Kultuur ja Elu 3/2011


Kultuur ja Elu 2/2011

 

 

 

 


Hinnang M. Jakobsoni rahvusvahelise komisjoni raportile

Nõukogude okupatsioon 1940—1941
Saksa okupatsioon
1941—1944

Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvahelise Komisjoni liikmed: Minister Max Jakobson, esimees, Uffe Ellemann-Jensen, Paul Goble, Nicholas Lane, Peter Reddaway, Arseni Roginski ja vabahärra Wolfgang von Stetten.
Komisjon nendib: Meie uurimistöö on näidanud, et valdav enamik hävituspataljonide liikmetest olid etnilised eestlased, nagu ka suur hulk nende vastu võidelnud „metsavendadest“ ja Omakaitse liikmetest. Ilmselgelt on põhjust uskuda, et Saksamaa sissetungi esimese etapi ajal tekkinud segaduses panid kuritegusid toime mõlemad konfliktipooled ning süütuid tsiviilisikuid tapeti tahtlikult. Sellesse kategooriasse kuuluvad väga paljud „kahtlusalused“, kelle vastu korraldas haaranguid Omakaitse, ning suur hulk Nõukogude hävituspataljonide poolt tapetud inimesi.

(Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvahelise Komisjoni raportid: Nõukogude okupatsioon 1940–1941; Saksa okupatsioon 1941–1944 /Haridus- ja Teadusministeerium, Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus, Trt, 2005, lk. 22. Edaspidi Komisjon ja Komisjoni raportid)

tekst: Herbert Lindmäe
emeriitprofessor, Tartu Ülikool

Tuleb tunnistada, et Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Rahvusvahelise Komisjoni raportid on käsitletud seikades kergekäeliselt kokku pandud ja selleks tehtud kulutused (kui palju läksid maksma sellesisulised uuringud) on tehtud tulutult. Vead ja puudused komisjoni töö tulemustes seletuvad sellega, et komisjonil ei olnud kokkuvõtete tegemisel võimalik toetuda oma rahvusmälule — rahvuslikule ajaloomälule.

Siinkohal tuleks küll komisjonilt pärida, millistele materjalidele toetub väide „valdav enamik hävituspataljonide liikmetest olid etnilised eestlased“ ning kas ja milliste arhiivimaterjalide läbitöötamisele taoline väide rajaneb. Arusaamatuks jääb lause teine pool: nagu ka suur hulk nende vastu võidelnud „metsavendadest“ ja Omakaitse liikmeest“ olid etnilised eestlased. Senini on Eestis teatud, et metsavennad nagu Omakaitse liikmedki olid eestlased, sest ega ometi sakslased või venelased Eesti metsades metsavendadena võidelnud või Omakaitsesse kuulunud. Millise uurimistöö pinnalt selline järeldus tehti ja millist uurimistööd selliseks tõdemuseks oli vaja teha, jääb arusaamatuks. Selle tõdemuse puhul on naeruväärne kõnelda uurimistööst.
Ei teata või ei ole tahetud teada, et hävituspataljonide juhtkonnast Eestis olid 90% muulased. Et hävituspataljonides oli suur venelaste osakaal — pataljoniülem, samuti kõik roodu- ja rühmakomandörid, samuti suur osa poliitjuhtidest ehk komissaridest ja isegi osa jaokomandöridest olid arhiivis säilinud nimekirjade järgi venelased. Samuti oli suur venelaste osakaal ka reakoosseisu hulgas (näiteks Tallinna Töölispolk). Seda kinnitavad ka maakondades tegutsenud hävituspataljonide juhtkonna koosseisu ja rühmanimekirjade analüüs. (Hävituspataljonid. Maa Sõna, 3. august1943; H. Lindmäe. Suvesõda Järvamaal 1941. Suvesõda VI. Greif, 2010, lk. 196) Nii käis hävituspataljonide sõdimine Eesti bandiitidega (relvastatud salkade, bandede või jõukudega) vene keeles.
Kas kõik, keda tapsid metsavennad ja omakaitselased, olid süütud tsiviilelanikud? Kas saab lugeda süütuteks kõiki isikuid, kes organiseerisid küüditamist või osalesid eestimeelsete eestlaste küüditamisel, reetsid vabadusvõitlejaid hävituspataljonlastele, neid, kes mõrvasid Suvesõjas eestlasi?

Ilmselt komisjon ei teadnud või ei pidanud üleolevalt sobivaks kasutada Riigikogu 18. juuni 2002. a avaldust Okupatsioonirežiimi kuritegudest Eestis (RT I 2002, 52, 326), milles öeldakse:
Nõukogude Liidu okupatsioonivõimud panid agressiooni tulemusena okupeeritud ja annekteeritud Eesti Vabariigi territooriumil toime genotsiidi ning inimsusevastaseid sõjakuritegusid, võõrandasid õigusvastaselt vara ja hävitasid sihipäraselt eesti rahvuskultuuri, sealhulgas mälestisi ja trükiseid, muutsid venestamise eesmärgil Nõukogude Liidu kodanike Eestisse massilise ümberasustamisega elanikkonna rahvuslikku koosseisu, et hävitada eesti rahvus, kuulutab Riigikogu need kuriteod toime pannud Nõukogude Liidu kommunistliku režiimi ja seda vägivaldselt teostanud Nõukogude Liidu organid, nagu NKVD, NKGB, ja teised ning nende asutuste moodustatud tribunalid, erinõupidamised, samuti hävitus- ja rahvakaitsepataljonid ja nende tegevuse kuritegelikuks.
Neid väiteid ei saa ju komisjon vaidlustada!

Hämmastab komisjoni tõdemus: “Hävituspataljonide“ värbamine selleks, et toetada Punaarmee taganemist „põletatud maa taktika“ kasutamisel, põhjustas Eestis Suvesõja – kokkupõrked toimusid peamiselt eestlastest koosnevate relvastatud salkade vahel, kes olid vastandlikel poliitilistel seisukohtadel.
Saame teada, et „hävituspataljonide“ värbamine toimus selleks, et toetada Punaarmee taganemist „põletatud maa taktika“ kasutamisel ja see põhjustas Suvesõja. Aga Suvesõda käis Punaarmee tagalas juba enne seda, kui J. Stalin oma kurikuulsas 3. juuli raadiokõnes põletatud maa taktika välja kuulutas või kui hakati moodustama hävituspataljone. Suvesõda käis enne, kui asuti värbama hävituspataljone.
Metsavendlus sai alguse juba 1941. aasta juuniküüditamisel ja lahvatas koos NSV Liidu ja Saksamaa sõja algusega eestlaste vabadusvõitluseks. Suvesõda oli ju võitlus nõukogude terrorirežiimi vastu, ja see algas kohe, kui puhkes sõda NSV Liidu ja Saksamaa vahel.
Põletatud maa taktika seisnes J. Stalini sõnul ju selles, et Punaarmee taandumise korral kogu väärtuslik vara, kaasa arvatud värvilised metallid, teravili ja kütus, mida ei suudeta välja vedada, tuleb tingimata hävitada… Terrorirežiimi korraldus NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu 23. juuni 1941. a seadluse Abinõude kohta võitluseks vaenlase langevarjurite-diversantide ja diversantide rindelähedases ribas (abinõudest võitluseks vaenlase para ütistidessantide ja diversantide, eks siis ka nn bandiitide vastu) sõnastas ju sõnaselgelt hävituspataljoni ülesanded ja selle alusel tegi NSV Liidu siseasjade rahvakomissar Lavrenti Beria korralduse luua hävituspataljonid. Eesti NSV-s asus seda korraldust täitma Balti sõjaväeringkonna NKVD piirivalvevägede valitsuse ülem ja Eesti rindelõigu ülemjuhataja abi kindralmajor Konstantin Rakutin. Ülesanded, mis anti loodavatele hävituspataljonidele, olid kindlaks määratud juba enne Stalini kurikuulsat 3. juuli raadiokõnet. Ilmneb, et hävituspataljoni eesmärgid ja põletatud maa taktika sisuliselt ei kattu.
Komisjon on veendunud, et Suvesõja põhjustas hävituspataljonide moodustamine, mis toetas Punaarmee taganemise korral põletatud maa taktika rakendamist. Nagu polekski olnud seljataga Nõukogude esimest okupatsiooniaastat ja punaterrorit, mis tipnes juuniküüditamisega. Komisjoni töö ajal olid ju ilmunud Represseeritud isikute registrid (RIR) Poliitilised arreteerimised Eestis: 1940–1988 (&58): Köide I/ Koostaja ja toimetaja Leo Õispuu. Tln 1996; Nõukogude okupatsioonivõimu poliitilised arreteerimised Eestis : Köide 2 / Koostaja Leo Õispuu. Tln, 1998; Küüditamine Eestist Venemaale: Juuniküüditamine 1941 & küüditamised 1940–1953; Raamat 6 / Koostaja Leo Õispuu. Tln, 2001.

On selge, et Nõukogude režiimi terroristlikud aktsioonid sundisid inimesi enesekaitsele ja tingisid otseselt Suvesõja. Kas siis komisjon tõesti ei teadnud, e põletatud maa taktika ellurakendamine tähendas sõjakuritegude toimepanemist, tähendas eestlaste mõrvamisi, Eesti kodude ja varade hävitamist ja rahva nälga jätmist. Sõnastusest ilmneb, et kuritegusid toime pannud konfliktipoolteks loevad autorid hävituspataljonide liikmeid ning teiselt poolt metsavendi ja Omakaitse liikmeid. Ei taheta mõista, et see nn konflikt oli Eesti Suvesõjas Eesti rahva vabadussõda, ja et Riigikogu 18. juuni 2002 avalduses nenditakse, et hävituspataljonid olid kuritegelikud Nõukogude Liidu organid.
Suvesõja sisust teab komisjon vaid seda, et kokkupõrked toimusid eestlastest relvastatud salkade (venekeelses tekstis relvastatud bandede, inglise keeles relvastatud jõukude) vahel, kes olid vastandlikel poliitilistel seisukohtadel. Sellest, et metsavennad ja omakaitselased pidasid lahinguid ka Punaarmee väeosade ja nõukogude miilitsaüksustega, ei ole komisjon midagi kuulnud. Nii hõlmas ju Suvesõda alates juba 10. juulist 1941 ka partisanilahinguid Emajõe rindel Võrtsjärvest Peipsi järveni – võitlus käis juba enne sakslaste tulekut punaväe osadega, nende kõrval ka hävituspataljonidega Võrtsjärvest Peipsi järveni, ja Tartut laastas punaväe suurtükituli. Lahinguid pidasid metsavennad ja omakaitselased [kas üksnes Punaarmee osadega või koos hävituspataljonlaste ja miilitsatega] juba enne sakslaste tulekut, olgu näiteks Järvamaal Kautla ruumis 31. juulil alanud suurhaarangu vastu peetud võitlused, lahingud Pärnumaal Rannametsa (Timmkanali) rindel 5.–8. juulil, Virumaal 30. juulil Kulina-Pukas suurlaagri metsavendade lahingud, Laiuse vallas 6. juulil peetud Mõra lahing jne jne. Punaväelased pidasid hulgaliselt Eesti vabadusvõitluse lämmatamiseks ka iseseisvalt haaranguid või osalesid koos hävituspataljonlaste ja miilitsatega.
Ilmselt pole midagi kuuldud ka sellest, et Eesti Vabariigi Riigikohus on Nõukogude okupatsioonivõimude ja terrorirežiimi poolt represseeritud endiste Eesti sõjameeste rehabiliteerimisel juba 1990-ndatel korduvalt nentinud, et enda kaitsmine relvaga nõukogude okupatsioonivõimude omavoli vastu (Eesti Vabariigi Riigikohtu lahendid: Riigikohtu otsus III-1/3-17/94), kommunismivastane võitlus 1941. aasta suvel metsavennana (Riigikohtu otsus III-1/3-17/94), kommunismivastane võitlus 1941. aasta suvel metsavennana ja „ERNA“ salgas (III-1/3-88/ 94), osalemine metsavõitluses (III-1/3-29/94, III-1-3-2/95), kuulumine vabatahtlikult relvaformeeringusse „Omakaitse“ (III-1-3-2/95) ja Omakaitse võitlus Punaarmee vastu (III-1/3-31/94; III/3-41/94; III-1/3-55/94) oli võitluseks Eesti Vabariigi iseseisvuse eest ja Eesti rahvale tehtud ülekohtu vastu, mis vastas vabadusvõitluse eesmärkidele. Seega nenditakse kohtulahendites, et mehed, kes taplesid Eesti iseseisvuse eest ja kelle võitlus oli kooskõlas rahvusvahelise õiguse sätete ja põhimõtetega ning vastas vabadusvõitluse eesmärkidele, olid vabadusvõitlejad. Sellesisulised Riikohtu tõdemused on vaieldamatud juriidilised faktid, mille eiramine tähendaks ka Eesti Vabariigis kehtiva õiguskorra eiramist. Samuti on lubamatu jätta kõrvale Riigikogu 18. juuni 2002. aasta avaldust. Need olid siduvad ka rahvusvahelisele komisjonile, kes uuris 1941. aasta sündmusi Eestis.
Komisjoni seisukohad ei riimu ka Õpetatud Eesti Seltsi väljaandes „Eesti ajalugu VI: Vabadussõjast taasiseseisvumiseni” (tegevtoimetajad Ago Pajur ja Tõnu Tannberg, peatoimetaja Sulev Vahtre. Ilmamaa. 2005, lk. 190–191) esitatud seisukohtadega: Eriline roll repressioonide teostamisel kuulus hävituspataljonidele… Nende haarangud kujutasid endast sõjakuritegusid. Hävituspataljonlased piinasid ja tapsid vangilangenud metsavendi, võtsid pantvangi metsavendade perekonnaliikmeid, tapsid metsavendade abistamises kahtlustatavaid tsiviilelanikke, põletasid talusid, hävitasid materiaalseid väärtusi, röövisid jne.


Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Rahvusvahelise Komisjoni raporteid sisaldavad trükised. “ESTONIA 1940–1945” Tallinn 2006.

Komisjon usub, et ohvriks olemine ei välista kuritegude toimepanemist. Õigusriiki austav rahvas peaks tunnistama oma kuritegusid. Siinkohal tuleks küll komisjonilt pärida, millised on need rahva kuriteod. Taolisi rahvakuritegusid rahvusvaheline õigus ega ükski kriminaalseadustik ei tunne. On ju rumal väita, et komisjoni käsitlusest tulenevalt on eesti rahva vastu toimepandud genotsiidi- ja sõjakuriteod samaaegselt ka vene rahva kuriteod, mida peaks õigusriiki austav vene rahvas tunnistama, või siis juudi rahvusest Eesti rahva timuka, riikliku julgeoleku alampolkovniku Idel Jakobsoni, kes valmistas ette süüdistusi ja andis soovitusi NKVD erinõupidamisele surmaotsuste tegemiseks ning määras seeläbi umbes 1200 eestlase surmasaatuse) teod oleksid juudi rahva kuriteod (J. Ellen Võrumaa saaga: Esimene raamat . S 1, 1998, lk. 39, 110, 153). Samas aga jätkatakse vastupidi eelöeldule juba õiges rööpas: Ülekohtune on nimetada tervet rahvast kurjategijaks. Jääb arusaamatuks kuidas see väide riimub eelöelduga — rahvas peab tunnistama oma kuritegusid (siin peetakse ju kurjategijaks kogu rahvast!). Kuritegusid ei pane toime rahvas, vaid ikka üksikisikud või isikute grupid.
Komisjon väidab õigesti, et ohvriks olemine ei välista kuritegude toimepanemist. Aga kas ohvriks olemine välistab siis võitlust oma rahva eluõiguse ja vabaduse eest, nagu see toimus Suvesõjas. Kas siis saab pidada kuriteoks võitlust kuritegeliku, sõjakuriteona ajalukku läinud põletatud maa taktika elluviijate vastu.
Komisjoni raportis kirjutatakse: Komisjon analüüsis metsavendade ja nende järeltulija (Omakaitse) rolli Saksa okupatsiooni varasematel etappidel. Uurimisaruannete põhjal võib järeldada, et suur osa kommunismi väidetavatest pooldajatest tapeti Omakaitse liikmete käe läbi esimese kahe kuu jooksul pärast Saksamaa sissetungi. Omakaitse üksused võtsid samuti osa juutide vastu korraldatud haarangutest (võimalik, et ka juutide tapmisest).

Jääb arusaamatuks, milline oli komisjoni analüüsi sisu. Suur osa kommunismi väidetavatest pooldajatest tapsid Omakaitse liikmed. Kas hukati vaid süütuid isikuid, kommunismi väidetavaid pooldajaid? Väidetakse, et Omakaitse liikmed võtsid osa võimalik, et ka juutide tapmisest. Mis on võimalik, ei pea olema tegelik. Sellise väite taga on ainult oletus, versioon, mida tuleb veel faktidega tõendada. Ja tõsiteaduslik uurimine, mis ei ole tõendatud, vaid püstitab üksnes versioone, ei ole täitnud oma eesmärke Milline on siis nende uurimisaruannete sisu, millele niisugused järeldused põhinevad, millised on konkreetsed faktid?
Eesti rahvas peab ja saab hukka mõista vaid neid kuritegusid, mis on vaieldamatult tõendatud. Igasugused oletused, arvamused ja komisjoni uskumised, millel ei ole tõenduslikku katet, on lubamatud. Niisugune kergekäeline süüdistus on kurjast ja õigusriigis kohatu. Taoliste uurimisversioonide püstitamine on ju olnud ka Eesti uurijatele jõukohane, kuid tõendamata oletus on jäänud ja peabki jääma üksnes oletuseks ning oletustel ei ole kellegi süüdistamisel mingit kaalu. Teaduslik uurimus peab ka oma versioone tõendama.
Komisjon ei pidanud vajalikuks peatuda enamlaste poolt mõrvatud metsavenna kui partisani või sissi (kombatant) seisundil rahvusvahelises õiguses. Nende mõrvamine on ju samuti rahvusvahelise õiguse järgi kuritegu. Jutt kommunismi väidetavate pooldajate tapmisest langeb sisuliselt kokku enamlaste jutuga süütute inimeste hukkamisest. Kas siis kõik need, kes hukati, olid vaid kommunismi väidetavad pooldajad? Tuleb ju tõdeda, et suur hulk hukatutest olid hävituspataljonide liikmed.

Siinjuures ei taha komisjon teada, et hävituspataljoni näol oli tegu terroriorganisatsiooniga ja Eesti Vabariigi Riigikogu tunnistas 18. juuni 2002. aasta Deklaratsioonis Nõukogude okupatsioonirežiimi kuritegelikkusest hävituspataljonid ja nende tegevuse kuritegelikuks. Hävituspataljonlaste hulgas oli palju neid, kes panid Eestis toime sõja- ja inimsusevastaseid kuritegusid. Ja kas osalemine küüditamise ettevalmistamises ja selle läbiviimisel polnudki kuritegu inimsuse vastu?
Ilmselt komisjon unustab oma varem esitatud väited: Järgmised isikud vastutavad samuti tapmiste ja muude tegude eest, mida saab osaliselt pidada sõjakuritegudeks, sest need pandi toime pärast Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahelise sõja algust 22. juunil 1941: ….Oma tegude eest vastutavad hävituspataljonide ülemad, komissarid ja liikmed, kes on süüdi tsiviilisikute tapmises.
Hukka mõista tulnuks mõistagi omakohtuteod ja tõsiasi, et alati ei vastanud isiku hukkamine toimepandud kuriteole, või siis hukati Omakaitse välikohtu või komisjoni otsuste alusel isikuid, kelle süü ei olnud ilmselge, ja kas igal üksikjuhtumil oli süüdlane ära teeninud just surma. Aga kõnelda üldistusena kommunismi väidetavate pooldajate hukkamisest on vale.

Oma uurimistöö põhjal järeldas komisjon, et Eesti Leegion ja mõned eesti politseipataljonid osalesid aktiivselt juutide vastu suunatud haarangute korraldamisel ja juutide mahalaskmisel vähemalt ühes Valgevene linnas (Novogrudok)… (komisjoni raport lk 17). Sama korratakse (komisjoni raport lk 20–21): Eesti sõjaliste üksuste uurimine on keeruline üksuste nimetustes, koosseisus ja ülesannetes tehtud muudatuste tõttu, mis on kohati halvasti dokumenteeritud. Kuid siiski on osutunud võimalikuks nõukogudeaegsete kohtudokumentide ettevaatlikul kasutamisel ning võrdlemisel Eesti arhiivimaterjalidega kindlaks määrata, et eesti üksused võtsid aktiivselt osa vähemalt ühes hästi dokumenteeritud haarangust ja massimõrvast Valgevenes. 36. Politseipataljon osales 7. augustil 1942 kõigi Novogrudoki linnas veel ellu jäänud juutide kokkukogumisel ja mahalaskmisel.
Avaldatud materjalides kirjeldatakse, et see üksus võitles tollal partisanidega. Komisjon usub, et kuigi politseiüksuste ja partisanide vahel oli mitmeid kokkupõrkeid, kirjeldati osalemist tsiviilelanike, sealhulgas juutide vastu suunatud tegevuses vahetevahel kui „võitlemist partisanide vastu“ ja „sõjavangilaagrite valvamist“. Millistele tõenditele komisjon oma taolise uskumise rajab, ei selgu.
Ja edasi märgib komisjon: Kuigi selle teema kohta on vähe dokumentaalseid tõendeid (aga millised on siis need vähesedki dokumentaalsed tõendid?), on mitmed inimesed teatanud, et eesti üksuste liikmed olid vahiteenistses Lodzis, Przemyslis ja Rzeszowis. 1942. aasta juulist septembrini toimus suur küüditamine kolme viimase linna getodest Belzesi surmalaagrisse. Kuid ei mainitud kuupäevad ega antud ütlused ei viita otseselt eesti üksuste osalemisele (komisjoni raport lk 21).
Ei kuupäevad ega ütlused ei viita otseselt eesti üksuste osalemisele, aga komisjonil õnnestus kindlaks määrata, et 36. Politseipaaljon osales 7. augustil 1942 aktiivselt juutide kokkukogumisel ja mahalaskmisel. Siit ilmne vastuolu: kui üsna nentis komisjon, et eesti üksused võtsid aktiivselt osa massimõrvast Valgevenes, siis nüüd väidetakse, et kuupäevad ega antud ütlused ei viita otseselt eesti üksuste osalemisele.


Eesti Leegioni astujate registreerimine.


Milleks oli vaja nõukogude-aegseid kohtudokumente ettevaatlikult kasutada, kui sellal elas Eestis ka endisi politseipataljonide liikmeid, keda oleks võinud komisjon küsitleda!
Edasi: Eesti sõjaväeüksuste (sealhulgas Eesti Leegioni) ning politseipataljonide kasutamine mitmesuguste ülesannete täitmiseks Valgevenes ja Poolas osutub parimal juhul nende üksuste ja ohvitseride ükskõiksusele juutide raske olukorra suhtes; halvemal juhul tähendab see nende aktiivset osalemist genotsiidis… Eesti üksuste poolt toimepandud tegude kohta ei ole dokumentaalseid tõendeid, kuid vihje nende viibimise kohta nimetatud linnades ja nende ümbruses on selged (komisjoni raport lk 22). Kas saab pidada tõsiteaduslikuks uurimistööks käsitlust, kus oma järeldused rajatakse mingisugustele vihjetele, olgu need siis selged või ebaselged või kus ühel juhul võib olla tegu ükskõikse suhtumisega, teisel juhul aga genotsiidis osalemisega?
Komisjon on jätnud oma analüüsis kõrvale ka Eesti Kaitsepolitsei uurimistulemused. Nii teatatakse Kaitsepolitsei pressiteates 24. juulil 2002: Käesolevaks hetkeks pole Kaitsepolitsei leidnud autentseid dokumente, mis tõendaksid 36. Eesti Politseipataljoni osalemist juutide hukkamisel Novogrudokis.
Ülevaates inimsusevastaste kuritegude uurimisest (Kaitsepolitsei politseidirektor Toivo Kamenik) nenditakse: Kaitsepolitsei uuris möödunud aastal natsikurjategijaid jahtiva Efraim Zuroffi süüdistusi eestlaste tegevuse kohta II maailmasõjas… Schutzmannschafts-Front-Batallioni 36 (36. rindepataljon või 36. politseipataljon) kohta märgitakse ülevaates, et selle pataljoni mehed pälvisid Stalingradi all Punaarmee vastu võideldes II klassi Raudristid. Teise maailmasõja sõjasündmustes ilmselt ebapiisavalt orienteeruv Zuroff aga seostas nimetatud autasude omistamise eestlastele ekslikult juutide mõrvamisega Novogrudokis 7. augustil 1942. Kaitsepolitsei keeldus Zuroffi avalduse alusel kriminaalmenetlust alustamast. Vaatamata keeldumisele kontrollis Kaitsepolitsei omal initsiatiivil täiendavalt pataljoni (sõja)tegevuse kronoloogiat ja üksikasju vältimaks uusi võimalikke põhjendamatuid süüdistusi kõnealuse väeosa sõdurite aadressil. Lisaks Eesti arhiividele töötasid Kaitsepolitsei uurijad intensiivselt ka Saksamaal. Tehti kindlaks, et 36. rinde-kaitsepataljoni suhtes algatati Saksamaal uurimine juba 1966. aastal. Muu hulgas saatis Saksamaa tollasele NSV Liidule õigusabipalve, saamaks informatsiooni pataljoni koosseisu kuulunud isikutest ja ülesannetest Valgevenes. Nõukogude uurimisorganite vastus annab lühiülevaate pataljoni tegevusest ja paiknemisest. Tsiviilelanike vastastes aktsioonides osalemist Nõukogude uurimisorganid ei nimeta. Nõukogude dokumendi kohaselt osales pataljon partisanivastases võitluses Valgevenes, valvas sõjavange Ukrainas ja osales lahingutes Venemaal Stalingradi piirkonnas (samad faktid tuvastas Kaitsepolitsei ka 2002. a suvel).
36. rinde-kaitsepataljoni suhtes Saksamaal tehtud uurimine ei tuvastanud pataljoni osalemist inimsusevastastes või sõjakuritegudes.
Ka Eesti Riigiarhiivist hiljuti leitud 36. rinde-kaitsepataljoni staabidokumendid ei sisalda mitte mingeid andmeid pataljoni osalemisest Valgevene massimõrvas 36.rinde-kaitsepataljoni sideohvitseri hauptmann Gierhake 16.08.1942 kuupäeva ettekandes Ida-alade Korrapolitsei ülemale on kirjas, et pataljoni rakendatakse partisanivastases võitluses ning pataljoni liikmetest on surma saanud üks ja haavata kaks võitlejat. Rahulike tsiviilelanike suhtes rakendatud operatsioonidest aruanne ei räägi. Samuti pole mitte üheski aruandes märgitud osalemist juutide arreteerimise, eskortimisel või mahalaskmisel Samal ajal on 15.09.1942 aruandes kirjas, et pataljoni ülesandeks Ukrainas on sõjavangilaagrites nr. 312 ja 385 töötavate vangide valvamine. Pataljoni sideohvitser ei ole pidanud vajalikuks peita seda tegevust „partisanivastase võitluse”katte taha. Kui pataljoni ülesannete hulgas oleks olnud Novogrudokis sealse geto valvamine või kui pataljon oleks olnud sellesse tegevusse kaasatud partisanivastase võitluse kõrval eriolukorras, oleks see kindlasti sideohvitseri ettekandes kajastunud.
Kaitsepolitsei ei tee nimetatud kuritegude uurimisel erandeid ega eelistusi ei kuritegude toimepanemise aja ega koha kohta, ei kuritegusid sooritanud isikute rahvuse ega usutunnistuse suhtes. Ajaloolise tõe ja süüdlaste väljaselgitamisel ei allu Kaitsepolitsei mitte mingile survele ega lase end kaasa kiskuda väljaspool Eestit lähtuvatest propagandakampaaniatest.
(Kilode viisi arhiividokumente andsid sama vastuse: Zuroffil pole tõendeid. Eesti Päevaleht, 25. jaan 2003.)

Samuti kirjutab Jaanus Piirsalu (J. Piirsalu. Uurimine vabastas eestlased natsisüüst. Eesti Päevaleht, 25. jaan 2003): Kogu maailmas tuhandeid lehekülgi arhiividokumente läbi töötanud ja kümneid tunnistajaid üle kuulanud kaitsepolitsei ei leidnud ühtegi kinnitust....eestlaste osalemise kohta juutide mahalaskmises. Kaitsepolitsei uurijad töötasid 2002. aastal Saksamaa arhiivides läbi ligi 5000 lehekülge II maailmasõja-aegseid huvipakkuvaid originaaldokumente. Need dokumendid ei viinud mitte ühegi inimsusevastastes kuritegudes kahtlustatavani, kes oleks Eestist pärit (Kaitsepolitsei neid kuritegusid uuriva üksuse juht Toivo Kamenik)...
Eesti kaitsepolitseinikud töötasid läbi dokumente nii Eesti arhiivides kui ka Saksamaal. Kontrollimisel selgus, et 1966. aastal oli Saksamaal läbi viidud uurimine 36. politseipataljoni tegevuse osas. Muu hulgas oli saadetud ka õigusabipalve NSV Liidule, saamaks informatsiooni pataljoni koosseisu kuulunud isikutest ja ülesannetest Valgevenes.

Jääb arusaamatuks, milleks oli vaja rahvusvahelisel komisjonil üle kontrollida Kaitsepolitsei töö tulemusi ja mis ajendas komisjoni üleolevalt kõiki neid materjale kõrvale heitma.
Komisjoni sellesisulised järeldused on vastuolus ka Eesti ajaloolase, komisjoni tegevsekretäri Toomas Hiio enda väidetega nüüd: Augustis 1942 saadeti pataljon Nowogrodekisse (endine Ida-Poola, tänapäeval Valgevene), kus rakendati võitluses partisanide vastu. Pataljon oli Nowogrodekis 4.-25. augustini 1942. Nowogrodekis ja lähedalasuvas Djatlovos tapeti 6.–7. augustil kuni 3000 juuti. 1948. ja 1950 aastal Nõukogude julgeoleku ülekuulamisel mõnelt endiselt pataljoni liikmelt saadud tunnistuse põhjal on 36. politseipataljoni süüdistatud selles sõjakuriteos osalemises. On ka teada, et 6. augustil saadeti pataljonist üks 26-meheline komando Djatlovosse. Kuid 1948. aastal juutide tapmises osalemist tunnistanud Rudolf Mäeorg võttis oma tunnistuse hiljem tagasi ja väitis, et see on temalt jõuga välja pressitud. Tegemist on ebatavalise juhtumiga: 1940. aastate teisel poolel ei tulnud tunnistuste tagasivõtmist sõjatribunali asjaajamises just sageli ette. Saksa ja Iisraeli politsei uurisid Nowogrodeki juhtumit 1960. aastatel ja süüdistasid massimõrvas kohalikku Saksa sandarmeeriat, üht leedulaste üksust ja valgevenelaste kaitsepataljoni. (Toomas Hiio. Eesti üksustest Wehrmacht-i, SS-i ja politsei ning Relva-SS-i alluvuses Teise maailmasõja ajal: Komplekteerimisest ja formeerimisest. Eesti sõjaajaloo aastaraamat. Väeteenistusest Eestis ja eestlastest väeteenistuses / Eesti Sõjamuuseum. Tln, 2011, lk 208-209).Siit ei leia sõnagi 36. politseipataljoni süüdistamiseks.

Komisjon väidab: 1940–1941 aastatel Eesti Vabariigi inkorporeerimiseks arreteeriti paljud Eesti Vabariigi juhtivad poliitikud, ametnikud, ärimehed, haritlased ja jõukad talupidajad (komisjoni raport lk 15). Ilmneb, et komisjon ei tunne Eestis represseeritud isikute ringi. See ammendavana esitatud loetelu ei ole ju kaugeltki täielik: nimetatud ei ole näiteks eesti sõjaväelasi ega kaitseliitlasi. Samuti on ebaõige väita, et arreteeriti ainult jõukaid talupidajaid. Arreteerimiserl ei olnud määrav üksnes jõukus: represseeriti ka väiketalunikke, väike-ettevõtjaid ja töölisi. Määrav oli ju isiku meelsus, kuidas ta suhtus okupatsioonivõimu.
Raportis kirjutatakse: Komisjon usub, et nii Eesti territooriumil kui ka väljaspool seda panid genotsiidiga seotud ja inimsusevastased kuriteod ning sõjakuriteod toime eestlased või toimusid need eestlaste aktiivsel kaasabil.
Oma uurimistöö põhjal järeldab komisjon, et Eesti Leegion (siinjuures ei täpsustata, millisest Eesti Leegioni üksustest on jutt) ja mõned eesti politseipataljonid osalesid aktiivselt juutide vastusuunatud haarangute korraldamisel ja juutide mahalaskmisel vähemalt ühes Valgevene linnas (Novogrudok), valvekohustuste täitmisel vähemalt neljas Poola linnas (Lodz, Przemysl, Rzeszowi ja Tarnopol)... Valgevene linnas (Novogrudok) jm komisjoni hästi dokumenteeritud sündmused toimusid 1942. aasta augustikuu algul. Ilmselt komisjon ei teadnud, et Eesti Leegioni asutamine kuulutati välja alles augustikuus 1942 (Eesti ajaluguVI: Vabadussõjast taasiseseisvumiseni / PeatoimetajaSulev Vahtre / Õpetatud Eesti Selts, Trt, 2005, lk 205), täpsemini: nõusolek Eesti Leegioni moodustamiseks anti 28. augustil 1942 (Eesti vabadusvõitlejad Teises maailmasõjas / Koostaja August Jurs. Toronto, 1987, lk 240) ja Eesti Leegion formeeriti alates 1. oktoobrist 1942 (Toomas Hiio. Eesti üksustest Wehrmacht-i, SS-i ja politsei ning Relva-SS-i alluvuses Teise maailmasõja ajal. Eesti sõjaajaloo aastaraamat: Väeteenistusest Eestis ja eestlastest väeteenistuses / Eesti Sõjamuuseum. 1(7) 2011, lk 224). Seega ei saa olla juttugi Eesti Leegioni osalemisest sealsetes inimsusevastastes kuritegudes.

Komisjon usub, et politsei oli aktiivselt seotud Eesti juutide arreteerimise ja tapmisega... (komisjoni otsus lk 19). Millistele faktidele taoline usk rajaneb, ei selgu.
Meie uurimistöös analüüsiti paljude Eestisse jäänud või vangidena Nõukogude vägede kätte sattunud ja kohtu alla antud eestlaste saatust. Vähesed neist mõisteti õigeks. Osa inimesi mõisteti usaldusväärsete tõendite alusel süüdi mitmetes kriminaalsetes tegudes. Ent kui süüdistused põhinesid vaid Nõukogude Liidu kodanikuna sakslastega koostöö tegemisel, olid need põhjendamatud. Eesti liitumine Nõukogude Liiduga ei olnud seaduslik ning eestlastel oli täielik õigus pidada endid Eesti Vabariigi kodanikuks.
Kuidas saab, kuidas on võimalik lugeda tõendamiskõlbulikuks ja usaldusväärseks kuritegeliku tegevuse teel saadud ülekuulamiste tulemusi, kui juurdlust ja ülekuulamist on toimetanud Eesti Vabariigi poolt kuritegelikuks tunnistatud organ, kui on teada, et ülekuulamisel rakendati piinamist, kui ülekuulamine toimus tihti öösel ja võõras keeles, kusjuures sageli pool-umbkeelne tõlk tõlkis nii, nagu jumal juhatas, kui menetluses puudus kaitsja.
Ilmselt komisjon ei teadnud, et Nõukogude okupatsioonivõimud mõistsid süüdi nn kontrrevolutsiooniliste tegude eest, mis oli kaugel koostööst sakslastega. Kas taolised süüdimõistmised olid siis komisjoni arvates põhjendatud? Ja kas need süüdistuste aluseks olnud tõendid olid ikka usaldusväärsed?
Tuleb tunnistada, et Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Rahvusvahelise Komisjoni raportid on käsitletud seikades kergekäeliselt kokku pandud ja selleks tehtud kulutused (kui palju läksid maksma sellesisulised uuringud) on tehtud tulutult. Vead ja puudused komisjoni töö tulemustes seletuvad sellega, et komisjonil ei olnud kokkuvõtete tegemisel võimalik toetuda oma rahvusmälule — rahvuslikule ajaloomälule.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv