Kultuur ja Elu 4/2012


Kultuur ja Elu 3/2012

 

 

 


Raamat tõe karvasest poolest

tekst: Ants Sild

Trükikoja Vali Press vahendusel jõudis mõni aeg tagasi lugejani Priit Silla raamat „Tõe karvane pool”.

See on raamat valikutest, mis sageli määravad nii üksikisiku kui rahvaste saatuse ajalootuultes. Eesti inimesed kahel pool tõe ja vale eraldusjoont – motiiv, mis raamatu ligemale kolmesajal leheküljel ikka ja jälle kordub. Selleks, et lugejal oleks võimalik võrrelda. Ja ka selleks, et inimestele hoiatavalt meelde tuletada – otsustamine toimub valikusituatsioonis. Tavaolukorras valitakse elus parim. Kui rohkemat valikuks pole antud, siis valitakse näiteks kahe enam-vähem võrdse võimaluse vahel. Aga mida teha siis, kui totalitaarrežiim on sulle valikuks vaid ühe võimaluse jätnud? Selles olukorras avaneb inimliku tõe hetk selle klassikalisel kujul, mis tuleb esile ka Priit Silla raamatus...
Konkreetsel juhul tuli valik teha enne arreteerimist. Või siis vahetult pärast seda. Sest ülekuulamiste vaimse terrori ja inimpsüühika lammutamise käigus võis mõni nõrgem natuur meeltesegaduses tõe valeks või vale tõeks tunnistada. Autor kirjeldab värvikalt, mis toimus temaga elu rasketel hetkedel ning kuidas tal õnnestus vastu pidada, säilitada inimväärikus, päästa au ja aated. Ja lisada tuleb – mitte ainult iseenda, vaid meie kõigi jaoks. Autori elusaatus on veenev kinnitus tõdemusele – ka üks on võitlusväljal sõdur.
„Laagris oli koos söakam osa kuuendiku kuivamaa rahvast. Ei nad olnud terasest, vaid luust ja lihast. Nad väsisid aeg-ajalt ja mõnedki murdusid. Aga nad moodustasid vastuhakkajate klassi. Nad olid märgitud põletusrauaga, mis neid eraldas teistest ja sundis omavahel ühte hoidma. Impeeriumi saatuses nad ei kahelnud: olgu vale või härja suurune, ükskord see lõpeb,” kirjutab autor oma raamatus, meenutades episoode tõe tundasaamise teekonnalt.

Autor, sünnilt virulane, on andnud oma raamatus tõetruu pildi kodukandi elu-olust nõukogude okupatsiooni aastatel. Üksikdetailid, sündmused ja ümbruskond kangastub usutavana kõigile nendele, kes sel ajal kasvasid, koolis käisid ja isiksusteks kujunesid. Et elusaatus autori lõpuks oma kodu rajamise kaudu lõunaeestlaseks tegi, jätkab ta eestlaste portreteerimist ka siin. Juba varem oli Priit Silla oma kirjatöödes ära märkinud lõunaeestlaste rahvuslikku vaimsust, meelekindlust ning erakordset julgust ja südidust vastuhakkamisel nõukogude okupatsioonirežiimile. Raamatus „Tõe karvane pool” esinevad nimed nagu Mart Niklus, Enn Tarto, Alfred Käärmann, Valdur Raudvassar jmt ei vaja tutvustamist. Nende laiem tuntus Eestis põhineb aga sellel, et tegu on olnud vilgaste kirjameestega, kelle vabadusvõitluse sõnum, nagu Priit Silla endagi puhul, sel moel püsivana rahva südamesse ja mällu on talletatud.
Raamat annab värvika pildi ka kuuekümnendate aastate alguse Tartu Riiklikust Ülikoolist, kus sel ajal käis hoogne marksistlik-leninlik ajupesu, mille mõju kestab siiamaani, ent mille tegelikku akadeemilist dramaatikat ning kujuneva uue ühiskonnakorralduse koolutavat ja õigelt teelt kõrvalejuhtivat mõju keeldutakse kategooriliselt tunnistamast. Tegelikult on käivitunud hoopis vastupidine protsess – Eesti Vabariigis püütakse okupatsiooniaastaid lausa jõuga „kuldseteks kuuekümnendateks” ümber ristida ning sellelt kõigelt nii ainelist kui ka poliitilist profiiti lõigata. Terasemad jälgijad on märganud – nüüd ehk ka raamatu „Tõe karvane pool” toel –, kuidas kunagine punataud taas meie ühiskonna organismi kudedesse ja rakkudesse poeb...

Tõe tunnetamine teeb vabaks. Aga mõnikord ka aheldab. Inimene sünnib vabana, sellegipoolest näeme teda kõikjal ahelais, on Jean Jacques Rousseau öelnud. Küsimus oli ajaloos, ja on ka tänapäeval selles, milliseid ahelaid keegi kanda soovib. Kas tõe või vale omi. Rasked on nad mõlemad. Vahe on vaid selles, et tõe omadest vabanetakse tõe väljaütlemisega, vale ahelad jäävad valetajaid vaevama aga nende näruse elu lõpuni... Seda kirjakohta peaksid need, kes end eliidiks nimetanud või muidu etteotsa tõusnud, kohe mitu korda üle lugema. Siis ehk jääb pasundamine üleüldisest viletsusest ja maailmatumast majanduskriisist vaiksemaks ning mõtted suunduvad hoopis mujale – näiteks meil laialt levima hakanud kõlbelisele kriisile, mida nüüd igale oinapeale oma eetika- ja moraalikoodeksi koostamisega leevendada tahetakse. Asjatu vaev...! (Osa tegelikust ja tõelisest viletsusest on põhjustatud sellest, et teatud seltskonnad – sealhulgas eriti kommunistliku režiimi endiste juhtfiguuride omad – suplevad neile põhjendamatult sülle langenud tunnustuses ja heaolus, teine osa tingitud sellest, et tavakodanikud pole harjunud enda ja oma perekonna parema käekäigu eest seisma ning riigi valitsejatelt nõudma seda, millele nendel on oma riigis täielik õigus). Viltuvedamised algavad sageli inimlikust argusest – ei julgeta endale tõtt tunnistada või siis lihtsalt valetatakse viimase hetkeni olukorda ilusamaks kui see tegelikult on. Nii otsesõnu kui kaude on pärispatule – valetamisele – Priit Silla raamatus korduvalt tähelepanu juhitud.
Pikemas ülevaateartiklis ajalehes Sakala kirjutab Heiki Raudla Priit Silla raamatu kohta järgmist: „Stiililt meenutab „Tõe karvane pool” kohati leedu kirjaniku Balys Sruoga raamatut „Jumalate mets”, mille tegevus toimub ühes Saksamaa surmalaagris. Tõsi küll, 1960. aastate Venemaa vangilaager polnud enam see, mis oli olnud tosin aastat tagasi, aga siiski: Silla satiiriline tekst on napp ja tabav ning näitab, et laagri olemus polnud muutunud.”

Ei olnud „kuldsetel kuuekümnendatel” sovetlikus unenäotaolises elus ka muus osas veel midagi muutunud ja seepärast ironiseerib Silla juba raamatu alapealkirjas – „Pajatusi ja targutusi ka „kuldsetest kuuekümnendatest” – nende üle, kes teadlikult ja kellegi huvides neid aegu õilistav-totra nimega pärjanud. Kuidas on võimalik üht ajajärku nõukogude okupatsioonist, mille käigus paisati rahumeelne väikeriik amoraalse suurvõimu santaaži, petulepingute ja jõuga ähvardamiste abil väljapääsmatusse olukorda, hiljem vennatapusõtta, seejärel küüditamiskoleduste ja kolhoseerimise viletsusse – „kuldseks” nimetada?” See, et okupatsioonirežiim kuuekümnendatel kolhoosnikele rahapalka maksma hakkas, ei korvanud ju hiiglaslikke ainelisi ning inimkaotusi, ei toonud tagasi Eesti Vabariiki ega kuivatanud kodude kaotuse pisaratemerd...
Priit Silla hakkas kuuendikul planeedil võimutsevale hiigelvõimule otsustavalt vastu ja saadeti selle eest kui eriti ohtlik riiklik kurjategija Gulagi ümberkasvatamisele. Ta oli siis noor 22-aastane Tartu Riikliku Ülikooli Ajaloo-Keeleteaduskonna eesti filoloogia eriala üliõpilane, kellel jäi pooleli kõik – kõrgkool, algav elu ja armastuski. Ent põhjalik tutvumine Venemaa ühe õudseima kinnipidamispaigaga ei hävitanud ta vaimu, vaid tegi selle hoopis tugevamaks. Ta ei andnud alla ega ajanud tõtt valega segamini. Nüüdseks seitsmekümnenda rajajoone ületanud mees on Viljandimaal taastanud palju meie militaarse rahvusliku mälu ja vabadusvõitluse ajaloo mälestusmärke, teinud selles vallas ära hiigeltöö ning on üks kodanikuühiskonna edendamise tuntumaid aktiviste Eestis. Ta on kõigil aegadel armastanud Eestit kui oma isamaad ega häbene seda kuulutada...

„Tõe karvane pool” ei ole otseselt ilmutuslik ega avastuslik teos. Küll aga väga eluline, sest kirjeldab kuritegeliku režiimi üldist amoraalsust, terve inimloomuse võitlust selle vastu, aga ka isikliku elu ebaõnne ja nukrust, kaotusvalu ning kannatusi. Seda kõike ometigi läbi elujaatuse ja positiivsuse, mida tiivustab lootus jõuda selguse ja tõeni kõigis suhetes. Seda võimaldab vaid vale väljatõrjumine nii iseendast kui ühiskonnast, selle naeruväärsesse valgusse asetamine, et too ei saaks enam reostada tsivilisatsiooni. Sellega näib autori süda rahule jäävat. Nõnda oleks vaja talitada ning selgust luua poolsajandiga sassiaetud suhetes ka igal pool mujal, kuid kahjuks ei ole selleni jõutud. Aga just see ongi eesti elu peamine takistaja. Ausad hinged muidugi tulevad ka säärastes oludes kõigega toime, teevad oma väärikat misjonitööd edasi ja mõtlevad endiselt Eestile rohkem kui iseendale.
Vaatamata paljule häirivale on vabaduse eest võidelnutel ja selle nimel ohvreid toonutel kosutav kuulata väljakannatatud hädade lõpu hümni ning tunda, et oled lõpuks võitja. Kusjuures teada, et see võit pole mitte ainult sinu raskete üleelamiste ja pingutuste, vaid su armastuse vili, mille oled külvanud isamaa mulda...

Antoine de Saint-Exupery on kirjutanud: „Ma aiman paremini võitude juhtmõtet: see, kes kindlustab endale kirikuteenri või tooliandja koha ehitatud katedraalis, on lüüa saanud. Aga igaüks, kes kannab oma südames ehitatavat katedraali, on juba võitja. Võit on armastuse vili.”
Priit Silla, Riigivapi ordeni kavaler, Kaitseliidu Sakala Maleva endine propagandapealik ja noorkotkaste juht on kirjutanud oma raamatu, mõeldes katedraaliehitajatele, neile noortele, kes sündinud juba iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigis. Oma mälestusteraamatuga on ta tugevalt toetanud Eesti ühiskonnas seni vähe võrseid ajanud, ent suuri kasvueeldusi ja tähenduslikkust omavat isamaalise kasvatuse taime. Meie võimuses on selliseid püüdlusi märgata, tutvustada ja võimendada igas kodus, koolis, vallas ja maakonnas. Lisades sellesse ka oma jõukohase panuse.

Katkend Priit Silla raamatust „Tõe karvane pool”

"Kolhoosi või Siberisse"

Kes räägib sundimisest? Talurahval oli vabadus valida emba-kumba. Juba hinge kinni pigistavate viljanormidega andis Nõukogude võim taludele mõista, et endine elu ei kesta kaua. 1949. aasta märtsiküüditamine pidi pimedalegi selgeks tegema, et ees seisab uus moonakaelu oma kodumaal või sõit külmale maale. Nädala jagu enne küüditamist teatas uue võimuga kiiresti leppinud Juura Juku Hiie Augustile, et „tõstsime sinugi kulakuseisusesse” ehk, sindki küüditatakse minema. Nagu aastakümneid hiljem selgus, ei lugenud juura jukude tõstmine või langetamine midagi, küüditamise nimekirjad pandi kokku kõrgemal, kuid Hiiel seda ei teatud. Pere oli suure mure tõttu kui halvatud. Nööri kaela panemisest hoidis tagasi vaat et väike Priit, mis temast siis saab? Nõnda jõudis kätte suur ülekohtu ja vägivalla päev 25. märts. Iila küla puudutas see õnneks vähe. Hiie pere jäi paigale. Ära viidi Truu ja Sipria perekonnad, kusjuures Sipria peremees lamas kodus surnulautsil, tema jäeti külarahva matta, üks vanadest suri teel, üks pruudieas tütar pääses pakku, Riho ja Ilmatar – Priidu koolikaaslased – läksid kusagil kaugel vene kooli ja Siberist saadi tagasi alles seitsme aasta pärast.
Kevadvaheajalt kooli tagasi tõtanud lastele (küüditamine jäi vaheaja sisse) torkas valusalt silma tühjade kohtade hulk klassis. Puudu jäi ka Priidu pinginaaber Riho. Kuid koolis oli Iila küla tüdruk Eha, kes oli 1941. aasta küüditamisel koos oma emaga juba vagunis, kuid emal õnnestus ta aknast välja tõsta, kus abivalmis käed sülelapse vastu võtsid ja vastuvõtja pakku jõudis. Eha kasvatas üles vist vanatädi, nagu Priitu kasvatas vanaonu. Eha ema tagasi ei tulnud. Savi Jussigi kasvataja oli tädi, nad olid Iilasse sattunud sõja käigus.

Iilas läksid peaaegu kõik talud kolhoosi, Hiie nende hulgas. Juura Jukust sai brigadir. Muide, Iila küla 32 talu kohta leidus üksainuke juura juku. See näitab kui soojalt tervitas või käsi rusikasse pigistas eesti talurahvas kolhooside moodustamisel.
Mõni aasta tagasi tundis külarahvas Juura Juku perele kaasa poja kaotuse puhul. Nimelt oli Juku poeg Elmar punaarmee leitnandina Narva ümbruse demineerimisel surma saanud. Väike Priit, kes veel koolis ei käinud, võeti Elmari puusärki panemisele kaasa. Ta mäletas palavat tuba, kus oli puusärgis sinaka näoga surnu, palju vängelõhnalisi lilli ja hulk rahvast. Surnu rinnale oli pandud tema vormimüts ja medalid. Keegi sõjaväelane rääkis Elmari kangelaslikust langemisest Nõukogude Eesti pinda miinidest puhastades. Rahvas kuulis niisugust asja esimest korda. Rahvale oli Elmar oma küla poiss ja talle lauldi samu vaimulikke laule, mis teistelegi oma küla surnutele.
Küllap Juura Juku (seda küll keegi ei tea) kasutas poja kangelaslikkust ära oma nõukogude-truuduse rõhutamisel. Brigadiriks ta ju sai.

Hiie uus laut, mis valmis alles Eesti aja lõpul, kõlbas kolhoosi lehmadele. Velda ja Jants viidi Pumbu hobusetalli, lehmad jäid oma endisesse lauta koos külast kokku veetud võõraste loomadega, põllutööriistad ja -masinad viidi kusagile mujale. Kahe põlvkonna tööga välja ostetud oma (!) põlistalu oli sama hästi kui röövitud: maa, paremad hooned, loomad, inventar kuulutatud kolhoosi omandiks, peremees muudetud oma endises talus popsiks, kel oli kasutada õue-aiamaa ja kes tohtis pidada ühte lehma. Kolhoos oli Siberi kohapealne variant, parem siiski kui Baikali-tagune. Tühjaks jäänud Sipria ilusasse kahekorruselisse majja veeti sisse kunstväetis, õunapuud juuriti välja ja istutati kolhoosikeskuse juurde. Ka keskuse maja oli küüditatu endine kodu, mida kolhoosi juhtkond pidas endale kõlbavaks. Maja kui maast leitud, ei maksa midagi, astu sisse ja riputa silt külge „Kolhoos Lenini võit“.
Sipria vanem peretütar, kel õnnestus küüditamispäeval pakku pääseda, elas salaja oma peigmehe kodus. See „salaja“ oli külarahvale teada, kuid võimumeeste kõrvu asi ei ulatunud. Vist isegi Juura Juku pidas suu või siis ei hoolinud võim tema ettekandest, sest kampaania oli juba möödas. Mitu aastat redutanud, läksid noored ametlikult paari ja nad jäeti usaldavalt eesti kolhoosnikuteks.

Priit pani naksis poisina tähele, et vene võim peab eesti kolhoosnikke (talurahvast) kirjaoskamatuks, kes samas ihaldab teada saada, mida partei ajalehes kirjutab. Miks muidu saatis partei Appelbaumi kevadel põllule kartulikuhjade juurde, kuhu naised olid seemet välja korjama aetud. Appelbaum sõitis kohale mootorrattaga, mida poisid nimetasid võrriks, võttis portfellist ajalehe, sundis naised kartulikuhja õlgede sisse istuma, näoga vastu päikest, ja hakkas lehte ette lugema. Päike paitas, Appelbaum luges rahuliku häälega ja naised jäid tukkuma. Appelbaum nägi üle ajalehe serva, et ainuke silmapaar, mis teda jälgib, kuulus Priidule (poiss oli naistele kodunt juua toonud). Mees pani oma lehe portfelli tagasi ja põristas sõnagi lausumata minema. Tema oli käinud agiteerimas.

Mõnedki nooremad mehed, kes oma isatalus popsielu alandavaks pidasid, jätsid kõik sinnapaika ja põgenesid Kohtla-Järvele põlevkivi kaevama. Hiie August oli juba üle 60 vana, tema jäi kolhoosi. Hiie Liisast sai karjatalitaja, lüpsinaine ja lõpuks karjabrigadir. August, olles vanuse tõttu töökohustusest vaba, käis naisel laudas abiks. Pere kõige vanem liige Anni hoolitses oma lehma eest. Nälga näha ei tulnud, küll surid paljud küüditatud ja sealsed venelased nälga Venemaa kolhoosides.
Ulda oli laudas, andis piima ja tahtis süüa. Temale pidi heina tegema. Kuna heinamaa oli nüüd kolhoosi oma, võttis omanik tehtud kuivast heinast poole endale. Nõnda tuli Ulda hein tööga välja lunastada. Kolhoos kui hea peremees lubas niita muidugi kivikutest ja võsa veerest, kus ta ise poleks kõrtki katkestanud. Seega tuli vikatit vibutada nii Ulda kui Kolhoositari eest. Sellest tööst sai osa ka Priit. Algul tahtis vikat mättasse minna ja rehapulgad kulu sees katkeda, kuid aeg parandas sellegi vea. Kuhja hangumine, igipõline meeste töö, ootas Priitu vast liiga haljas nooruses. Ka adra taga tegi ta esimesed sammud, kui tegu oli liivamaaga. Õnneks läks parteiline rangus kivikute niitmise asjus varsti mööda, oma lehmale (ja mullikale) tohtis nüüd niita ka kodulähedastel lagedatel heinamaadel, kusjuures kolhoos sai oma priskema osa. See tähendas Priidule, et tuli hakata niitma mitte vikatiga, vaid kahehobusemasinaga ja loogu võtma hoburehaga, sest onu Augusti tervis ei kannatanud põrutamist. Mehe ametid kippusid Priidule vägisi tulema enne meheiga.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv