Kultuur ja Elu 4/2011


Kultuur ja Elu 3/2011

 

 

 

 


Miks Riigikogu pelgab Eesti vabaduse eest
võidelnud vanu sõjamehi?

tekst: PEEP Varju
endise riikliku ORURK-i komisjoni tegevesimees

Kui vaba saab olla riik, kes häbeneb oma kangelasi? Meie, vanema põlvkonna inimeste jaoks, nende jaoks, kes elasid selle võitluse päevil, on need sõjamehed kahtlemata kangelased. Ma arvan, et küsimus pole üksnes Läänes omaks võetud sõja võitjate ajaloo tõlgendamises...

2004. a juulis Kadrioru staadionil päikeses ja vihmas Eesti Vabadusvõitlejate Liidu pidulikul aastakokkutulekul luges Riigikogu liige Trivimi Velliste ette Isamaaliidu parlamendile esitatava otsuse projekti. Projekt taotles moraalset tunnustust meestele, kes enam kui 60 aastat tagasi ennastsalgavalt võitlesid rindel Eesti vabaduse eest. Sooviti Riigikogult otsust selle kohta, et neid sõjamehi tuleb nimetada vabadusvõitlejateks. Pärast esines kõnega president Lennart Meri, kes oli oma ameti juba üle andnud Arnold Rüütlile. President L. Meri toetas vanade sõjameeste taotlust.
Nüüd on 7 aastat sellest päevast möödunud ja rahva valitud parlament pole ikkagi julgenud sellist otsust vastu võtta. Nagu kuuma kartulit on seda otsuseprojekti veeretatud käest kätte.
Miks pelgab Riigikogu Eesti vabaduse eest võidelnud vanu hallipäiseid sõjamehi nimetamast õige ja väärika nimega? Ja kui vaba saab olla riik, kes häbeneb oma kangelasi? Meie, vanema põlvkonna inimeste jaoks, nende jaoks, kes elasid selle võitluse päevil, on need sõjamehed kahtlemata kangelased. Ma arvan, et küsimus pole üksnes Läänes omaks võetud sõja võitjate ajaloo tõlgendamises. Meie ise, Eesti kodanikud, oleme kaasa läinud Teise maailmasõja nn. Hollywoodi versiooniga, nagu tabavalt tunnistab inglise ajaloolane ja kirjanik Laurence Rees raamatus „Suletud uste taga. Stalin, natsid ja Lääs“. Ta kirjutab, et tõeline ajalugu algab sellest, kui me teame, kuidas Lääs Staliniga tehinguid sepitses, ja lisab, et meil tuleb loobuda populaarsest Hollywoodi müüdist, sest teisiti ei saa.

Riigikogu vähene eneseusk

Meie Riigikogu vähest eneseusku tõe tunnistamisel viimase vastupanuvõitluse lahingutest Teise maailmasõja päevil on süvendanud eesti ajaloolaste teatud gruppide publikatsioonid. Üheks selliseks ja suurima rahvusvahelise kaaluga dokumendiks on olnud nn Max Jakobsoni komisjoni, täisnimega Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Komisjoni raport Saksa okupatsiooni kohta Eestis aastail 1941–1944. Tsiteerigem selle dokumendi pärleid, et vabaduse eest meeleheitlikku võitlust pidanud ja seda näinud põlvkond püüaks mõista toimunut selle raporti valguses. Seda tuleb teha ka selleks, et tutvustada eestikeelsele lugejale praktiliselt tundmatuks jäänud teksti. 2005. a piiratud levikuga eestikeelne brošüür on jäänud ainsaks märgiks nimetatud suuremahulisest tööst, sest kõik muu on avaldatud inglise keeles. Tartu Ülikooli emeriitprofessori Herbert Lindmäe poolt väga põhjalikult kuues 1941. aasta Suvesõja raamatus kirjeldatud sündmustele vastukaaluks on komisjonil oma versioon.

Alustame tsiteerimist:

... kokkupõrked toimusid peamiselt eestlastest koosnevate relvastatud salkade vahel, kes olid vastandlikel poliitilistel seisukohtadel.
... on põhjust uskuda, et Saksamaa sissetungi esimese etapi ajal tekkinud segaduses panid kuritegusid toime mõlemad konfliktipooled ning et süütuid tsiviilisikuid tapeti tahtlikult....Komisjon usub, et ohvriks olemine ei välista kuritegude toimepanemist. Õigusriiki austav rahvas (s.t eesti rahvas) peaks tunnistama oma kuritegusid.
... 36. politseipataljon osales 7. augustil 1942 kõigi Novogrudoki linnas veel ellu jäänud juutide kokkukogumisel ja mahalaskmisel.
... Tõendid 36. politseipataljoni osalemise kohta Novogrudoki linnas asuva geto likvideerimisel on palju ilmsemad ja vaieldamatud. Pidades silmas keelekasutust („võitlemine partisanide vastu“), millega korduvalt varjati antud kuritegu, usub komisjon, et vähemalt osa eesti politseipataljonide tegevusest kujutas endast inimsusevastaseid või genotsiidiga seotud kuritegusid või nende toimepanemisele kaasaaitamist.
... Eesti üksuste poolt toime pandud tegude kohta ei ole dokumentaalseid tõendeid, kuid vihjed nende viibimise kohta nimetatud linnades ja nende ümbruses on selged...
... komisjon usub, et Saksa okupatsiooni ajal...

Neile ebamäärastele ja tõendamata oletustele, mida komisjon usub, on vabadusvõitlejad ja mementolased püüdnud meie oma spetsialistidelt-mõttekaaslastelt saada hinnangut.

Karm hinnang

See hinnang on karm, kuid meie arvates õiglane. H. Lindmäe on põhjalikult analüüsinud eelmises Kultuur ja Elu numbris avaldatud töös „Hinnang M. Jakobsoni rahvusvahelise komisjoni raportile“ seda rahvusvahelise komisjoni uurimistööd, mille jaoks andmeid kogusid eesti ajaloolased Toomas Hiio juhtimisel.

Lühikokkuvõttena selguvad järgmised faktid:

  • komisjon on järjekindlalt eiranud Eesti Vabariigi õigussüsteemi alusdokumente alates Riigikohtu lahenditest aastaist 1994–1995 Suvesõja ja teiste lahingute võitlejate õigeksmõistmisel;
  • samuti on komisjon täielikult eiranud Riigikogu otsust 18. juunist 2002 „Okupatsioonirežiimi kuritegudest Eestis“;
  • komisjon ei ole arvestanud Eesti riigi julgeolekut kaitsva organi, Eesti Kaitsepolitsei väga põhjaliku uurimistöö tulemusena tehtud järeldustega aastaist 2001–2002;
  • komisjon on ignoreerinud Riigikogu uurimiskomisjoni ORURK aruannet, mis esitati Riigikogu juhatusele 14. märtsil 2004;
  • komisjon ei ole mingilgi määral arvestanud meie rahvusliku ajaloomäluga. Elavate seas oli ja on hulgaliselt nendes sündmustes osalenud vabadusvõitlejaid.

Kokku annavad need järeldused sellise pildi, et rahvusvaheline meeskond on seadnud ennast kõrgemale kui Eesti Vabariigi kehtiv õigussüsteem. On raske uskuda, et ükski suurriik lubaks niisugusel komisjonil üldse tegutseda. Aga meile kirjutatakse ette, et me peame rahvana oma kuritegusid tunnistama ja see ettekirjutus kehtib tänaseni juba 7–9 aastat kõigile kättesaadavana internetis. Rahvusvaheline õigus ja kriminaalseadustik ei tunne rahva kuritegusid, nagu tabavalt on kirjutanud endine Riigikohtu liige H. Lindmäe.

Kommentaarid

Püüame nüüd lisada lühikommentaare eelnimetatud järeldustele.
Komisjoni hinnangul relvastatud eestlaste salgad (venekeelses tekstis banded) oma nn vastandlike poliitiliste vaadetega olid ju ühelt poolt okupantide hävitus- ja veretööde eest oma peret ning kodusid kaitsvad eestlased ja teiselt poolt okupatsioonivõimu stalinlikku hävitustööd täide viinud jõustruktuurid. Nendeks olid nii Punaarmee üksused kui ka NKVD eriüksused ja hävituspataljonid. Kõik need okupantide formeeringud on Riigikogu 18. juuni 2002 otsusega Okupatsioonirežiimi kuritegudest Eestis kuulutatud kuritegelikeks! Vastupidiselt komisjoni selgitustele ei olnud hävituspataljonid mitte valdavalt eestlastest mehitatud salgad, vaid eranditult vene rahvusest ning Venemaalt tulnud ohvitseride ja poliitjuhtide käsutada üksused. Eesti arhiivides on säilinud paljude nende väeosade nimekirjad, ning on vale väita, et enamus isikkooseisust olevat olnud eestlased. Hävituspaljoni värvatud või vabatahtlikult astunud eestlased olid okupantide käsilased, oma rahva vastu relva tõstnud isikud. Võrdsustades mõlemaid osapooli kui tsiviilisikute tahtlikus tapmises süüdiolevaid, on rahvusvaheline komisjon rängalt komistanud rahvusvahelise õiguse otsa. Okupantide sõjakuritegude vastu välja astunud ja oma kodusid kaitsvaid partisane, sisse või metsavendi rahvusvaheline õigus ei nimeta kurjategijateks. Nad on võitlejad, kelle õiguslik seisund on määratud 4. Haagi konventsiooniga (1907). Kellele ja milleks on vaja sellist desinformatsiooni?
Riigikohtu lahendeid eesti patriootide õigeksmõistmisel aastail 1994–1995 tuleb mõista samamoodi: enda kaitsmine relvaga nõukogude okupatsioonivõimu vastu oli võitluseks Eesti Vabariigi iseseisvuse eest ning eesti rahvale tehtud ülekohtu vastu. Riigikohus nimetab neid Nõukogude vangilaagrites süütult kannatanud võitlejaid vabadusvõitlejateks ja mis tahes komisjon ei saa Eesti Vabariigi Riigikohtu lõplikke otsuseid vaidlustada.
Eesti Kaitsepolitsei keeldumine algatamast kriminaalmenetlust 36. Rindepataljoni võitlejate väidetavate kuritegude kohta Wiesenthali Keskuse nõudmisel on veel üks tugev argument meie sõjameeste kaitseks. Teatavasti teostas Kaitsepolitsei väga põhjaliku uurimise 2001.–2002. aastail, kasutades ka Saksamaa arhiividokumente, kus olid 1966. aastal Nõukogude uurimisorganitelt saadud andmed pataljoni tegevusest. Uurimisega ei leitud ainsatki süüdistust kinnitavat dokumenti. Täpselt samasugune kinnitus oli ka Okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riikliku komisjoni (ORURK) lõpparuandes.
2002. aasta suvel avaldatud Kaitsepolitsei otsuses on fikseeritud: ... Ajaloolise tõe ja süüdlaste väljaselgitamisel ei allu Kaitsepolitsei mitte mingile survele ega lase end kaasa kiskuda väljaspool Eestit lähtuvatest propaganda kampaaniatest...
Pärast sellist otsust jäi kriminaalasja algatamist nõudnud Efraim Zuroffil ainsaks argumendiks, mida ta esitas meie ajakirjanike päringule, selline vastus: „Aga teie oma komisjon on seda kuritegu tunnistanud!” Sellega ta mõtles M. Jakobsoni komisjoni.


Harald Riipalule omistatud kuriteod pole dokumentaalselt tõestatud. Teada on vaid fakt, et 36. kaitsepataljoni 3. kompanii ülem Riipalu viibis Valgevenes Novogrudokis 5. augustist kuni 25.augustini 1942, kõik ülejäänud on vaieldamatult spekulatsioon.
Fotol: Kindral Felix Steiner autasustamas Harald Riipalut Rüütliristiga osalemise eest Auvere lahingus 23. augustil 1944.
Foto: Bundesarchiv.

Rahvusvahelise komisjon

Rahvusvahelise komisjoni väide vaieldamatutest tõenditest 7. augusti 1942 episoodi kohta näitasid uurimistööd teostanud eesti ajaloolaste ebaprofessionaalsust. Samuti ka arusaamatult üleolevat suhtumist teiste uurijate töösse. Osutus, et nende peatunnistajaks peetud Rudolf Mäeorg ei ole kunagi viibinud Novogrudoki linnas ja liitus pataljoniga hiljem Ukrainas. KGB uurijate ohvritelt väljapekstud tunnistusi lugesid meie ajaloolased usaldusväärsemaks kui elavate tunnistajate ütlusi. Nad ei uskunud ilmselt eesti ajakirjanikke, kes samal ajal käisid Valgevenes kohapeal jälgi otsimas. Kohapeal saadi väärtuslikku informatsiooni eesti sõjameeste kaitseks ja seda vahendati teleekraanilt kogu rahvale, kuid millegipärast ei läinud see korda raporti koostajatele.
Nende üleolev suhtumine on ilmnenud mitmel juhul. Maikuus 2004 andis Riigikogu õiguskomisjonis ORURK-i komisjon ülevaate lõpetatud tööst. Komisjoni istungil viibis ka T. Hiio rahvusvahelise uurimiskomisjoni esindajana. Meie ORURK-i komisjoni nimel sai tookord viidatud argumenteerimata järeldustele M. Jakobsoni esimeses raportis. T. Hiio vastas selle kohta, et nendel on kõik teaduslikult vormistamisel ning täpne allikaviidetega aruanne tuleb aasta pärast. 2006. aastal tuligi kaalukas ja põhjalik ingliskeelne raamat, kuid midagi ei muutunud selles Valgevene loos. Kui ei osata lugeda KGB kriminaaltoimikuid, siis ongi tulemus tõele mittevastav. Antud juhul tõestas seda veenvalt selle aasta algul ilmunud Rauno Võsaste raamat „Harald Riipalu lugu”. Endine kogenud kriminaalpolitsei ametnik mõistis kohe neis toimikuis fikseeritud ebakõla. Lähemalt asjasse süvenedes selgus, et R. Mäeorg võttis hiljem oma valetunnistuse tagasi. R. Võsaste avalikustatud faktid kinnitasid veel kord kõigi eelnevate uurijate järeldusi enam kui 50 aasta jooksul tehtud uuringuis selles, et meie sõjameestel pole mingit pistmist natside sõjakuritegudega Valgevenes. Miks ei lugenud meie uurijad-ajaloolased neid dokumente hoolikalt lõpuni? Kuhu nad kiirustasid? Kas nad unustasid komisjoni asutanud president Lennart Meri seatud ülesande esimesel istungil 26. jaanuaril 1999: „On komisjoni kohuseks koostada piisavalt hästi dokumenteeritud uurimismaterjalid nii, et kellelgi poleks võimalik eitada toimunut või hoiduda tõele näkku vaatamast.” Nüüd aga tuli välja vastupidi.
Väidetavalt vaieldamatutest tõenditest sai rahvusvahelise meeskonna häbiplekk.
Koos asja uurinud eesti ajaloolastega langeb häbi ka väga tunnustatud M. Jakobsoni meeskonnale, kes olevat tegelikud raporti koostajad, nagu väidab nüüd T. Hiio. Piltlikult tuleks märkida, et nad tulid võõrasse kloostrisse oma seadusi kehtestama ja teenisid häbi.

Zuroffi ebakompetentsed oletused

Aga kas see on juhus, et minnakse kaasa E. Zuroffi ebakompetentsete oletustega, nagu Kaitsepolitsei aruandes on kinnitatud? Kas on juhus, et meie sõjameeste kriitikavaba halvustamine on saanud riikliku mõõtme? Arvan, et mitte. Ühekülgne ja müütidele rajatud lähiajaloo mõistmine tuleneb ilmselt selja taha jäänud nõukogude süsteemist, kus kõigil tuli ühesugust juttu ajada. Aga alguse sai asi ilmselt esimese Eesti Vabariigi ajal Eesti Üliõpilaste Seltsist (EÜS), kes nn Pätsi diktatuuri ajal teravalt protestis ülikooli autonoomia piiramise vastu. Läänes paguluses jätkus EÜS-i kriitiline hoiak Eesti sõjaeelsesse valitsusse ja pärast Eesti Vabariigi taastamist 1991. a jätkus siingi samasuguste ideede propageerimine. Argumenteerimata süüdistati sõjaeelset valitsust hääletus alistumises agressorile. Normaalse diskussiooni ja mõistliku kriitika asemel muutusid need hinnangud mingiks dogmaks ja saavutasid maksimumi väidetavalt tellimustööna Postimehes avaldatud Magnus Ilmjärve oletustega meie presidendi reeturlikkusest. Kuigi ajaloolane Jaak Valge lükkas samu Moskva arhiivi dokumente läbi töötades paar aastat hiljem need laest võetud seisukohad väga veenvalt ümber, ning seda kinnitas kindlalt ka juhtiv Sankt-Peterburgi ajaloolane Rupassov, ei suuda nimetatud hästiinformeeritud teadlased enam kõigutada uskujate seisukohti.
Tahaksin siin märkida, et EÜS-i auväärsed vilistlased, sellised suurmehed nagu Jaan Kross ja Enn Sarv, ei lubanud endale kunagi vabariigi presidendi institutsiooni halvustamist. Vastupidi, kui M. Ilmjärv oma Postimehe lugudega solvas rängalt demokraatliku Eesti riigijuhte, siis J. Kross oli esimene, kes sellise ebaeetilise käitumise sama Postimehe ajalehes teravalt hukka mõistis. Aga selle on kõik unustanud. Mällu on jäänud negatiivne tagantjäreletarkus, mis on teatud määral inspireeritud nõukogudeaegsest ühiskonnast. Meile ju korrutati tookord ligi 50 aastat järjest, kuivõrd halvad ning rahvale vaenulikud olid nn kodanliku Eesti juhid, valitsused ja kogu poliitiline eliit. Aga seda ei osanud keegi neist punapropagandistidest selgitada, kuidas suutsid need pahad juhid rahvast selliselt liita, et suur Venemaa ja teine suur võim Saksamaa Vabadussõjas väikse Eesti käest lüüa said. Selle ajaloolise võidu tähendus oli aga sedavõrd suur, et 20 aastaga pealekasvanud uus põlvkond läks kartmatult juba hävitatud riigis meie teise Vabadussõtta aastail 1941–1945. Need mehed, kuni 17-aastased noorukid kaasa arvatud, panid kõhklematult kaalule oma elu ja nemad ongi tänased tunnustamata kangelased-sõjaveteranid. Nende vaimu tugevust pärast kaotatud sõda ning sellele järgnenud kommunistlikke sunnitöö surmalaagreid iseloomustab meeste irooniline väljaütlemine: „Munder võis meil ju vale olla, kuid vaenlane oli õige!“

M. Jakobsoni rahvusvaheline komisjon fikseerib kuritegusid valikuliselt

Sõjavangidest eesti sõdurite sunnitööle mõistmine oli Haagi IV konventsiooni (1907) järgi ja koos Aegumatuskonventsiooni ning 1949. a
Genfi konventsioonidega samuti jäme rikkumine, kuid M. Jakobsoni rahvusvaheline komisjon seda ei fikseeri. Vastupidi, nad kirjutavad raportisse nii: „Vähesed neist mõisteti õigeks. Osa inimesi mõisteti usaldusväärsete tõendite alusel süüdi mitmetes kriminaalsetes tegudes...“ Järjekordne näide, et seda ebamäärast teksti pole enne avaldamist lugenud ükski rahvusvahelises õiguses orienteeruv jurist. Sellist arveteõiendamist sõjavangidega peetakse ju sõjakuriteoks! Loogiline järeldus sellest lausest on, et rahvusvaheliselt tunnustatud isikutest komisjon kaudselt varjab võitjariigi NSV Liidu massilisi sõjakuritegusid eesti sõjameeste suhtes! Me teame väga hästi, et mingit kohut tsiviliseeritud Lääne mõistes ei toimunud. Enamik otsuseid tegi kohtuväline nn troika ehk erinõupidamine. Harvem langetas otsuseid sõjatribunal ja oli ka ilma igasuguse kohtuta mahalaskmisi nagu näiteks Tšehhi põrgus. 10. mail 1945 lasti Tšehhis kohtuta maha väärikas rindesõdur ja Eesti ohvitser, Sinimäe lahingute kangelane Paul Maitla ning sadu tema relvavendi, kes olid vales Saksa armee mundris.
Kui nüüd käesoleva aasta jaanuaris Maaleht avaldas sensatsioonilise pealkirjaga artikli sellest, et Riipalu pataljonile omistatud kuriteod polegi dokumentaalselt tõestatud, ja toimetus usutles uurimistöid juhtinud T. Hiiot, siis vastus oli niisama ebamäärane, nagu oli olnud raport ise. Toomas Hiio vastas, et raport avaldati mõneti kiirustades ning peegeldas uurimistöö toonast seisu. Aasta hiljem, 2002. a olevat nende arvamus olnud juba selline, et tõde ei selgu kunagi. Selgitan, et seda viimast arvamust olid nad sunnitud avaldama pärast seda, kui Kaitsepolitsei oli kategoorilises vormis keeldunud algatamast kriminaalmenetlust eesti sõjameeste suhtes. Rahvusvahelise komisjoni arusaamatust kiirustamisest oli eespool juttu ja see vastab tõele, kuid T. Hiio teine väide on väheusutav. Kui ta peaks olema siiras, siis sel juhul ta kinnitab, et nad olid teadlikult ennast isoleerinud muust ühiskonnast ja teiste uurimuste tulemused ei läinud neile korda. ORURK-i komisjoni liikmetel ja vabadusvõitlejate töögrupil oli asi selge juba 1993. aastal pärast Riigiarhiivist leitud dokumente. 7. juunil 2001 oli aga valmis põhiseaduskomisjonis koostöös ORURK-i liikmete Jaan Krossi ja Herbert Lindmäega koostatud Riigikogu otsuse projekt kommunistliku režiimi kuritegudest Eestis (eelnõu 784 AE). Muuseas, see dokument oli palju jõulisem, kui aasta hiljem vastu võetud otsus. 13. juunil 2001 läks eelnõu Riigikogus lõpphääletusele. Et Rahvusvahelise Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Komisjoni tegevsekretär T. Hiio suhtles tihedalt Riigikoguga, siis ei ole võimalik uskuda, et otseselt tema töösse puutuvad probleemid said jääda temale saladuseks. Kui ta Maalehes avaldab arvamust, et nende komisjon nüüd ei süüdista 36. Kaitsepataljoni juutide mahalaskmises, siis miks on endiselt internetis eesti, inglise ja vene keeles see segane, ebamäärane, kahtlustusi ja desinformatsiooni levitav raport? Eesti rahva vastupanuvõitlejaid rängalt solvav raport! Raport, milles pole ainsatki dokumentaalselt tõestatud fakti. Ja kes peaks kõrvaldama internetist dokumendi, mis paneb tõsise kahtluse alla Riigikogu otsused ja Riigikohtu tõepoolest vaidlustamisele mittekuuluvad lahendid?

Eestlaste ühismälu raportis ignoreeritud

Kui pöörduda tagasi kirjutise alguses tsiteeritud inglise kirjaniku Laurence Reesi juurde, siis tema uurimuse aluseks olid lisaks ülisalajastele dokumentidele Venemaa arhiividest ka intervjuud enam kui saja elava tunnistajaga kogu Euroopast ning ka Punaarmee sõdurid on kaasa arvatud. Selle tulemusena saime väga täpse ja tõele vastava ülevaate Euroopa ajaloost Teise maailmasõja ajal. Toon näitena Poola tsiviilisikute hinnangu 1939. aastal sissetunginud Punaarmeele. Hinnang on absoluutselt sama sellega, mille andsid Eesti elanikud samal ajal. Veel kord kinnitus sellele, et M. Jakobsoni meeskond tegi tõsise vea ignoreerides meie rahva ajaloolist ühismälu!
Täna soovitan meie ajaloolastele vestelda 90-aastaseks saanud soomepoisi, surmalaagris ellujäänud poliitvangi ning meditsiiniüliõpilase ja linnapartisanina 1941. a. Tartu suvesõja lahingutest osa võtnud Vello Laosega. Mehega, kes adjutandina oli 10. juuli õhtul selle kohtumise tunnistajaks, kui Otepäält ja Elvast Tartu saabunud partisanide juht kapten Karl Talpak keeldus talle kui vanema auastmega ohvitserile pakutud linna komandandi kohast, sest ta läks oma meestega Emajõe rindejoonele kaitset organiseerima, et tõrjuda Punaarmee rünnakuid. 10. juulil 1941 EÜS-i reservlipnikest liikmete juhtimisel alanud ülestõus on Tartu elanikele hästi teada. Kaks nädalat kestnud Tartu lahinguid vastaskaldal positsioonidel asuva Punaarmeega ei saa mitte kuidagi nimetada eestlastest salkade poliitilistest vaadetest põhjustatud omavahelisteks taplusteks. See seisukoht ongi meie kriitika alla sattunud komisjoni nn poliitiline korrektsus, nagu auväärne ajaloodoktor Vello Helk Taanist sellele raportile hinnangut andes meile selgitas. Kas ei peaks pisuki häbenema oma aruandes eesti patrioote halvustavat sõnakasutust Tartu Ülikoolis õppinud ajaloolased, keda õpetasid omal ajal sellised rahvuslikult meelestatud professorid nagu Sulev Vahtre ning Helmut Piirimäe?
Kaks aastat tagasi tutvustas T. Hiio represseeritute infolehes „Priius“ äsja asutatud Eesti Mälu Instituuti ning hindas positiivseks töö lõpetanud M. Jakobsoni komisjoni raporteid. Maailmale olevat asjad selgemaks saanud ning rünnakud Eesti vastu on vähenenud. Kahe Nõukogude okupatsiooni perioodi osas võib selle hinnanguga täielikult nõustuda. Kuid Saksa okupatsioonile ja eriti kahe okupatsiooni vahetumisel toimunud 1941. aasta suvesõjale antud hinnang on täielik absurd. Meie riigipea Jüri Uluotsa hinnangul kaine põhjamaine rahvas, keda ta kutsus võitlusse, et me rahvana üldse kestma jääks, see rahvas pole korda saatnud midagi taolist, mis raportööride aruandesse on sisse kirjutatud. Aga nüüd töötab Eesti Mälu Instituudi nime all sama ajaloolaste meeskond ning sama skeemi järgi. Jällegi on kaasatud rahvusvahelised spetsialistid, kellele meie ajaloolased informatsiooni koguvad. Nemad sealt kõrgemalt tasemelt langetavad siis poliitiliselt korrektselt hinnanguid inimõiguste rikkumistele Eestis viiekümne okupatsiooniaasta vältel.

Kompetentsed eestlased

Millest küll tuleb selline alaväärsuskompleks riiklikul tasemel? Kas Eesti pole suutnud anda oma asjatundjaid? Tahan sellele otsustavalt vastu vaielda endise ORURK-i komisjoni näitel. Inimõiguste valdkonnast ja rahvusvahelisest õigusest on seni ületamatuks jäänud meie komisjoni liikme Enn Sarve 1997. a ilmunud teos „Õiguse vastu ei saa ükski. Eesti taotlused ja rahvusvaheline õigus“ (ORURK-11). Otsekohe pärast ilmumist võeti see raamat Tartu Ülikoolis õppevahendina kasutusele. Kolmekordse kõrgharidusega (jurist, majandusteadlane ja matemaatik), kahe okupatsiooni ajal poliitvang ja Eesti Rahvuskomitee sidemees Enn Sarv omas sellist eruditsiooni ja elukogemusi, et sai hakkama nii põhjaliku raamatu kirjutamisega. Teine mõlema okupatsiooniaja poliitvang ja õigusteadlase haridusega komisjoni liige oli rahvakirjanik Jaan Kross, meie esimene esimees. Temale järgneb ligi kümme aastat komisjoni juhtinud Vello Salo, kelle teadmisi, läänemaailma tundmist ja praktilise elu kogemusi on raske üle hinnata. Edasi tuleks nimetada komisjoni liikmetena mitmeid elutarku teadlasi, juriste, ajaloolasi, arste ja ka endisi poliitvange meie kodanike ühendustest. Selle meeskonna harukordne potensiaal jäi täies mahus kasutamata. Ma ei kujuta ette, et sellele meeskonnale olnuks vaja kompetentsi lisamiseks palgata juurde välismaa asjatundjaid. Komisjoni töö tulemuseks on olnud lisaks Valge raamatu aruandele veel 33 publikatsiooni 15 aasta jooksul. Neist Tartu Ülikooli emeriitprofessori Herbert Lindmäe kuus Suvesõja 1941 raamatut (seitsmes on valmis käsikirjana) sisaldavad nii palju dokumentaalselt tõestatud fakte, et kahelda Eesti rahva vastupanuvõitluses okupantidega ei ole võimalik. Kui M. Jakobsoni komisjon sai siiski sellega hakkama, siis on häbi teenitult saadud. Asjatundmatult eesti rahvast häbistades, teenisid nad ise endale häbi.
ORURK-i komisjoni ametliku töö lõppemise järel pärast Valge raamatu ilmumist kajastas meedias sündmust üksainus ja seegi üleolevalt negatiivne hinnang kultuurilehes Sirp. Keegi äsja ülikooli lõpetanud ajaloolane nimetas riiklikku komisjoni poliitkomisjoniks, kellelt polevatki midagi loota. Kui me tegime katset avaldada kultuurilehes selgituseks lühike vastulause, siis peatoimetaja ja väga lugupeetud kirjanik Mihkel Mutt seda meile ei võimaldanud. Miks?
Nüüd tahan väita Saksa okupatsiooni perioodi teksti kohta M. Jakobsoni komisjoni esituses, et just see lõhnab tugevalt mingi arusaamatult poliitilise asja järele. Sellise kaliibriga Eesti probleeme tundvaid inimesi nagu Enn Sarv ja Herbert Lindmäe ORURK-i komisjonist nende meeskonnas ei olnud. Kui oleks arvestatud nende kahe juba avaldatud töödega, ei tuleks täna häbeneda.
Meie valitud rahvaesindajatelt Riigikogus ootavad Eesti eest võidelnud sõjamehed kollektiivset kodanikujulgust. Ennastsalgava võitluse pärast saadeti nad võitjariigi sõjakuritegude tulemusena range režiimiga surmalaagritesse. Kuid ellujäänud vanad sõdurid ootavad nüüd oma riigilt tuhandete langenud ja hukkunud relvavendade nimel avalikku otsust, et nad on Eesti riigi eest võidelnud vabadusvõitlejad.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv