Kultuur ja Elu 2/2012


Kultuur ja Elu 1/2012

 

 

 

 


Wehrmacht II maailmasõjas

tekst: Jüri Kotšinev

Sündmused üldnimega II maailmasõda oli lubatud teema ainult kadunud iseseisva Eesti Wabariigi varemetele ehitatud koonduslaagri – ENSV – uute juhtide tsenseeritud ajalookäsitluses. Orjastajad, bolševikest okupandid ning kohalikud kaasajooksikud kuulutasid ligi pool sajandit oma nägemust II maailmasõjast ning punaveteranid näitasid mööda okupeeritud riigi tänavaid kõndides oma plekkhambaid ja kolistasid medaleid eesti rahva õuduseks ja meelehärmiks veel kaua. 1991. aastal lõppes viimaks punaokupatsioon, kuid siiani on kohalikud ametlikud ajaloolased „poliitilise korrektsuse” nimel väga napisõnalised II maailmasõja käsitlemisel. Ollakse selgete seisukohtade väljaütlemisel vaoshoitud, kerjates USA, Inglismaa ja teiste NSVL omaaegsete liitlasriikide heasoovlikkust.
Lihtne tõde II ilmasõja kohta on aga see, et lõplikuks jõukatsumiseks said Idarinde lõpututel lahingutandritel kokku kaks lepitamatut jõudu. Ühelt poolt indogermaani rahvusaadet kandev Wehrmacht ning teiselt poolt kogu planeeti orjastada ihkav rahvusetu ja rahvustunnet kui väärtust eitav idabolševism. Iga lugeja võib suhtuda II maailmasõja ajaulukku oma maitse ja vaadete kohaselt. Kuna aga Eestis on taasiseseisvuse ajal ilmunud selliseid üllitisi nagu näiteks „Korpusepoisid”, kus on lugejate ette toodud samad laskurkorpuslased, kes punaste poolt võideldes reetsid oma maa ja rahva, pole midagi imestada, kui ühel ilusal päeval kostitavad taolised poliitkorrektsed uurijad eesti lugejat „surematute teostega“ nagu näiteks „NKVD diviisid“ või „Võitmatu punalaevastik“. Sellistele uurijatele soovin – lipp kätte, seltsimehed…

Ligi pool sajandit – 1944. aasta sügisest kuni 1991. aasta sügiseni – ei tohtinud eestlased oma maal vabalt rääkida sündmustest, mis võtsid neilt iseseisvuse, vabaduse ja tuleviku. Kui 1991. aastal lõppes viimaks punaokupatsioon, on siiani kohalikud ametlikud ajaloolased „poliitilise korrektsuse” nimel väga napisõnalised II maailmasõja käsitlemisel.

I osa. Wehrmachti võitlused 1939–1940

Wehrmachti sünd

30. jaanuaril 1933. a. sai Adolf Hitlerist Saksamaa kantsler ning ta asus Weimari Vabariigi asemel looma Kolmandat Riiki. 15. märtsil 1935 kaotati Saksamaal Weimari Vabariigi aegne Reichwehr ning hakati looma uut relvajõudude süsteemi Wehrmacht. Wehrmacht ei kuulunud erinevalt Reichwehr’ist Versailles’ rahuga määratud piirangu alla. Selle piirangu kohaselt tohtis Saksamaa väekontingent olla kuni 100 000-meheline. Wehrmacht hakkas jõudsalt kasvama ja laienema, sest selline oli Kolmanda Reichi juhi ja kantsleri Adolf Hitleri tahe. 1. septembriks 1939 oli Wehrmachti koosseisus üle 3 018 000 mehe. Just sellise väega sooritas Suur Saksamaa Välksõja (Blitzkrieg), millest sai 10 kuud kestev Saksa relvajõudude triumf Euroopas. Välksõda kestis täpselt nii vähe aega – 1. septembrist 1939 kuni 25. juunini 1940.

Maavägede ülemjuhatus

Saksamaa relvajõudude ülemjuhataja oli Saksamaa riigikantsler Adolf Hitler, kes nimetati ametisse 4. veebruaril 1938. Wehrmachti operatiivse juhatuse staabiülemaks (Chef der Wehrmachtfuhrüngsamt) sai kindralmajor Alfred Jodl ning Wehrmachti kõrgema juhatuse ülemaks (Chef der Oberkommandos der Wehrmacht) määras Adolf Hitler hiljem kindralfeldmarssaliks tõusnud Wilhelm Keiteli.
Wehrmacht jagunes maavägedeks (Heer), mereväeks (Kriegsmarine) ning lennuväeks (Luftwaffe). Kõrgemale Wehrmachti ülemjuhatusele allus maavägede kindralstaabi ülem (Chef des Generalstabes des Heers) kindral Franz Halder.


Rügemendi Gross-Deutschland kapten.

Maavägede struktuur

Maaväed olid jagatud kahte gruppi. Esiteks rindeväed (Feldheer) ja teiseks Saksamaal paiknev reservvägede kontingent (Ersatzheer). Rindeväed olid jaotatud kolme gruppi. Esimesse – lahingvägede (Fechtende Truppen) gruppi kuulusid Wehrmachti ülemjuhatus; maavägede ülemjuhatus; armeegruppide, armeede ja korpuse staabid; maavägede rinderügemendid; motoriseeritud jalaväeosad; alpijäägrid ja kergejalavägi. Samuti kuulusid esimesse gruppi eriväed, mobiilsed väed nagu ratsavägi, tankivägi, tankitõrjeüksused; kahurvägi, inseneriväeosad, sideväed ning sõjaväepolitsei väeosad. Teise rindevägede gruppi kuulusid lahingvägede teenindus- ja varustusüksused (Versorgungstruppen), mille moodustasid transporditeenistuse, meditsiiniteenistuse, veterinaarteenistuse, valve- ja politseiteenistuse väeosad. Kolmanda rindevägede alagrupi moodustasid kaitseväeosad (Sicherungstruppen), kelle ülesanne seisnes põhiliselt sõjavangilaagrite valvetöös.
1939. aasta sügiseks oli Wehrmachti sõjaline jõud jagatud viieks armeegrupiks. Armeegrupid Süd ja Nord olid mõeldud Poola operatsiooniks. Sõjategevuseks Läänerindel oli moodustatud kolm armeegruppi. Iga sellise armeegrupi koosseisu kuulus kaks või kolm armeed isikkoosseisuga kuni 400 000 meest. Kokku oli kolmes Läänerindel tegutsema kavandatud armeegrupis 14 armeed, mis jagunesid kolmeks kuni neljaks korpuseks iga armee kohta. 1940. aasta juuniks oli moodustatud kaks tankiüksust: Panzergruppe „Von Kleist“ ja Panzergruppe „Guderian“. Igas üksuses oli 33 tankikorpust, igas korpuses oli 3–5 jalaväediviisi (60 000 meest diviisi kohta). Lisaks sellele oli moodustatud 7 motoriseeritud korpust, kuhu kuulus 2–3 motoriseeritud jalaväe- või tankidiviisi. Lisaks oli igal armeel 4 mägikütidiviisi ning 1 ratsaväediviis.


Tankivägede jefreitor.

Välksõja jaoks moodustatud 143 jalaväediviisi olid jaotatud kolme lainesse (Welle). Esimese rünnaklaine moodustasid 36 diviisi. Selle koosseisu moodustasid tugevad ja treenitud mehed. Teise laine diviisidesse võeti aga vanemaid mehi, reserviste või noorsõdureid.
Iga jalaväediviis (Infanteriedivision) koosnes 16 977 mehest, kes jagunesid kolmeks jalaväerügemendiks. Iga diviisi juurde kuulus neljast kahurväepataljonist koosnev kahurväerügement, luurepataljon, tankitõrjepataljon, inseneripataljon, sidepataljon, kuni kümme kolonni motoriseeritud või hobutransporti, meditsiinirood, motoriseeritud väli­hospital, veterinaarpataljon ning välipolitseikomando ning välipostisalk.
Jalaväerügementi (Infanterieregiment) kuulus 3049 meest. Rügement jagunes kolmeks pataljoniks. Rügemendis oli jala-kahurväerood (180 meest), tankitõrjerood (170 meest). Pataljonis (Batallion) oli 860 meest. Pataljon jagunes kolmeks laskurrooduks ja üheks kuulipildujarooduks. Jalaväerood (Schützenkompanie) jagunes kolmeks rühmaks (kokku 201 meest), igas rühmas oli 50 sõdurit, üks ohvitser, staabiteenistuse jagu, granaadiheitjate komando ning neli laskurite jagu (Shützengruppe), kümme laskurit jao kohta.
Tankidiviisi (14 373 meest) koosseisu kuulus tankibrigaad, mis jagunes kaheks tankirügemendiks (1700 meest). Iga tankirügement jagunes kaheks pataljoniks. Lisaks tankibrigaadile kuulus tankidiviisi koosseisu motoriseeritud laskurbrigaad (4409 meest). Laskurbrigaad koosnes laskurrügemendist ja motoriseeritud pataljonist.
Tankivägede kergediviis (Leichte Division) oli 10 000 või 11 000 mehelise isikkoosseisuga ning koosnes 1–4 tankipataljonist (igas pataljonis 638 meest) ja ühest või kahest motoriseeritud ratsarügemendist (2295 meest rügemendi kohta).
Alates 1937. aastast oli Saksamaa jaotatud 13 sõjaväeringkonnaks. Nende ringkondade baasil moodustati 1939. aastaks Reservarmee baaside süsteem, kuhu kuulusid sõjaväe õppebaasid ja piirkondlikud sõjaväeõppekeskused.
Saksamaa oli valmis võtma ­revanši I maailmasõja vastaste käest ning astus julgelt välja oma õiguste kaitseks sihiga ehitada üles Suur Saksamaa – Großdeutschland.

Saksamaa sõjaline strateegia

II maailmasõja alguseks oli sakslaste kasutuses kaks sõjandusstrateegiat. Esimese neist oli välja töötanud Preisi kindral Helmuth von Moltke mis oli tuntud nimetuse all „Otsustav manööver“. See strateegia pärines 19. sajandi keskpaigast. Palju kaasaegsem oli 20. sajandi kahekümnendatel aastatel väljatöötatud „Tankikontseptsioon“, mis sai tuntuks „Välksõja“ kontseptsioonina ja mille autoriks oli 1938. aastal tankivägede kindraliks saanud Heinz Guderian. Mõlemal strateegial oli ühine joon: nad nägid ette vägede löögijõu kiire koondamise teatud rindepunkti ning väekoondiste kiire ümberpaigutamise ühelt rindelõigult teisele. See andis võimaluse mitte sõdida mitmel rindel samal ajal, vaid visata suuri väekoondisi ühelt rindelõigult või isegi ühelt rindelt teisele, et anda seal vaenlasele kiire, võimas, kontsentreeritud ja hävitav löök, seejärel grupeerida väed ümber teisele rindele ning korrata seal sama. Jäi ära vajadus pidada kurnavat sõjategevust mitmel rindel korraga. Moltke strateegia nägi ette kindlas kohas vastase rinde läbimurdmist jalaväe poolt, seejärel taganeva vastase hajutatud vägede ümberpiiramist ja „kotti võtmist“. Guderiani strateegia nägi ette mitme väeliigi koondamist ühel pealöögi suunal. Koondatud tankiüksused, motoriseeritud jalavägi ning õhuväe pommitajad pidid tagama vastase vägede purustamise mitmel rindelõigul korraga, mille järel oli vaja jõuda vastase tagalasse ning purustada vaenlase komandokeskus, demoraliseerides täielikult vastase alles jäänud väekoondised ning murdes nende võitlusvaimu. Von Moltke strateegiat kasutati Poola ja Skandinaavia sõjakampaanias, Guderiani strateegiat Läänerindel. Niisugusel sõjastrateegial oli ründav ja aktiivne iseloom, mis andis ootamatuse ja rünnaku asukoha valiku eelised.


Märts 1938, Wehrmacht marsib Austriasse. Kohalikud etnilised sakslased tervitavad sõdureid lillekimpudega.

Blitzkrieg Euroopas 1939–1940

Saksamaa jõuline välispoliitika ja Hitleri otsustav tegutsemine kindlustas Reichile juba enne 1939. aastat veretu naaberriikide hõivamise. Toimus niinimetatud „lillede sõda“ (Blumenkriege). Kohalikud etnilised sakslased tervitasid lillekimpudega Wehmachti sõdureid nii demilitariseeritud Saarimaal kui Austrias, Sudeedimaal ja Böömimaal. 1939. a. märtsis ületas 30 000-meheline vägede grupeering, kuhu kuulusid 5., 9., 15. ja 16. jalaväediviis Rheini jõe ja mehitas Saarimaa. See toimus 7. märtsil. Juba 12. märtsil sisenes Austriasse 200 000-meheline väegrupeering, mis koosnes 8. armee 7. ja 8 korpusest ning 2. tankidiviisist. Austria jagati kaheks sõjaväeringkonnaks, mis hakkasid kandma numbreid XVII ja XVIII ning Austria armee liideti Wehrmachtiga. 1938. aasta oktoobris sisenesid Tšehhimaale mingit vastupanu kohtamata kuus Wehrmachti korpust. Vastupanu ei olnudki oodata, kuna 1938. aasta septembris leidis aset kuulus Müncheni kokkulepe Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia vahel, mille kohaselt pidi Tšehhoslovakkia loovutama Sudeedi alad Saksamaale. Sama väekontingent – IV, VII, VIII, XIII, XVII ja XVIII korpus allutasid 15. märtsil 1939. a. ülejäänud Tšehhimaa. 23. märtsil 1939 hõivasid Wehrmachti I korpuse väeosad Memeli Leedu lääneosas ning Memel liideti Reichi I sõjaväeringkonnaga.

Poola alistamine

Ettevalmistused Poola purustamiseks kulgesid vastavalt strateegilisele ründeplaanile koondimega „Weiss“. Saksa sõjaväe vastuluure Abwehr oli saatnud oma mehed Poola rünnatavale territooriumile ning sealsed sillad olid nende meeste kontrolli all. Kogu operatsioonist võttis osa 1 512 000 meest, kes jagunesid kahe armeegrupeeringu vahel. Kokku paisati Poola peale 53 diviisi, millest 37 olid jalaväediviisid, 4 motoriseeritud jalaväediviisi, 3 mägiküttide diviisi, 3 kergejalaväediviisi ja 6 tankidiviisi. Poolat rünnati kahelt suunalt. Armeegrupp Nord andis Generaloberst von Bocki juhtimisel löögi Ida-Preisimaalt 3. ja 4. armeede jõududega. Armeegrupp Süd, mida juhatas Generaloberst Gerd von Rundstedt, ründas Poolat Saksamaa kagusuunalt 8., 10 ja 14. armee jõududega. Poolakatel oli Wehrmachti pooleteistmiljonilisele väekontingendile vastu panna ligi miljon meest, kellest oli moodustatud 40 jalaväediviisi, 2 mehhaniseeritud diviisi ja 11 ratsaväediviisi. Lisaks sakslastele ründas Poolat ka NSVL oma punaväega 17. septembril 1939. Poola saatus oli otsustatud ja nendel aladel, mis jäid lõppenud operatsiooni tulemusel Wehrmachti kätte, moodustati sõjaline valitsus. Peale rahukokkuleppe ehk kapitulatsiooni sõlmimist 27. septembril 1939 liitus allutatud Belostoki piirkond Saksamaa I sõjaväeringkonnaga, Danzig ja Loode-Poola allutati XX sõjaväeringkonnale ning Lääne-Poola allutati XXI sõjaväeringkonnale. Poola kaguosast moodustati 1942. aasta septembris kindralkubermang (General-Gouvernement).

Taani ja Norra vallutamine

Saksamaa kartis inglaste ja prantslaste võimalikku rünnakut Norra ja Taani kaudu ning Adolf Hitler otsustas talle omase julgusega anda sellel suunal ennetav löök. Invasioonivägede ülemaks määras ta kindral Nikolaus von Falenhorsti. Operatsioon kandis koondnime „Weserübung“ (Õppused Wezeril). Operatsioon algas 9. aprillil 1940 170. ja 198. jalaväediviisi jõududega, keda toestasid 11. motoriseeritud jalaväebrigaad ja 40. tankiväe eripataljon. Taani armee koosnes tollal 6600 mehest, kellest oli moodustatud kaks jalaväediviisi. Nad suutsid piiratud vastupanu osutada vaid neli tundi. Järgnes tingimusteta allaandmine. Samal päeval – 9. aprillil 1940 – maabus Norrasse Wehrmachti XXI korpus 3. mägiküttide, 69. ja 163. jalaväediviiside jõududega. Hiljem liitus nimetatud väeosadega veel 2. mägiküttide diviis ning 181., 196. ja 214. jalaväediviisid ning 40. tankiväe eripataljon. Kokku tungis Norrasse 100 000-meheline väekontingent. Norra armees oli tollal 6 jalaväediviisi. Norrakad mobiliseerisid kokku 90 000 meest, kuid võitlusvalmis sõdureid oli neil välja panna kõigest 25 000 võitlejat. Norra alistus 9. juunil 1940.

Beneluxi (Belgia, Hollandi, Luxemburg) vallutamine


Saksa dessant­väelased Rotterdami lähedal.

Läänesuunaline sõjaline operatsioon kandis koodnime „Gelb“. Selleks operatsiooniks oli Saksa sõjaväe ülemjuhatus koondanud võimsa löögirusika, kuhu kuulus kokku 2 750 000 meest – 91 diviisi, mis moodustasid kolm armeegruppi. Armeegrupp „A“, mida juhatas Generaloberst (brigaadikindral) Gerd von Rundstadt, pidi tungima Prantsusmaale läbi Belgia 4., 12. ja 16. armeede ning tankigrupiga „von Kleist“. Armeegrupp „B“, mida juhatas Generaloberst Fedor von Bock, pidi 6. ja 18. armeega ründama Hollandit ja Belgiat. Armeegrupp „C“ Generaloberst Wilhelm Ritter von Leebi juhatusel pidi 1. ja 7. armee jõududega murdma läbi prantslaste Maginot’ kaitseliinist (Ligne Maginot), mis oli nime saanud Prantsuse kaitseministri Andre Maginot’ järgi. Operatsiooni pidi läbi viima 75 jalaväediviisi, üks õhudessandidiviis (nr. 22), Luftwaffe langevarjudiviis nr. 7, neli motoriseeritud jalaväediviisi, üks mägiküttide diviis, üks ratsaväediviis ning kümme tankidiviisi. Reservi oli määratud 42 jala­väediviisi. Üldine pealetung algas 10. mail 1940. Armeegruppi „B“ kuuluv 18. armee ründas 9 jalaväediviisiga ja langevarjuritega Hollandit, kellel oli vastu panna vaid 250 000 meest, kes moodustasid 10 diviisi. Vaatamata märkimisväärsele vastupanule andis Hollandi alla pärast Rotterdami pommitamist 15. mail 1940. 10. mail 1940 oli Luxemburg juba langenud, alistudes Wehrmachti 16. armeele. Luxemburgil ei olnudki sõjaväge, oli vaid 82 mehest koosnev vabatahtlik rood. Samal päeval, 10. mail 1940, liitus armeegrupi „A“ vägedega 6. armee armeegrupist „B“ ning koos alustati liikumist läbi neutraliteeti hoidva Belgia Liege ja Maastrichti vahel Hollandi ja Belgia piiri juures olevale kindlustusele Fort d’Eben Emael. Luftwaffe pommitas kindlustust samal ajal õhust. Belgia armees teenis tollel ajal 600 000 meest, kellest oli moodustatud 18 jalaväediviisi ning mägiküti- ja 2 ratsaväediviisi. Lisaks sõdisid nende poolel inglastest ja prantslastest liitlasväed. Saksa jalaväediviisid ning tankigrupp „von Kleist“ liikusid edasi niisuguse vääramatu jõuga, et belglaste ning nende liitlaste vastupanutahe murdus. Sakslaste tankigrupil õnnestus haarata belglasi tiibadelt, ületades ületamatuks peetud Ardennid. Belgia kapituleerus 28. mail 1940.

Prantsusmaa purustamine

Armeegrupid „A“ ja „B“ alustasid 16. mail 1940 liikumist Prantsusmaa peale. Prantsuse armees oli tollal 4 320 000 meest. Moodustatud oli sellest kontingendist kolm armeegruppi, kus oli kokku 9 armeed ja kuhu kuulus 74 diviisi, neist 47 jalaväediviisi, 7 Põhja-Aafrika diviisi, 5 koloniaalvägede diviisi, 6 motoriseeritud jalaväediviisi, 3 kerget mehhaniseeritud diviisi, 3 tankidiviisi ning 5 ratsaväediviisi. Lisaks olid kohal liitlased – 9 inglaste diviisi, 1 tšehhide ja 4 poolakate diviisi. Wehrmachti 9 tankidiviisi olid jagatud „Von Kleisti“ ning XV ja XIX armeekorpuste vahel. XIX korpus allus tankivägede kindralile Heinz Guderianile ning see nimetati 1. juunil 1940 ümber tankigrupiks „Guderian“. See tankigrupp murdis koos motoriseeritud jalaväerügemendiga „Großdeutchland“ läbi prantslaste 1. armeegrupi vägede rindest Sedani all ning jõudis 22. mail La Manche’i väina kallastele. Von Rundstedt käskis 23. mail vägedel peatuda, kuna kartis nende liigset eemaldumist Wehrmachti põhijõududest ja baasidest. Liitlased said sellega võimaluse evakueeruda Dunkerque juures merd mööda 27. maist kuni 4. juunini ning nii pääses vangilangemisest 338 226 Inglise, Prantsuse ja Belgia sõdurit. Sakslased jätkasid võidukat sõjategevust ning asusid 5. juunil täitma plaani „Rot“ mille kohaselt liikusid armeegrupi „B“ üksused piki Atlandi ookeani kallast, kuni jõudsid 22. juunil Bordeaux linnani. Armeegrupp „A“ liikus samal ajal läbi Prantsusmaa keskosa ning armeegrupp „C“ läbis Maginot’ liini. Prantsusmaa kapituleerus ning 25. juunil kirjutati alla vaherahu. Osa Belgia territooriumist liideti Reichi VI sõjaringkonnaga, Luxemburg ja Lottring liideti XII sõjaringkonnaga ning Elsass V sõjaringkonnaga. Prantsusmaa põhja-, lääne- ja idaosa mehitati Saksa sõjalise kontingendiga ja seal hakkas kehtima okupatsioonirežiim. Prantsuse okupeerimata aladel jäi nominaalselt kehtima Prantsuse Vabariigi võim eesotsas marssal Petain’iga.

Välksõda (Blitzkrieg)

Välksõda (Blitzkrieg) Euroopas oli hiilgavalt võidetud ning Wehmacht näitas ennast parimast küljest, õigustades talle pandud Reichsführeri ja saksa rahva lootusi. Eriti hiilgavalt tõestas Prantsusmaa purustamisel silma paistnud tankigrupi „von Kleist“ tegevus välksõja strateegilise ja taktikalise idee õigsust ja tõhusust. Saksamaa oli lõpuks pääsenud I maailmasõja järgsest alandusest, mille olid talle peale surunud tollased võitjad – inglased ja prantslased, ning lõplikult väljunud I ilmasõjajärgsest kriisist. Saksa vägilase selg oli sirgunud ja aeg oli valmistuda II maailmasõja põhiliseks titaanlikuks heitluseks bolševistliku orjariigi NSVL-i vastu.

* * *

Saksa maavägede auastmed 1939–1945
Reichmarschal – riigimarssal (kõrgeim ülemjuhatus)
General – kindral (armeegrupi juhataja)
Generaloberst – brigaadikindral (armeegrupi või armee juhataja)
Generalleutnant – kindralleitnant (diviisi- või korpuse juhataja)
Generalmajor – kindralmajor (brigaadi- või diviisikomandör)
Oberst – kolonel (rügemendikomandör)
Oberstleutnant – kolonelleitnant (rügemendi- või pataljoni­komandör)
Major – major (pataljonikomandör)
Hauptmann – kapten (pataljoni- või roodukomandör)
Oberleutnant – vanemleitnant (roodu- või rühma­komandör)
Leutnant – leitnant (rühmakomandör)
Stabsfeldwebel – staabiveebel (roodu majandusosa ülem)
Hauptfeldwebel – vanemseersant (rooduvanem)
Oberfeldwebel – seersant (roodu majandusosa ülema abi)
Feldwebel –- veltveebel (jaokomandör)
Unterfeldwebel – alamveltveebel (jaokomandör)
Unteroffizier – allohvitser (jaokomandör)
Stabsgefreiter – kapral
Gefreiter – I järgu sõdur
Obersoldat – vanemsõdur
Soldat – sõdur

Saksa mereväe auastmed 1939–1945
Grossadmiral – suuradmiral
Generaladmiral – kindraladmiral
Admiral – admiral
Konteradmiral – kontradmiral
Vizeadmiral – viitseadmiral
Kapitän zur See in Range eines Kommodore – I järgu kapten
Fregattenkapitän – II järgu kapten
Korvettenkapitän – III järgu kapten
Kapitänleutnant – mereväe kaptenleitnant
Oberleutnant zur See – mereväe vanemleitnant
Leutnant zur See – mereväe leitnant
Stabsoberfeldwebel – mereväe vanemstaabiveebel
Oberfänrich zur See– mereväe vanemlipnik
Oberfeldwebel – mereväe vanemveebel
Stabsfeldwebel – mereväe staabiveltveebel
Feldwebel – mereväe veltveebel
Fänrich zur See – mereväe lipnik
Obermaat – vanempootsman
Maat – pootsman
Matrosestabsgefreiter – mereväe vanemseersant
Matrosehauptgefreiter – mereväe seersant
Matroseobergefreiter – mereväe kapral
Matrosegefreiter – mereväe I järgu madrus
Obermatrose – vanemmadrus
Matrose – madrus

Saksa lennuväe auastmed 1939–1945
Reichsmarschall – riigimarssal
Generafeldmarschall – kindral-välimarssal
Generaloberst – brigaadikindral
General der Luftwaffe – lennuväekindral
Generalleutnat – kindralleitnant
Generalmajor – kindralmajor
Oberst – kolonel
Major – major
Hauptmann – kapten
Oberleutnant– vanemleitnant
Leutnant – leitnant
Stabsfeldwebel – veebel
Oberfeldwebel – alamveebel
Feldwebel – veltveebel
Unterfeldwebel – alamveltveebel
Unteroffizier – allohvitser
Stabsgefreiter – vanemkapral
Obergefreiter – kapral
Hauptgefreiter – vanemseersant
Gefreiter – seersant
Flieger – lendur, reamees


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv