Kultuur ja Elu 2/2012


Kultuur ja Elu 1/2012

 

 

 

 


Juuniküüditamise algus Võrumaal

Peatükk Herbert Lindmäe raamatust:
Suvesõda Võrumaal 1941

Veel oli Eestis nagu muistseil päevil imeilusad juunipäevad, kuid polnud need enam õnnelike valgete ööde ajad. Paljudele jäi kuulmata rukkiräägu ihkehüüd ja märkamata lillis niidunõlvad – punane terror otsis üha uusi ohvreid ja tipnes juuniküüditamisel. Võrumaal oli mure ja lein.

Võrumaa toimepandud küüditamises kui inimsusevastases kuriteos on peasüüdlaseks EK(bP Võrumaa Komitee I sekretär August Kuhlberg. Aasta hiljem pidi ta ülekuulamisel jutustama oma veresüüst politseile. Nii tunnistas ta ülekuulamisel (672, lk 12): “Millal partei keskkomitee eestlaste väljasaatmise otsuse tegi, seda mina ei tea, kuid väljasaatmise kava oli olemas juba võimule tulekul. Minu teadmisel oleks tulnud väljasaatmisele eestlaste hulgast vähemalt 75%, sest oli ette nähtud, et kõik isikud, kes on vähegi aktiivsed vastased ja ei poolda meie kommunistlikku korda ja ei saa meie tõekspidamistega rahul olla, milline asjaolu eriti eestlaste juures tõele vastas, kui arvestada iseloomu, töötahet ja tõekspidamisi.”
Ja pärast võimule tulekut alustatigi koos okupantidega eestlaste hävitamist.
August Kuhlberg jätkab (672, lk 80-81): “Kodanike väljasaatmise eeltööd hakkasid siis, kui ilmusid Rahmilevitš ja tema kaaslased, nad hakkasid koguma andmeid isikute kohta, kes polnud vastuvõetavad kommunistlikule korrale ja olid tuntud aktiivsetena. Väljaviimisele kindlat tähtaega ei määratud, kuid esialgu toimetati need isikud, kes olid eriti aktiivsed ja silmapaistvad, vanglasse GPU agentide Rahmilevitši, Reisneri jt. poolt.”
Küüditamise ettevalmistamisel NKGB kolmanda korruse mehed asusid Võrus juba varakult nõudma andmeid jõukama rahva kohta linna- ja vallavalitsustest (672, lk 80). Nii saadeti 7. septembril 1940 Antsla vallamajast NKGB osakonda nõutud teatis Kobela küla Hinni talus eluneva August Valneri pere kohta. Vallavanem A. Liber ja vallasekretär J. Sööt kirjutasid, et A. Valner on sündinud aastal 1881, abikaasa Meeta 1893, ülikoolis käiv tütar Valve 1918 ja poeg Virgo 1920. Kirja pandi, et talul on 42 ha põldu, 21 ha heinamaad, 1 ha viljapuuaeda ja 53 ha metsa. Lautades oli 8 hobust, 12 lehma ja 9 siga. Talus töötas viis palgatöölist.
Kuid ega parteisekretär August Kuhlberg ise sellest eeltööst eemal ei seisnud. Nii kinnitab NKGB osakonna masinakirjutaja Elin Kisand (672, lk 81): “August Kuhlberg käis väga tihti NKGB ruumes. Algul käis Rahmilevitši, hiljem Reisneri jutul. Nad kõnelesid kinniste uste taga. Kord nägin sekretär-arveametniku Eva Katsova laual rikutud ja läbikriipsutatud blanketti, mille alla oli trükitud „maakonna kolmik“. Küsisin, kes sinna kuuluvad. Kotsova seletas, et Kuhlberg, NKGB ülem Reisner ja SARK-i ülem Vilson (Evald Vilson* – H.L.).“

Väljasaadetavate nimekirja kinnitas maakonna kolmik e troika.
Esialgu väitis August Kuhlberg ülekuulamisel, et tema maakonna troikassse ei kuulunud, hiljem aga tunnistas: Väljasaatmise komitee ehk nn troika pidi koosnema partei, NKGB ja NKVD esindajaist, kusjuures partei esindajaks olin mina, NKGB esindajaks Reisner ja NKVD poolt Vilson.
August Kuhlbergi sõnul nädal enne 14. juunit helistati talle Keskkomiteest ja kutsuti Tallinna. Ta jutustab: Umbes nädal enne minu Tallinna kutsumist käis Reisner minu juures ja küsis, kas mulle keskkomiteest on midagi teatatud. Vastasin, ei midagi iseäralist. Seepeale ütles Reisner, et küll sind kutsutakse siis varsti Tallinna ja eks sa siis kuuled. Meil on praegu suured asjad teoksil. Rohkem ma sulle praegu rääkida ei või. Vist seekord rääkis Reisner mulle ka, et Leningradist tulevad ekskursandid (vast ikka kursandid – H.L.), kel õppeotstarbel pidid olema mõned ülesanded sooritada Võru ümbruses, ja palus, et ma muretseksin neile korteri...
Jaan Ellen märgib: “Reisner ei liialdanud: „suured asjad“ olid tõepoolest teoksil. Peale tema ja ta kaaslaste ajasid neid asju kuulekalt ka „väikesed vennad“ kahe linna ja valdade täitevkomiteedes. Nemad aitasid perekondi loomavagunitesse toppida NKGB-le „õiendusi“ vorpides.”
August Kuhlberg tunnistab: “Koosolek peeti Tõnismägi 16 keskkomitee ruumes... Koos olid kõik maakondade ja linnade komiteede sekretärid, keskkomiteest Karl Säre, Nikolai Karotamm, Boris Kumm ja veel mõningad NKGB venelased, kelle nimesid ei tea.

Boris Kumm esines lühikese kõnega. Ta seletas meile: olla andmeid, et vastasleer on ennast organiseerunud ja kavatsevat Nõukogude võimu vastu väljaastumist ette võtta... Seejuures seletas Kumm, et kavatsetakse Eestist välja saata kõik Kaitseliidu juhtivad jõud kompaniipäälikust alates, aktiivsed Isamaaliidu tegelased, vabadussõjalaste liikumisest osavõtnud aktiivsed tegelased, poliitilise politsei ametnikud ja teised politseiametnikud, kes on paistnud silma ja kes on ennast avaldanud aktiivsete vastastena. Samuti kuulusid väljasaatmisele suurtalukohtade omanikud, kelle talukoht on üle 100 hektari, ning suuremate kaupluste omanikud... Väljasaatmisele kuulusid perekonnapea ühes naise ja lastega ehk üks ja sama leibkond.
Boris Kumm seletas ka, kui palju on keskkomiteel kavatsus igast maakonnast inimesi välja saata. Siinjuures pidid keskkomiteel aluseks olema NKGB poolt kogutud andmed. Kumm mainis, et Võrumaal tuleks väljasaatmisele umbes 350... Need arvud ei olnud lõplikud, vaid täpne nimekiri sai koostatud NKGB agentide kaasabil ja selleks moodustatud kolmiku poolt ja viimase juhtimisel. Partei oli kõiges väljasaatmises vastutav ja pidi selle läbiviimist organiseerima otsekohe ja kõige kiiremas korras. See asi kästi hoida salajas. Ei öeldud, et väljasaatmine algab 13. juuni öösel. Lubati selleks telefonogramm NKGB-le anda. Parteile seda otse ei antud, mina sain sellest teada NKGB käest.
Mõni päev enne 14. juunit anti NKGB Võru osakonnast korraldus kutsuda kohale 80 parteilast. Minul niipalju parteilasi ei olnud, sellepärast kutsusin ka teisi ustavaid inimesi. Kokku tuli neid umbes 60.
Veovahendite muretsemine oli täitevkomiteede ülesanne, kuid täitevkomiteed ei tohtinud teada, milleks neid veovahendeid tarvitati.
13. juuni hommikul anti mulle Reisneri poolt teada, et kõik Võrumaal asuvad veomasinad ja autobussid oleksid kogutud 13. juuni õhtuks spordiväljakule. Mina andsin selle Reisnerilt saadud korralduse edasi Kenderile.
Kraami võis kaasa võtta 100 kg perekonna kohta. Äraviimisel oli ette nähtud, et naised ja lapsed pidid asetatama ühte vagunisse, mehed eraldi vagunisse. Järelejäänud vara müügist saadud raha pidi üle antama NKGB-le, kes pidi selle inimestele järele saatma. Hooldajaks lubati jätta neid inimesi, keda äraviidav oma äranägemisel soovis näha.”

August Kuhlberg tõi keskkomiteest Võrru väljasaadetavate kohta vajalike dokumentide blanketid, mida Reisneri ametkond kiires korras täitma asus.
August Kuhlberg jätkab: “Iga väljasaadetava kohta oli kolm paberit. Üks oli ankeetleht, kuhu märgiti väljasaadetava nimi, vanus, perekonnaandmed, endine tegevus, varanduslik seis. Teiseks oli määruse leht, millele kirjutas alla vahistamise puhul Reisner, ja kolmandaks order. Nii algas meil kibe töö NKGB meeste juhtimisel. Nimekirja koostasid ja ankeetlehti täitsid NKGB agendid Alvela, Raudnask, Majorov, Litvinov ja „ekskursandid“...
Kui nimekiri oli valmis, ankeetlehed ja orderid täidetud, viis Litvinov nimekirja Tallinna NKGB komissarile Kummile kinnitamiseks...
Äraviimise käsk tuli minu teada 13. juuni hommikul, kellaaega ei mäleta, NKGB komissari Kummi poolt. Äraviimine pidi algama 13. juunil kell 22.”

Ei osanud uued võimumehed karta või arvata, et kunagi saavad küüditamise ettevalmistamisel ja küüditamisel koostatud dokumendid neile endile süüdistusmaterjaliks ja tegude tunnistajaks, mida peavad häbenema nii nad ise kui ka nende lähedased. Saab ju neist dokumentidest lugeda, kes kogus ja koostas küüdiohvri kohta süüdistusmaterjali, kes kirjutas alla kinnivõtmise määrusele, kes käis vahistamas, kes korraldas läbiotsimist, konfiskeeris keelatud kirjandust ja muud, mida pidas vajalikuks ise ära võtta, kes raporteeris operatsiooni edukast täitmisest, kes kuulas küüdiohvreid sunnitöölaagris üle, kes soovitas kohaldada surmanuhtlust, millal lasti ohver maha ja kes andis mõrvaohvri abikaasale valeandmeid tema surma aja ja põhjuste kohta, kes andis eitava vastuse asumiselt kojupääsemise taotlusele, kes ei pidanud soovitavaks väljasaadetul asuda elama oma kodurajooni, kuidas kulges rehabiliteerimisprotsess ning kes luges küüditamise igati õigustatud ettevõtmiseks ega pidanud võimalikuks naasnut rehabiliteerida.
Samas tuleb tõdeda, et sellist küüditoimikut, kus kaante vahel oleks kõik kunagi koostatud dokumendid, nähtavasti polegi. Toimikutest on eemaldatud (ja sageli mitmel korral) dokumente, mistõttu toimikulehti on korduvalt ümber nummerdatud. Üsna palju on toimikuid, milles on ainult 2-4 lehte. Ja kõik need materjalid on täis venepärast lohakust.
Küüditamine viidi läbi 14. juunist kuni 17. juunini. Inimesed aeti autodele, veeti miilitsate, NKGB-meeste ja punaväelaste vahel raudteejaama ja topiti trellitatud akendega kaubavagunitesse.


Räpina metsavendade grupp. Vasakult teine Meeksi vallamajalahingus 4. juulil 1941 langenud metsavend Herbert Krigul.
Foto: raamatust “Suvesõda Võrumaal 1941”

Võru linn

Miilitsa operatiivvolinik Elmar Pugast seletab ülekuulamisel oma tegudest juuniküüditamisel Võru linnas (672, lk 94-95): “Juunis käsutati kõik rajoonivolinikud kokku miilitsajaoskonda. Umbes kella 22 paiku ilmus kohale Reisner ühes miilitsaülemaga ja tegi korralduse, et kõik rajoonivolinikud ja militsionäärid läheksid komparteisse, hoiatas, et ükski ei tohi kõrvale minna. Kompartei ruumes pidas Kuhlberg kõne, kus rääkis, et Eesti töötav rahvas peab vabanema inimestest, kes elatavad end teiste kulul ja need oleksid endised kaupmehed, majaomanikud, Kaitseliidu päälikud, sinna juurde kuuluvad ka naiskaitseliidu esinaised, isamaaliitlased ja politseid... ja need tuleb saata sundasumisele Venemaale ühes perekondadega. Hoiatas ühtlasi miilitsaametnikke, et keegi ei hakka nutma ja nendest ei tohi kellelgi kahju olla ja mingisugust halatsust tunda. Samuti keelati kõigil rääkida, kus keegi öösi käis või mida nägi.
Pääle koosolekut jagati meid gruppidesse. Grupi koosseisu kuulus kolm meest, juhiks venelane. Grupp, kuhu kuulusin mina, tegutses Võru linnas. Väljasaatmisele määratute nimekiri oli venelasest grupijuhi käes. Esimesena vangistasime Eesti panga majas eluneva Maks Judeikini venna, kelle nime ma ei tea, ja nende ema... Mahajäänud kraam pidi kohapeal ära müüdama ja saadud raha omanikele Venemaale järele saadetama. Igal kodanikul oli lubatud kaasa viia 100 kg, kuid tegelikult lubati kaasa viia rohkem. Maks Judeikinit sel korral kodus ei olnud, veoautoga viidi tema ema ja vend jaama...
Seejärel sõitsime linna tagasi ja vangistasime August Ebberi naise. Vara üleskirjutamisel jäi minu vahelttalituse pärast üles kirjutamata A. Ebberi poja ratas... Aitasin kogu aja A. Ebberi pojal kraami pakkida.

Viimasena vangistasime Arnold Palutederi, keda aga sel silmapilgul kodus ei olnud. Viimasele sai helistatud tema töökohta Tähe trükikotta, kust ta pea kodu ilmus... Aitasin kogu aeg ... Palutederil kraami pakkida.”
Siinjuures Elmar Pugast ei ütle, et helistajaks oli ta ise.
Arnold Paluteder töötas Võru maakonnalehe Elu toimetuses. Elmar Pugast nõudis: “Helistan sinu kodust... Tule koju! Tead, sind paigutatakse ümber, uude elukohta. Tule kohe, oodatakse!”
Nüüd rõhutab ülekuulamisel Elmar Pugast, et ta on püüdnud igati küüditatavaid aidata. Kas see ei ole timuka abi, kes aitab panna poomisnööri surmamõistetu kaela.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv