Kultuur ja Elu 2/2012


Kultuur ja Elu 1/2012

 

 

 

 


 

Ääremärkusi Riigikogu avalduse kohta

tekst: Herbert Lindmäe
Õigusteaduse doktor, prof emer

Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avaldus „Tunnustuse avaldamine Eesti kodanikele“.
14.veebruaril 2012 võttis Riigikogu vastu avalduse „Tunnustuse avaldamine Eesti kodanikele“ (edaspidi – Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avaldus). Selles mõnerealises Riigikogu poliitilist tahet väljendavas aktis sätestatakse: Võttes aluseks Eesti Vabariigi põhiseaduse ja lähtudes sellest, et tulenevalt rahvusvahelisest õigusest ei katkenud Teises maailmasõjas okupeeritud Eesti Vabariigi õiguslik järjepidevus, avaldab Riigikogu tunnustust Eesti Vabariigi kodanikele, kes tegutsesid Nõukogude Liidu või natsionaalsotsialistliku Saksamaa okupatsiooni aastatel Eesti Vabariigi de facto taastamise nimel.
Riigikogu mõistab hukka Nõukogude Liidu ja natsionaalsotsialistliku Saksamaa repressiivse poliitika ning nende isikute tegevuse, kes nimetatud režiimide teenistuses on toime pannud inimsusvastaseid kuritegusid, sõltumata nende kodakondsusest ja kuritegude toimepanemise kohast.
Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avaldus meenutab oma sõnastuselt Valitsuse 6. mai 2005. a. avaldust seoses Teise maailmasõja 60. aastapäevaga (edaspidi – Valitsuse 6. mai 2005. a. avaldus) (www.valitsus.ee/et/valitsus/1212).

Valitsuse avalduses kirjutatakse:
...Vabariigi Valitsus tunnustab Eesti vabaduse eest võitlejatena neid, kes võitlesid Nõukogude ja Saksa okupatsiooni vastu eesmärgiga taastada Eesti Vabariigi iseseisvus. Vabariigi Valitsus hindab kõrgelt Eesti Vabariigi Rahvuskomitee tegevust Eesti Vabariigi taastamise nimel Saksa okupatsiooni ajal.
Samuti soovib Vabariigi Valitsus rõhutada õigusjärgse peaministri presidendi ülesannetes professor Jüri Uluotsa ning tema poolt 18. septembril 1944. aastal ametisse nimetatud Otto Tiefi juhitud valitsuse tegevust kui kangelaslikku soovi taastada Eesti Vabariigi sõltumatus. Vabariigi Valitsus hindab kõrgelt nende vaprust, kes Jüri Uluotsa ülesandel asusid võitlusesse Eesti vabaduse ja iseseisvuse eest...
Vabariigi Valitsus mõistab hukka nende tegevuse, kes panid Eesti Vabariigi territooriumil toime inimsusevastaseid kuritegusid ning korraldasid massirepressioone. On kahetsusväärne, et nende hulgas oli ka okupatsioonivõimudega koostööd teinud Eesti kodanikke...
Kuid Eesti Vabariigi jaoks ei tähendanud Teise maailmasõja lõpp iseseisvuse taastamist, vaid okupeerituse jätkumist...
Eesti Vabariik mälestab 8. mail neid, kes langesid Teises maailmasõjas võideldes, lootes ometi taastada vaba ja demokraatlik Eesti Vabariik. Mälestame ka kõiki sõja ajal okupatsioonivõimude poolt toime pandud repressioonide ja kuritegude ohvreid. Me tunneme kaasa holokausti ohvritele. Me leiname neid, kes süütult arreteeriti ja hukati. Me mälestame massirepressioonide ohvreid. Me austame kõigi nende mälestust, kes saatuse sunnil langesid selle sõja ajal.

Ilmneb, et Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avaldus ei ole ainus akt, milles jagatakse Eesti Vabariigi taastamise nimel tegutsenud või Eesti vabaduse eest võidelnud Eesti Vabariigi kodanikele riiklikku tunnustust ning mõistetakse hukka neid, kes panid toime Vene ja Saksa okupatsiooni ajal avaldustes kasutatud sõnastuse järgi inimsusvastaseid või inimsusevastaseid kuritegusid. Seda on tehtud Valitsuse 6. mai 2005. a. avalduses ja tehakse nüüd ka Riigikogu 14. veebruari 2012. a avalduses erineval moel ja erinevas sõnastuses.
Seejuures tuleb tunnistada: kuigi Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avaldus koosneb vaid mõnest reast, kätkeb see sisulisi ja vormilisi vääratusi ning vaieldavusi.
Õigusloomes, sealhulgas ka Riigikogu poliitilises avalduses, tuleb järgida teatud kindlaid nõudeid: kasutatud terminoloogia (oskussõnavara) peab olema täpne, iga õigustermin (mõiste) kindlalt piiritletud tähendusega ja ühemõtteline. Lubamatu on mõistete hägusus. Mõistete kasutamine peab, pidades silmas käsitletavate küsimuste laadi, olema õigussüsteemis kokkulangev. See eeldab riigi õigussüsteemi tundmist, käsitletavas valdkonnas ajaloosündmustiku valdamist ja toetumist rahvuslikule ajaloomälule. Õigusloomes kasutatud mõisted olgu omavahel kooskõlas ja riimugu nii akti enda raames kui ka kogu õigussüsteemi ulatuses kasutatud mõistetega. Seejuures tuleb arvestada asjaolu, et iga Riigikogu varem välja antud akt (seadus, otsus, avaldus jm), mida ei ole muudetud või tühistatud, on ka seaduseandja enda jaoks jätkuvalt siduv. Samuti peab olema täpselt ja selgesõnaliselt määratletud adressaat, kelle kohta see kehtib. Neid nõudeid ei ole aga Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avalduses rangelt järgitud. Ka Riigikogu avalduse pealkiri „Tunnustuse avaldamine Eesti kodanikele“ jääb avalduse sisu vaagides kitsaks ega hõlma selle teist poolt – hukkamõistu avaldamist.
Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avalduses avaldatakse tunnustust Eesti Vabariigi kodanikele, kes tegutsesid Nõukogude Liidu või natsionaalsotsialistliku Saksamaa okupatsiooni aastatel Eesti Vabariigi de facto taastamise nimel.

Kui varemalt Riigikogu 18. juuni 2002. a. avalduses on jutt Nõukogude Liidu kommunistliku režiimi ja Saksamaa natsionaalsotsialistliku režiimi kuritegudest, siis 14. veebruari 2012 a. avalduses on oluline täiendsõna kommunistlik riigi nime ees kõrvale jäetud. Väljend kommunistlik Nõukogude Liit oleks tasakaalus väljendiga natsionaalsotsialistlik Saksamaa.
Kõneldes Eesti Vabariigi kodanike tegutsemisest, jäetakse avalduses lahti mõtestamata Vene ja Saksa okupatsiooni tingimustes Eesti Vabariigi de facto taastamise nimel toimunud tegutsemise viisid ja vormid, samuti nende sisu.
Teadaolevalt peeti nii Vene kui ka Saksa okupatsiooni ajal Eesti iseseisvuse eest relvastatud võitlust (relvavõitlust) enamlaste vastu. Nii lahvatas 1941. aasta suvel kohe pärast Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel puhkenud sõja algust Eestis sissisõda (partisanivõitlus), koos sakslastega peeti lahinguid enamlaste Eestist väljatõrjumiseks, võideldi selleks, et lahti murda koduteed Siberisse veetud eestlastele ja hoida Punaarmeed Eesti piiridest võimalikult kaugemal, käisid raskeid kaitselahingud Narva all, Auvere ruumis ja Sinimägedes, võideldi Merikülas, Meerapalus, Tarakveres, Emajõe rindel ja mujal Eestis. Soomes võitlesid Eesti mehed enamlastega Karjala kannasel Soome vabaduse ja Eesti au eest.
Sakslastega peeti iseseisva Eesti eest relvastatud võitlust alles Saksa okupatsiooni lõpul, siis, kui 1944. aasta sügisel sai teatavaks, et Estland wird verlassen (Eesti jäetakse maha) ja sakslased asusid oma vägesid Eestist välja tõmbama. Igasugune Eestis peetav relvastatud võitlus sakslastega enne Otto Tiefi valitsuse ametisseastumist ja Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise väljakuulutamist olnuks Punaarmeele kaasaaitamine Eesti taasokupeerimisel ja oleks tähendanud tegutsemist Eesti Vabariigi de facto taastamise vastu.
Pärast Eesti taasokupeerimist Punaarmee poolt 1944. aastal jätkus aastaid kestnud relvastatud võitlus Eesti iseseisvuse eest nõukogude terrorirežiimi tingimustes.

Samuti hargnes siinmail nii Vene kui ka Saksa okupatsiooni ajal ulatuslik Eesti Vabariigi taastamist taotlev relvitu vastupanuvõitlus (vastupanuliikumine). Vene esimesel okupatsiooniaastal seondus see nõukogude okupatsioonirežiimi vastu peetud relvavõitlusega. Saksa okupatsiooni ajal kandis relvitut vastupanuliikumist Eesti Rahvuskomitee. Nii arreteeris 20. aprillil 1944 Saksa SD (Sicherheitsdienst – poliitiline politsei) Eestis üle 500 mitmesugustes põrandaalustes rühmitustes tegutsenud isiku, keda süüdistati saksavaenulikus tegevuses lääneliitlaste kasuks. (T. Made, lk 432). Igasugune relvitu vastupanuvõitlus, mis poleks teeninud Eesti Vabariigi taastamise eesmärki ja oleks aidanud kaasa Eesti taasokupeerimisele Punaarmee poolt, oli taunitav.
Relvitu vastupanuliikumine jätkus ka pärast sõja lõppu Vene okupatsiooni tingimustes ja seondus metsavendlusega (relvitus vastupanuliikumises osalenutest tuntakse Enn Tartot, Mart-Olav Niklust, Lagle Parekit, Enn Sarve, Arvo Pestit, Heiki Ahoneni, Jüri Kukke ja paljusid-paljusid teisi).
Vene okupatsiooni lõpuaastatel said iseseisva Eesti Vabariigi taastamise taotlemisel relvitu vastupanuvõitluse vormideks näiteks tegutsemine Muinsuskaitse Seltsis, Rahvarinde liikumine, Kodanike komiteede, samuti Eesti Kongressi ja Eesti Komitee ning Eesti NSV Ülemnõukogu tegevus.
Eestis peetud relvastatud võitluse ja relvitu vastupanuvõitluse kõrval toimus Eesti iseseisvuse taastamise nimel Eesti pagulaskonna poliitiline võitlus (välisvõitlus). Välisvõitluse vormid olid näiteks Eesti Vabariigi pagulasvalitsuse, diplomaatiliste esindajate, Eesti Rahvusnõukogu, Eesti Komitee ja mitmesuguste Eesti organisatsioonide tegevus.

Kõik need vaba Eesti eest peetud võitluse viisid (relvastatud võitlus, relvitu vastupanuvõitlus, paguluses peetud poliitiline võitlus) ja vormid, samuti nende sisu tulnuks kajastada ka Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avalduses. Õigusloomes avalduse lühiduse taotlemine selle sisu arvel ei ole õige.
Samas tuleb tunnistada, et eestlaste relvastatud võitluse, relvitu vastupanuvõitluse ning Eesti pagulaskonna poliitilise võitluse (välisvõitluse) ühisnimetuseks on ju vabadusvõitlus ja iga selles osaleja on vabadusvõitleja. Võib oletada, et Riigikogu pidas Eesti Vabariigi de facto taastamise nimel tegutsemise mõistet laiemaks kui Eesti Vabariigi iseseisvuse eest peetud vabadusvõitlust. Aga sel juhul jääb arusaamatuks, milliseid tegutsemise viise lisaks vabadusvõitlusele pidi see mõiste oma sisus veel hõlmama. Vaatamata Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ja vanade sõjameeste kokkutulekutel Riigikogule esitatud pöördumistele ja taotlustele anda Eesti riigi nimel poliitiline hinnang Teise maailmasõja sündmustele Eestis ning tunnistada Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest peetud Eesti sõjameeste vabadusvõitlust ja tunnustada vabadusvõitlejaid, sellest kõigest Riigikogu 14. veebruari 2012 a. avalduse eelnõu arutamisel Riigikogu stenogrammist nähtuvalt juttu ei tehtud.

Jääb üle tõdeda, et Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avalduses välditakse vabadusvõitluse ja vabadusvõitleja mõiste kasutamist, kuigi neid mõisteid ei ole Eesti Vabariigi õigussüsteemis varem häbenetud. Nii kõneldakse Riigikogu 17. detsembri 2003. a. Okupatsioonirežiimi poolt represseeritud isiku seaduses (edaspidi – Riigikogu 17. detsembri 2003. a. seadus) (RT I 2003, 88, 589) otsesõnu Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest peetud relvastatud võitlusest (§ 4 lg 1 p 1) ja Eesti Vabariigi territooriumil peetud võõrriikide okupatsiooni vastasest relvastatud vabadusvõitlusest (§ 13 lg 1 p 1). (RT I 2003, 88, 589). Ka Valitsuse 6. mai 2005. a. avalduses on jutt Eesti vabaduse eest võitlejatest ja võitlusest Nõukogude ja Saksa okupatsiooni vastu. Samuti kõneldakse riigikohtu kohtulahendites, lähtuvalt Eesti Vabariigi 19. veebruari 1992. a. seadusest „Kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta“ (RT 1992, 7, 103), Nõukogude okupatsioonivõimude ja terrorirežiimi represseeritud Eesti sõjameeste ja vastupanuliikumises osalejate rehabiliteerimisel (Riigikohtu otsused III-1/3-17/94, III-1/3-29/94 jpt) võitlusest Eesti Vabariigi iseseisvuse eest ja eesti rahvale tehtud ülekohtu vastu, mis vastas vabadusvõitluse eesmärkidele.

Jääb arusaamatuks, mis sundis Riigikogu nüüd peitma Eesti iseseisvuse taastamiseks peetud relvastatud võitlust, relvitut vastupanuvõitlust ning Eesti pagulaskonna poliitilist võitlust mingisuguse umbmäärase ja avalduses lahtimõtestamata (sisustamata) jäetud tegutsemise mõiste varju, kusjuures esitatakse üksnes tegutsemise eesmärk. Samas on aga alust arvata, et mõisted vabadusvõitlus, mis tähendab heitlust, sõdimist ja vastasseisu (vt A. Õim. Sünonüümisõnastik. – Tln: 2007, lk 729) ja tegutsemine ei ole oma sisult ja mõttekaalult samaväärsed.

Seega jäävad küsimused, millistest tegutsemisviisidest on Riigikogu avalduses jutt, millistes vormides see tegutsemine käis ja mis oli selle tegutsemise sisu, vastuseta. Selles ilmneb lugupidamatus veel elavate kirjas olevate relvastatud võitluses või relvitus vastupanuvõitluses osalenud vabadusvõitlejate, samuti vabadusvõitluses või surmalaagrites hukkunud manalameeste mälestuse vastu. Kuigi Eesti iseseisvuse taastamiseks peetud vabadusvõitlusest ja vabadusvõitlejatest on Eesti õigusloomes ja kirjasõnas tehtud juttu juba varem, pole ju maailm sellepärast kokku varisenud. Seetõttu jääbki arusaamatuks, milleks oli nüüd Riigikogul vaja taolist peitusemängu: ega ometi viimastel aastatel tekkinud hirmust, et jumal hoidku, mida ütleb neid sõnu lugedes meie kohta Ida või Lääs.
Aga taolises peitusemängus pole ju eestlaste jaoks midagi uut. Ka Eesti rahvapärimustes on kasutatud ikka eufemisme (pehmendavaid ja ilustavaid väljendeid ebasündsa või ebameeldiva asemel), näiteks vältimaks juttu hundist, keda peeti Püha Jüri kutsikaks ja kuradi vaenlaseks. Kuna hundi nimetamine õige nimega pidi kutsuma kaela õnnetuse, kasutatigi rahvasuus hundi asemel ikka peitenime, nagu metsakutsu, kriimsilm, võsavillem jne. Nüüd võib siis vabadusvõitluse ja vabadusvõitleja mõistete kasutamine Riigikogu avalduses kutsuda esile ebameeldivusi Kremli poolt või hukkamõistvaid ütlemisi mõne Lääne asjalise suust. Küllap meenutab hunt vabadusvõitlust ja vabadusvõitlejat, kes sõdis kuradite, s. o enamlaste vastu. Ja vabadusvõitluse peitenimeks sai avalduses Eesti Vabariigi kodanike tegutsemise mõiste.


Vabadusvõitlejate kokkutulek Sinimägedes. Foto: Vaino Kallas

Ilmneb, et Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avalduse sõnastamisel ei ole järgitud nõuet, et õigusloomes kasutatud mõisted peavad riimuma kogu õigussüsteemi ulatuses omavahel ning olema ühtviisi mõistetavad ja sisustatavad. Seetõttu ei ole õigusloomes varem kasutatud vabadusvõitluse ja vabadusvõitleja mõistete kõrvaleheitmine Riigikogu avalduses millegagi põhjendatud. Kuna avalduses ei selgitata tegutsemise viise, vorme ja nende sisu, jääb täpsustamata ka isikute ring (avalduse adressaat), kellele ja mille eest Riigikogu oma riiklikku tunnustust jagab.
Veel torkab silma asjaolu, et Riigikogu ei pidanud vajalikuks oma avalduses Valitsuse 6. mai 2005. a avalduse eeskujul mälestada langenud ja surmalaagrites hukkunud vabadusvõitluse ohvreid.
Mõningaid selgitusi Eesti Vabariigi taastamise nimel tegutsenud Eesti kodanike tunnustamise kohta Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avalduses saab Õhtulehe lugeja lehes avaldatud kirjatükist „Vabadusvõitlejad ei saa soodustusi“ (Õhtuleht, 16. märts 2012), kus avalduse vastuvõtmise taga olnud IRLi esindaja Marko Mihkelson seda kommenteerib. Ta kinnitab: Kuni nimetatud avalduse vastuvõtmiseni polnud riigikogu tunnustanud inimesi, kes on seisnud Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest ning võidelnud Eestit okupeerinud totalitaarsete režiimide vastu erineval viisil olenemata mundrist (autori rõhutus – H.L.). Jutt võitlusest olenemata mundrist tekitab kõhedust: äkki kõneldakse siin Eesti, Saksa või Soome mundri kõrval ka Vene okupantide Punaarmee mundrist. See arusaam on aga Riigikogu avalduse järgi välistatud, sest 8. Eesti Laskurkorpuse mehed, kes sunniviisil, kes omatahtsi võitlesid punaväes ju Eesti vallutamise, taasokupeerimise ja Nõukogude Eesti eest. Seetõttu polnud nende võitlusel midagi ühist Eesti Vabariigi taastamise nimel peetud võitlusega. Samas jätab aga Riigikogu oma avalduses selgitamata, kuidas suhtuda nendesse meestesse, kes 1941. aastal Punaarmeesse mobiliseeriti ja Venemaale viidi. Nende hulk oli arvata 30 000. Keda neist mõista ja keda hukka mõista.

Vastates küsimusele, kust isik saab teada, kas ta lahterdub vabadusvõitlejaks, selgitab Marko Mihkelson Õhtulehes: „See on inimese sisetunde küsimus, lugedes riigikogu avalduse teksti, ei tohiks see tegelikult eriti keeruline olla.“ Seega keeruline küll, aga mitte eriti keeruline! Nii et inimene ise oma süüme järgi otsustab, kas ja mille eest talle Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avalduses riiklikku tunnustust avaldatakse. Nii võib nüüd igaüks nimetada ennast vabadusvõitlejaks oma suva ja oma sisetunde järgi. Samas tuleks aga mõista, et määrav pole siin ju asjaolu, kelleks isik ise ennast oma sisetunde järgi peab, vaid oluline on ikka üldsuse, teiste Eesti Vabariigi kodanike arvamus. Selleks tulnuks aga Riigikogu avalduses anda selgemad lähtekohad. Niisugune sisetundest lähtuv arusaam meenutab telesaates „Õnne 13“ vana vabadusvõitlejat Kristjan (Krissu) Rosenkampf-Jägerfreundi, kes ootamata ära Riigikogu avaldust, on nimetanud ennast juba ammust aega oma sisetunde järgi vanaks vabadusvõitlejaks, kuigi see kutsub telesaate vaatajas esile üksnes muige.

Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avalduses kinnitatakse: Riigikogu mõistab hukka Nõukogude Liidu ja natsionaalsotsialistliku Saksamaa repressiivse poliitika ning nende isikute tegevuse, kes nimetatud režiimide teenistuses on toime pannud inimsusevastaseid kuritegusid, sõltumata nende kodakondsusest ja kuritegude toimepanemise kohast.
Kõneldes inimsusevastastest kuritegudest, ei riimu Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avalduse ­sõnakasutus Riigikogu 18. juuni 2002. a. avalduse „Okupatsioonirežiimi kuritegudest Eestis“ sisuga (edaspidi – Riigikogu 18. juuni 2002. a. avaldus) (RT I 2002, 52, 326). Riigikogu 18. juuni 2002. a. avalduses nenditakse otsesõnu: „Nõukogude Liidu okupatsioonivõimud panid agressiooni tulemusena okupeeritud ja annekteeritud Eesti Vabariigi territooriumil toime genotsiidi ning inimsusevastaseid ja sõjakuritegusid (autori rõhutus – H.L.). Siin on igal sõnal oma range õiguslik tähendus ja kindlapiiriline sisu, kusjuures need mõisted seonduvad ja on kooskõlas rahvusvahelises õiguses ning Eesti Vabariigi Karistusseadustikus (KarS) sätestatud kuriteokoosseisudega. Nii on sätestatud KarS-s Inimsusvastane kuritegu (KarS § 89), Genotsiid (KarS § 90) ja Sõjasüüteod (KarS §-d 94 jj). Seda tulnuks silmas pidada ka Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avalduse sõnastamisel, nagu seda on tehtud ka Riigikogu avaldusele lisatud seletuskirjas. Selle asemel kasutab Riigikogu oma avalduses suvaliselt „inimsusevastaste kuritegude“ mõistet, pidades seda ekslikult rahvusvaheliselt hukkamõistetud aegumatute kuritegude üldmõisteks, mis hõlmab nii inimsusevastast kuritegu, genotsiidi kui ka sõjakuritegu. Sellise sõnaseade puhul jäävad 14. veebruari 2012 a. avalduses hukka mõistmata genotsiid – küüditamisega kaasnenud eestlaste kui etnilise grupi hävitamine ja holokaust, jäävad välja sellised NSV Liidu terrorirežiimi sõjakuriteod, nagu okupeeritud Eestis meeste mobiliseerimine Punaarmeesse, tsiviilelanike vastu suunatud sõjategevus – Stalini põletatud maa taktika rakendamine, tsiviilelanike tapmine, piinamine ja ebainimlik kohtlemine, inimlikkust välistav ohvrite põletamine, massimõrvad Tartu vanglas, Kuressaares, Pirita-Kosel, Helmes, Viljandi vanglas jm. Samuti jätab sel puhul Riigikogu hukka mõistmata ka Nõukogude lennuväe süstemaatilised terrorirünnakud Eesti linnade hävitamiseks (nt ööl vastu 8. märtsi 1944 Narva, 9. märtsil 1944 Tallinna ja 26. märtsil 1944 Tartu suurpommitamine). (T. Made. “Alasi ja haamri vahel: Ajaloolise tõe otsingud.” Tln: Argo, 2007, lk 425–430).

Samasuguse mõistete väärkasutusega on tegu ka Valitsuse 6. mai 2005. a avalduses, kus mõistetakse hukka nende tegevus, kes panid Eesti Vabariigi territooriumil toime inimsusevastaseid kuritegusid ning korraldasid massirepressioone, mõistmata, et ka massirepressioonide korraldamine on inimsusevastane kuritegu.
Okupantide sõjakuritegudest kõneldes võidakse väita, et ka sakslased mobiliseerisid Eesti mehi. Samas tuleb aga rõhutada, et 30. jaanuaril 1944 väljakuulutatud aastatel 1904-1923 sündinud meeste üldmobilisatsiooni õiguspärastas Eesti Vabariigi presidendi kohusetäitja professor Jüri Uluots ja Eesti Rahvuskomitee, samuti Otto Tiefi VR II/3 valitsus. Eesti sõjaväe ülemjuhatajaks määrati kindralmajoriks ülendatud kolonel Jaan Maide VR II/3. 19. septembril 1944 kuulutas Otto Tiefi valitsus välja Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise ja kutsus Eesti sõjamehi relvaga võitlema Eestit taas okupeerima asunud Punaarmee vastu. Pika Hermanni tornis lehvis haakristilipu asemel sinimustvalge trikoloor. (T. Made, lk 433–435). Lähtudes Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse põhimõttest, ei oleks õige pidada 30. jaanuaril 1944 väljakuulutatud üldmobilisatsiooni natsionaalsotsialistliku Saksamaa sõjakuriteoks. Alates Eesti Vabariigi valitsuse moodustamisest pidas Punaarmee kuulutamata sõda Eesti Vabariigi vastu, kusjuures professor Jüri Uluots, Eesti Rahvuskomitee ja Otto Tiefi valitsus käsitlesid Punaarmee sissetungimist Eesti Vabariigi piiridesse vabariigile kallaletungimisena. (H. Lindmäe. Professor Jüri Uluotsa poliitiline tegevus Saksa okupatsiooni aja ja selle riigiõiguslik tähendus. – Juridica 11/2000, lk 117, 121).

Kui Riigikogu mõistab oma 14. veebruari 2012. a. avalduses hukka Vene ja Saksa okupatsioonirežiimi repressiivse poliitika ning nende isikute tegevuse, kes nimetatud režiimide teenistuses on toime pannud inimsusevastaseid kuritegusid, unustab ta, et Riigikogu 18. juuni 2002. a. avalduses ja Valitsuse 6. mai 2005. a. avalduses, samuti reas teistes aktides on seda juba tehtud. Need kuriteod (eks siis ka neid toime pannud isikud) on hukka mõistetud ka rahvusvahelises õiguses. Kui Riigikogu kehtestas Karistusseadustiku milles nenditakse, et nii süütegu inimsuse vastu (s. o inimsusevastane kuritegu ja genotsiid) (vt KarS 2. jagu; §-d 89 ja 90) kui ka sõjasüütegu ei aegu (KarS § 81 lg 2), siis on see ju samuti ülim hukkamõist sellelaadsetele kuritegudele ja neid toime pannud isikutele. Mis puutub natsionaalsotsialistliku Saksamaa režiimi kuritegudesse, siis nenditakse Riigikogu 18. juuni 2002. a. avalduses otsesõnu: Saksamaa natsionaalsotsialistliku režiimi kuriteod on hukka mõistetud autoriteetsel rahvusvahelisel tasandil. Ka Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avaldusele lisatud seletuskirjas kinnitatakse, et Eesti Vabariik on juba oma otsustega ühemõtteliselt hukka mõistnud nii natslikud kui ka kommunistlikud kuriteod ning viidatakse sellekohastele resolutsioonidele ning Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse avaldusele. Nüüd aga kordab Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avalduses taas juttu nende kuritegude ja neid toime pannud isikute hukkamõistmisest. Kõigest sellest sugeneb aga küsimus: mitu korda peab Riigikogu, Euroopa parlament, Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee jne samu kuritegusid hukka mõistma, et need ka lõplikult Riigikogu jaoks hukkamõistetud saaksid. Seetõttu on Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avalduses sellesisuline sätestus ülearune.

Kui Eesti Vabariik avaldab tunnustust neile Eesti Vabariigi kodanikele, kes tegutsesid Eesti Vabariigi de facto taastamise nimel, siis peaks olema loogiline, et riik mõistab samaaegselt hukka need isikud, kes Vene ja Saksa okupatsiooni ajal tegutsesid Eesti Vabariigi de facto taastamise vastu. Nii see aga ei ole ja Riigikogu mõistab 14. veebruari 2012. a. avalduses hukka vaid nende isikute juba hukkamõistetud tegutsemise, kes on toime pannud inimsusevastaseid kuritegusid. Samas jäetakse hukka mõistmata näiteks need isikud, kes tegutsesid Riigikogu 18. juuni 2002. a. avalduse järgi kuritegelikeks tunnistatud asutustes või organisatsioonides (NKVD, NKGB, KGB, hävitus- ja rahvakaitsepataljonid jm), sealhulgas NKVD, NKGB ja KGB agendid ja öördajad, samuti isikud, kes Riigikogu 17. detsembri 2003. a. seadusest lähtuvalt (seaduse § 4 lg 2) mobiliseeriti Punaarmeesse kui ÜK(b)P, ÜLKNÜ või ELKNÜ liige või liikmekandidaat või kes kuulus NKVD (MVD) hävitus- või rahvakaitsepataljoni või töölispolgu koosseisu, kuigi nad ei ole toime pannud rahvusvahelises õiguses hukkamõistetud aegumatut kuritegu. Kuna Riigikogu jättis hukkamõistmist väärivate isikute ringi määratlemata, ilmneb vastuolu Riigikogu 14. veebruari 2012 a. avalduse ja teiste ülalnimetatud aktide vahel, kõnelemata rahva õiglustundest.

Sel puhul jääb ebaselgeks, kas Riigikogu avalduses jagatakse riiklikku tunnustust ka näiteks endistele hävitus- ja rahvakaitsepataljonlastele, öördajatele ja teistele nõukogude terrorirežiimi teeninud Eesti Vabariigi kodanikele, kes Vene okupatsiooni viimastel aastatel asusid Eesti Vabariigi eest võitlejate poolele, läksid Balti ketti, osalesid Rahvarindes või tegutsesid muul moel Eesti Vabariigi de facto taastamise nimel. Sellele küsimusele Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avaldusest vastust ei leia. Hukkamõistmist väärivaid tegusid toime pannud isikute ringi määratlemisel tulnuks sel puhul kaaluda ka riikliku andestamise küsimust.

Kurdetakse, et meie sõbrad Läänes ei mõista meid! Samas aga küsigem, millist sisuliselt uut, selgitavat ja täiendavat teavet edastab Riigikogu 14. veebruari 2012. a. avaldus Eesti lähiajaloo ja Eesti rahva vabadusvõitluse kohta meie sõpradele Läänes (Moskvast ei maksa siin kõnelda, sest idanaaber ei taha Eesti rahva ajaloomälust ega ajalootõdedest midagi teada). Tuleb kahetsusega nentida, et sellist eesmärki Riigikogu oma avalduse sõnastamisel ei seadnudki.
Ilmneb, et Riigikogu ei ole suutnud 14. veebruari 2012 a. avalduses oma heast tahtest hoolimata täielikult lahti harutada sasipundart, mis seondub vajadusega anda Eesti Vabariigi nimel õiguslik hinnang sündmustele Eestis aastatel 1939- 1991 ning tunnustada otsesõnu Eesti riikliku iseseisvuse eest peetud vabadusvõitlust ja vabadusvõitlejaid. Seekord osutusid Riigikogu hambad selle pähkli katkihammustamiseks nüriks: astuti vaid pool sammu tõe poole.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv