Kultuur ja Elu 2/2012


Kultuur ja Elu 1/2012

 

 

 

 


Narva vangilaagri matmispaik

tekst ja fotod: Jüri Tõnisson


Boris Kuusik oma isa haual.

Tänu Pärnu-Jaagupi elaniku Boris Kuusiku visadusele pääses ligi 1000 kommunismi-ohvri matmispaik kinnimätsimisest.

Kuigi aastatel 1944–1955 tegutsenud Narva vangilaager (NKZ) polnud linnas kellelegi saladuseks, ei osanud vanad narvakadki 1980ndail laagri matmispaiga täpset asukohta näidata – viidati ebamääraselt Siivertsi Aleksandri kalmistu tagumise, võsametsa kasvanud osa poole. Viidatud suunal oli üksainus hauatähis – kellegi 1952. aastal surnud Karl Kuusiku nimega. Kääbas oli ümbritsetud tugevatest raudvarrastest piirdega. Kuna see kalmistuosa oli juba enne II maailmasõda kasutuses olnud, siis võis arvata, et tegemist on ammusele perekonna hauaplatsile matmisega. Ainus teatud kahtlust tekitav asjaolu oli isiku surma-aasta – 1952. Igaks juhuks Siseministeeriumi Rahvastiku toimingute osakonnale saadetud järelpärimisele vastati, et Karl Kuusik oli surnud Narva vangilaagris. Hiljem, kui tekkis kontakt Karl Kuusiku poja Borissiga, selgus, et tema oli oma isa haua asukoha risti ja nimetahvliga tähistanud juba 1954. aastal. Teate isa hauast „šifreeritud” tähisega D34 sai perekond kirjas isa kaasvangilt Boris Lainelalt. Boris Kuusik oli peaaegu igal aastal koos emaga käinud hauda taastamas ja purustatute asemele juba kolmanda nimetahvli pannud. Lisaks oli ta isa hauast ning kalmistu üldvaatest pool tosinat pilti teinud. Need on seni ainukesed teadaolevad fotod Narva vangilaagri matmispaigast!

Ametlik vale matmispaiga kohta

Karl Kuusik oli olnud kutseline metsaametnik, teeninud Valgamaal abimetsaülemana ning viimati Harjumaal Kolga metskonna ülemana. Perekond oli kahe küüditamise eest varjunud, kuid 1949, nagu paljud taoliste, tollal ohtlike ametite pidajad, oli pereisa sovetirepressioonide ohvriks langenud. Rasket südamehaigust põdejana oli talle mõistetud 25+5.
Poeg Boris Kuusik, endise Pärnu-Jaagupi Maaparandusjaama peainsener, oli isa mälestused trükivalmis seadnud ning 2003. aastal omal käel välja andnud.
Hiljem teiste vangilaagris hukkunute omastelt saabunud teadetest on selgunud, et paljud neist olid 1950ndail ja hiljem pöördunud Narva täitevkomitee poole palvega teatada laagris hukkunud pereliikme haua asukoht. Neile on Narva täitevkomitee esimees ametlikus kirjas bolševistlikult valetanud, et „matmisala on jäänud ehituse alla”.
Pole teada, kuidas oli kõrgem võim käskinud pärast laagri sulgemist 1955. aastal matmispaika käidelda, kuid teada on NSVL SM 29.12.1958 juhend nr 30/3/3965 Saksa sõjavangide laagrites hukkunute kalmistute haudade tasandamiseks ja maatükkide kohalikule omavalitsusele tagastamiseks. Nii pole teada, kas laagri tegevusajal hauatähiseks olnud numbriga lauatükikesed vaia küljes ning ka paljudele haudadele juba omaste poolt paigutatud ristid ja tähised hävitati ametlikus korras või isetegevuslikult „teadlike nõukogude inimeste” poolt.


Kalmistut korrastavad EMS-i inimesed Tallinnast. Esiplaanil näha ekskavaatoriga tegutsenud hauaröövlite tegevuse tagajärjed. 13. mai 2009.

Soostub ja võsastub

Tänaseks on Narva Muinsuskaitseseltsil õnnestunud kindlaks teha 25 haua asukohad, 70 laagris hukkunu ning 245 laagris viibinu nimed. See on vaid murdosa laagris viibinutest ja hukkunutest. Matmispaik on küll juba 2002. aastast Narva Muinsuskaitseseltsi viidaga tähistatud ning 2009. aastal Eesti Muinsuskaitseseltsi ettevõtmisel suure teabetekstiga ning 2010. aastal teadaolevate hukkunud ukrainlaste ja EV kodanike nimekirjatahvlitega tähistatud.
Matmisala on kuivenduskraavide ummistumise tõttu osa aastast vee all, seetõttu soostumas ja võsastumas. Ametlik staatus kalmistul siiani puudub, mistõttu sellel aset leidev marodööride tegutsemine pole formaalselt jälitatav ega karistatav.
Kuigi NKZ oli internatsionaalne laager (vangide hulgas oli tosina rahvuse esindajaid) pole ajaloolased selle lugu uurinud, sest rahvusvahelise nn Jakobsoni komisjoni raport 2008. aastal väidab, nagu poleks EVs Gulagi laagreid, peale lühiajaliselt tegutsenud Keila filterlaagri, olnud. Järelikult pole enam nagu midagi uurida?*

Liiga palju materjali?

Teine uurimata jätmise võimalik põhjus on paradoksaalne – NKZ kohta leidub Riigiarhiivi fondis 71 liiga palju materjali (16 337 vangikaarti ja sadu lk käskkirju)!** Selle materjalihulga läbitöötamine nõuab uurijalt teatud ajaks teemale pühendumist ning järelikult töö rahastamist, milleks aga puudub huvitatud tellija. Narva invaliidse struktuuriga linnavalitsusel pole kultuuripärandi haldamise osakonda ega isegi üksikametnikku, kes taoliste küsimustega peaks tegelema.
Kas nüüd, et võime rohkem mitte tülitada, tuleks ajaloohuvilistel luua MTÜ, paluda seda rahastada sponsoritel, kohalikul võimul või väliseestlastel ja tellida rahvusvahelise tähendusega uurimus? Või tuleb loota president Ilvese loodud „Eesti Mälu” komisjonile?

* NKZ (1944–1955) kuulus 1944–1946 ENSV SM, 1946–1950 NSVL SM GULPS ning 1950–1955 ENSV jumin alla. GULPS – Tööstusehituste laagrite peavalitsus sai vangid GULAGi süsteemist. 1946–1950 kuulus laager GULPSi ehitustrustile „ITL i stroitelstvo Kombinata nr 7”, mis ehitas Narva-Sillamäe uraanikombinaati. Massiline suremus Narva laagris oli aastail 1944–1947.
** Laagri likvideerimise akti juures pidanuks leiduma ka matmispaiga plaan


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv