Kultuur ja Elu 3/2010


Kultuur ja Elu 2/2010

 

 

 

 


Leedu ja Valgevene Teises maailmasõjas

tekst: Jüri Kotšinev


Näited mundritest: vasakul leedu omakaitse võitleja, keskel ehituspataljoni ohvitser, paremal politseipataljoni võitleja.

1939.–1940. aasta sündmused, mis tõid iseseisvatesse Balti riikidesse asiaatlikud idabolševike hordid, ei jätnud puudutamata ka Stalini poolt äsja okupeeritud Leedut ning kui Wehrmachti väed 1941. aasta juunis Leedusse jõudsid, võttis rahvas Saksa sõdureid vastu kui vabastajaid.

Leedu omakaitseüksused ja politseipataljonid

Punavõimud olid jõudnud hävitatud Leedu Vabariigi armee baasil luua 29. Laskurkorpuse, mis sakslaste saabudes kohe lagunema hakkas. Leedukad deserteerisid sellest massiliselt ning moodustasid hulgaliselt punavõimu vastu suunatud relvastatud võitlusgruppe. Katusorganisatsiooniks oli „Leedu aktivistide rinne“ Leedu armee koloneli Kazys Škirpa juhtimisel. Nimetatud võitlussalkade aktiivsus ja julgus oli nii suur, et punavägedest maha jäetud Kaunas ja Vilnius võeti täielikult enda kontrolli alla veel enne Saksamaa vägede saabumist.
Pärast Leedu täielikku hõivamist Saksa vägede poolt moodustati seal nimetatud iseseisvatest võitlusgruppidest 23. omakaitse laskurpataljoni ja üks ratsapataljon. Igas omakaitsepataljonis oli 500 kuni 600 meest. Pataljonide juurde kuulusid sakslastest sidesalgad koosseisus üks sidevägede ohvitser ja viis kuni kuus vanem-allohvitseri. Relvastus oli omakaitsel toodetud peamiselt Saksa relvatööstuse poolt, kuid kasutusel oli ka punavägedelt saadud vintpüsse.
1941. aasta novembris reorganiseeriti Leedu omakaitse abipolitsei üksusteks. Aastatel 1942–1944 kuulus Leedu Schutzmannschaft der Ordnungspolitzei (lühendatult Schuma) 22. pataljoni isikkoosseisu 8000 meest. Pataljonid kandsid numbreid 1–15 ning 251–257. 1944. aasta märtsis alustati veel 13. pataljoni moodustamist. Need pidid saama numbrid 263–265 ning 301–310. Pataljonide formeerimine jäi lõpuni viimata. Pataljonide ülesanded olid sõjamoonaladude ja kommunikatsioonide valve ning võitlus punapartisanidega. Enamus pataljone sõdis partisanidega väljaspool Leedu piire – Leningradi oblastis, kus võitlesid 5. ja 13. pataljon; Valgevenes, kus sõdisid 3., 12., 15., 254. ning 255. pataljon; Ukrainas, kus võitlesid 4., 7., 8. ning 11. pataljoni mehed, ning Poolas, kuhu sõjatee oli viinud 2. pataljoni võitlejad. Nominaalselt juhtis Leedu Schuma pataljone Leedu Vabariigi armee kolonel Antanas Spokevièius. Tema roll taandus siiski põhiliselt suhtlemise vahendamisele Saksa kaitsestruktuuridega hõivatud Leedu territooriumil. Kaotusi Leedu Schuma ridades korvati meestega teistest politseipataljonidest, nii-öelda sisereservi arvelt. Selle skeemi kohaselt moodustati näiteks 1944. aasta juulis neljast pataljonist 1. Leedu Politseirügement. Rügement oli mõeldud partisanidega võitlemiseks, kuid punavägede pealetungi edenedes läänesuunal paisati rügement hoopis rindele punaarmee vastu. Sama aasta oktoobris tehti sakslaste poolt katse moodustada Danzigis kaheksa politseipataljoni baasil 2. ja 3. Leedu vabatahtlike rügemendid. Need pataljonid, kellest nimetatud rügemente formeerida taheti, kandsid numbreid 2., 3., 9., 15., 253., 254., 255. ning 256.
Enamus Leedu politseipataljonidest saadeti 1944. aasta lõpus sakslaste poolt laiali ning nende isikkoosseis liideti Luftwaffe õhutõrjeteenistusega. Osa pataljoni võitlejatest (kogenumad ja vapramad) viidi üle Wehrmachti maavägede koosseisu ning sinna sattunud leedukatest sõdurid osalesid Berliini kaitsmisel 1945. aasta kevadel. Kolm pataljoni – 5., 13. ja 256. jäid Kuramaal piiramisrõngasse ning kapituleerusid 1945. aasta mais.

Leedu relva-SS Leegion

3. jaanuaril 1943 alustasid Suur-Saksamaa võimud Leedu vabatahtlikest Leedu relva- SS Leegioni formeerimist. Formeerimist juhtis Leedu SS ja Politseiülem SS- Brigadeführer Wysocki. Peagi järgnes ka mobilisatsioon Wehrmachti, millega paralleelselt jätkus värbamine Leedu relva-SS Leegioni. Vastutus Leegioni ridadesse värbamise eest lasus Leedu omavalitsusel. Leedu omavalitsus kuulutas välja üleskutse, milles teatati, et Leedu Leegion saab omaette väeosaks, mida juhivad eranditult leedukatest ohvitserid. Sisuliselt tähendas see, et Leedu Leegioni näol on tegemist Leedu iseseisva armeega ning suhted sakslastega saavad olema liitlassuhted, mitte alluvussuhted. See ei olnud vastuvõetav Suur-Saksamaa valitsusele ega väejuhatusele ning Leedu relva-SS üksused jäidki moodustamata. Need leedukad, kes tahtsid kõigele vaatamata relva-SS üksustes teenida, suunati 15. Läti relva-SS diviisi ning mõnedesse teistesse relva-SS üksustesse.
1944. aasta veebruaris muutis Saksamaa kõrgeim juhatus aga meelt ning otsustas punaarmee pealetungi ohjamiseks lubada leedukatel moodustada oma territoriaalkorpus. Korpus pidi olema kasutatud Leedu piiride kaitseks punavägede vastu. Komandöride koosseis pidi koosnema vaid leedukatest. Vabatahtlikke kogunes kohe 19 000 meest. Sakslased otsustasid jätta Leedu Territoriaalkorpusesse 5000 meest ning ülejäänud 14 000 suunata Wehrmachti ridadesse. Leedu omavalitsus ilmutas paindumatust ning esitas Saksa võimudele konkreetse plaani, mille kohaselt pidi Leedu Territoriaalkorpus koosnema 13 pataljonist, igas 750 võitlejat, ning tagavarapataljonist 1500 mehega. Sakslased lubasid varustada Leedu Territoriaalkorpust mundrite ning relvadega. 6. mail 1944 kuulutati Leedus üldmobilisatsioon, kuid kogu ettevõtmine allutati Saksa sõjaadministratsiooni kontrolli alla. See tekitas leedukate seas pahameelt ning isegi saksavastaseid mässukatseid, mille tulemusel olid sakslased sunnitud hukkama 83 kõige aktiivsemat allumatut tegelast ning saatma 110 leedukat koonduslaagritesse. Kogu korpuse formeerimine takerdus ning mobiliseeritud mehed suunati Luftwaffe õhutõrjejõududesse. Kirjeldatu on kurb näide sellest, kuidas ei suudetud ühise vaenlase vastu üksmeelselt tegutseda.

Leedu vabatahtlikud Wehrmachtis

Esimene sundmobilisatsioon Wehrmachti teenistusse astumiseks kuulutati Leedus välja 1. märtsil 1943. aastal. Aprillis moodustati mobiliseeritutest esimesed ehitusroodud, mis ühendati hiljem Leedu ehitusrühmadesse – Litauische Bau-Abteilungen. Rühma kuulus 600 meest. Selliseid rühmi sai kokku viis, komandörideks olid endise Leedu armee ohvitserid. Ametlikult peeti neid ehitusrühmasid Leedu armeesse kuuluvateks ning komandeeriti Saksa armeegrupi Nord juurde sealsete sapööripataljonide täienduseks. Ehitusrühmade töö seisnes autoteede, raudteede ning kaitseehitiste ehitamises, sinna kuuluvad mehed olid relvadeta, kuid rinde lähenedes ning partisanisõja tugevnedes jagati neile välja püssid ja käsikuulipildujad. Peale Leedu Territoriaalkorpuse laialisaatmist 1944. aasta mais formeeriti ehitusrühmad ümber Wehrmachti sapööripataljonideks ning komandörideks olid seal juba Saksa ohvitserid. Igas pataljonis oli siiski üks leedukast sideohvitser.
1944. aasta suvel tehti katse ühendada kõik leedulastest koosnevad väeüksused. Kaptenid Jatulis ja Èesna üritasid ühendada veel laialiformeerimata politsei- ja sapööripataljonid. Uus leedulaste relvaühendus sai nimeks Tevynes Apsaugos Rinktine – Isamaa Kaitsearmee. Ühendusse kuulus kaks rügementi. Mehi juhtisid leedulastest ohvitserid. Kogu armee etteotsa asus aga Saksa oberst, hilisem kindral-major Meder. 7. oktoobril 1944 kaitses Leedu Kaitsearmee koos Wehrmachti vägedega rindelõiku Papile küla juures, kus mõlemad leedukate rügemendid kandsid raskeid kaotusi. Koos sakslastega taganesid sellest verisest lahingust allesjäänud mehed punaste pealetungi eest Ida-Preisimaale. Seal moodustati leedukatest Leedu sapööripataljon, mis koosnes kaheksast roodust. Sapööripataljon osales Balti mere rannikul kaitserajatiste ehitamisel ning sattus lõpuks täies koosseisus Kuramaa kotti. Saksamaale evakueeriti vaid vähesed väga raskelt haavatud leedukad. Enamus leedulastest sapööre leidsid endas sisemist jõudu mitte anda ennast nagu lambad punaröövlitele vangi, vaid taandusid metsadesse, et seal jätkata võitlus punase katkuga.
Luftwaffe õhutõrje abiteenistusse kutsuti Leedus 1944. aasta märtsis ning oktoobris 1012 noort. Enamus neist suunati Luftwaffe sideteenistusse ning õhutõrjevägede motoriseeritud divisjonidesse. Nende edasine saatus oli sarnane Eesti lennuväe abiteenistusse kutsutud noorte omaga. Kellel oli õnne, jõudis põgeneda Läände, kes tahtis punastega edasi võidelda, liitus metsavendadega.


Saksa motopatrull partisanide ohu eest hoiatava sildi „Partisanen gefahr“ juures, Valgevene territooriumil.
Wikimedia Commons / Bundesarchiv Bild

Valgevenelased Suur-Saksamaa teenistuses

Saksamaa vägede poolt hõivatud Valgevene territooriumil allusid kohalikud politseijõud Saksa kaitsepolitseile (Schutzpolizei). 1941. aasta detsembris moodustati ümberõppekursused valgevenelastest politseinikele ning Poola politseile ja endistele Poola armee ohvitseridele ja sõduritele. 1942. aasta maikuus alustas tööd politseikursus, mis sisuliselt oli valgevenelastest allohvitseride kool. Kool allus Valgevene SS- ja politseiülema Curt von Gottbergi (kellest 1943. aastal sai Valgevene kindralkomissar) käskkirjaga Valgevene politsei Hauptbetrauber – (ülevaataja) Kuschelile. Kogu Valgevene kindralkomissariaadi haldusalas tegutses kokku 20 000 politseinikku. Igas Valgevene asustatud punktis ja külas tegutses omakaitse, mis oli moodustatud punapartisanide röövretkede tõrjumiseks. Moodustati isegi omakaitse ratsaeskadron Ragulja juhtimisel. Bolševikud ei jõudnud enne 1941. aastat Valgevene kesk- ja lääneosas läbi viia mobilisatsiooni ning sakslased lubasid etnilistel valgevenelastel, kes olid punaarmee ridades sõjavangi sattunud, minna koju ning astuda seal politsei- või omakaitseüksustesse. Samas tegutsesid ka riigi idaosas – Smolenski ja Brjanski oblastites Valgevene rahvuslaste juhatuse all sõjalised rühmitused. Armeegrupi Mitte tagalas tegutsesid valgevenelastest relvaühendused, mis kandsid nime Ordnungsdienst – korrakaitseteenistus, lühendatult OD. Neid juhtis valgevenelasest emigrant kindral Michal Vituška. Salkades teenis 100 kuni 150 meest, komandörideks olid Saksa sõjavangist vabastatud valgevenelastest ohvitserid. OD-i salkades oli kokku 3 000 meest.
1942. aasta suvel alustati Minskis Valgevene Schuma pataljonide formeerimist. Pataljonid koosnesid neljast roodust ning neis teenis 500 meest. Igas pataljonis oli 8 Saksa ohvitseri ja 58 allohvitseri. Järgmine suurem politseipataljonide moodustamine toimus 1943. aasta oktoobris Baranovitši, Smolenski ja Slutski ringkondades. Seal moodustati 48. ja 60. politseipataljon ning 36. politsei jäägrirügement. Mobilisatsioon andis hiilgava tulemuse, kõiki soovijaid ei suudetud nimetatud ringkonna politseipataljonidesse mahutada ja nad suunati teistesse Valgevene piirkondadesse. Kolmas laine politseipataljonide moodustamisel toimus Valgevenes 1944. aasta märtsis. Formeeriti 11 Valgevene Schuma pataljoni, mis kandsid numbreid 45, 46, 47, 48, 49, 60, 64, 65, 66, 67 ja 69. Mehi teenis seal 3000.
1944. aasta suvel taganesid 60., 64. ja 65. politseipataljoni mehed ja valgevenelaste omakaitseüksused koos Wehrmachti vägedega läände. Nendest pataljonidest moodustati relva-SS 30. grenaderidiviis obersturmbannführer Hans Sieglingi juhtimisel. Diviisis oli kolm rügementi – 75., 76. ja 77. ning üks kahurväe (nr 56) ja üks ratsaväe kasakadiviis (nr 68). 1944. aasta septembris suunati see väekoondis Läänerindele võitluseks prantslastest partisanide ja anglo-ameerika liitlasvägede vastu. Anglo-ameerika liitlastega võitlemine viis paljud valgevenelased Lõuna-Prantsusmaal maamulda. Allesjäänud võitlejad üritasid ühineda Poola kindrali Andersi armeega. 1944. aasta detsembris saadeti 30. relva-SS diviis laiali ning selle riismed ühinesid Vene Vabastusarmee esimese diviisiga.

Valgevene omakaitse

Valgevene kindralkomissar Wilhelm Kube avalikustas 29. juunil 1942. aastal oma plaani moodustada Valgevene territooriumil Omakaitsekorpus, kuhu pidi selle plaani kohaselt kuulma kolm diviisi. Korpuse staap pidi asuma Minskis, diviiside staabid aga Minskis, Baranovitšis ja Vileikis. Korpuse loomise kava kinnitati SS-i ja politseivalitsuse poolt 15. juulil 1942, kuid see kinnitatud plaan oli nägi ette erinevalt Kube algsest projektist laialdase partisanivastase võitluse võrgustiku loomise kogu Valgevene territooriumil. Igas Valgevene piirkonnas moodustati omakaitseformeering, kus oli kas roodu või pataljoni jagu mehi ning need salgad allusid Saksa politseijõududele. Kokku liitus Valgevene omakaitseüksustega 15 000 meest, kellest moodustati 20 pataljoni.
Kahjuks ei olnud Valgevene omakaitsel ühtset univormi ning ka relvadega pidid omakaitsemehed ennast ise varustama. Küllaltki absurdne olukord, mis näitas ilmselt tolleaegse Suur-Saksamaa liigset enesekindlust ning veendumust, et sõda punase kõntsaga lõpeb peagi ilma „väiksemate abivalmis vabastatud vähemusrahvuste“ olulise abita. Koostöös Saksa SD-ga moodustati üks SD koosseisus olev Valgevene politseipataljon, mis formeeriti 1943. aasta jaanuaris. Pataljon kandis numbrit 13. Enamus pataljoni ohvitseridest olid valgevenelased. Selle väeosa võitlejad olid tõesti hästi varustatud ja relvastatud. 13. SD-politseipataljon paistis silma suurte kogemustega partisanivastases võitluses. Valgevene omakaitse baasil moodustati ka Valgevene raudteede valveteenistus, kuhu kuulus ligi 1000 meest.
1943. aasta aprillis toimus Valgevenes omavalitsuse kongress, kus kohalike võimude esindajad avalikustasid Saksa võimude ees nõudmise Valgevene riiklikust iseseisvusest. Sellise avalduse resultaadid ei lasknud ennast kaua oodata ning Valgevene Omakaitse saadeti kohe pärast kongressi laiali. Omakaitse isikkoosseis viidi üle Saksa politseijõudude alluvusse. Selline valgevenelaste omavalitsustegelaste hulljulge samm, nagu oli seda riikliku iseseisvuse taastamise nõudmine sõjatingimustes, sai võimalikuks tänu sellele, et 1943. aasta detsembris lubas Saksa administratsioon kokku kutsuda Valgevene Keskraada, mida hakkas juhtima Valgevene rahvusliikumise üks aktiviste Ostrovski. Iseseisvat riiki valgevenelased ei saanud, kuid Keskraadat ei saadetud ka laiali.
Sõjategevuse üldine kulg näitas, et Saksa pool vajab viimaseks otsustavaks heitluseks siiski kõiki liitlasi ning Valgevene Keskraada juurde moodustati Valgevene Maakaitse Peavalitsus. Määrus selle Peavalitsuse asutamise kohta allkirjastati 6. märtsil 1944. aastal – ligi aasta peale Valgevene Omakaitse laialisaatmisest. 7. märtsil algas ohvitseride ning nooremkomandöride mobilisatsioon maakaitsesse. Sinna võeti kuni 57-aastasi mehi. 10. märtsil algas reakoosseisu mobilisatsioon. Sinna kutsuti mehi, kes olid sündinud kuni 1924. aastani. Mobilisatsioonipunktidesse tuli kokku 40 000 meest. Umbes pooled mehed olid seotud Valgevene territooriumil töötavate sõjandust teenindavate ettevõtetega ning nad saadeti tänu sellel tagasi. Märtsi lõpus moodustati 21 000 mobiliseeritud mehest 34 laskurpataljoni ning 6 sapööripataljoni. Pataljonide isikkoosseis kõikus 600–800 mehe vahel. 1., 2., 6., 7., 9. sapööripataljonid olid allutatud otse Wehrmachtile ning nad dislotseerusid Minskis, Slutskis, Borissovis ja Baranovitšis. Kogu see vägi sõdis üliaktiivselt punapartisanidega Valgevene territooriumil, kuni nõukogude pool alustas oma hiigeloperatsiooni „Bagration“ 23. juunil 1944. Valgevene Maakaitsevägede pataljonid jäid selle operatsiooni käigus punaste regulaarvägede surve alla ning kandsid suuri kaotusi elavjõus. Algas taganemine lääne suunas. 1944. aasta augustis saavutas Valgevene Ülemraada kokkuleppe Saksamaa SD teenistusega. mille alusel sai Valgevene omavalitsus Abwehri Ida-Preisi diversandikoolituskeskuse enda käsutusse. Keskus asus kohas nimega Dallvitz. 1945. aasta aprillis pidi selle koolituskeskuse baasil moodustatama 800 mehest koosnev SS eripataljon Sturmbannführeri Otto Scorceni juhtimisel. SS-ga saavutati kokkulepe ka uue 30. Valgevene relva-SS diviisi moodustamise kohta, mis pidi hakkama kandma nime SS-brigaad Beloruss. kuid sellest plaanist realiseerus vaid kolme pataljoni formeerimine Baieris.
30. aprillil 1945 andsid need kolm pataljoni ennast ameeriklastele vangi. Punavägede poolt „vabastatud“ Valgevene rahvast ootas aga sama saatus, mis kõiki N. Liitu vägivaldselt inkorporeeritud rahvaid: stalinlikud laagrid, nälg ja viletsus. 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv