rahvast ja talle omistatakse mingisugune kollektiivne süü, mis veeretatakse nagu veskikivi kogu eesti rahvale kaela ning sisendatakse talle võla- ja süütunnet. Ja nii peaks kogu eesti rahvas kandma Eestis toimepandud holokausti süükoormat! Samas tuleks küll autorilt pärida, millised on need rahva kuriteod, mille puhul autor juurdleb: Missugused eestlastele iseloomulikud rahvuslikud jooned neid selleks motiveerisid? Vastamata jääb küsimus: kui tegu on rahvakuriteoga, siis milline karistus peaks sellist rahvast ootama, kes on sel puhul kohtumõistjateks ja kohtuotsuse täideviijateks! Taolisi rahvakuritegusid ei tunne rahvusvaheline õigus ega ka Eesti Vabariigi karistusseadustik. Seetõttu on ülekohtune ja mõttetu nimetada tervet eesti rahvast kurjategijaks, kes autori sõnul peab tunnistama oma kuritegusid. Tuleks teada, et kuritegusid ei pane toime rahvas, vaid ikka üksikisikud või isikute grupid.
Keegi ei eita ka eesti soost mõrvarite toimepandud koletuid kuritegusid, kuid lugeda nende teod eesti rahva kuritegudeks on juba liig mis liig. Samuti on naeruväärne ja rumal väita, et Eesti rahva vastu toimepandud genotsiid, inimsusevastased kuriteod ja sõjakuriteod, milles osales juudi soost isikuid, on samaaegselt ka juudi rahva kuriteod, mida peaks õigusriiki austav juudi rahvas tunnistama.
Vastutustundetu jutt rahva süüst meenutab Saksa okupatsiooni aegseid natside väiteid, kus juudi rahvusest kurjategijate teod kanti kogu juudi rahva arvele, õhutamaks eestlaste vaenu juutide vastu ja kannustamaks eesti soost mõrvareid kättemaksuks. Süüdistades kogu eesti rahvast natsikuritegudes, ei taha autor millegipärast nimetada rahva süüd ja karistust kergendava asjaoluna ühtki juhtu, kus eestlased püüdsid juute päästa natside püünistest või varjasid juute.
Ei ole raske mõista, et autori taolise käsitluse läbi külvatakse võõristust eestlaste ja juutide vahel ning selline kirjutis häälestab juute eestlaste vastu, õhutab neid eestlasi põlgama ja vihkama. Selgitatakse ju siin juutidele, et nad elavad rahva kõrval, õieti küll rahva hulgas, kelle hingel on juudimõrv. Ja teiselt poolt kannustab see eestlasi ennast kaitsma ning otsima vastukaaluks õigustusi: teie ju alustasite oma koletute tegudega! Siin ei tunnetata piiri, millest üle astumine on lubamatu.
Meenutagem, et teisal ütleb Urmas Sutrop seoses Yana Toomi jutuga Eesti rahva ja keele hävingust: Yana Toomi väljaütlemiste eesmärgiks on külvata rahvastevahelist vaenu ja destabiliseerida Eesti riiki. Yana Toomi suu läbi välja öeldud mõtete eesmärgiks on rahvustevahelise vaenu õhutamine... Loodetakse, et eestlased hakkavad venelasi vihkama. Ja nemad omakorda eestlasi. Ja edasi: Kindlasti on selliste väljaütlemiste mõte destabiliseerida meie riiki, murendada ühtsustunnet ja tekitada hirmu... (Urmas Sutrop. „Keskerakond kuulutab eesti keelele hävingut” – Postimees, 5.02.2013). Kas on tõesti raske mõista, et siin võidakse tahes-tahtmata või paha­tahtlikult need autori sõnad üle kanda tema enda käsitlusele juutide ja eestlaste omavahelistest suhetest, kus eesti rahva õlule pannakse holokausti süükoorem.

Eestlased saksa mundris?

Holokaustist, kurjusest ja meist kõneldes põigatakse artiklis ootamatult saksa mundris sõdinud meeste juurde. Seejuures vaevavad autorit küsimused: Miks heroiseeritakse Saksa mundris võidelnud mehi? Miks on mõne silmis saanud kangelase oreooli mingisuguse rauast rüütliristi tammelehtedega pärjatud SS-Standartenführerid? Taolistes küsimustes on omajagu ajaloo-võhiklikkust kui ka eesti sõjameeste mõnitamistahet. Miks siis siin mitte nimetada otsesõnu SS-Standartenführerit nimepidi ja öelda, et jutt on teie rahvuskangelasest kolonel Alfons Rebasest (24.06.1908 Valgas – 08.03.1976 Augsburgis), keda on autasustatud II ja I kl Raudristi, siis Raudristi Rüütlirist ja Tammelehisega Raudristi Rüütliristi juurde. Siinjuures ei peeta vajalikuks selgitada, milles nähakse seost holokausti ja kolonel Alfons Rebase vahel, kellele pole suutnud selles osas heita varju ei NKVD, NKGB ja KGB, ega ka tänapäeva natsikütid. Või toetutakse siin väidetele, et eesti sõdurid, sõdides natside poolel (mõistagi saksa vormis), osutasid kommunistide omil sõnul Eesti kaitselahingutes sissetungijatele metsistunud vastupanu (Evald Laasi „Mõnede lünkade täiteks” – Sirp ja Vasar, 17. november 1987) ja aitasid seeläbi kaasa Saksa surmalaagrites toimepandud holokaustile. Sel puhul süüdistatakse Eesti piire kaitsnud ja Eesti riikliku iseseisvuse eest võidelnud sõdureid (sealhulgas ka kolonel Alfons Rebast) juba otsesõnu genotsiidikuriteos, sest kuriteole kaasaaitamine on ju samuti kuritegu ja kaasaaitajad samuti kurjategijad. Sama rumalalt võib aga väita ka nõnda, et kui Punaarmee, võideldes 1941. aasta sõjasuvel okupeeritud Eesti pinnal, takistas ta sakslaste sissetungi Eestisse ning aitas kaasa NKGB-laste ja teiste terroristide Eestis toimepandud massimõrvadele ja muudele terroritegudele. Nii on jutu holokaustist, kurjusest ja meist seostamine kolonel Alfons Rebasega mõttetus.
Siit tuleneb aga ajaleheartikli lugeja küsimus: Mis on mingisugune tammelehtedega pärjatud rauast rüütlirist? Ja mis annab autorile alust väita, et kolonel Alfons Rebane on ainult mõne silmis saanud kangelase oreooli. Tulnuks olla täpne: see mingisugune tammelehtedega pärjatud rauast rüütlirist ei ole muud, kui Tammelehis Raudristi Rüütliristi juurde või Tammelehtedega Rüütlirist, nagu see seisab Metsakalmistul kolonel Alfons Rebase mälestusmärgil. Tuletagem samas meelde, et eesti rahva jaoks omandas kolonel Alfons Rebane kangelase oreooli juba Teise maailmasõja päevil ja tegu on eestimeelsete eestlaste poolt sügavalt austatud vabadusvõitlejaga. Teadkem, et kolonel (kui soovitakse, siis ka SS-Standartenführer) Alfons Rebase põrm maeti sõjaväeliste auavaldustega 26. juunil 1999 ümber Metsakalmistule, kusjuures matusetalituses osalenud rahvamassis olid esindatud vabadusvõitlejate organisatsioonid, osalesid üliõpilasorganisatsioonide esindajad, võttis osa kaitseväelasi, ühiskonnategelasi jne. Kolonel Alfons Rebase surma-aastapäeva on tähistatud sõjaväeliste auavaldustega, kus tema mälestusmärgi juures on seisnud auvahtkond või auvalve, on korraldatud kolonel Alfons Rebase 100. sünniaastapäevale pühendatud ajaloopäev Valgas jne (vt Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ajalugu 1992–2008, lk 112–115, fotod). Kus on siis siin need mõned, kelle silmis on kolonel saanud kangelase aupaiste ja kas on ikka mõtet näkku sülitada nendele meestele, kes võitlesid vaba Eesti eest!
Ja kas ikka veel jääb kellelegi ette tõsiasi, et eestlased võitlesid Teises maailmasõjas Eesti vabaduse eest saksa vormis, kuigi see peaks nüüdseks olema ammu sirgeks kõneldud. Ja kas tõesti ei teata, et Eesti Vabariigi Riigikogu 14. veebruari 2012 avalduses, samuti teistes Eesti Vabariigi õigusaktides ja ka Eesti sõjameeste rehabiliteerimisel tehtud Riigikohtu lahendites on avaldatud tunnustust kõigile, kes on võidelnud iseseisva Eesti eest, seega ka Saksa vormis sõdinud meestele. Vastupidine arvamine tähendaks Eestis valitseva õiguskorra eitamist. Seega on Eesti Vabariik avaldanud tunnustust ka kolonel Alfons Rebasele. Ja vabadusvõitlejate kokkutulekutel kannavad vanad sõjamehed ikka uhkustundega oma sangaritegude eest saadud aumärke: erukapten Harald Nugiseksil kaelas Raudristi Rüütlirist, mõnelgi nööpaugus II kl Raudristi lint või rinnas I kl Raudrist, samuti muud lahinguautasud.
Lääne-Euroopa kultuuriruumis tunnistatakse: Sõja- ja vapruse aumärgid on ja jäävad ausse. Nende kandjad väärivad neid. Meil aga ei suudeta teha vahet, mis on lahingulise vapruse eest antud autasu ja mis vaenulikku ideoloogiat kajastav sümboolika. (Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ajalugu 1992–2008, koostaja Vaino Kallas, 2010, lk 372). Ei ole ju midagi parata, kui puudub sõjasündmusi talletanud ajaloomälu, ei teata midagi Teises maailmasõjas vaba Eesti eest peetud võitlusest ning eitatakse kõike seda, mis ei riimu nõukogude okupatsiooni ajal koolipingis püüdlikult omandatud ajalookäsitlusega, mistõttu ollakse tänini kinni nõukogude ajalootaagas.

Harry Männil on jäänud kohtu alla andmata?

Holokausti käsitluses põikab autor ka natsikütt Efraim Zuroffi juurde ja ühineb tema Eesti Vabariigile tehtud etteheidetega selles, et holokaustis süüdistatud Harry Männil on jäänud kohtu alla andmata. On teada, et Harry Männil (17.05.1920 – 11.01.2010 San Jose) oli tuntud eesti ärimees, keda Zuroff süüdistas holokaustis. Eesti Vabariigi Riigiprokuratuur lõpetas kriminaalasja 85-aastase Männili vastu, kuna Zuroffi esitatud süüdistusmaterjalid ei olnud tõenditena usaldusväärsed: tegu oli lihtlabase bluffiga (ülespuhutud ja labase kõmuga).
Autor kirjutab Zuroffi korrates: Mulle on jäänud ja vist jääbki mõistatuseks, miks meie ühiskond ei ole hukka mõistnud Harry Männilit? Kas miljardär maksis väidetava süütõendite ja poliitilise tahte puudumise kinni? Nüüd on muidugi teda kohtu alla anda hilja – tema puhul on viimane võimalus läinud. Ja veel: Simon Wiesenthali keskus ja selle Jeruusalemma osakonna direktor Efraim Zuroff püüavad kasutada viimast võimalust, et veel elus olevad natsikurjategijad kohtu ette tuua. Meie kõigi kohus on neile selles igakülgset abi osutada, et viimane võimalus õigluse jalule seadmiseks kaduma ei läheks. See ei muuda küll holokausti ohvreid olematuks, aga aitab sarnaste sündmuste kordumist tulevikus ära hoida.
Seda autorile ja Zuroffile jäänud mõistatust aitab vast lahendada teadmine, et Eesti Vabariik on õigusriik ning siin kehtib süütuse presumptsioon: „kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus ning kellegi au ega head nime ei tohi teotada” (Põhiseaduse paragrahvid 17 ja 22). Neid Eestis aus peetud tõdesid peaks teadma ka natsikütt, samuti iga isik, kes taotleb Eesti Vabariigi kodakondsust, rääkimata Eesti Vabariigi kodanikust. Ka 1948. aasta inimõiguste deklaratsiooni art-s 11 on märgitud, „iga inimest, keda süüdistatakse mingis karistatavas teos, käsitatakse süütuna seni, kuni tema süü ei ole seaduse kohaselt tõendatud avalikus kohtumenetluses, milles on talle tagatud kõik tema kaitseks vajalikud tingimused,” ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni art 6 lg-s 2 on kirjas: „Igaüht, keda süüdistatakse kuriteos, peetakse süütuks seni, kuni tema süü ei ole seaduse kohaselt tõendatud.” Lähtudes nendest sätetest on küll kohatu teha meie ühiskonnale etteheiteid selles, et ta pole hukka mõistnud Harry Männilit. Nii Efraim Zuroff kui ka kõik teised peaksid austama Eesti Vabariigi põhiseadust, inimõigusi ja õiguskorda!
Püüdkem mõista, et Zuroffi eest tegi kütitöö juba nõukogude okupatsiooni ajal ära NKVD, NKGB ja KGB. Neil oli natsikurjategijate jälitamiseks aega pool sajandit. Samas oli neil kasutada ka sellised tõhusad süütõendite kogumise vahendid, nagu ülekuulatavate peksmine ja piinamine. Kirjanik Aleksandr Solženitsõn küsib: Kes oleks teadnud oodata piinamist XX sajandil, kus seda pandi toime... mitte mõne erandliku kurjategija poolt, kusagil salaurkas, vaid kümnete tuhandete eriväljaõppega inimloomade poolt miljonite kaitsetute ohvrite kallal. Ja seejuures ei loetud piinamiseks režiimi ohvri ähvardamist, šantaaži, pettust, kurnamist magamatuse ja kartseriga. Veel 30. juunil 1953 õigustas EKP Keskkomitee esimene sekretär Ivan Käbin piinamise kasutamist ülekuulamistel: „EKP KK on seisukohal, et ... piinamisega võib saada väga tähtsaid andmeid!” (Kaljo-Olev Veskimägi. „Kuidas valitseti Eesti NSV-d”, toimetaja Marika Mikli, Varrak, 2005, lk 291–292).
1941. aastal jaotati Siseasjade Rahvakomissariaat (SARK, venekeelne tähtlühend NKVD) kaheks: Siseasjade Rahvakomissariaadiks ja Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaadiks (RJRK – NKGB). 1941. aasta juulikuus liideti need sarvilised taas kokku ühiseks Siseasjade Rahvakomissariaadiks ning 1954. aastal moodustati NSVL Ministrite Nõukogu juures liidulis-vabariiklik Riikliku Julgeoleku Komitee (RJK, venekeelne tähtlühend KGB).
Tuleb tunnistada, et nõukogude okupatsiooni ajal oli ju olemas tõsine poliitiline tahe anda kohtu alla kõik natsikuritegudes kahtlustatavad, ja oli võimalik leida (kui tarvis) ka vajalikud süütõendid. Kuidas saab siis arvata, et mõni natsikurjategijaks arvatud eestlane, olgu siis kas natsikuriteos tegelikult süütu või süüdlane, jäi tabamata. On väheusutav, et omaaegsed NKVD, NKGB ja KGB pingutused ei andnud siin soovitud tulemusi ja mõni natsikurjategija jäi kohtu ette toomata. Seetõttu on mõttetu otsida veel Eestist seni tabamatuid kurjategijaid ja kutsuda selleks üles (Efraim Zuroffile) igakülgset abi osutama.
Kui aga lapselikult uskuda, et siiski mõni pea saja-aastane natsikurjategija on Eestis veel elavate kirjas, siis tuleks küll need etteheited, mida autor teeb Efraim Zuroffi korrates praegu Eesti Vabariigi Kaitse­politseile ja Riigiprokuratuurile, teha tagantjärele NKVD-le, NKGB-le ja KGB-le, või siis leppida tõsiasjaga, et Eestis lihtsalt pole enam neid kurjategijaid kusagilt võtta, süüdistamata Eesti Vabariigi politseid ja Riigiprokuratuuri saamatuses ja natsilembuses.
Ja nüüd küsib autor: Kas miljardär maksis väidetava süütõendite ja poliitilise tahte puudumise kinni? Hea on, et autor esitab vaid laimumaigulise uitküsimuse, muidu võiks arvata, et tegu on Eesti Vabariigi kaitsepolitsei- ja Riigiprokuratuuri töötajate kohatu laimamise või solvamisega. Aga see oleks juba küll kurjast! Igal juhul on mõttetu vedada Zuroffiga sama laimuvankrit.

Milline vahe on holokausti- ja kommunismiohvrite vahel

Artiklis väidetakse: Teisalt tõmmatakse holokaustist rääkides liiga sageli paralleele meie endi kannatustega. Ega siis ainult juute tapetud, tapeti ja küüditati meidki. Selline kõrvutamine ei ole õige. Juutide tapmise eesmärgiks oligi tappa kõik juudid. Eestlaste puhul ei olnud ei sakslastel ega venelastel sellist eesmärki. Austagem holokausti ohvreid sellisena nagu nad olid. Holokausti ohvrid on holokausti ohvrid, kommunismiohvrid on kommunismi ohvrid.
Ei taipa, mispärast paralleelide tõmbamine on siin nii kohatu ja milline vahe on holokaustiohvrite ja kommunismiohvrite vahel, sest mõlemad, nii eestlased kui ka juudid olid ju koletuslike kuritegude ohvrid. Ja kuriteo ohver jääb alati ohvriks, sõltumata tema rahvusest.
Jah, tõsi, holokausti eesmärk oli tappa natsionaalsotsialistlikul Saksamaal, samuti Saksamaa okupeeritud või liidendatud aladel kõik juudid sülelastest kuni raukadeni. Siin ei teinud natsid oma koletuslikest plaanidest saladust. Aga kust teab autor seda, et venelastel (õigem on küll öelda kommunistidel) ei olnud täpselt sama eesmärk, mis jäeti aga välja ütlemata. Kui pidada silmas aastasadu eestlasi hävitanud Peipsi-taguste tsaaride terroritraditsioone, siis ei saa seda jätkuvalt püsivat eesmärki küll eitada. Teame ju, et Liivi sõja ajal jäi eestlasi järele vaid umbkaudu 84 000 ning Põhjasõja järel oli eestlasi alles üksnes vast 90 000 – 100 000 hinge. Eesti rahva hävitamine jätkus hoogtööna nõukogude okupatsioonide ajal. Tema kallal toimepandud asiaatlik punane terror, venestamine ja võõraste massiline sissetoomine seadis ohtu eestlaste olemasolu ja viis Eesti rahva taas hävingu piirile. Siiski säilis nõukogude terrorirežiimi läbi suuresti oma elujõu kaotanud eesti rahvas okupatsioonivõimude kiuste. Aga nüüd kõneleb Eesti Vabariigi Riigikogu liige Yana Toom keerutamata väljasurevast rahvast ja keelest (vt „Yana Toom vene ajakirjanikele: eesti keel on väljasurev keel”, Postimees, 4. veebruar 2013 jmt). Seega idanaabri ammune eesmärk näib tema arvates olevat juba saavutatud. Lisaks sellele õpetab sotsiaaldemokraadist poliitik Jaak Allik: riik tuginegu kodanikkonnal, mitte rahvusel. (Jaak Allik „Riik tuginegu kodanikkonnal, mitte rahvusel”, Õhtuleht, 4.02.2013). Kui Eesti rahvas on määratud väljasuremisele ja on välja suremas, siis ei tundugi see väljaülemine nii totter. Samas peaks Jaak Allik tunnistama, et kui riik ei tugine enam eesti rahvusel, siis pole ju tegu enam Eesti Vabariigiga, kes peab oma põhiseaduse järgi tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Need ütlemised on eesti rahva peatset lõppu kuulutavad müütilise mustatiivulise surmalinnu kraaksatused.
Seega tuleb tunnistada, et nii saksa kui ka nõukogude terrorirežiimi eesmärgid olid kokkulangevad. Siin on professor Urmas Sutropil küll tuline õigus väita: Kui tapetakse kas või üksainuke inimene, on see juba meeletu roim. Kui püütakse tappa kogu rahvas, siis sellise roima kohta puuduvad ilmselt kõikides keeltes piisavalt õõvastavad sõnad. Ja öeldu käib nii juutide kui ka eestlaste kohta.
Ühine on ka asjaolu, et juutide ja eestlaste hävitamine toimus nii saksa kui ka nõukogude okupatsiooni ajal, ja ühine on mõlema rahva puhul ka ahastus, lein, pisarad ja kaotusvalu. See kõik peaks juute ja eestlasi ühendama ja liitma, mitte aga neid lahutama. Ei saa ju inimlikku valu mõõta erineva, ühe või teise rahvuse jaoks väljamõeldud mõõdupuuga. Mõlema rahva kannatused olid sõnulseletamatud. Nii meenutagem, leinakem ja austagem mõlema rahva ohvreid, nagu me teeme seda neid mälestades holokausti ja teiste inimsusevastaste kuritegude ohvrite mälestuspäeval.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv