Kultuur ja Elu 3/2010


Kultuur ja Elu 2/2010

 

 

 

 


Ristisõda Vabadusristi vastu

tekst: Herbert Lindmäe
õigusteaduse doktor, prof emer

Vabadussõja võidusammas sai püsti, aga ristisõda Vabadusristi ja koos sellega võidusamba vastu jätkub.

“Väitluses vabadussamba ümber kõneleme vähemalt kahest tasandist: kunstilisest vormist ja idee sisust. Kunstilisest tasemest on ahastusega kirjutanud paljud asjatundjad.
On igati mõistetav, et Vabadussõja võidusamba vormi ja kunstilist külge arvustatakse kas ahastusega või ilma, siira murega või tigedusega, ja püütakse seejuures oma seisukohta põhjendada. Seda teevad nii asjatundjad kui ka kunstikauged asjalised. Eks kõik, kes kannavad oma südames Vabadussõda, oleks tahtnud, et Vabadussõja võidusammas saanuks kõigi eestlaste jaoks kõige-kõige ülevam, uhkem ja suursugusem. Aga sellise samba loomine, mille kohta kujuneks taoline ühisarvamus, on ilmselt võimatu. Need, kes ei ole rahul võidusambaga, otsivad-näevad vajakajäämisi Vabadussõja võidusamba ideekavandite konkursi korraldamises ja selle tulemustes, samba kunstilises vormis ja teostuses ning tehnilises lahenduses. Mõnigi kord päritakse, kas tehtud kulutused on ikka tasakaalus sellega, mida me Vabadussõja võidusamba näol näeme ja kas see vastab meie unistustele ja lootustele. Eks siit on mõistetavad ka etteheited, et Vabadussõja võidusamba rajamisel tulnuks olla nõudlikum, ettenägelikum ja targem. Samas on võõrastav, et iga äpardus Vabadussõja võidusamba ehitamisel pani mõnegi kahjurõõmutsema ja kutsuma üles tehtut lammutama.”

Nii väidab Andres Kollist
(Eesti sisu ja sümbolid – Postimees, 5. juuli 2010).

Kõigele sellele vaatamata seisab Vabadussõja võidusammas Andres Kollisti sõnul omal kohal meie riigi pealinna põhiväljakul (Vabaduse väljakul) ja eks tulevik näita, kuidas Eesti rahvas selle samba oma vormilahenduse uudsuse tõttu omaks võtab.

Vorm ja sisu

Kui väitlused Vabadussõja võidusamba vormi üle on igati mõistetavad, siis võitlus Vabadussõja Võidusamba idee sisu vastu, mida kannab Vabadusrist, on küll kurjast ja meenutab ristisõda oma ordumeistri, rüütlite ja kannupoistega. Sellele ristisõjale on iseloomulik, et mõnigi kord ei vaevuta endale selgeks tegema seda, mille vastu sõtta minnakse. Siit tõdemus: enne, kui Vabadusristi kohta sõna võtta, tuleks eelnevalt tunda risti kui eelkristluse sümboli ja risti kui ususümboli olemust, teada Eesti ajalugu, aduda, mis on Vabadusrist ja uudistada üht-teist Vabadusristi saamisloost, samuti sellest, milline on Vabadusristi kui sümboli sisu, kuidas Eesti rahvas selle pärast Vabadussõda omaks võttis ja hindas ning milline on olnud Vabadusristi tähendus eestlaste jaoks lähiminevikus ja on nüüd. Siit koordub mõte: kas on ikka arukas minna sõnasõtta selle vastu, mis on võõras ja tundmatu.
Taolise ristisõja mõttetusest ning Andres Kollisti käsitluses ilmnevast võhiklusest ja ebakohtadest on juba asjatundlikult kirjutanud Andres Mihkels
(vt Andres Mihkels. Vabadusristist ja seostest. – Postimees, 9. juuli 2010).
Võidusamba ideest ja selle sisust teab Andres Kollist: „Ristiga seostuvad ristisõjad, aga mitte Vabadussõda.” Siin tuleks küll täpsustada, et ka Vabadussõjal on Eesti sõjameeste kaudu seoseid risti kui usulise sümboliga. Ei tohi unustada, et Eesti sõjamehed Vabadussõjas ei tavatsenud võõristada risti. Nii oli tavaline, et seal, kus võimalik, sängitati langenud Eesti sõdur maamulda kodukabelis või mujal ikka kristlikult ja tema hauakääbas sai puu- või malmristi.
Vabadusristist kõneldes jätkem aga ristisõjad küll kõrvale ja tunnistagem ausalt: Vabadussõda ise ei seostu mitte ühegi ristiga, olgu siis see paganate rist või ristiusu sümbol. Seda on senini seostatud ikka ja üksnes Vabadusristiga, millel on otseseos selles sõjas kätte võidetud Eesti vabaduse ja riikliku iseseisvusega. Tuleb ükskord mõista, et ühelt poolt rist kui ristiusu eelne märgis ja hiljem usuline sümbol ning teiselt poolt Vabadusrist on kaks ise asja. Andres Kollist näeb Vabadusristis pelgalt ususümbolit. Ta väidab: Nikolai Triik kujundas Vabadusristi selliselt, et eeskujuks sai Saksa ordu ordumeistri rist, on ajalooline tõsiasi.”
Siin on tal jutt Saksa e Teutooni ordu ordumeistri ristist kui Vabadusristi eeskujust, edasi aga unustab Andres Kollist oma sellesisulise väite ja kinnitab otsesõnu: „Hoopis olulisem on sisu: Saksa ordu rist Eesti vabaduse põhilisel sümbolil.”
Kuidas on selle ajaloolise tõsiasjaga (fakti, tõiga või lõpliku tõega), ei vaevuta lähemalt selgitama. Siinjuures olgu teada, et on ka teisi arvamusi, mis ei riimu Andres Kollisti väitega. Nii kinnitab ajaloolane Hannes Walter, et Nikolai Triik sai tõenäoliselt Vabadusristi tüübi idee Saksa ordu kõrgmeistri lipult. See lipp lehvis 1410. aastal Tannenbergi (Grunwaldi) lahingus, kus Saksa e Teutooni ordu sai oma vitsad Poola-Leedu-Vene vägede käest. Selles tapluses langes ka Saksa ordu kõrgmeister Ulrich von Jungingen. Nii et Saksa ordu ordumeistri rist kannab ka mälestust Saksa ordu peksupäevist.


Poola kunstnik Jan Matejko Tannenbergi lahingut kujutava maali keskosas on kujutatud ordumeistri lippu.
Ajaloolase Hannes Walteri arvates, võis Nikolai Triik Vabadusristi tüübi idee saada just sellelt lipult, mis lehvis 1410. aastal Tannenbergi (Grunwaldi) lahingus. Kus teatavasti Saksa e Teutooni ordu sai oma vitsad Poola-Leedu-Vene vägede käest.

Eesti Vabadusristi kunstilise teostuse kavandas küll Nikolai Triik, kuid see ei tähenda, et seda tehti Saksa risti järgi. Nii nenditakse, et Vabadusristi kujundus on äärmiselt omapärane. Tegu on nn sulus- ehk karkristiga, mida ordenite kavandamisel on kasutatud erakordselt harva... Ei ole teada, kas Nikolai Triik ammutas eeskuju Axel Gallén-Kallela poolt kavandatud Soome Vabadusristist või valis sümbolid iseseisvalt... Ja veel väidab Hannes Walter, et kunstnik Nikolai Triik valis Vabadusristi kavandit tehes risti tüübiks Saksa ordu kõrgmeistri tunnuse – pikendatud alaharuga karkristi, mis on ainulaadne maailma ordenite hulgas. (Vt Hannes Walter. Eesti teenetemärgid. – Tln, 1998, lk 13, 16, 35)
Niisiis on Vabadusristil ja Saksa e Teutooni ristil ühine üksnes see, et nad mõlemad kuuluvad oma tüübilt pikendatud alaharuga karkristide hulka, kusjuures Vabadusristi puhul ei ole alaharu pikendust nii rõhutatud, nagu see ilmneb Saksa ordu risti puhul. On tükk tegu ja nõuab omajagu fantaasiat, et ära tunda Vabadusristis Saksa e Teutooni risti. Patt on aga süüdistada Nikolai Triiki Vabadusristi kavandamisel Saksa ordu risti kopeerimises.
Samas tuleb teada, et risti meenutavad paljude riikide riiklikud ordenid, sealhulgas Soome Vabadusrist, Läti Karutapja orden, Leedu Vytise rist, Poola Virtuti Militari orden (ja isegi Poola RV kommunistlik orden Polonia Restituta), Taani Danebrogi orden ja Rootsi Mõõgaordeni rist, kõnelemata Vene Püha Georgi ordenist ja Georgi ristist. Ei ole kuulda, et nendes riikides oleks teenetemärgi kujule viidates keegi pidanud neid seetõttu usulisteks sümboliteks, mis rikuks ilmalikku maailmapilti. Ja ei ole ka Eestis kuulda olnud, et Georgi risti must-kollaste lintide lehvitamisel oleks keegi ristisõdalane Vabadusristi vastu peetavas sõjas nende taga näinud Georgi risti kui ususümbolit. Aga milleks põigata teiste riikide ordenite juurde. Kas Andres Kollist tõesti ei ole märganud, et ka Eesti Vabariigi Maarjamaa Rist meenutab ususümbolit, ja kui väga otsida ja tahta, siis võib ta siin ära tunda Saksa Raudristi?
Ja kas sellel, kust kunstnik sai Vabadusristi tüübi idee, ongi tänapäeval mingit tähtsust? Määrav on ju asjaolu, millist ideed Vabadusrist Eesti lähiajaloos ja tänapäeval kannab.

Puudulikud teadmised ja valed arusaamad

Andres Kollist kirjutab: „Aumärgina on vabadusristil meie ajaloos väärikas ja ainulaadne koht. Vabadusrist on kujunduselt ilus. Vabadusrist sisaldab ka lõpetatust, kuna seda anti vaid sõjaliste teenete eest. Vabadusrist sobib pintsakureväärile. Vaatamata kõigele sellele ei saa Vabadusrist pretendeerida Eesti vabaduse ja Vabadussõja kõige üldistatuma ja üldrahvaliku sümboli staatusele.”
Väide, et Vabadusrist sisaldab lõpetatust, kuna seda anti vaid sõjaliste teenete eest (autori rõhutus – H. L.), on vildak. 16. aprillil 1919 andis Ajutine Valitsus Seaduse Eesti Vabaduse Risti asutamise asjus. Seaduse §-s 1 sätestatakse: Eesti Vabaduse Rist on asutatud Eesti Vabariigi väljakuulutamise aastapäeval 24. veebruaril 1919. aastal autasu tähena andmiseks neile, kes on üles näidanud Eesti iseseisva vabariigi loomise töös silmapaistvaid ja kasulikke teeneid nii sõjalises nii ka kodanlises tegevuses.
Vabaduse Risti põhikirja §-s 1 sätestatakse (hiljem kasutati nimetuse Vabaduse Rist asemel õigusaktides ja mujal tavaliselt nimetust Vabadusrist), kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 13. ja 19. jaanuaril 1920 (Riigi Teataja nr 20/21 – 1920): Vabaduse Rist on asutatud Eesti vabariigi iseseisvuse väljakuulutamise aastapäeval, 24. veebruaril 1919, autasutähena väljajagamiseks:

1) Vabadussõjas ülesnäidatud sõjaliste teenete eest (I liik),
2) Vabadussõjas ülesnäidatud vahvuse eest (II liik) ning
3) vabadusvõitlus ülesnäidatud kodanliste teenuste eest (III liik). Iga Vabaduse Risti liik jaguneb kolme järku (§ 3).

Seega väärisid Vabadusristi ka Eestile vabadusvõitluses tsiviilteeneid osutanud isikud.
Kuid Vabadusristi ei annetatud ainuüksi Vabadussõjas ülesnäidatud teenete eest. Nii annetati 5. augustil 1919 esimene Vabadusrist (VR I/1) Prantsuse kindluslinnale Verdunile kui liitlaste vastupanu sümbolile sakslaste vastu peetud Esimeses maailmasõjas. See pühendati ka Prantsuse, Inglise ja Itaalia Tundmatule Sõdurile (M. Strauss jt. Eesti Vabaduse Risti kavalerid; Register. – Viljandi, 2004, lk 7; Hannes Walter, lk 29-30).
Ja mispärast pidi Vabadusrist sobima just pintsakurevääril kandmiseks? Vabaduse Risti põhikirja (§-d 19, 20) ja selle kandmisjuhendi järgi kanti seda sõltuvalt liigist nii kaelas, vormikuue teises nööpaugus (kuue nööpaugus), rinna pahemal poolel, vormikuue rinnal tasku kohal, samuti rinna pahemal poolel fraki või kuue revääril (Seadus Vabaduse Risti Põhikirja §§ 13, 19 ja 20 muutmise ja täiendamise kohta; Riigi Teataja nr 86 – 1921).
Vabadusristis sisalduvast lõpetatusest kõneldes tuleb teada, et Vabadusristi annetamine ei seondunud ainult Vabadussõjaga. Seoses enamlaste 1924. aasta 1. detsembri mässukatse mahasurumisega autasustati Vabadusristiga veel 10 (teistel andmetel 8) Eesti sõjaväelast. (Hannes Walter, lk 55; M. Strauss jt. Eesti Vabaduse Risti kavalerid: Register / Viljandi muuseum. – Viljandi, 2004, lk 7)


Vabadusrist (algne ametlik nimetus Vabaduse Rist; lühend VR) on Eesti Vabariigi autasu, mis asutati Eesti Vabariigi väljakuulutamise aastapäeval 24. veebruaril 1919 iseseisvuse ja vabaduse võitluse teenuste autasuks.
Vabadusristil on kolm liiki: sõjateenete eest (I liik), isikliku vapruse eest (II liik), tsiviilteenete eest (III liik). Iga liik jaguneb kolmeks järguks. Allikas: Wikipedia


Axel Gallén-Kallela poolt kavandatud Soome Vabadusrist, asutatud 4. märtsil 1918 sõjavägede ülemjuhataja Mannerheimi algatusel teenete eest Soome kodusõjas, võeti uuesti kasutusele Talvesõjas ja Jätkusõjas, kasutusel ka tänapäeval riikliku teenetemärgina. Allikas: Wikipedia


Karutapja orden (läti Lâèplçða Kara ordenis) on Läti Vabariigi sõjaline autasu, mis asutati 11. novembril 1919. Ordenil on I, II ja III järk. Ordeni väljaandmine lõpetati 1928.
Kokku määrati 2146 Karutapja ordenit, ­nendest välismaalastele 322, sealhulgas 148 ordenit Eesti kodanikele. Allikas: Wikipedia

 

Eesti rahvuslik sümbol

Mõistagi ei tähenda väide, et Vabadusrist sisaldab lõpetatust, seda, et Vabadusrist jäeti pärast Vabadussõda minevikku, et see on praegu mineviku jäänuk ja ei sobi enam tänasesse päeva. Tuleb tunnistada, et Vabadusrist ei ole ainult meie ajalukku kuuluv, vaid on ka tänasel päeval Eesti rahvuslik sümbol. Selleks sai ta juba siis, kui Eesti rahvas pärast Vabadussõda püstitas üle maa omaalgatuslikult, peamiselt annetuste teel kogutud raha eest igas vallas, alevikus või linnas Vabadussõja mälestusmärke. Neid on teadaolevalt üle kahesaja (vt M. Strauss jt. Vabadussõja mälestusmärgid I / Koost M. Strauss. – Keila, 2002, lk 5–9). Ja enamus neist kannavad Vabadusristi kujutust, samba puhul kas selle küljel või tipus. Vabadussõja mälestusmärgid avati suurte rahvahulkade osavõtul ja tähelepanuväärse pidulikkusega, ja ikka oli neid pühitsemas kirikuõpetaja või -õpetajad. Ei ole teada, et mõni eestimeelne eestlane oleks kodukalmistul või mujal Vabadussõja mälestusmärgil Vabadusristi märgates oma pea vastumeelsustundes ära pööranud. Tõsi, Vabadussõda ega Vabadusristi ei pidanud pühaks need vähesed eesti verd inimesed, kes nõukogude okupatsiooni käsilastena Vabadussõja mälestusmärke – mälestussambaid ja -tahvleid lõhkusid. Niisuguseid häbitegusid loeti surmapatuks ja mõnelgi sellisel sotsialismi ülesehitajal tuli taolise teo eest maksta Suvesõjas või Saksa okupatsiooni ajal eluga.
Eesti Vabariigis austati Vabadusristi kavalere nagu sõjasangareid. Igal aastal 16. aprillil peeti nende auks Vabadusristi aastapäeva ning korraldati kaitseväe, Kaitseliidu, Tuletõrje jt seltside ning koolinoorte paraade. Viimane, Vabadusristi 21. aastapäev oli 1940. aastal.
Vabadusristi kavalerid olid koondunud Vabadusristi Vendade Ühendusse, mis 1938. aasta põhiseaduses võrdsustati kutsekojaga. Üle riigi loodi Vabadusristi Vendade Ühenduse maakondlikke osakondi (Hannes Walter, lk 67, 74).
Riigivanema 28. märtsi 1935. aasta käskkirjaga nr. 10 järgi katsevägedele tuli Vabadusristi kavaleride nime kirjutuses märkida nime juurde, vahetult nime järele (ilmas sulgudeta) ka Vabadusrist. Vabadusrist tähendada tähtedega VR, liik ladina numbriga ja järk araabia numbriga, lahutades viimase ladina numbrist murdjoonega (nt VR II/3). See on sunduslik nime esmakordsel kasutamisel. Taoline Vabadusristi märgistusviis kehtis enne Teist maailmasõda, aga ka Saksa okupatsiooni ajal, samuti paguluses ning seda arvestatakse ka tänapäeval Eesti lähiajaloost kirjutamisel.
Veel vahetult enne Eesti Vabariigi lõppu tuletati Vabadusristi kavaleridele meelde nende teeneid isamaa ees. Nii ülendati Sõjavägede ülemjuhataja käskkirjaga 30. aprillist 1940 kõik Vabadusristi kavalerid nii teenistuses kui reservis ja erus: reamehed – nooremseersantideks, kapralid – seersantideks, nooremallohvitserid – nooremveebleiks, vanemallohvitserid – veebleiks ja veltveeblid – vanemveebleiks (Hannes Walter, lk 78).
Enne nõukogude okupatsiooni toimusid Eesti Vabariigis iga-aastased Vabaduse Risti kavaleride kokkutulekud. Nii peeti viimane, 12. kokkutulek pühapäeval 16. juunil 1940 Pärnus, kus osales ümmarguselt 700–800 Vabaduse Risti kavaleri, osa neist tuli Pärnusse kombekohaselt koos oma poegadega. Siit olid jäänud vaid loetud tunnid iseseisva Eesti Vabariigi lõpuni.
Vabadusristi erakordselt kõrge maine Eesti rahva hulgas muutis Vabadusristi sümboolika Eesti sõdurivapruse võrdkujuks. Seda ideed kannab ilmekalt Vabadusristi südamik: I ja II liigi Vabadusristi südamikus (keskplaadil) on soomusrüüs Eesti vabaduse kaitseks tõstetud küünarnukist V-tähe kujuliselt (Vabariiki märgistavalt) kõverdatud käsi koos sirge, läänepärase mõõgaga ja käekumeruses Eesti Vabariiki tähistava tähega E. Tsiviilteenete eest annetatud III liigi Vabadusristi keskplaadil oli ainult täht E.


Vabadusristi südamikust ülevõetud märgis oli Teises maailmasõjas 20. Eesti Diviisi tunnuseks. Sellest sai Eesti sõjameeste lahinguembleem.

Eesti sõjameeste lahinguembleem

Vabadusristi südamikust ülevõetud märgis oli Teises maailmasõjas 20. Eesti Diviisi tunnuseks. Sellest sai Eesti sõjameeste lahinguembleem.
Küllap ei teata, et Vabadusristi südamikku kandsid Teises maailmasõjas Nõukogude uue okupatsiooni vastu võideldes uhkusega Eesti sõdurid oma mundrikuue krae lõkmel. On teada, et kui 20. Eesti Diviisi väeosad siirdusid Narva rindele ja 45. rügemendi esimene pataljon peatus läbisõidul Tartus, andis Vabadussõjas osalenud Tartu linnapea kapten Karl Keerdoja VR II/3 pataljonile üle Tartu arstiriistade vabrikus valmistatud nägusad metallist stantsitud ja hõbetatud embleemid. Kasutatud stantsi järgi valmistati Tartus lisa ja peagi kandis seda embleemi kõrvuti käsitsivalmistatud märgistega kogu diviis. (Eesti Vabadusvõitlejad Teises maailmasõjas / Koost A. Jurs. – Toronto, 1987, lk 359; Tartu: Ajalugu ja kultuurilugu / Koost H. Pullerits. – Trt: Ilmamaaa, 2005, lk 184, 496; Eesti Vabaduse Risti kavalerid: Register / Viljandi muuseum. – Viljandi, 2004, lk 26 ).
Samuti maaliti Vabadusristi südamik 20. Eesti Diviisi embleemina lahingumasinatele.
See Vabadusristilt ülevõetud embleem sümboliseeris ka Vabadussõja jätkumist Teises maailmasõjas: Eesti Vabariigi viimase peaministri ja Saksa okupatsiooni ajal presidendivõimu kandja prof Jüri Uluotsa väitel jätkus Eesti Vabadussõda sellal uutes ajaloolistes tingimustes. Pidades silmas Vabadusristi erakordselt kõrget mainet eestlaste hulgas, ei keelanud ka Saksa okupatsioonivõimud Eesti sõjameestel Teises maailmasõjas selle kandmist. Nii kandsid Vabadusristi kunagine Kuperjanovi partisanide pataljoni ülem ja rügemendiülema abi, kindralmajor (SS-Brigadeführer) Johannes Soodla VR II/2 ja VR II/3, 20. Eesti Diviisi rügemendiülem kolonelleitnant (SS-Obersturmbannführer) Paul Vent VR II/3, piirikaitserügementide ülemad major Valter Pedak VR II/3 (neljas rügement), kolonelleitnant Johannes Raudmäe VR II/3 (viies rügement), major Paul-August Lilleleht VR II/3 (kuues rügement), Vabadussõjas Kuperjanovi partisanide pataljoni ülema abi, enamlaste Eestist väljatõrjumise järel 1941. aastal Eesti Julgestusgrupi 181 (Esimese Eesti Rahvuspataljoni) ja 1944. aastal Piirikaitserügementide Tagavararügemendi ülem major August Vask VR II/2 ja VR II/3 jmt.

Vabadusvõitluse sümbol

Vabadusrist oli ka paguluses jätkuvalt Eesti vabadusvõitluse sümbol. Nii sai Vabadusristi südamikust ülevõetud soomusrüüs käsi mõõgaga ja tähega E (Eesti) käsivarre haardes Ülemaailmse Eesti Vabadusvõitlejate Keskuse, samuti selle liikmesorganisatsioonide (Eesti Vabadusvõitlejate Liit USAs ja Kanadas, Eesti Sõjaveteranide Liit Austraalias, vabadusvõitlejate ühingud jt) ühiseks välistunnuseks. Sama märgist kandsid ka eestlaskonna autasud paguluses (Eesti Vabadusvõitlejate teeneterist jm). Kuni 1980. aastani hoiti paguluses ristipäeva traditsiooni (Hannes Walter, lk 74, 178, 184).

Esimesena võttis taasiseseisvunud Eestis Vabadusristi südamiku sümboli avalikult taaskasutusele Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts 1988. aastal, seejärel kõik kodumaal loodud vabadusvõitlejate ühendused. Vabadusristiga ja selle südamiku märgisega ehiti taastatud ja uuesti püstitatud Vabadussõja mälestusmärke, samuti muid vabadusvõitlejate mälestusmärke ja hauatähiseid. Soomusrüüs käsi mõõgaga ja tähega E on Eesti vabadusvõitluse sümbolina ka Eesti Vabadusvõitlejate Teeneteristil.
1940. aastal katkenud Vabadusristi päevade traditsioon taastati sümboolselt 1988. aastal: Tartumaal, Varal peeti 26. novembril Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi korraldamisel XIII Vabadusristi Päev. Kohal oli kaks Vabadusristi kavaleri (Hannes Walter, lk 73). Eesti rahvuslikku sümbolit kannavad taasiseseisvunud Eestis vabadusvõitlejate koondiste, samuti Wiking Narva ja Eesti Leegioni Sõprade Klubi lipud. Sama märgist võib tänapäeval näha ka sadadel trükistel (nt Vabadusvõitlejate ja Represseeritute Hiiumaa Ühingu väljaanne Võitluse teel), vimplitel ja meenemärkidel, seda kantakse särkidel ja sõrmustel. (Hannes Walter, lk 82; Põldsepa kaks klubi: Wiking Narva ja Eesti Leegioni Sõprade Klubi. – Õhtuleht, 24. juuli 2010).
Kas siis kõigest sellest tõesti veel ei piisa, et tunnistada ausalt: Vabadusristi näol on tegu Eesti rahvusliku sümboliga? Sellest tulenevalt tuleks küsida Andres Kollistilt, kes siin Vabadussõjast kuni tänase päevani on surunud teistele peale oma tahet võimupositsioonilt, domineerivalt ja pealetükkivalt. Pealesurutud sümboleid (olgu need okupatsiooniaegsed viisnurk, sirp ja vasar, haakrist või mõni muu) ei võeta ju omaks ega kanta südames.

Sammas versus rist

Andres Kollist peab eriti oluliseks, et rahvast (rahva mõiste hõlmab siin ilmselt ka Moskva-meelseid sovette – H.L.) ühendavaks sümboliks oleks vabadussammas (mitte jumala pärast Vabadussõja Võidusammas – H.L.). See peaks olema tema sõnul rahvust, meie kodanikke ja elanikke ühendav, hinge minev, semiootiline ühtekuuluvustunde ja ühise vabadusaate märk. Siinjuures jääb arusaamatuks, millist ühtekuuluvustunnet ja ühist vabadusaadet koos eestimeelsete eestlastega kannavad siinsed sovetid, kes vihkavad Eesti Vabariiki, eestlasi ja eesti keelt ning vaatavad igatsusega Moskva poole. Või on nad pärast 2007. aasta mässupäevi tõesti ümber sündinud? Enne kui kõnelda ühtekuuluvustunde ja ühise vabadusaate samba ideeks vormimisest, tuleb oodata, kuni Kremli-meelne kogukond neid tundeid ja aateid omaks võtab (kui üldse võtab).
Ikka ja jälle korrutab Andres Kollist juttu teistele oma tahte pealesurumisest. Ta kurdab: „Lääne kultuuri juurde kuulub usuvabadus, mitte usukohustus või ususümbolite pealesurumine vabadele kodanikele. Ometi oleme Eestis olukorras, kus riigivõim on meie pealinna põhiväljakule püstitanud üle kõige kõrguva dominandi – risti kui vabadus sümboli.”
Olgem ikka ausad – ristist kui ususümbolist pole siin keegi teinud Vabadussõja võidusamba puhul vabaduse sümbolit, vaid tegu on ikka Vabadusristiga, millest on saanud Eesti rahvuslik sümbol. Mis on siin asja usuvabadusel ja usul ning kus on siin usukohustus või ususümbol? Keegi ei suru siin kellelegi midagi peale: kellele ei meeldi, on tal vabadus minna Vabadussõja võidusambast pead kõrvale pöörates rahumeeli mööda. Ja kas saabki keegi Eesti rahvale peale suruda tema enda rahvuslikku sümbolit, mida tavatseb pühaks pidada nii eestimeelne ateist kui ka usklik?
Mõistagi kuulub kindlasti lääne kultuuri juurde oma lähimineviku kui ka oma maa vabaduse eest langenud meeste ja naiste, samuti rahvuslikeks sümboliteks saanud märgiste austamine. Ja edasi: Eesti riik oleks justkui Saksa ristid ja Vene-vastane viha! Jääb mõistmatuks, kuidas Vabadusrist, milles Andres Kollist näeb Saksa risti, väljendab Vene-vastast viha? Kas siis selleks, et siinsetele sovettidele meeldida, tulnukski püsti panna Vabadussõja võidusamba asemel rahvast ühendava sümbolina nn vabadussammas, kuigi seda oleks siis tulnud siinsete sovettide pärast selle maa põlisperemeestele sõna otseses mõttes peale suruda.
Küllap mõistetakse nn vabadussambast kõneldes hästi, et sel puhul on jutt hoopiski teisest sambast, millel ei ole midagi ühist Vabadussõja võidusambaga ja sellel tipneva Eesti rahvusliku sümboliga. Siin tuleb küll Andres Kollistiga nõustuda: niisugusele sambale ei sobiks tõesti Vabadusrist, ja kes oleks tikkunudki seda sellisele sambale sobitama! Jääb arusaamatuks, mil moel nn vabadussammas teeniks taotlust hoida ja kasvatada neid sidemeid, mis eestlust ja meie riiklust kannavad. Samas: kui Eesti Vabariigi Riigikogu otsustas Vabadussõda märgistava samba kasuks, siis on nüüd küll mõttetu heietada tagantjärele juttu mingisuguse vabadussamba ideest.
Tuleb tõdeda, et ristisõda käib Eesti rahvusliku sümboliga ja selle kaudu Vabadusristi kandva Vabadussõja võidusamba, Andres Kollisti sõnul selle semiootiliselt vastuvõtmatu tehniline rajatise vastu.

Asja tuum ongi selles, et võideldakse Vabadusristi vastu seepärast, et Vabadusristi näol on tegu Eesti rahvusliku sümboliga. Vabadusrist on Vabadussõja vaimsuse ja rahvustunde kandja, märgistab eestlase vabadusearmastust ja riiklikku iseseisvust, sümboliseerib Vabadussõjas saavutatud võite ja Eesti sõjameeste sõdurivaprust, eestlase rahvuslikku vaimu ja uhkust, rõhutab Eesti ja eestlase rahvuslikku väärikust.
Väärib tunnustust valitsuse otsustuskindlus Eesti Vabariigi Riigikogu otsust täites püstitada mingisuguse sisutühja ideega vabadussamba asemel just Vabadussõja võidusammas koos Eesti rahvusliku sümboliga. See võidusammas meenutab ka eestlaste võite Eesti vabaduse eest peetud sõjas, eestlase isamaa-armastust ja Eesti sõjamehe vaprust, märgistades võitu nii Eestit rünnanud punase Venemaa kui ka Saksa e Teutooni ordumeeste järeltulijate üle. Nii pidas Eesti rahvavägi Vabadussõjas 1919. aasta suvel Lätimaa pinnal Riia ja Võnnu (praegu Cçsis) all raskeid lahinguid ka Teutooni ordumeeste järeltulijatega – Balti Landeswehri ja Rauddiviisiga. Ja paljud Eesti sõjamehed said nende lahingutes osutatud vapruse eest Vabadusristi, mille vastu praegu käib ristisõda.
Seega on Vabadussõja võidusamba nimetus igati põhjendatud ja selle samba jaoks ei ole sobilikumat sümbolit kui Eesti Vabaduse Rist küll kusagilt võtta.
Kõike seda üleolevalt kõrvale heites väidab Andres Kollist: „Vabadusrist ei saa pretendeerida Eesti Vabaduse ja Vabadussõja kõige üldistatuma ja üldrahvaliku sümboli staatusele.” Siinjuures tuleks kõigepealt pärida, millist rahvast üldrahvalikust sümbolist kõneldes on jutt: kas peetakse siin silmas kõiki eestimaalasi, sealhulgas ka neid, kes unistavad oma rodina’st ja vaatavad igatsusega Moskva poole? Tuleb ükskord mõista, et Vabadusristile ei olegi vajagi taotleda üldrahvaliku sümboli staatust, sest see Eesti rahvusliku sümboli staatus on tal Eesti rahva hulgas juba ammust ajast ja on püsinud tänini.

Pronksiööd meenutades

Ristisõjas Vabadusristi vastu põikavad nn vabadussamba kaitsjad oma taotlusi ja eesmärke silmas pidades ka nõukogude okupatsiooni ja terrorirežiimi sümboli – pronkssõduri juurde ning valutavad ikka veel südant selle teisaldamise pärast. Kohatu on Vabadusristist kõneldes meenutada Aljoša teisaldamist, mille hinnaks pidi olema Andres Kollisti sõnul Eesti riikluse nõrgestamine (ilmselt on mõnel raske mõista, kas see, et Eesti Vabariik toimis riigina ja laiad rahvahulgad toetasid selles oma valitsust, ikka andis tunnistust riikluse nõrgestamisest – H.L.).
Andres Kollist jätkab: „Pronksööd sidusid eestlased ja venelased eri kimpudesse, aga ajasid ka eestlasi eri tiibadesse.” Siin ei maksaks küll kõnelda eestlastest ja venelastest üldiselt: jutt olgu ikka eri kimpudesse ja tiibadesse jäänud Kremli-meelsetest sovettidest ja nendest Eesti verd isikutest, kes mässajaid pronksööl võitluses Eesti Vabariigi vastu toetasid. Mõistagi jätkem siin kõrvale jutu kõigist venelastest: eestimeelsed venelased ja teiste rahvuste esindajad on eestlaste arusaamad omaks võtnud või suhtuvad nendesse mõistvalt ja lugupidavalt. Ja edasi – vabas ühiskonnas nii ei saa ja vaba ühiskonna liidriteks ei kõlba inimesed, kes sedaviisi käituvad. Sel moel ühineb ka Andres Kollist ootuspäraselt sovettide ja neid kajana toetanud mõne Moskva-meelse Eesti oma tegelase pronksiöö sõjakisaga: Eesti peaminister peab tagasi astuma! Eesti Valitsus tuleb välja vahetada!
Samas põikab autor Vabadusristi vastu peetavas ristisõjas ka õiguse valda, mõistmata, et need asjad on vähe keerukamad, kui esmapilgul ja pealiskaudses käsitluses paistavad. Andres Kollist kirjutab: „Meil on ennegi olnud vaidlusi, kus on semiootikutelt tellitud ekspertiis. Ilmselt on sellise arvamuse tellimine siingi tarvilik.” Komöödia kohukesega vääris asjatundjate kaasamist. Igavikutaotlusega rahvusliku vabaduse sümboli tähenduse igakülgne mõistmine nagu polekski oluline? Kui kõnelda kohukesest, siis selle puhul oli nn semiootilise ekspertiisi korraldamine mõttetu, kuna menetleja oleks pidanud ise oma argiteadmiste pinnalt ekspertiisi olemusest lähtudes selle õigusliku küsimuse semiootikute abita lahendama. Vabadusristi puhul jääb taolise ekspertiisi korraldamise ettepanek vaid uitmõtteks ekspertiisi valda. On arusaamatu, milline peaks olema siin ekspertiisi ülesanne (kas selle sõnastus oleks siis näiteks: milline on igavikutaotlusega rahvusliku vabaduse sümboli tähendus? või: kas Vabadusrist on Eesti rahvuslik sümbol?), mida sel puhul uuritakse ja milline on ekspertliku uuringu sisu, kes tuleksid siin arvesse nn ekspertidena, kes seletaks ära igavikutaotlusega sümboli tähenduse. Ekspertiisiteooria seisukohtadest lähtudes peaks ju ekspertiisiülesanne olema lahendatav teaduslike eriteadmiste pinnalt tehtud uuringutes. Vabadusristi puhul taotletud ekspertiisil pole küll mingit seost rangelt teaduslikele eriteadmistele rajaneva ning poliitikavälise ja objektiivse ekspertiisi olemusega, mis välistab nn eksperdi tõekspidamistest ja arusaamast lähtuva sümbolite sisu ja tähenduse vaagimise.
Edasi kirjutab Andres Kollist, et Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on igaühel õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse ja nõuda mis tahes toimingu põhiseadusvastaseks tunnistamist. Ka peab Eestis igaüks oma õiguste ja vabaduste kasutamisel ning kohustuste täitmisel arvestama teiste inimeste vabadusi ja õigusi (näib, et siin peetakse teistest kõneldes silmas ainuüksi nende õigusi ja vabadusi, kes sõdivad Vabadusristi vastu – H. L.). Kuna Eestis riigikirikut ei ole, peab igaüks arvestama rajatiste püstitamisel ka nende inimeste õigusi ja vabadusi, kelle tundeid ta usulist sümboolikat kandvate tsiviilrajatiste püstitamisel riivab.
Kas siia on siis peidetud mõte pöörduda Vabadussõja võidusamba asjus kohtusse ja taotleda kohtu kaudu selle tsiviilrajatise põhiseaduse vastaseks tunnistamist, ja eks siis ka lammutamist. Ja seda kõike Vabadusristi kui sümboli pärast, mis pidi autori enda sõnul olema oma kujunduselt ilus, ja millel on aumärgina meie ajaloos väärikas ja ainulaadne koht.
Tuleks teada, et plaanitav kohtumenetlus ei käi nii lapsemeelselt lihtsalt ja jutt kohtu teel oma arvatavate õiguste ja vabaduste kaitsmisest ristisõjas Vabadusristi vastu annab tunnistust võhiklikkusest õiguse vallas, samuti Eesti Vabariigi põhiseaduse sätete sisu, mõtte ja eesmärkide mittemõistmisest. Piisab siinjuures vast konstitutsiooniõiguses esitatud tõdemusest: Võttes arvesse rahvusvahelises õiguses tunnustatud põhimõtteid, ei ole ka Eesti Vabariigi põhiseaduses sätestatud põhiõigused ja -vabadused piiramatud... Igaüks peab oma õiguste ja vabaduste kasutamisel ning kohustuste täitmisel austama ja arvestama teiste inimeste õigusi ja vabadusi (mitte ainult oma õigusi ja vabadusi – H. L.) ning järgima seadust. (K. Merusk, R. Narits. Eesti konstitutsiooniõigusest. – Tln, 1998, lk 78, 190) Nii et enne kui midagi kirja panna, veel enam kohtu uksi kulutada, on vaja endale selgeks teha: Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi tuleb arvestada ikka ka teiste, nende eestlaste õiguste ja vabadustega, kes Vabadusristi pühaks ja Eesti rahvuslikuks sümboliks peavad ja kes ei näe Eesti Vabariigi Valitsuse ettevõtmisel püstitatud Vabadussõja võidusambal tipnevas Vabadusristis mingisugust usulist sümboolikat.

Ristisõtta Vabadusristi vastu

Ja veel: kas Andres Kollist tahab öelda, et tema arusaamist mööda ei tohigi Eestis püstitada ühtki jumalakoda, sest see kannaks tsiviilrajatisena ju kõige ehedamal kujul usulist sümboolikat, mis võib riivata mõne tundeid ja milles võib mõni näha oma õiguste ja vabaduste rikkumist. Ja mida teha olemasolevate ristiusu sümbolit kandvate kirikutega, mis riivavad võitleva ateisti tundeid? Kui Vabadusrist nii valusalt mõnel konnasilma pigistab, miks siis mitte kutsuda taas üles lammutama üle Eestimaa püstitatud Vabadussõja ja vabadusvõitlejate mälestusmärke ja nõuda kohtu teel nende lammutamist?
Korrutades juttu Vabadussõja vabadussamba ehitamisel Vabadusristi ja seda kandva samba pealesurumisest, Andres Kollist kirjutab: „Kuidas ja millise Vabadussõja samba me saime. Vägisi ja ühiskonna enam haritud osa kuulamata ja võimulolijate jõuga pealepressitud, kunstiliselt nõrk, semiootiliselt vastuvõtmatu tehniline rajatis (autori rõhutus – H.L.).”
Nüüd küll tuleks pärida ühiskonna enam haritud osast kõnelejalt: kus on see mõõdupuu, mille järgi ta eristab Eesti rahva enam haritud ja teiselt poolt vähem haritud osa, ja küllap siis need, kes mõtlevad teisiti ja peavad Vabadusristi Eesti rahvuslikuks sümboliks (sealhulgas ka Eesti Vabariigi valitsuse liikmed), kuuluvad rahva vähem haritud ossa. (Mõistagi loeb Andres Kollist ennast rahva enam haritud osa hulka kuuluvaks – H. L.)
Ja edasi: „Eesti ajalugu arvestades pole erilist põhjust upitada risti, mille all meid mõõgaga painutada püüti... Kuidas on see võimalik, meie esivanemate ja nende vabaduspüüdele mõeldes...” Nii et toetudes Eesti rahva muistsele vabadusvõitlusele, meenutatakse võitleva ateisti kombel ristikoerte vanu patte ja kutsutakse üles ristisõtta Vabadusristi vastu. Siit meenub, kuidas 1941. aasta Suvesõja alguses EK(b)P Keskkomitee ja ENSV Rahvakomissaride Nõukogu Üleskutses Eesti NSV töötajatele tuletati samuti meelde Saksa rüütlikoerte kallaletungi 13. sajandil, kehutamaks eesti mehi venelaste Suurde isamaasõtta.
Kas ei tulnuks siin kõige halva kõrval meenutataks Saksa ordu rolli ka selles, miks eestlased ei ole jaganud oma venestatud suguvendade maride, karjalaste, udmurtide, vepslaste jt kurba saatust ja on jäänud läbi ränga pärisorjuse püsima rahvusena. Nii on põhjendatult väidetud: „Venestamise ärahoidmise põhjuseks oli aga ikka seesama ordu, needsamad piiskopid, keda on kombeks kiruda.” (O. Remsu. Kahest halvast valime vähem halva. – Õhtuleht, 26. juuli 2010).
Andres Kollist väidab: „Inimesele, kes on veendunud, et ta elab ilmalikus, teaduslikku maailmapilti, kodanike tegevusi ja usuvabadusi, läänelikke kultuuritavasid austavas riigis, kus ei ole riigikirikut, mõjub piina valmistavalt ja väärikust alandavalt, kui selle riigi vabaduse sümbol (eks ikka Vabadusrist – H.L.) taandatakse valgustusajastu eelse, keskaegse ristirüütlite ordu sümbolite tasemele.”
Siit saavad eestimeelsed eestlased teada, et nad tegelikult oma rumaluses kannavad südames keskaegselt ristirüütlite ordult ülevõetud usulist sümbolit. Ja nii püütakse kümnetele tuhandetele eestlasele selgeks teha, et Eesti vabadusvõitluses langenud või mõrvatud isade, poegade ja vendade haudadele rajatud mälestusmärkidel – mälestusammastel, hauakividel või hauatähistel on põlatud ja vihatud Saksa ordu sümbol (Vabadusrist), mis mõjub Eestis, kus ei ole riigikirikut, mõnele Andres Kollisti sõnul piina valmistavalt ja väärikust alandavalt. Võidakse väita, et siin peetakse silmas vaid Vabadussõja võidusammast. Aga kuidas siis niimoodi: juhul, kui tegu on Vabadussõja võidusambaga, mõjub Vabadusrist ühteviis, teistel juhul aga, kui jutt on samast sümbolist Vabadussõja teistel mälestusmärkidel, hoopiski teisiti.
Võib veel pärida, kas Vabadusristi taandamine Eesti rahvale võõra, talle pealesurutud keskaja ristirüütlite ordu sümboli tasemele tähendab kaude ka nõukogude okupatsioonide ajal Vabadussõja mälestusmärkide lõhkumise õigustamist – need kandsid ju Saksa ordu ususümbolit, mida tuli vihata ja põlata ning küllap ka siis sellistena valmistasid mõnele piina ja alandasid väärikust.
Vaevalt küll heietab autor selliseid mõttetuid mõtteid, kuid rahva rumalam osa võib sellest jutust just niimoodi aru saada. Eeltoodu kinnitab veel kord, et enne kui Vabadusristi vastu sõtta minna, tuleb oma mõtted läbi mõtelda ja püüda mõista ka oma jutust hargnevaid seoseid. Tuleb ükskord mõista, et võitlevate ateistide võitlused risti kui ususümboli ja selle kaudu ka Vabadusristi vastu peaks olema koos nõukogude okupatsiooniga lõppenud – jätkem igaühele oma õigus uskuda jumalat või olla ateist. Aga rist kui ususümbol ei tohiks küll Eesti Vabariigis kedagi segada elamast, talle piina valmistada või tema väärikust alandada. Ärgem unustagem, et põhiseaduses sätestatud usuvabadus tähendab ka usklike ja nende arusaamade austamist. Sõda ristiga on ajast ja arust ega kuulu demokraatlikus riigis valitsevasse mõttemaailma. Lõpuks on vaja aru saada, et ristisõda Vabadusristi vastu, millel ei maksa otsida seost risti kui ususümboliga, on mõttetu mõttemäng. Kuna Vabadusrist on ja jääb Eesti rahvuslikuks sümboliks, tähendab niisugune ristisõda tahes-tahtmata võitlus rahvuslikult mõtlevate eestlaste vastu, riivab ja haavab teravalt tema rahvustunnet. Aga Andres Kollist ise ju väidab, et rahvustunne on võrreldav teise suure tunde, armastusega. Siit järeldub, et rahvustunde haavamine on võrdne armastuse reetmisega. Tõdegem siis, et maailmas, eks siis ka Eestis on asju, mis on pühad ning mille asjatundmatu ja pahatahtlik riivamine on kurjast. Nende hulgas on selleks ka Eesti Vabadusrist.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv