Kultuur ja Elu 3/2012


Kultuur ja Elu 2/2012

 

 

 

 


Teated tegelikkusest ehk miljon eestlast?

tekst: Ago Teder

„Linnastumine on olnud ajalooline vajadus, kuid maa tühjenemine saab riigile omakorda saatuslikuks, sest linnades sünnib palju vähem kui sureb ja seega kujunevad linnad meil eesti rahva surnuaiaks. Linnastumine on ohtlik ka pärivusbioloogiliselt, sest linna voolab sotsiaalbioloogiliselt väärtuslikum osa rahvast.”
Hans Madissoon, „Eesti rahva tulevik”, 1935

Karl Marks oli juba 19. sajandil ennustanud, et „suurmaaomandus õõnestab tööjõudu selles viimases valdkonnas, kus tööjõu ürgne energia pelgupaika leiab ja kus ta natsioonide elujõu uuendamise reservfondina säilib – nimelt külas eneses”.
Suurmajandites ratsionaliseeritakse tööjõuvajadus masinate abil ning vabanenud rahvaosa suundub linnadesse. 20. sajandil oli ka eestlaste linnastumine kiirenenud ning haritlased said aru, et „linnastumine on olnud ajalooline vajadus, kuid maa tühjenemine saab riigile omakorda saatuslikuks, sest linnades sünnib palju vähem kui sureb.” (H. Madissoon). Eesti eripära nähti veel selles, et „siin on etnose elujõu kandjaks olnud maarahvas, sest linnad on kogu ajaloo vältel olnud maarahvale suureks võõraks koldeks, kus palju eesti halge on segapuutuhaks põletatud.” (K. Liidak)
Kui ENSV-s toiminud majandusmudel säilitas maal arvestatava osa eestlastest kolhoositalurahvana, siis järgnev soov taastada taluühiskond väike-, kesk- ja suurtalude kooslusena luhtus ning maal soositakse riiklikult ratsionaalset suurtootmist. Tingimused eestlaste sunnitud (kiirendatud) lahkumiseks maapiirkondadest on justkui olemas, kuid Eesti oludes ei saa see olla „ajalooline paratamatus”. Läinud poolsajandil on kolonisatsioon idast muutnud oluliselt Eesti linnarahvastiku koosseisu, eestlaste ja mitte-eestlaste suhe on seal 50:50 ning paljudest linnadest on saanud taas „võõrad kolded”. Kui linnastumise eeskujuks tuuakse meil Soomet ja teisi Euroopa riike, siis seal pole linnade etniline ja kultuuriline koosseis nii tasakaalust väljas kui okupatsioonijärgses Eesti Vabariigis.
Eesti linnarahvastikus ületab suremus sündimuse, näiteks Viimsi vallas on perekonnas keskmiselt üks laps, mõnedel andmetel oli maaeestlastel perekonnas keskmiselt 2,5 ja linnaeestlastel 1,8 last (Meie Maa, 31.08.2001). Rooma klubi arvates päästab linnastumine maakera ülerahvastatusest juba sajandi teisel poolel, sest „järjest rohkem inimesi elab selleks ajaks linnades ning sündide arv väheneb kiiresti.” (ÕL, 10.05.2012)

Sundlinnastamine

Et Eesti riigi ülesanne on säilitada „eesti rahvust ja kultuuri läbi aegade”, peab ta lõpuni lahtirääkimata ohtudega regionaalpoliitikas lähtuma ennekõike sellest imperatiivist. Eesti regionaalpoliitika peaeesmärk peab olema üle-eestilise ühtlase asustuse säilimine (seda lubas ainsana peaminister Tiit Vähi) ning ettevõtluse, majandustegevuse ja kultuurielu edendamine väljaspool multi-kulti Tallinna ja Harjumaad. Kõrginternetiseeritud, ainult 120 km raadiusega territooriumil on endastmõistetav ka riigi keskasutuste, administratiivüksuste ja oluliste rahvuskultuuriobjektide ühtlane paiknemine üle Eesti – maakonnalinnades ja suuremates vallakeskustes, et sel teel säiliksid töökohad ning riigi kohalolek. On aeg lõpetada ENSV unistus Tallinnast kui miljoni­linnast, metroojaamadest Lasnamäe ja Mustamäe vahel jne.
Praeguse sundlinnastamisega on käivitatud vastupidine protsess – riigivõim (ametnike töökohad) ja inimesed lahkuvad maalt. Sellele juhtis äsja Paide linna näitel tähelepanu ka president Ilves. Rein Taagepera sõnul toimuks kolmes „oblastikeskuses” justkui eesti rahva „klimbiks keetmine”, mida ei söandatud isegi ENSV-s teoks teha. Kaudne sundus (töökohad, teenused, koolivõrk jt) traditsioonilistelt elupaikadelt ümberasumiseks, loob ettearvatult kodu- ja perekonnakriise, kahandab sündivuse ning äsja kättevõidetud enesekindluse oma riigis. Edgar Savisaare sõnul on tulevikus möödapääsmatu see, et „venelased nihkuvad rohkem Läänemere kallastele ning täidavad siin demograafilise depressioonilehtri tekitatud tühiku. (Peaminister 2005). Iibekriis ning lisaks paljude eesti noorte lahkumine Eestist loobki eelduse edaspidi „kahe võrdväärse kogukonna” tekkeks ning suhtluse korraldamiseks „ilma ühte teisele allutamata” (Mati Heidmets „Eestilik või läänelik?”, Rahva Hääl, 27.09.1991)

Maagümnaasiumide kadumine

Et valdade liitumise ja sundliitmise poliitika kohtas vastuseisu, võeti appi järjekordne „koolivõrgu korrastamine”. Sundus peideti kavasse luua põhikoolist lahutatud „eriti kvaliteetsete” õpetajatega ning kõikidele „võrdväärset haridust” andev gümnaasiumide võrk, milles gümnaasiumil peab olema kolm suunda, järelikult klassil kolm paralleeli. Et maagümnaasiumides jätkub lapsi ühe, ka kahe paralleelklassi jaoks, tuleb gümnaasiumide arvu isegi kolmveerandi võrra vähendada. Edasi „on päevselge, et maagümnaasiumide kadumine mõjutab otsuseid maale elama jääda ning väga oluliselt kohalikku kultuuri,” kirjutab Rannu vallavanem Uno Rootsma. Ümberasumisega kaob maaperede enesevarustamise võimalus (aiamaa, loomapidamine jms), tekib uusi laenuvõlglasi välispankadele ning kaob soov veel lapsi saada. M. Pau näeb vanuseastmete lahutamises kahju ka koolide siseelule ja distsipliinile, sest „kahtlemata on gümnasist see, kelle lähedus sunnib põhikooliealisi ärplejaid end taltsutama või ka vanematelt eeskuju võtma... ning gümnasistid on tavaliselt kõige särtsakamate ja uuenduslikumate ürituste korraldajad.”
Ebaküpsete noorte kodukohast, vanematest ja vendadest-õdedest irrutamisega ning haritlaste ilmse üleprodutseerimisega nn „pehmetel erialadel”, saadakse kõrge enesehinnangu ning tarbimisvajadusega inimeste hulk, kes Eestis töökohta ei leia (kadunud on ca 200 000 töökohta) ning „inimväärset elu” otsides suunduvad Euroopasse ja maailma. Eesti naiste läbilöögivõimest erinevates riikides ja kultuurides jagatakse pidevalt raamatuseeriates (“Minu Austraalia”, “Minu Egiptus” jt) ning rahvusringhäälingu saadetes.

Lõimumise retoorika

Maarahva linnastumise sihte avab mahukas „Eesti lõimumiskava 2008–2013” ning uueks märksõnaks on juba 2008. aastal Marju Lauristini välja käidud „eesti kogukond”. Selle järgi pole eestlased põlisrahvas oma maal ning seda põhimõttelist muutust on Postimehes Helju Vals nimetanud „valeks, millega minnakse eesti olemise vastu” (PM, 16.05.08).
Marju Lauristin taunib „eesti poliitikat kummitavat suletust” ning paneb lõimumise kohustuse eesti kogukonnale: „me peame suutma venekeelse kogukonnaga suhelda”, „eestlased peaksid suheldes venekeelse elanikkonnaga ennast kriitilise pilguga üle vaatama” ja „nagu ütlesid eesti noored, siis nad tahaksid venelastega rääkida ühisest eesti asjast” (PM, 17.03.2008)
Mis saab edaspdi etnilist kuuluvust tähistavast sõnast “eestlane”? Meenub, et juba aastaid tagasi oli Rein Taagepera ennustanud, et eestlasi ootab ees – kas hääbumine või segunemine. Kui „kogukondade” suhtluses räägitakse ikka veel venelastest, siis eestlaste puhul ongi etnilise faktori rõhutamist juba taunitud: „me peame saavutama murrangu hoiakus, mille kohaselt eestlane on lojaalne oma etnilisele rahvusele, mitte rahvale (J. Aaviksoo, PM, 5.06.96). Oma erakonna uue nn „avatud rahvusluse” sisu ongi Aimar Altosaar selgitanud, et “eestlaseks ei sünnita”, “eestlaseks võib saada igaüks” (EPL, 25.03.08) ning peagi näeme tõmmusid kaunitare laulukaare all. Juba varem, Eesti Vabariigi 75. aastapäeva eel, oli isamaaliitlane Mart Nutt postuleerinud (lugenud tõestamatult kehtivaks) väite, et iga Eesti Vabariigi kodanik ongi eestlane! (RH, 23.02.1993).
Kui viimatiöeldu tõeks osutub, on Lennart Meri 1988. aasta kõnes „Kas eestlastel on lootust?” seatud eesmärk – 2015. aastaks miljon eestlast – uute kodanike abiga juba täitunud. Eestis on kodanikke juba praegu 1 128 200!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv