Kultuur ja Elu 2/2012


Kultuur ja Elu 1/2012

 

 

 

 


Suvesõda Võrumaal järjekordne uurimus

tekst: Vello Helk 


Ilmus Herbert Lindmäe koostatud 1941. aasta sündmusi käsitleva sarja seitsmes raamat "Suvesõda Võrumaal 1941".

Juba enne Eesti taasiseseisvumist alustas Tartu Ülikooli kriminaalõiguse professor Herbert Lindmäe uurimistööd Eesti okupeerimise ja annekteerimise juriidilistest küsimustest ning Nõukogude massirepressioonidest ja nende õigusvastasusest. Ta oli esimene kriminalistika doktor pärast Eesti vabanemist, nimetati 1993. aastal riigikohtunikuks ja sai kaks aastat hiljem emeriitprofessoriks. Ta oli ka okupatsioonivõimude repressiivpoliitika uurimise riikliku komisjoni aseesimees.

Lindmäe on kindlustanud endale prioriteedi okupatsiooniga seotud küsimuste teadusliku käsitlemise alal. Tema suurim panus on 1941. aasta suvesõja uurimine, millele ta sai end pühendada pärast lahkumist Riigikohtust 1998. aastal.
Juba 1992. aastal avaldas ta lühiülevaate „1941. aasta sõjasuvi Tartumaal” (131 lk). Täiendatud kujul ilmus see 1999. aastal tiitliga „Suvesõda Tartumaal 1941” (398 lk) ja äratas ka üsna laialdast tähelepanu. See oli teerajajaks uurimustele: „Suvesõda Virumaal 1941” (2002, 582 lk) ja „Suvesõda Viljandimaal 1941” (2004, 432 lk). Mõlemad ilmusid Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riikliku Komisjoni sarjas.
Pärast selle komisjoni likvideerimist jätkab Lindmäe oma panust koostöös Sihtasutusega Valge Raamat. Järgnesid „Suvesõda Pärnumaal 1941” (2006, 520 lk), „Suvesõda Valgamaal 1941” (2008, 464 lk) ja „Suvesõda Järvamaal 1941” (2010, 688 lk). Viimasena ilmus hiljuti „Suvesõda Võrumaal” (2012, 625 lk).

Põhjalik ja terviklik ülevaade

Nende teoste motoks on Juhan Liivi sõnad: „Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta”. Need raamatud on kirjutatud esimese nõukogude okupatsiooni ohvrite mälestuseks. On püütud tulevaste põlvede jaoks jäädvustada 1941. aastal okupantide vastu peetud vabadusvõitlust ning kannatusi, valu ja leina. Üksikud andmekillud on liidetud ühtseks käsitluseks, nii saab lugejale anda tervikliku ülevaate suvesõjale eelnenud sündmustest ja suvesõjast vastavates maakondades, samuti talletada punase terrori ohvrid (punasel aastal arreteeritud, küüditatud ja mõrvatud) ning Eesti eest võidelnud ja langenud vabadusvõitlejad.
Raamatutes on fikseeritud sündmuste kirjeldused vastaspoole tegelastelt ja kõik need faktid kokku annavad toimunust selgema ülevaate. Siit nähtub, et Nõukogude okupatsioonivõimu terror sundis eesti mehi noorukitest kuni vanade talutaatideni otsima välja Vabadussõjast pärinevad roostetanud peitrelvad või kätte võtma jahipüssi ning minema metsa. Relv võeti kätte oma kodu, pere ja iseenda kaitseks. Suvesõda oli ka kättetasumine alanduse ja mõnitamise eest, oma kodu hävitamise, oma pere liikmete, sugulaste ja sõprade Venemaale küüditamise või mõrvade eest. Peeti õigeks, et need, kes osalesid hävituspataljonlastena või miilitsameestena haarangutes ja inimeste vangistamises, kelle käed olid määritud eestlaste verega või kelle hingel oli oma rahvuskaaslase kohta NKVD-le salakaebuse kirjutamine, samuti osalemine küüdinimekirjade koostamisel või küüditamises, ei vääri elu. Siit ka verised kättemaksuaktid okupantide käsilaste suhtes.
Esimeses raamatus on antud Eesti Vabariigi okupeerimisele eelnenud aasta, esimese okupatsiooni ja sõjasuve raamsündmused, samuti inimsusevastaste ja sõjasüütegude õiguslik hinnang, mida ei korrata järgnevates. Selles puudub nimede register, mis on aga järgnevates. Väga põhjalik ja kasulik on kasutatud allikate ülevaade, mis on nummerdatud, lihtsustab ja hoiab kokku leheruumi viidete kasutamisel. Väga palju on kasutatud samaaegseid ajalehti, on ka loetletud surmakuulutused. Lisaks antakse langenud vabadusvõitlejate ja mõrvaohvrite nimestik.


Ruusmäe Omakaitse rühm 9. juulil 1941.
Foto: raamatust “Suvesõda Võrumaal 1941”

Kodumaakond elustab mälestusi

Väga laiahaardeline on viimati ilmunud Võrumaa raamat. Kodumaakonnana pakub see mulle erilist huvi. Saan seda ajaloolasena tutvustada ja tunnistajana täiendada – sisse põimida isiklikke mälestusi ja muljeid, mis aga võivad olla mõjutatud ajalisest distantsist, millele ka autor tähelepanu juhib.
Sissejuhatuses on nimetatud paljusid Eesti kultuuritegelasi, alates lauluisast Fr. R. Kreutzwaldist ja lõpetades paguluses elanud kirjanikega (Bernard Kangro, Raimond Kolk ja Valev Uibopuu). On nimetatud Võrumaaga seotud riigimehi, teadlasi, ohvitsere, pillimeistreid jt.
Palju head tähelepanu on pööratud taustale. Peatükis „Eesti Vabariigi lõpu algus ja lõpp Võrumaal on kirjeldatud olukorda ja sündmusi 1939. ja 1940. aastal. Sealhulgas ka sakslaste ümberasumist. Sakslased kuulusid tookordse Võru elu juurde, nendel oli oma kool ja paljud koolikaaslased elasid vanemate sakslaste juures, mis oli abiks keele õppimisel.
Mäletan viimaseid 1940. aasta riigikaitse õppusi Taara kasarmutes (lk 61). Meid oli hästi ette valmistanud riigikaitse õpetaja kapten Eduard Karjel. Harjutusi tegi meiega teiste hulgas hiljem aktiivne vastupanuliikumise tegelane seersant Lembit Kõva, keda kohtasin taas 1945. aastal Kopenhaageni põgenikelaagris.
Rajoonikonstaablite nimekirjas esindab Varstut Jaan Kübar (lk 117), mis aga on eksitus. Ta on minu sugulane, tädimees, kes oli konstaabliks Vana-Laitsnas (Ruusmäel). Pärast pensionile siirdumist ostis ta minu sünnikoha Varstus, kust ta 14. juunil 1941 küüditati koos minu tädiga. Varstu miilitsana on hiljem mainitud Osvald Saks (lk 442).
On kirjeldatud üldist hoiakut koolis, vastupanuvaimu ja selle ilminguid (lk 112). Mäletan ise ebameeldivaid küsimusi konstitutsioonitunnis, millele oli õpetajal, kellele see ka ilmselt vastumeelne oli, raske vastata. Eriti agar küsija oli 14. juunil küüditatud klassivend Feliks Duberg (lk 229). Kui ta kord küsis, miks ei rakendatud arreteeritutele konstitutsioonis ettenähtud kaitset, oli vastus lakooniliselt: „Konstitutsioon ei kaitse riigivaenlasi, ei kehti nende kohta!”.
Minu mälestused klassi esindaja valimiste kohta (lk 114) on natuke erinevad. Sellel on otsene seos minu endaga, kuna olin algusest peale olnud klassivanem. Nii valiski klass mind tagasi, millega aga polnud nõus Endel Sõgel. Kulaku võsuna esindasin vana korda, mida tuli välja rookida. Nii tühistati minu valimine ja ametisse pandi kolmeliikmeline klassikomitee. Ei mäleta mingit valimist, mis on ka ebatõenäoline, sest need kolm polnud parimate hulgas. Esimehele olin ise andnud järelaitamistunde, minu abi vajas ta ka uues ametis. Teised kaks, mõlemad tüdrukud, ei paistnud millegagi silma. Komnoori polnud aga veel kusagilt võtta. Ainult üks tüdrukutest tegi uue okupatsiooni ajal natuke parteikarjääri.

Koolist koju – Lepistu valda

Elasime kõrvalises kohas, Vana-Roosa-Tsooru maanteest 300–400 meetri kaugusel. Seda teed mööda viidi 14. juunil tädi ja tädimees Antsla jaama, aga pärast sõja algust polnud näha suurt punaväge, rohkem Läti põgenikke. Sakslased ei kasutanud ka seda teed, panid siiski saksakeelsed teeviidad. Käesolevas teoses on Lepistu kohta vähe, pole just suuri tegusid ega palju tegijaid.
Esimene uus vallavanem ja hiljem täitevkomitee esimees Jaan Saag oli üsna mõistlik mees. Ta oli varem pühapäeviti kohalikus mõisahäärberis paiknev rahvaraamatukogu hooldaja, ei keeldunud mulle täiskasvanutele mõeldud raamatute laenutamist. Oli põhja pool Emajõge segilöödud Võrumaa kommunistide hulgas, jäi seal kadunuks. Võrru saadeti valla esimene komnoor Heino Pill, sünd. 10.08.1922, kes hukati juba 23. juulil (puudub surmaregistri loetelus lk 490–492). Tema süüks pandi: „Aktiivne kommunist, komsomolisekretär, hävituspataljoni liige. Kogus andmeid kohalike elanike kohta”. Koos temaga ka tema isa, Lepistu algkooli juhataja 1920. aastast, Heinrich Pill (sünd. 1890), kes jäeti algul ellu. Nägin teda Saksa okupatsiooni ajal kord saksa sõduri saatel tänaval. Teda pole küll selleaegsete ohvrite nimistus, aga ega tallegi armu ei antud. 1944. aasta märtsis saadeti ta Tallinna keskvanglasse, sealt Ellamaa turbarappa. Ta elu kustus Kloogal lühikest aega enne Eesti taasokupeerimist.
Minu koduga on seotud üks kohalikku päritolu langevarjur, nimelt Võru Parteikomitee instruktor ja hävituspataljonlane Paul Pelisaar (lk 29, 262, 282), kelle Venemaa usutlust autor kasutab. Ta otsis 1943. aasta algul pelgupaika meie talu küünis. Kui kohalik Omakaitse ta ümber piiras, eelistas ta nähtavasti enesetappu. Ta on okupatsiooni ajal hukkunute nimistus registreeritud kui „Pillisaar”, ka vale surmakuupäevaga – 08.02., õige 30.01.1943.

Veel isiklikke tähelepanekuid

Autor toob mõne üksiku näite noorimate küüditatute kohta, kellest üks oli seitsme kuu vanune – kõik on hukkunud (lk 256). Natuke vanem oli minu klassiõe Tiia Loosi väikeõde Maie Loos (sünd. 12.08.1939 Lepistu), praeguse nimega Kõiv, kes tänu ema ja kahe vanema õe pingutustele jäi ellu. Selle üle on ka minul palju rõõmu, kuna üks tema kaksiktütardest on minu hea minia.
Teoses pole midagi tagala diversantide grupi moodustamisest, millest kirjutab August Kuhlbergi tunnistusele viidates Jaan Ellen (Võrumaa saaga II, 1999, lk 136.
„Elmar Raag, endine maatöörahva organisaator, lubas aidata tagala hävitajate organiseerimisel, saatis Erich Kalmari minu juurde. Oli nõus tagala hävitajate organiseerimise enda peale võtma. Sai minult kuus püstolit FN ja padruneid. Samuti Veski nõuandel 1000 rubla. Et ka edaspidi sidemesse jääda, pani Kalmar ette Liiva tn kompartei maja vastas elava kuduja, vist Kirsimägi, korteri. Sealt pidi küsima, kus on Erich. Pakkusin veel vintpüsse, padruneid ja käsigranaate. Tema neid vastu ei võtnud, ütles, et pole kusagile panna.” Edasi lk 137: „Päev enne meie lahkumist Võrust käis Kalmar komparteis, vist Raagi juures, nägin teda trepikojas. Küsisin, kuidas läheb? Vastas, et selle lühikese ajaga polevat ta suutnud veel midagi ära teha. Et nüüd läheb ja hakkab tegutsema. Mulle Kalmar ei rääkinud, et ta juba kellelegi relvi ja raha on andnud.”

Nimeviperused ei kahanda põhjalikkust

Veel mõned pisitähelepanekud. Nimeregister on orienteerimiseks kasulik. Nimesid on aga palju ja osa neist puudub, näiteks minu kommunistlik kooliõde Hilda Põder (lk 304). Ei tohiks ka registris kokku panna Soomes 1944. aastal langenud Elmar Raagi (lk 345) ja 1941. aastal hukatud samanimelist kommunisti (lk 348). Tekstis on loomulikult selge vahe. Sõjas langenute võrumaalaste nimestik pole täielik, puudub näiteks minu punase aasta pinginaaber Kalju Vaide (20.07.1923–24.07.1944 – Pro Patria 1940–1945, 2010, lk 303). Tema sünnikohaks on siin märgitud Taebla, mis võib olla väljajäämise põhjuseks.
Pisiasjade osakonda kuulub ka üks viperus nimega. Autor korrigeerib vahel erinevaid nimevorme, näiteks Ojaver ja Ojavee on sama isik (lk 337). Lepistu vallavanemaks on tal 1940. aasta algul Kaarel Loor (lk 55), küüditatute nimekirjas vallavanem Karl (Kaarel) Loos, kes on ka nimeregistris eraldi, kuigi on tegemist sama isikuga, kelle korrektne perekonnanimi on Loos.
Autor peab ka vajalikuks vabandada, mõned andmed võivad olla ebatäpsed või vigased. Paljugi on aeg unustushõlmaga katnud. On aga tegemist seni kõige põhjalikuma uurimusega, mis kannatab välja ka teadusliku kriitika. Korduvalt juhitakse tähelepanu ENSV-aegsetes käsitlustes esinevatele valedele, kuigi paljud väidetavalt põhinevad osalejate mälestustel.
Asjaliku kriitika objektiks on ka kättemaks Nõukogude võimu kuritegude eest – kiire kohtumõistmine kommunistide üle, mis ei vastanud juriidilistele nõuetele ja päädis enamasti surmaotsusega, kuigi kohtualustel oli ka teeneid, süü polnud alati ilmselge ja leidus kaitsjaid, kelle püüdlused olid aga asjatud. Maavanem Villem Kenderi eestimeelsest hoiakust tõid näiteid paljud tema toetajad, aga asjatult. Autori arvates mängis siin tähtsat osa sakslaste range hoiak kommunistide vastu – nad otsustasid (lk 499).
Ausa rahuaegse juristina on tema hinnang: „Isiku hukkamine, kelle süü polnud ilmselge, oli ka tollal mõrv” (lk 502). Tuleb aga sellega arvestada, et sõja ajal põrkavad kokku kaks süsteemi vastupidise arusaamaga õiguslikkusest ja süüst: süüdi on alati vastane, keda on lubatud elimineerida nii lahinguväljal kui ka tagalas. Sõja ajal kehtivad tegelikult teised seadused, mida ju võib rahuajal hukka mõista, aga millest ei saa mööda. Kõige rohkem süütuid inimesi surmatakse legaalselt ju rindel! Neil kommunistidel, keda hukati pärast Eesti okupeerimist sakslaste poolt, lasus ikka mingi süü, kuigi vahel oli ka positiivseid teeneid. Nende endi seisukohast vaadates polnud neil süüd, sest nad teenisid ainult kehtivat süsteemi. Sellega seoses võib rääkida kättemaksust. Mõne arvates on iga karistus tegelikult kättemaks.

Kuhu kadus kättemaks vabanedes?

Lindmäe juhib tähelepanu tõsiasjale, et kättemaks sünnitab omakordse kättemaksu. Selle vilju lõigati juba mõne aasta pärast, kui punavägi taas okupeeris Võrumaa. Sellega lõpeb tekst, aga kerkib küsimus: miks ei saa rääkida kättemaksust pärast taasvabanemist 1991. aastal? Kas takistas seda aja kulgemisega kaasnev unustamine või viimaste kättemaksjate järglaste võimul püsimine, nii et piirduti rohkem verbaalsete meetmetega? Ilmekaks näiteks on hävituspataljonlane ja hiljem kultuuripolitruk Endel Sõgel, kelle panusest võib lugeda palju käesolevas teoses. Ta oli aga elu lõpuni (1998) Eesti Kirjanike Liidu auväärt liige ja sai „loomingulist” toetust.
Unustamist aitab vältida Herbert Lindmäe suurpanus, mis annab rohket informatsiooni ja samaaegselt aitab kõike paremini mõista. Meie ajaloo kurvad faktid on raiutud raamatutesse, mis jäävad tuleviku ajaloolaste varasalveks. Selle eest tuleb autorile au anda.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv