Kultuur ja Elu 4/2011


Kultuur ja Elu 3/2011

 

 

 

 


Ehitusmeister ja linnaehitus

tekst: Kuno Raude
EAL liige, Pärnu linna peaarhitekt 1982–1986

Selleks et edasi minna, tuleb ajas tagasi rännata. Nii selgub aegade jooksul toimunu.
Ligemale 3 miljoni aasta jooksul on inimese eellased elanud looduse andidest. 300–400 000 aastat tagasi Aafrikas kujunenud Homo sapiens jõudis Euroopasse alles 40–50 000 aastat tagasi, kus nad elasid ca 15 000 aasta jooksul koos neandertaallastega. Vaid 12 000 aastat tagasi hakati praeguse Süüria aladel rajama koobasasulaid, tuhatkond aastat hiljem kerkisid samas piirkonnas algelised hooned.

Linnad kui tsivilisatsiooni sünnipaigad

Linn sai tekkida vaid teatud eeldustel. Vajalik oli kindel riiklik organisatsioon, kirjakunsti ja arvepidamise olemasolu. Pidi tundma astronoomiat, matemaatikat ja geomeetriat. Linnade tekkeks vajalikud tingimused küpsesid esmalt Mesopotaamias, Niiluse ja Induse jõe orus, praeguse Süüria ja Palestiina aladel, Egeuse mere saartel. Aga ka Induse jõe orus, Kaukasuse ja Zagrose mäestiku lõunanõlvadel. Tsivilisatsiooni üldtunnustatud sünnipaigaks on Sumer. 6000 aastat tagasi loodud kiri, ühiskonna korraldus, teoloogia ja ehitusoskused olid aluseks kõikidele hilisematele Lähis-Ida ja Euroopa kultuuridele. Sumeri müüt „Enuma Elish“, kirjeldus valgusejõudude triumfist pimeduse ja kaose üle, on 1000 aastat vanem juudi rahva esiisa Moosese veeuputuse raamatust. 5 500 aastat tagasi oli maailma suurimaks linnaks Sumeri linn Ur, kus elas 50 000 inimest! Ur, Kiš, Eridu Lagaš ja Nippur koosnesid savitellishoonetest, kesksel kohal jumalakoda ja tempel, kust preestrid kontrollisid kogukonna kõiki eluavaldusi. Sumeri linnaehitajad mõjutasid või koguni juhendasid ehitustöödel egiptlasi, kes peale Ülem- ja Alam-Egiptuse liitumist lõid 5 200 aastat tagasi ühise kuningriigi. Niiluse kallastel sai võimalikuks Mempfise, Hermopolise, Crocodilopolise, Dedera, Esna, Edfu sünd.
5000 aastat tagasi rajasid foiniiklased esimesed linnad Euroopasse Vahemere äärde ja Kreeta saarele. Läänemaailmas rohkesti idealiseeritud Antiik-Kreeka kultuuri, sealhulgas tema linnaehituse ja arhitektuuri, eeskujudeks olid egiptlased ja foiniiklased, kreeklaste töö geniaalseteks jätkajateks roomlased. Roomlased tõusid meie ajaarvamise alguseks Vana Maailma valitsejateks ning rajasid aluse õhtumaa tsivilisatsioonile. Ollakse arvamusel, et Rooma impeeriumi urbaniseerumise tase oli kõrgem, kui Euroopa riikides kodanlike revolutsioonide eelõhtul 18. sajandi lõpus. 330. aastal m.a.j sai Rooma impeeriumi pealinnaks Uus-Rooma, endine Bütsants, mida hiljem tunti Konstntinoopolina, kus prevaleeris idamaine kultuur. 6. sajandi lõpust alates nimetati Bütsantsi ka kreeklaste Pühaks Rooma riigiks, mis langes 1453. aastal türklaste kätte. Konstantinoopol sai nimeks Istanbul, mis kõige otsesemal teel avaldas mõju idaslaavlaste, sealhulgas Kiievi riigi, aladele. Kiievi-Venemaa võttis vastu ristiusu, muutudes Bütsantsi liitlaseks kreekapäraste kultuuritraditsioonide hoidmisel.
Linnade areng Euroopas levis Vahemere äärest põhja poole. Kiievist kujunes eeskuju Vana-Vene linnadele, sealhulgas Pihkvale ja Novgorodile. Alad põhja pool Alpe olid ja jäid Vahemere rahvastele peaaegu kogu keskaja vältel maailma ääremaaks. 15. sajandil elas näiteks Tallinnas vaid 5000-6000 elanikku, peale Põhjasõda oli Eestis alles jäänud vaid 120–150 000 elanikku. Iga rahvas on linnaehituseni jõudnud erineval ajal, saades impulsse veel vanemate traditsioonidega rahvastelt.


Tsikuraat Nippuris, Iraagis.


Linn kui elukeskkond ja tegevuskoht

Vaatamata sellele, et ajaloolised linnad on tuntud eelkõige valitseja nime järgi, on linnaehitus läbi aegade olnud valitsejate ja ehitusmeistrite ühine otsingute jada, millega on kaasas käinud ühiskonnakorralduse muutumine, pidev rõhkude ümberasetamine hoonestusviisis, linnakujunduses, elustiilis. Linn on inimeste elukeskkond ja tegevuskoht. Mida suurem on linn, seda rohkem on linnaelanikul lootust leida endale sobiv rakendus. Kas eelistada linna hoonestust, tema ilmet, või linnas peituvaid tegutsemisvõimalusi? Olulised on mõlemad, sest nad moodustavad ühtse terviku, mõlemat vajavad linnas elavad inimesed. Kas kaasaegsel raehärral, linnavolinikul, linnapeal ja linnakodanikul on käepärast võtta hea ülevaade oma linna ja linnaosade kujunemisloost, meestest, kes sajandite pikkuse ajalooga linna ehitamisele erinevatel aegadel kaasa aidanud? Arvan, et süsteemne ülevaade Eesti linnade arengu kohta puudub enamuses linnades, kui mitte kõikides.
Maailma kultuuripärandi hulka kuuluva Eesti linnaehituse ja arhitektuuri süsteemikindel uurimine ning kirjeldamine on väga töömahukas ning aeganõudev töö, mis päris kindlasti ei mahu ühe teadustöö raamidesse. Ja ega Eestis ei olegi kuigi palju neid uurijaid (Wilhelm Neumann, Paul Härmson, Rasmus Kangropool, Rein Zobel, Helmi Üprus, Kaur Alttoa, Dmitri Bruns, Leonid Volkov, Oleg Kotšenovski jt), kes on ligemale tuhandeaastase linnaehituse ajalooga Eestis, peamiselt siiski Tallinnas, tegelenud. Ehitusmeistrite, aga ka linnade ja maakondade peaarhitektide ning linnapeade osatähtsuse uurimine linnade ja asulate kujunemisel on jäänud sootuks tagasihoidlikuks.

Almanahh „Ehitusmeister ja linnaehitus“

Erinevatel aegadel on Eestimaa linnade ja asulate arengus ehitusmeistri või peaarhitekti roll olnud ühtviisi olulise tähtsusega. Kui palju neid inimesi on olnud ja mida nad on endast maha jätnud, ei tea vist süsteemselt mitte keegi. Siit idee – koostada ja anda välja korralik almanahh „Ehitusmeister ja linnaehitus“. Tutvustasin ideed EAL eestseisuse koosolekust osavõtjatele. Idee leidis mõistmist ja moraalse toetuse, rohkemaks ei ole Eesti Arhitektide Liidul võimalusi. Pealegi on noored arhitektid huvitatud pigem tulevikku suunatud projekteerimisest kui kultuuriloolisest tuhnimisest minevikus.
Kuidas edasi? Arvan, et ettevalmistustöödega almanahhi koostamiseks ja väljaandmiseks saavad alustada Eestis tegutsevad ning tegutsenud maakondade- ja linnade peaarhitektid, vallaarhitektid, kelle esmaseks tööks võiks olla oma eelkäijate nimekirjade koostamine. Praegu tegutsevad maavanemad, linnapead ja vallavanemad võiksid hoolitseda selle eest, et saaksid koostatud nimekirjad oma eelkäijatest. Siit saaks süvitsi edasi liikuda. Arhiiviandmete (võimustruktuuride otsused, arhitektuur-planeerimise ülesanded, projekteerimisinstituutide andmed, arhitektuurinõukogude või linnaehituskomisjonide protokollid, linna- või rajooni täitevkomiteede istungite protokollid, ehitusload, RAEK inspektsiooni ehitusjärelevalve toimikud, ehitiste vastuvõtuaktid, fotokogud, jm.) ning ajaleheartiklite, ajakirjades sisalduva, kriminaaltoimikute, ehituskomitee kolleegiumi materjalide, linna- või rajooni parteikomiteede istungite protokollide, näituste arvamuste ja kommentaaride, kaasaegsete mälestuste jm. alusel saab autorite kollektiiv luua tervikpildi ühe või teise maakonna-, linna-, alevi- ja muu asula arengu kohta tänapäevani välja. See on väga suur, ent kultuurilooliselt vajalik töö.
Almanahhi koostamiseks ja väljaandmiseks tuleb välja selgitada almanahhi koostamisest huvitatud arhitektid, linnauurijad, arhitektuuriajaloolased, toimetaja(d), kirjastaja(d), rahastajad. Olen arvamusel, et kavandatav töö peaks pakkuma huvi Kultuuriministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, kõikidele kohalikele omavalitsustele, Eesti Kunstiakadeemiale, Eesti Arhitektuurimuuseumile, ka linnaehitusega tegelevatele ettevõtjatele.

Oma huvist almanahhi koostamise vastu ning oma märkused ja ettepanekud palun saata e-posti aadressil kuno.raude@gmail.com


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv