Kultuur ja Elu 3/2012


Kultuur ja Elu 2/2012

 

 

 

 


Sergei Soldatov "Taassünni põuavälgud"


Toimetanud Mait Raun. Makett ja kaanekujundus Mati Kiirend.
262 lk, Kirjastus Ortwil, Tallinn 2012

Sergei Soldatov (1933–2003) oli Eesti vabadusvõitleja, põrandaaluse dissidentliku võitluse hoogustaja, 1970. aastatel Eestis Nõukogude Liidu Demokraatliku Liikumise looja, 1975–1980 meelsusvang, 1981-2000 vabakirjanik sundeksiilis Saksamaal, raadiohääl Vabaduse raadios, filosoof, moraal-poliitilise taassünni ideoloogia looja ja propageerija.

Sergei Soldatov sündis Narvas 24. juunil 1933, suri Tallinnas 24. jaanuaril 2003 ja on maetud Kesklinna Aleksander Nevski kalmistule.
Raamat sisaldab autori mälestusi lapsepõlvest, õpinguaastatest sõja­keerisest Ida-Virumaal, mehistumisest ja poliitilisest küpsemisest, põrandaalusest dissidentlikust võitlusest, elust nõukogude poliitlaagris, elust väljasaadetuna Saksamaal ja tema moraal-poliitilise taassünni nägemusi.

Autor kirjutab oma raamatu venekeelse originaali saateks järgmist:
Praegusel ajal valitseb Venemaal, Baltikumis ja Ida-Euroopas raske sotsiaal-poliitiline olukord. Lääne ühiskond kannatab ka teatavate raskuste all, aga NSV Liidust tulnud poliitilise emigratsiooni sees on tekkinud keerulised suhted, mis nõrgendavad ühtsust ja tegevuse edukust. See paneb inimestele, kes on ennast pühendanud ühiskondlikule tegevusele, palju kohustusi. See kohustab neid veel visamalt rakendama jõupingutusi, selle hulgas ka kirjanduse alal, Hüvangu kindlustamise nimel ja Tõe võidulepääsuks maal. Teiselt poolt jätkuvad Ida-Euroopas ja Venemaal julmad arveteõiendamised teisitimõtlejate ja sõltumatu töölisliikumise kallal. See õhutab meid veel jõulisemalt püüdma ebainimlike jõudude peremehetsemisele lõppu tegema, esialgu vaimselt ja moraalselt, hiljem aga sotsiaalselt ja poliitiliselt.
Meile tundub, et iga ausa ühiskonnategelase pühaks missiooniks ja peamiseks ülesandeks maailmas on anda jõukohane panus Venemaa ja Ida-Euroopa kui terviku sotsiaal-kõlbeliseks täiustumiseks, kaudselt aga – üle-euroopaliseks ja ülemaailmseks.
Võimsaks relvaks võitluses üle­üldise heaolu eest, tegusamaks relvaks, kui kunagi varem, on hinges­tatud sõna, nii suuliselt kui kirjalikult. Seepärast, soovides teenida mainitud eesmärki, viib autor ellu oma ammu kavandatud eesmärgi – kirjutada raamat, milles kõigi heaolu eest võitlejate, nende sõprade ja abiliste kasuks oleks üldistatud tema poole sajandi pikkune elukogemus, tehtud poliitikaalase hariva tegevuse ja vaimsete ning loominguliste otsingute kokkuvõte.

Autoril, päritolult venelasel, usklikul, sai osaks elada Eesti Vabariigis, ida ja lääne maailma kokkupuutejoonel, erakordselt vabadustarmastava ja iseseisva eesti rahva keskel. Sai osaks elada suurearvulise vene vähemusrahvuse keskel, kes elas aktiivselt oma usulist ja kultuurialast elu. See teravdas rahvusvaheliste suhete nägemist tema poolt. Talle sai ka osaks olla tunnistajaks Eesti vallutamisele nõukogude imperialistide poolt ja sellele järgnenud repressioonidele, mis läksid maa elanikkonnale maksma kolmandiku tema koosseisust. Näha Teise maailmasõja draamat, mille käigus võõramaine sõjavägi maa kolmel korral okupeeris. Õppida keskkoolis despootliku stalinliku režiimi tingimustes. Lõpetada Polütehniline Instituut Leningradis Hruštšovi sula tingimustes. Töötada juhtivatel insenerikohtadel nõukogude tööstuses. Õpetada nõukogude kõrgkoolis. Seada ennast vastu nõukogude süsteemile. Paljude aastate jooksul kanda karistust nõukogude vanglates ja koonduslaagrites. Olla aastal 1981 pärast vangistusest vabanemist koos naise Ljudmilaga Nõukogude Liidust välja saadetud.

Raamat on kirjutatud jutustava uurimuse kujul, ühildades isiklikult üleelatu ja kaasaja tunnetamise nägemusega tulevikust.
Raamat sisaldab fakte elust ja mõtteid nendest, tunnistusi mineviku sündmustest ja uute probleemide asetuse, pahelise nõukogude tegelikkuse analüüsi ja programmilised ettepanekuid tulevikuks. Kuid filosoofiline ja sotsioloogiline teema on raamatus ainult kaugeks fooniks. Selle põhiliseks sisuks on poole sajandi jooksul isiklikult üleelatu. Põhiliselt teoreetilise iseloomuga raamatu kavatseb autor välja anda autobiograafilise järel.
Raamat on mõeldud venekeelsele, ja mitte vähemal määral muukeelsele, lääne, eriti kaasatundvale lugejale; ta on määratud kõigile vabadustarmastavatele ja tõeliselt patriootlikele jõududele, noortele entusiastidele ja võitluse veteranidele, kõigile vaimselt otsivatele ja kõlbeliselt tundlikele inimestele, kõigile, kes tunnistavad kõrgemaid väärtusi ja usuvad nendesse, kes on valmis neid kaitsma ja ellu viima. Raamat kutsub vene- ja muukeelset lugejat kokkuleppele ning temas käsitletud üritusele kaasatundmisele ja kaasaaitamisele.
Raamatu lähteprintsiibiks on – kindlustada usku inimlike jõupingutuste tulemuslikkusesse, kui kindlalt tuginetakse kõrgematele algetele ja kindlalt püüeldakse tõeliste väärtuste poole, hoolimata katsumustest. Tema juhtideed võib kokku võtta neljas punktis.

Maailmale on tarvis:
ÜHISKONNA ENESEVABASTAMIST, mitte aga orjastavat totalitarismi; RAHVASTE ENESEMÄÄRAMIST, mitte aga orjastavat imperialismi; TAHTE ENESE­PUHASTAMIST kõlvatute püüdluste asemel; MÕISTUSE ENESEVALGUSTAMIST hingetu maailmavaate asemel.
Lõpp-printsiibiks on sisendada kindlat usku Vabaduse ja Armastuse ideaalide saavutamisse, moraal-poliitilise Taassünni võitu Katastroofi asemel.
Kui need põhimõtted ja ideed õnnestub selgel ja lühikesel kujul viia lugejani, siis on raamatu ülesanne täidetud...

München, 1984

Tõlge venekeelsest originaalist Kalju Mätikult


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv