Kultuur ja Elu 4/2011


Kultuur ja Elu 3/2011

 

 

 

 


Riigikaitse olukorrast Eestis


Georg Kirsberg

tekst: Georg Kirsberg
reservohvitser, MTÜ Põliseestlased juhatuse liige, Kieli ülikooli politoloogia magistrant

Valed poliitilised valikud, ametialased väärteod ning kuriteod, pidev korruptsioon ja vargused ning negatiivsel selektsioonil põhinev nepotism on teinud meie riigikaitsele kordades rohkem kahju, kui Herman Simm teha suutis. Käesolev artikkel keskendub negatiivsele nepotismile ehk siis ebatervele personalipoliitikale.

Eesti riigikaitse korraldamises osaleb üsna lai spekter institutsioone: president, Riigikogu Riigikaitsekomisjon, valitsus, Kaitseministeerium, Välisministeerium ning Kaitseväe peastaap. Vaadates aga olukorda meie riigikaitses tervikuna, ei saa sugugi rahul olla. Jutt ei käi enam pisiasjadest, vaid konstantsetest juhtimisvigadest, mis on viinud meie Kaitseväe katastroofilisse olukorda. Seda tuleb käsitleda kui tahtlikku sabotaaži ja riigi reetmist, mille eest tuleks süüdlased vastutusele võtta ning karistada! Valed poliitilised valikud, ametialased väärteod ning kuriteod, pidev korruptsioon ja vargused ning negatiivsel selektsioonil põhinev nepotism on teinud meie riigikaitsele kordades rohkem kahju, kui Herman Simm teha suutis. Käesolev artikkel keskendub negatiivsele nepotismile ehk siis ebatervele personalipoliitikale.

Hiljutine intsident Eesti Mereväe roiskunud siseelu avalikuks saamisel andis viimase märgi sellest, et meie Kaitseväe juhtkond on saamatu, valelik, korrumpeerunud ning oma töö jaoks täiesti kõlbmatu. Ametisse on saanud “esinejad” tõeliste juhtide asemel. Vähe sellest, et nad on lubanud Mereväge juhtima erialaselt ebakompetentsed ohvitserid, kellest suur osa on joodikud, valetajad, vargad ning korruptandid, asusid nad kriitilisel hetkel neid veel ka kaitsma. Kindral Laaneotsa läbikukkunud käitumine tõestas üheselt, et juhtpositsioonile on saanud täiesti ebasobiv inimene. Kuidas sai selline asi juhtuda?

Rahuaeg ning kinnine süsteem on soosinud Eesti Kaitseväes negatiivset nepotismi, see tähendab, et meie Kaitseväe juhtivkoosseisu ei valita ega arendata lähtuvalt intelligentsusest, vaid mingitest muudest printsiipidest. Õigemini – igasuguseid normaalsele sõjaväele omaseid printsiipe eirates. Inimese võimekus juhina, mis on ju otseses korrelatsioonis intelligentsusega, ei mängi suurt rolli tema karjääris. Juba pikemat aega on põhiliseks karjääri edendavaks omaduseks olnud oskus vigu vältida, neist ringiga mööda minna või siis kinni mätsida. Ülemuste silmis hinnatuim omadus on oskus suud kinni hoida ning käsku täita. Ja kui tehaksegi vigu, siis oskus olla jäägitult lojaalne. Sellisel personalipoliitikal toimiva edutamise tulemus on piinlik plejaad pugejaid ja reetureid, kes on degradeerinud ohvitseri auastme väärtust.

Traditsiooniliselt tuntud ohvitseri ametiga kaasas käivat eetilist tandemit iseloomustab suurepäraselt USA West Pointi akadeemia moto: Kohusetruudus, Ausus, Kodumaa (Duty, Honour, Country). Eesti kõrgemate ohvitseride puhul võib nende väärtuste järgimise aga tihtipeale küsimärgi alla seada. Selline kooslus ei ole võimeline looma mõtlevat organisatsiooni. Kuni rõhuasetus on sellel “mida mõelda”, mitte “kuidas mõelda”, saab asi minna ainult allamäge. Tõeliste juhtide loov ja intellektuaalne mõtlemine jääb ära kasutamata.

Visionääride lahkumine teenistusest

Selle tulemuseks on nutikamate visionääride ning mõtlemisvõimeliste kaitseväelaste lahkumine teenistusest. Viis kaitseväelast on läbinud Ameerikas Rangeri kursuse, neist vaid üks on veel teenistuses. Samuti on lahkunud enamik Soomes ja Šveitsis ohvitseriks õppinud inimesi. Mitme sõjaväelise väljaõppekeskuse ülesehitaja, brigaadikindral Urmas Roosimägi, oli sunnitud teenistusest lahkuma, sest julgeolekunõunik Indrek Kannik tõmbas tema auastme esildisele korduvalt oma suva järgi kriipsu peale. Mereväes toimuv on eskaleerunud katastroofiks, sel kevadel lahkus korraga teenistusest ca 35 inimest (mis on aga väike number võrreldes sellega, palju sealt pikema ajaperioodi jooksul lahkunud on). Armee suurimaks varaks on personal ning selle kvaliteet, eriti nii väikse riigi puhul nagu Eesti. Praegune personalisüsteem soosib paraku kvaliteedi langust.

On küll tõsi, et Eesti sõdurid kannavad Afganistanis hüüdmine Stones, kuid selle töö taga on puhtalt allohvitserid, kes lahingtandril viibides pidevalt peastaabi poolseid ebaterveid käske kuulama peavad. Mitte ükski KV juhtkonda kuuluv ohvitser ise reaalsel missioonil osalenud pole. Veelgi enam, paljud nendest pole isegi mitte rahu ajal olnud üksuste ülemad, või siis on olnud, kuid pole sellega rahuldavalt hakkama saanud. Missioonilt naasnud ohvitserid on tihtipeale sunnitud teenistusest lahkuma, sest kõrgemad ülemused ei ole huvitatud nende kogemuste rakendamisest. Nii kaotasime Afganistani rühmaülemad Peeter Reissi ja Ain Tiidruse, kes oma meeste austuse pälvisid.

Partei tagatubade ja ametnike võim

Kaitseväe juhataja määratakse parteide tagatubades, lähtuvalt millest lasub tal oma ametiajal kohustus tänuvõlga maksta. Riigikogu Riigikaitsekomisjonis pole mitte ühtegi kaitseväega seotud inimest juba pikemat aega olnud. Enamus Kaitseväge juhtivast koosseisust ei ole oma ametikoha kõrgusel. See on viinud meid seisu, kus Kaitseväge juhitakse lähtuvalt hetkeemotsioonidest ning omakasu printsiibist. Normaalne ning vajalik oleks aga teadmistel põhinev juhtimine.

Endiselt ei ole üle saadud punakultuuri pärandist. Kaitseväe juhtkond tegeleb tihtipeale vaid vineerist akende peale kardinate värvimisega. Kaitseväe 93. aastapäevale pühendatud kõnes väitis Laaneots, et Eesti on kaitstud paremini kui kunagi varem. Esiteks läheb ta siin täielikult vastuolusse oma 2007. aastal öelduga: “Eesti saab sõjalise ohu korral kohe kasutada vaid paarisada Scoutspataljoni meest.” Teiseks avaldas Rootsi erukindral Neretnieks selle aasta suvel Balti riikide kaitsevõime uuringu tulemused, milles nentis, et Eestil on vaid üks mittetäielikult välja arendatud ja kehvalt varustatud jalaväebrigaad. Tegelik seis on äärmiselt vilets, kogu aur läheb „raua“ arendamisse ning aina võimsama ja õigema struktuuri loomisse. Kuid ühtegi meil kehtivat või varem kehtinud struktuuri pole kordagi tõsiselt võetavalt katsetatud enne, kui järjekordne muutmislaine tuleb. Kvantiteedil, mitte kvaliteedil põhinev ülendamine on viinud ohvitseride rohkusele tipus ja liiga paljude staapideni, et neile ametikohad säilitada. Keskendutakse NATO käsiraamatute järgi suurriigi armee kopeerimisele (lineaarne sõjapidamine) ja välismissioonidele, Eesti kaitsmine on unarusse jäetud ning Eesti iseseisva kaitsevõime arendamisega tegeleda soovivad ohvitserid sunnitakse Kaitseväest lahkuma. Sellise armee saatuseks Eesti kaitsmisel sõjalise konflikti korral saab olla vaid 1941. aasta juunikuu Punaarmee koopia.

Suurriiklike ja meile ülejõu käivate struktuuride arendamise ning välismisioonide asemel tuleb Šveitsi, Soome ja Iisraeli kogemustest sünteesida meile sobiv ja jõukohane riigikaitse strateegia ja taktika ning asuda seda reaalselt ellu rakendama. “Inimesed kõigepealt, siis ideed ja alles siis tehnika,” ütles kuulus sõjandusteoreetik Boyd ja tal on õigus. Eesti puhul on see paradigma endiselt täpselt vastupidises järjekorras.
Paljud inimesed on arvamusel, et kõik meie KV probleemid on tingitud punaarmee pärandist, mis on aga taandumas, lähtuvalt millest on olukord peatselt normaalne. Kahjuks on esile kerkinud uus faktor, mis on muutnud ja muudab olukorda kindlasti veel hullemaks – parteide tagatubade ja ametnike võim, mis pidevalt kontrollib kõike ja kõiki. Tsiviilkontrollist on saanud poliitiline kontroll. Ohvitseridest on saanud ametnikud, kes täidavad vaid kontrolli- ja karistamisfunktsiooni, seda ka olukordades, kus nad õpetaja ja juhendaja rollis olema peaksid. 1990-ndatel oli olukord töö tegemiseks Kaitseväes tunduvalt soodsam kui praegu, sest NATO luulude käes vaevlevad või ideoloogiliste silmaklappidega poliitikud, võimuahned ametnikud või nende poolt ametisse määratud ohvitserid ei seganud targemate inimeste töö tegemist. Tol ajal oli meie Kaitseväes ka palju asjalikke inimesi, praeguseks on neist juba lahti saadud.

Ei saa ette heita, et meie Kaitsejõududes probleeme on, puuduste esinemine on normaalne. Kuid lubamatu on pidev rahvale näkku valetamine ja kõikide probleemide eitamine.
Meie kaitsevõime õõnestamine ei lõpe enne, kui on tekkinud avatud diskussioon riigikaitse küsimustes, kui riigikaitset juhtivast kooslusest on kadunud inimesed, kes juurutavad vaid karjeristide kultuuri, kus enesehuvi on kõrgemal kui organisatsiooni eesmärgid ja igasugune muudatus, nagu tõeline reform süsteemis, põhjustab kõrgemate ohvitseride autoritaarsuse, autoriteedi ja staatuse ohustamist. Vabanenud kohad tuleb täita altpoolt peale kasvavate andekate ning oma visiooni omavate ohvitseridega, keda erandkorras kiiremini edutada tuleks, eelistades igal juhul neid, kellel on missioonikogemus ja/või ajateenijatega töötamise ja väljaõppe juhtimise kogemus. Teiseks tuleb algatada kampaania kutsumaks tagasi teenistusse varasemalt lahkunud pädevaid ohvitsere. Kolmandaks tuleb meie riigikaitse loomisse kaasata väliseestlastest suurte lahingukogemustega ohvitsere. Neljandaks tuleb luua uus institutsioon, mis tegeleb KV juhtimise auditiga, sinna tuleb kaasata sõltumatuid eksperte (välismaalt). Viiendaks tuleb üle vaadata ja reaalsusega vastavusse viia riigikaitse strateegia ja pikaajaline arengukava.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv