Kultuur ja Elu 4/2011


Kultuur ja Elu 3/2011

 

 

 

 


Univorm tegi meestest mehed


Saksamaa riigikantsleri ametimunder 1937 – nn. poliitiline munder, mis oli välja töötatud spetsiaalselt Adolf Hitlerile, et ta saaks täita oma topeltrolli rahvuse juhina ja riigikantslerina.

tekst: Jüri Kotšinev

Suur-Saksamaa, tuhandeaastase rahuriigi ehk Drittes Reich`i (Kolmas Riik) ülesehitajad olid enda ideoloogilise platvormi kohaselt Übermensch´id (üliinimesed). Nii tsiviiltöös kui lahingutes rindel pidid sellised üliinimesed ka välja nägema veenvad ja seda mitte ainult vaimult, vaid ka välimuselt.

Seega on igati arusaadav, et natsionaalsotsialistide partei, tsiviilteenistuse ning sõjaväe mundrid pidid oma disainilt igati süvendama ja kinnitama nende kandjate mehisust, põhjamaiselt karget ning kartmatut iseloomu, otsustavust, vaprust, paindumatust ning muid vaimseid omadusi, mis ühele korralikule üliinimesele kohased.
Vaatluse alla võetud teema – Kolmanda Riigi univormid – alustuseks võib märkida: vahemikus 1933–1945 oli tollase Saksamaa vormirõivad jaotatud kolme suuremasse rühma:
• natsionaalsotsialistliku tööpartei ja selle allorganisatsioonide liikmete mundrid;
• armee ja jõustruktuuride mundrid;
• riikliku administratsiooni mundrid.

Kõik teenistujad ja mundrikandmist nõudvate organisatsioonide liikmed said need riigilt või ostsid oma raha eest, nagu see oli näiteks sõjaväe kõrgema ohvitserkonna puhul. Mundriliike oli mitu – paraadmundrid, mundrid pidulikeks vastuvõttudeks ja koosviibimisteks, igapäevamunder ning lisaks sellele spordi-, matka- ja ujumiskostüümid.
Univormide liike oli „igaks elujuhtumiks“. Vahemikus 1933–1945 oli Saksamaal neid organisatsioone ja riiklikke struktuure, kus mundrikandmine oli kohustuslik, sadu. Erinevate organisatsioonide ja struktuuride mundrid oli eri värvi. Värv ei olnud tihti tingitud praktilisest vajadusest, vaid sellest, et erinevate organisatsioonide liikmed oleksid kergemini üksteisest eristatavad. Näiteks oli tollase Saksamaa liikluspolitsei mundrivärviks valge. Värvi püüti kasutada vastavuses iga konkreetse struktuuri teenistustegevuse iseloomuga. Saksa kaevurite ametirõivad olid mustast kangast, Saksamaa Töörinde (Reichs Arbeitsdienst) vorm mullakarva, metsavahid kandsid rohelisest kangast vormiriieteust jne. Saksamaa relvajõududes oli mõistagi arvestatud ajalooliselt välja kujunenud värvitoonidega. Nii oli tollase Saksamaa mereväelaste mundrivärv tumesinine ja lenduritel hallikassinine.
Vaadeldava ajaloolise perioodi (1933–1945) natsionaalsotsialistliku tööpartei valitsemise all oleva Saksamaa poliitiline juhtkond kandis mundreid, nagu kõik tollased riigistruktuuride liikmed. Valitsev partei ise oli oma hierarhiliselt struktuurilt järgmine.

Kõrgeima poliitilise astme moodustasid Reichsleiter’id. Paljud olid kõrgetel riigiametikohtadel, 17 nendest ministrid. Reichsleiter’id kontrollisid siseasjade ministeeriumi ning politseiameti tööd, riiklikku propagandat, sõjatööstust, pressi, rahandust, justiitsministeeriumi, haridust, põllumajandust ning riiklikku tööteenistust. Aruandluskohustus oli igal Reichsleiter’il isiklikult Führer`ile – Saksa riigipeale, kantslerile, kes oli samal ajal parteijuht ning vägede ülemjuhataja. Reichsleiter’itele allusid Gauleiter’id, kes juhtisid erinevate Saksamaa regioonide tööd. Kokku oli Saksamaa jagatud 42 regiooniks (Gau`ks). 32 regiooni asus Saksamaal, 10 vallutatud aladel. Lisaks nimetatutele oli moodustatud 43. Gau aatekaaslastele, kes elasid väljaspool Kolmanda Riigi piire, ning kandis nime Auslandorganisation.


Geuleiter 1943.

Iga regiooni eesotsas oli Gauleiter, kelle määras kohale Führer isiklikult. Põhimõtteliselt vastas iga Gau ühele valimispiirkonnale ning esitas valimistel oma kandidaadid parlamenti (Reichstag`i). II maailmasõja ajal said Gauleiter’id õiguse lahendada kohtadel kõiki tööteenistust puudutavaid küsimusi. Sõjategevuse lähenedes Saksamaa piiridele juhtisid Gauleiter’id oma regioonides regionaalseid maakaitsestruktuure – rahvuslikku maakaitset (Volksturm). Peale selle kontrollisid Gauleiterid regionaalseid majanduspalateid (Gau-Wirtsschaftskammer). Regionaalsete majanduspalatite ülesanne oli koordineerida igas regioonis kohalikku majandus-, kaubandus- ja tootmistegevust. Oma regionaalsed osakonnad olid ka SA-l, SS-l ja Hitlerjugendil. 42 regiooni Gauleiter’ite tegevust juhtis kümme inspektorit, kellest üheksa töötasid Saksamaal ja üks Austrias. Inspektoritel lasus kohustus viia läbi regioonides parteipoliitikat ning jälgida parteifunktsionääride tööd linnade ja maakondade seadusandlikes organites.

Iga regioon oli omakorda jaotatud piirkondadeks (Kreise). Piirkondade eesotsas olid Kreisleiter`id, kes said palka parteilt, allusid Gauleiter’itele ning olid määratud oma kohtadele neilt saadud soovituste alusel Führer’i enda poolt.
Kreisleier’itele allusid omakorda Ortsgruppenleiter’id, kes olid kohalike parteirakukeste juhid. Nemad ei saanud parteilt palka ja määrati kohtadele regiooni Gauleiter’i poolt, kui olid saanud soovituse piirkondlikult Kreisleiter’ilt. Iga piirkond oli jagatud mitmeks Ortsgruppe`ks ning hõlmas paari väiksemat asumit, linnarajooni või küla. Ortsgruppe haldusalasse kuulus ligikaudu 40 000 inimest. Ühe Orstgruppe liikmeskond oli umbes 3000 parteiliiget, niisiis oli see Saksamaa Natsionaalsatsialistliku Tööpartei struktuuri väikseim lüli. Omakorda olid nad siiski jaotatud pisikesteks rakukesteks, mille liikmeteks olid paari tänava või kvartali parteiliikmed. 40 kuni 60 korterit moodustasid Block`i eesotsas Blockleiter’iga. Iga Blockleiter pidas arvestust tema poliitilise kureerimise alla usaldatud inimeste kohta ning panid kogu informatsiooni kirja Haushaltskarten`isse. Blockleiter’id töötasid vabatahtlikult, palka selle eest saamata.

Jääb vaid lisada, et 1943. aasta seisuga kuulus Saksamaa Natsionaalsotsialistliku Tööpartei ridadesse kuus ja pool miljonit meest. Parteipalgal oli 85 800 parteiametnikku. Igale nimetatud parteisõdurile oli ette nähtud tema ametile ja parteilisele auastmele vastav munder.
Saksamaa riigipea kantsler Adolf Hitler, kes oli samal ajal ka natsionaalsotsialistliku partei juht ning Saksa vägede ülemjuhataja, kandis vastavalt olukorrale kolme erinevat mundriliiki: kantsleri mundrit, vägede ülemjuhataja mundrit või parteijuhi mundrit. Oluline on siinkohal märkida, et kõikidest au- ja teenetemärkidest, mis olid käibel tollasel Saksamaal, kandis selle riigi juht vaid kolme auraha: Saksa Keisririigi Raudristi I klassi risti, mille teenis välja 4. augustil 1918. aastal; Saksa Keisririigi haavatasaanu märki, mille sai 18. mail 1918 haavatasaamise eest 5. oktoobril 1916. aastal; Saksamaa Natsionaalsotsialistliku Tööpartei kuldset aumärki.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv