Kultuur ja Elu 2/2010


Kultuur ja Elu 1/2010

 

 

 

 


Katõn – Aegumatu kuritöö inimsuse vastu

tekst: Heino Arumäe, ajalooprofessor
fotod: internet


1943. aasta aprillis tegid sakslased maailmale teatavaks, et Smolenskist lääne pool on avastatud ühishaud. Poola Punase Risti palvel tegelesid laipade identifitseerimisega sakslaste kõrval ka Poola patoanatoomid.

Kohanimi Katõn – poolakatele Katyñ – on omandanud traagilise sümboli tähenduse. Eriti masendav on see Smolenski lähikonnas asuv paik Poola rahvale, kes selles piirkonnas toimunud koletu veretöö ohvrina kaotas tuhandeid oma rahva paremaid poegi.

Septembris 1939 NSV Liidu relvajõudude kätte vangi langenud Poola ohvitseride massiline hukkamine Katõnis on korduvalt äratanud suurt rahvusvahelist huvi. Ja nüüd, aprillis aastal 2010, juhtus Katõni lähedal taas maailma vapustanud katastroof. 10. aprilli hommikul kiirustas esinduslik Poola delegatsioon samal päeval Katõnis toimuvale mälestusüritusele, kuid tihedas udus Smolenski lennuväljale maanduda üritanud lennuk purunes u 500 m enne maandumisraja algust. Hukkunute seas oli president Lech Kaczynski abikaasaga, hulk Poola juhtivaid riigimehi, kõrgemaid sõjaväelasi ja muude valdkondade silmapaistvaid esindajaid.
Seoses 70 aasta möödumisegat Katõni veretööst ja äsjase ootamatu katastroofiga on taas põhjust meenutada, kuidas tuhanded Poola ohvitserid hukati, kuidas see aegumatu kuritegu teatavaks sai ning kuidas selle ümber NSV Liidus ja hiljem Venemaalgi küünilist mängu on mängitud.

Kuidas Katõni veretöö korraldati?

Teatavasti tungisid 1939. aasta 1. septembril alanud kallaletungi käigus Saksa väed kiiresti edasi ning Poola armee oli sunnitud taganema ida suunas. Seetõttu langes 17. septembril omakorda Poolale kallale tunginud NSV Liidu relvajõudude kätte palju sõjavange. Nende arvu hinnatakse 250 tuhandest kuni 300 tuhandeni, täpset arvu polegi võimalik kindlaks teha. Nimelt oli punaarmee Ukraina ja Valgevene rinde juhtkond omal ajal teatanud, et vangi võeti üle 450 tuhande mehe. Osa idapoolsetelt aladelt pärit vange vabastati peagi. Ühes NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadis (SARK) dokumendis märgiti, et SARK-ile anti üle – kaasa arvatud need, kes hiljem Leedust ja Lätist laagritesse saadeti – kokku 130 242 sõjavangi. Neist 42 400 saadeti Ukraina ja Valgevene lääneoblastitesse ning 42 492 isikut avaldasid soovi minna Saksamaa poolt okupeeritud Poola territooriumile. Kui paljudel see õnnestus, ei ole teada.
Samas märgitakse: “Aprillis-mais 1940. a. saadeti I eriosakonna kaudu Ukraina Siseasjade Rahvakomissariaadi käsutusse 15 131 isikut”. See formuleering tähendas, et mainitud isikud lasti maha.
Otsus Poola sõjavangide hukkamiseks langetati ÜK(b)P Keskkomitee Poliitbüroo koosolekul 5. märtsil. L. Beriale saadetud väljavõte kõnesolevast Poliitbüroo protokollist väärib tsiteerimist:

144. – NSVL SARK’i küsimus

I. Teha NSVL SARK-ile ettepanek:
1) Toimikud (originaalis dela) sõjavangide laagrites asuvate 14 700 endiste Poola ohvitseride, ametnike, mõisnike, politseinike, luurajate, sandarmite, valvurite ja ametnike,
2) aga ka arreteeritud ja Ukraina ning Valgevene lääneoblastite vanglates asuvate 11 000 erinevate kontrrevolutsiooniliste spionaaži- ja diversiooniorganisatsioonide, endiste mõisnike, vabrikantide, endiste Poola ohvitseride, ametnike ja ülejooksikute kohta – vaadata läbi erikorras, kohaldades nendele kõrgeimat karistusmäära – mahalaskmine.

II. Toimikute läbivaatamine viia läbi ilma arreteeritute juuresolekuta ja süüdistust esitamata, otsus juurdluse lõpetamise kohta ja süüdistusakt esitada järgnevas korras:
a) isikute kohta, kes asuvad sõjavangide laagrites – NSVL SARK’i Sõjavangilaagrite valitsuse õiendite alusel,
b) arreteeritud isikute kohta – U/kraina/ NSV ja V/algevene/ NSV SARK’i õiendite alusel.

III Asjade läbivaatamine ja otsuse langetamine teha ülesandeks troikale koosseisus sm-d Merkulov, Kabulov ja Bastakov (NSVL SARK 1. eriosakonna ülem).
KK sekretär.

Kõnesolev poliitbüroo otsus koostati Stalini initsiatiivil.
Järgnevalt koostati sõjavangilaagrites ja vanglates kinnipeetud poolakate ja nende perekonnaliikmete nimekirju, koostati plaanid, kuidas kasutada raudteid vangide transportimiseks hukkamispaikadesse. Hoolitseti ka selle eest, et võimalikult vähe isikuid saaks ohvrite saatusest teada. Mitmel pool kinni istuvad poolakad koondati mõnda suuremase vanglasse.
Aprillis asuti nii sõjavange kui vanglates hoitavaid isikuid saatma Ukraina NSV Siseasjade Rahvakomissariaadi käsutusse.
Surmamõistetud olid enamasti poolakatest ohvitserid, kuid nende kõrval ka arvukalt tsiviilisikuid. Esindatud olid paljud elukutsed – kindralitest Poola presidendi teenrini. Igasuguse vaenuliku elemendi ja kontrrevolutsionääride pähe mõisteti surma ka kõige humaansemate kutsete esindajaid nagu arste, kooliõpetajaid jne. Tegemist oli Poola riikliku ja intellektuaalse eliidi sihiteadliku hävitamisega.
Lausa erandkorras jäeti ellu vaid need isikud, kes informatsiooniallikana pakkusid huvi luureorganitele, keda peeti sobivaks luuretööks välismaal jne. On tähelepandav, et ellu jäid ka need isikud, kelle vastu Saksa saatkond ühel või teisel põhjusel huvi oli tundnud – kokku 47 isikut. Leedu saatkonna palvel pääses surmast 19 inimest.
Katõni metsas toimusid hukkamised 1940. aasta aprillis-mais. Ohvrid toodi kohale u 1,5 km eemal asuvast raudteejaamast. Hukatutelt võeti ära kellad, vöörihmad ja muu hinnalisem, mis silma hakkas. Osal hukatavatest ohvitseridest seoti käed nööriga, aga ka okaastraadiga selja taha. Hukkamine toimus varem valmis kaevatud sügavate haudade äärel, tulistati lähedalt, enamasti Saksa Walther-tüüpi püstolitest.
Kokku leiti Katõnis kaheksa massihauda. Seitsmes neis olid laibad segamini, nagu nad hauda kukkusid, ühes aga ritta laotud. Need olid maha lastud Smolenski vanglas.
Katõnis hukatud isikute arv on erinevates dokumentides fikseeritud erinevalt: 14 587, 15 135 ja 14 552. Maha lasti 11 kindralit, 77 polkovnikut, 197 alampolkovnikut, 541 majorit, 144 kaptenit, 6061 nooremohvitseri; lisaks sõjaväevaimulikke. Koos mujal hukatud poolakatega tõusis ohvrite arv 21 857-ni. Sellise arvu esitas omal ajal julgeolekuorganite ülem A. Šelepin N. Hruštšovile, kuid see ei tarvitse olla lõplik tõde.

“Katõn” on Poola ohvitseride suhtes rakendatud veretööde sümbol

Tegelikult toimus mahalaskmisi mitmes muuski paigas, näiteks eriti massiliselt Kalinini vanglas. Hukkamiste peakorraldaja ja üks aktiivsemaid täideviijaid oli julgeoleku peatimukas V. Blohhin, kes mõni nädal varem oli oma käega surma saatnud ka sellised tuntud isikud nagu Isaak Babel, Vsevolod Meierhold ja Mihhail Koltsov.
Hukatud toodi vangla punanurka, kontrolliti isikuandmeid, pandi käed raudu, viidi hukkamisruumi ja lasti maha. Ettenägelikult kasutati relvana Saksa püstoleid. Timukatööga tegeles Kalininis kuni 30 isikut, öö jooksul hukatuid oli 200–350. Viie-kuue veoautoga toimetati laibad Mednoe küla lähedal asuva Ukraina Siseasjade Rahvakomissariaadi puhkekodu kõrvale. Haudade kaevamiseks oli Moskvast kohale toodud kaks ekskavaatorijuhti.
Harkovi vanglas seoti hukatavate käed seljataha ja tulistati kuklasse. Kuklalask tõi kindla surma ja verd tuli vähe. Ka seal maeti laibad kohalike julgeolekutöötajate puhkekodu lähedale, kuhu juba varem oli maetud hukatud tsiviilisikuid.
Muide, Katõni veretöö jälgi otsinud ajaloolased leidsid arhiividest huvipakkuvaid dokumente ka Moskva kavadest Eesti, Läti ja Leedu sõjaväelaste suhtes. Poolakatest tühjendatud laagrid pidid peagi vastu võtma uusi asukaid Balti riikidest. Nimelt valmistus NSVL alates mai lõpust-juuni algusest 1940 sõjaks Balti riikide vastu. Talvesõja kogemusi arvestades kardeti tõsist vastupanu ning kõige muus kõrval asuti ette valmistama ka sõjavangide laagreid. Moskvas 9. juuniga 1940 dateeritud spravka’s on fikseeritud, et kokku 8 laagris ollakse valmis vastu võtma 48 000 sõjavangi. Mõni päev hiljem kinnitati ühes NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi sõjavangidega tegeleva osakonna õiendis valmisolekut vastu võtta 65 500 sõjavangi Balti riikidest. Oodatava uue kontingendi vastuvõtmiseks tuli mõnest laagrist poolakaid mujale saata. Muide – ette nähti ka laager nendele, kelle suhtes kavandati rakendada “erilist isolatsiooni” ja kaks laagrit “välja selgitatud” ohvitseridele, politseinikele, sandarmitele, agentidele ja nendega võrdsetele. Pole kahtlust, milline olnuks mainitud kolme laagrisse saadetavate isikute saatus.
Tookord Nõukogude Liidus valitsenud kombe kohaselt represseeriti ka hukkamisele määratud poolakate perekondi. NSV Liidu siseasjade rahvakomissar L. Beria andis juba 7. märtsil direktiivi saata kõik Ukrainas ja Valgevenes sõjavangilaagrites ja vanglates asuvate poolakate perekonnad 10 aastaks Kasahstani. Kõnesolev direktiiv nägi üksikasjadeni ette samasuguse käitumisviisi, mida rakendati ka Eestis nii 1941. kui 1949. aastal. Väljasaatmisoperatsioon pidi olema lõpetatud 15. aprilliks.
Kõnesolev Beria direktiiv oli koostatud juba varem kõige kõrgemal tasemel langetatud otsuse realiseerimiseks. Nimelt olid ÜK(b)P Keskkomitee Poliitbüroo ja NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu langetanud deporteerimisotsuse 2. märtsil 1940. Esimesel poolaastal 1940 saadeti Ukraina ja Valgevene lääneosast Kasahstani 215 tuhat isikut, juuni lõpul ja juulis küüditati veel üle 76 tuhande inimese.

Moskva sunnitud mööndused poolakate suhtes

Seoses Saksamaa kallaletungiga 22. juunil 1941 muutus Moskva suhtumine poolakatesse. Kõigis, kes olid valmis võitlema Saksamaa vastu, nähti nüüd liitlasi. 30. juunil 1941 kirjutasid Londonis paikneva Poola pagulasvalitsuse juht kindral W. Sikorski ja NSV Liidu suursaadik I. Maiski alla koostöökokkuleppele. Selles deklareeris Nõukogude valitsus, et Poola territooriumi puudutavad Nõukogude-Saksa lepingud 1939. aastast on kaotanud oma jõu. Nähti ette kohene diplomaatiliste suhete siseseadmine ja mõlema valitsuse vastastikune abi võitluses hitlerliku Saksamaa vastu. Nõukogude valitsus nõustus Poola armee loomisega NSV Liidu territooriumil, mida juhib Poola valitsuse poolt nimetatud juhtkond, kuid operatiivses mõttes allub NSV Liidu kõrgemale väejuhatusele. Lepingule lisatud protokollis lubas NSV Liidu valitsus amnestia kõikidele NSV Liidu territooriumil kinnipeetavatele sõjavangidele ja teistele kodanikele.
14. augustil sõlmitud sõjalise koostöö kokkuleppe kohaselt asutigi Poola armee loomisele. Selle ülem kindral W. Anders oli pärit baltisaksa aadliperekonnast ja I maailmasõja päevil teeninud Vene sõjaväes. Septembris 1939 oli ta brigaadikomandör, langes haavatuna vangi ja sattus lõpuks Moskva vanglasse.
NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi andmetel oli 1. augustil 1941 laagrites ja vanglates veel 26 tuhat poolakast sõjavangi ning mitmel moel represseerituid, nende perekondi ja põgenikke oli kokku 381 tuhat.
Laagritest vabastatud näljast ja haigustest puretud mehed koondati Buzuluki, Tatištševo ja Totski piirkonda, neist loodi kaks diviisi ja tagavarapolk. Mehi ja nende perekonnaliikmeid saabus kohale üha enam ja kindral Anders taotles 3. detsembril Stalinilt võimalust suurendada Poola armeed 96 tuhande meheni. Märtsis 1942 leppisid Stalin ja Anders kokku, et armee suuruseks jääb 44 000 meest, ülejäänud saadetakse Iraani. Peagi selgus, et suur osa poolakatest oli NSV Liidu suhtes ebasõbralikult meelestatud ja Lääneriikide vahendusel saadeti lõpuks kõik, kes seda soovisid, Lähis-Itta. Kokku sõitis ära 76 tuhat Poola sõjaväelast ja enam kui 38 tuhat perekonnaliiget. Muide, koos poolakatega õnnestus lahkuda ka mõnel eestlasel.
Andersi armee paistis silma paljudes lahingutes, eriti aga legendaarses võitluses Itaalias Monte Cassino pärast. Osa Poola sõjaväelastest eelistas jääda NSV Liitu, neist loodi esialgu diviis, seejärele korpus ja lõpuks armee – Armia Narodowa. Kui korpus 1943. aastal rindele saadeti, oli selles enam kui 36 000 meest. Hiljem kodumaal sattus see armee teravasse vastuollu Poolas põranda all loodud rahvuslikult meelestatud relvajõududega – Armia Krajowa’ga.

Kuidas Katõni veretöö avalikkusele teatavaks sai?


Plakat Andrzej Wajda filmist Katyñ.

1943. aasta 13. aprilli hommikul teatas Berliini raadio maailmale, et 16 kilomeetrit Smolenskist lääne pool avastati 28 meetrit pikk ja 16 meetrit lai haud ja selles kuni 3000 Poola ohvitseri laipa. Viimased ei olnud eriti lagunenud, vaid pinnase iseärasuste tõttu mumifitseerunud. Peagi leiti teisigi haudu ning hukatute üldarvuks peeti 10 000. Laipade juurest leitud dokumentide, kirjade, päevikute, fotode jm abil õnnestus paljude hukatute nimed kindlaks teha.
Saatuse teed on imelised – Poola ohvitseride laipade leidjaks olid nende kaasmaalased. Asi oli nii, et kohalikud Saksa okupatsioonivõimude esindajad said juba sügisel 1941 ühelt sõjavangilt teateid poolakate massilisest hukkamisest, kuid ei pööranud sellele tähelepanu. Kuid 1942. aasta algul kuulsid sealkandis viibiva tööpataljoni koosseisu kuuluvad poolakad kohalikelt elanikelt kohutavast veretööst ja asusid omal initsiatiivil haudu otsima. Massihauad leitigi ja tähistati kasepuust ristiga, kuid Saksa võime see asi ikka veel ei huvitanud. Alles pärast Stalingradi katastroofi asuti kõrgema väejuhatuse korraldusel Katõni veretööd lähemalt uurima, et Goebbelsi sõnade järgi seda “kolossaalset poliitilist pommi” propagandistlikel eesmärkidel ära kasutada. Seda tehtigi.
Moskva massiteabevahendid vastasid 15.–16. aprillil, et tegemist on Saksa fašistlike timukate alatu väljamõeldisega. Poolakad olevat suvel 1941 töötanud Smolenski lähistel, langenud sakslaste kätte vangi ja peagi tapetud.
Poola emigrantliku valitsuse esindajad teatasid Londonist, et kõnesolevate ohvitseride saatus on neile pikemat aega muret teinud, kuid nad pole Nõukogude Liidu juhtkonnalt rahuldavat selgitust saanud. Samas kinnitati, et nad tunnevad hästi Saksa propaganda võtteid ja eesmärke, kuid antud juhul on süüdistused nii tõsised, et asja uurimiseks on pöördutud rahvusvahelise Punase Risti poole.
Informatsioon Katõni massimõrvast ei olnud šokiks ainult poolakatele – see põhjustas palju muret ka Suurbritannia ja USA juhtkonnale. Juba 15. aprillil ütles Winston Churchill W. Sikorskile ja välisminister E. Radzynskile, et sakslaste informatsioon võib olla õige, sest bolševikud võivad olla veri cruel. Kuid ta lisas: meie kohus on silmas pidada kõige tähtsamat eesmärki ja seetõttu ei tohi isegi mõnest tõele vastavast asjaolust avalikult kõneleda. Briti välisminister A. Eden pillas oma selgituses valitsusele lause, et tegemist on Saksa propagandaga, mis ei tarvitse tähendada, et see oleks vale. USA president F. D. Roosevelt oli Churchilliga nõus: koalitsiooni ühtsus on teljeriikide purustamise eeldusi; kõik muu peab tagaplaanile jääma. Briti ja USA ametiisikud, kes Katõni veretööst midagi teadsid ja sellest kõnelesid, said peapesu või neid isegi karistati. Nii Churchill kui Roosevelt mõistsid poolakate pöördumise Punase Risti poole hukka.
Churchilli-Roosevelti püüded tõde summutada ei andnud tagajärgi, sest poolakad ei hoidnud suud kinni. Tulemus on teada: 25. aprillil 1943 esitas V. Molotov Poola Moskva saadik T. Romerile noodi, et Nõukogude valitsus peab Poola valitsuse tegevust täiesti ebanormaalseks, sest see polevat kooskõlas kahe liitlasriigi suhetes kehtivate reeglite ja normidega ning seetõttu katkestab diplomaatilised suhted Poola valitsusega. Noodis väideti isegi, et Poola valitsus olevat kontaktis Hitleriga, sest mõlemalt poolt alustati Nõukogude-vastast kampaaniat üheaegselt. Lisaks väideti, et valekampaania eesmärgiks olevat surve avaldamine NSV Liidule, et sellisel teel saada territoriaalseid järeleandmisi Nõukogude Ukrainalt, Nõukogude Valgevenelt ja Nõukogude Leedult!
NSV Liit lõikas konfliktist isegi tulu, sest nüüd võis ta Poola seaduslikku valitsust ignoreerida ja teha ettevalmistusi Moskva-meelse valitsuse võimuleupitamiseks Varssavis.
Kui punaarmee sügisel 1943 Smolenski piirkonda jõudis, tehti Moskvas ettevalmistusi Katõni ärakasutamiseks omapoolseks propagandarünnakuks. Kõigepealt said kohale saadetud julgeolekutöötajad instruktsiooni okupantidega koos töötanud isikud üles puua – s.o neid, kes olid Katõni sündmustest tõtt rääkinud, tuli represseerida. Tunnistajaid töödeldi ja selgitati, mida neil hiljem saabuvale uurimiskomisjonile öelda tuleb. Kasutati ka otseseid võltsinguid – haudadesse sokutati ümbrikuid, mis kandsid 1941. aasta sügisega dateeritud templijäljendeid.
Niisiis pole imestada, et kõrge komisjon, mille esimees oli punaarmee peakirurg N. Burdenko ja liikmeteks kirjanik A. Tolstoi, haridusminister akadeemik V. Potjomkin, Kiievi metropoliit Nikolai jt prominentsed isikud, tõepoolest uskus fabritseeritud versiooni. Sama mulje jäi ka kohale saabunud välismaistele ajakirjanikele. 22. jaanuaril 1944 toimunud pressikonverentsil väideti, et Katõni mets oli kuni juulini 1941 Smolenski elanike armastatud puhkepaik, kuid sakslased ehitasid selle ümber traataia ja lasksid seal nende kätte langenud Poola ohvitserid maha. Mõistagi leidus ka “tunnistajaid”, kes kõike seda kinnitasid.
NSV Liit tegi suuri jõupingutusi, et kõnesolevat võltsingut kasutada ka Nürnbergi protsessil. Rahvusvaheline tribunal kuulas 1.–3. juulini 1946 ära kolm tunnistajat süüdistuse ja kolm kaitse poolt. Kohtule jäi asi segaseks ja tribunali otsuses Katõni veretööd ei mainitud. Asi oli ka selles, et enne protsessi algust olid NSV Liidu esindajad sõlminud lääneriikide esindajatega “džentelmenliku” kokkuleppe, et mõlemale poolele ebasoovitavaid asju, näiteks MRP salaprotokolli, Müncheni konverentsi jne, kohtus ei meenutata.

Kuidas ja kuivõrd Moskvas tõde tunnistati?

Katõni sündmusi kajastavaid dokumente hoiti Moskvas ranges saladuses. Kõige tähtsamaid neist, näiteks ÜK(b)P Keskkomitee Poliitbüroo otsust 5. märtsist 1940, hoiti Kremli kurikuulsas salajases kaustas nr 1. Sellega tutvusid kõik ametisse astunud peasekretärid ja seejärele kadus toimik taas arhiivipeidikusse. Avalikkuses püüti Katõni teemat vältida ning kui seda mingisuguste väliste tegurite toimel tuli puudutada, siis nimetati kõike seal toimunut fašistlike okupantide provokatsiooniks.
NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Julgeolekukomitee esimees A. Šelepin saatis 3. märtsil 1959 N. Hruštšovile kirja, kus märgiti, et NKVD troikade poolt mõisteti Keskkomitee otsuse põhjal surma 21 857 isikut, kelle isiklikud toimikud asuvad kinnipitseeritud ruumis. Šelepini sõnade kohaselt ei paku need toimikud Nõukogude organitele operatiivset ega ajaloolist huvi. Need ei pakkuvat huvi ka meie Poola sõpradele, vaid vastupidi, nende teatavaks saamine võib põhjustada meie riigile soovimatuid tagajärgi. Pealegi oli ametliku versiooni kohaselt süüdi sakslased ja see asjaolu olevat sügavalt juurdunud rahvusvahelises avalikus arvamuses. Šelepin tegi ettepaneku toimikud hävitada ja Hruštšovi heakskiidul nii tehtigi.
Kuid tõde ei olnud nii kerge varjata, kui Moskvas oletati. Poola emigrandid kogusid mitmel pool, eriti Suurbritannias, hulgaliselt andmeid tookordsete sündmuste tõelisest olemusest. Ka mõni Inglise ajaloolane tegeles selle asjaga ja nii ilmus Katõni teemal hulk käsitlusi. Küsimus tõstatati isegi Briti parlamendis, sama asja arutamist taotleti Haagi rahvusvahelises kohtus ja isegi ÜRO Julgeolekunõukogus.
USA kongress moodustas erikomisjoni Katõni küsimuse käsitlemiseks. Moskva protestis, kuid detsembris 1952 langetas komisjon selgesõnalise otsuse: pole kahtluse varjugi, et NSVL SARK teostas Smolenski lähedal Katõni metsas Poola ohvitseride ja haritlaste massilise tapmise.
Nüüd tuli ka Moskval selle küsimusega tõsisemalt tegeleda. Välisasjade Rahvakomissariaadis loodi vastav komisjon, mille eesmärgiks oli ametliku versiooni kaitsmine. Aastatel 1972–1976 esitas Nõukogude valitsus korduvalt noote Briti valitsusele, nõudes valelike materjalide levitamise keelamist, Katõni ohvritele mälestusmärgi püstitamise keelamist jne.
Poliitbüroo otsus 5. aprillist 1976 kohustas välisministeeriumi koos “Poola sõpradega” astuma vajalikke samme Nõukogude-vastase propaganda neutraliseerimiseks. Riiklikule Julgeolekukomiteele anti isegi korraldus teatada ebaametlikult mõne Lääneriigi valitsusringkondade esindajatele, et Nõukogude valitsus peab kõnesolevate võltsingute levitamist teadlikuks provokatsiooniks, mille eesmärgiks on rahvusvahelise olukorra teravdamine.
Poolas tõusis seoses “Solidaarsuse” tegevusega Katõni teema üha teravamini päevakorda. 1980. aastate teisel poolel räägiti massiteabevahendites sellest juba täiel häälel ning valitsus oli sunnitud reageerima. 1987. aastal loodi Poola ja NSV Liidu ajaloolaste ühiskomisjon Katõni tragöödia uurimiseks. Moskva võimud saboteerisid komisjoni tööd ning salajased dokumendid jäid endiselt kättesaamatuks.
Lõpuks mõistsid ka taibukamad Moskva juhtfiguurid eesotsas välisminister E. Ševardnadzega, et poolakate kannatus on katkemas. E. Ševardnadze, NKLP Keskkomitee välissuhete osakonna juhataja V. Falin ja RJK esimees V. Krjutškov esitasid 22. märtsil 1989 Keskkomiteele kirja pealdisega “Katõni küsimusest”. Selles viidati kõnesoleva probleemi ülisuurele tähtsusele Poolas arenevas poliitilises võitluses ja tehti järeldus: selgitusest Poola valitsusele ja rahvale pole pääsu. On aeg öelda, mis toimus ja kes oli selles süüdi.
Moskva võimumehed olidki sunnitud reageerima, kuid tegid seda alles aasta hiljem. TASS-i teadaandes 13. aprillist 1990 väideti, et viimasel ajal leitud dokumendid kinnitavad: aprillis-mais 1940 lasti maha u 15 tuhat Poola ohvitseri. Süüdlasteks tembeldati Beria ja Merkulov ning nende alluvad.
Mõistagi oli see vaid poolik tõde. Kui M. Gorbatšov detsembris 1991 oma ülisalajased dokumendid B. Jeltsinile üle andis, oli nende seas ka ümbrik Katõni materjalidega. Gorbatšov tähendas, et nendega tuleb olla väga ettevaatlik. Jeltsin luges dokumendid läbi ja nõustus: siin on, mille üle järele mõelda. Alles aasta hiljem, 14. oktoobril 1992 anti Poliitbüroo otsus 5. märtsist 1940 ja teised kõige olulisemad dokumendid Poola presidendile L. Walesale üle. Nüüd avanesid võimalused Katõni sündmuste uurimiseks.
1992. aasta juulis sõlmiti presidentide L.Walesa ja B. Jeltsini initsiatiivil Poola ja Venemaa Föderatsiooni arhiiviteenistuste vahel kokkulepe Katõni veretööga seotud asjaolude ühiseks väljaselgitamiseks ning neljaköitelise dokumendikogumike koostamiseks. Poola ja Vene ajaloolaste suure töö tulemusena ilmusidki kõik neli köidet Varssavis alates 1995. aastast.
Moskvas ilmus venekeelsena 1997. aastal vaid esimene köide, teised jäid finantsraskustele viidates publitseerimata. Kuid lõpuks ilmus kolme köite asemel üks koondköide: Katõn’: Mart 1940 g. – sentjabr 2000 g. Rasstrel. Sudba živõhh. Ehho Katõni. Dokumentõ. Moskva: Ves mir, 2001, 688 lk. Tegemist on soliidse väljaandega, kust on ammutatud suur osa ka käesolevas ülevaates esitatud faktidest. Ometi on uurida veel küllaga. Sageli kurdetakse, et Moskvas pole paljud dokumendid ikka veel kättesaadavad.

Vaidlused Katõni ümber kestavad edasi


Katõni memoriaal.

2000. aastal, Katõni tragöödia 60. aastapäeval, avati poolakate hukkamispaikadel kolm mälestusmärki. Poola juhtivad riigitegelased, vaimulikud jt on pidanud vajalikuks korduvalt kinnitada: veretöödes ei olnud süüdi vene rahvas, vaid totalitaarne režiim. Seda seisukohta toetas ka paavst Johannes Paulus II.
Hoolimata Venemaa kõrgete ametiisikute ülestunnistustest, leidub ringkondi, kes Stalini ja tema lähemate kaaslaste verist teerada püüavad puhtaks pesta ja sealjuures ka Katõni veretööd sakslaste kaela veeretada. Üheks äärmuslikumaks näiteks Katõni ohvritega manipuleerimisel on Vene ajaloolane Juri Muhhin, kes on kõnesoleval teemal avaldanud mitu käsitlust. Neist on tuntuim J. I. Muhhin. Antirossijskaja podlost: Nautšno-istoritšeskij analiz. Rassledovanie falsifikatsii Katõnskogo dela Polšej i Generalnoj prokuraturoj Rossii s tselju pasžetš nenavist poljakov k russkim. Forum, Moskva, 2003. 762 lk.
J. Muhhini töödes torkab silma lausa provokatiivne valelike väidete kombinatoorika, nagu see oli omane Nõukogude Liidu kõige halvematele aegadele. Autor ühelt poolt õigustab selgesõnaliselt stalinlikku terroripoliitikat ja teiselt poolt mõistab hukka NSV Liidu ja Venemaa arengu viimastel aastakümnetel. Ta kahetseb, et “suure puhastuse” ajal Hruštšovi maha ei lastud – ilma temata oleks NSV Liidu ajalugu olnud hoopis teistsugune, nimelt palju helgem. Eriti rangelt saavad sarjata perestroikaga seotud tegelased: “Kui Brežnevil oleks jätkunud mõistust ja tahet represseerida kõiki neid gorbatšove, jakovleve, ševardnadzesid, kravtšukke ja nende käsilasi, elaks nõukogude rahvas isegi materiaalses mõttes vähemalt neli korda paremini kui tänapäeval“.
Tembeldades Gorbatšovi, Jeltsini ja teised tüüpilisteks viienda kolonni esindajateks, kiidab autor korduvalt ja selgesõnaliselt Stalinit ja Ježovi, kes 1936.–37. aastal riigivastasele vandenõule lõpu tegid. Kuigi autor tunnistab, et mõnevõrra hukati ka süütuid inimesi, leiab ta, et kõiki rahvavaenlasi ei suudetud välja rookida.
Lisaks Stalini-aja ihalusele ja praeguse Venemaa juhtkonna hukkamõistmisele iseloomustab autorit veel viha ja põlgus Poola ja poolakate vastu. Just Poola olevat Hitleri kõrval peasüüdlane Teise maailmasõja puhkemises. Poolakad olevat sakslastega kokku mänginud ja oma liitlasi korduvalt reetnud. Poola valitsus ja väejuhatus olid autori arvates lihtsalt reeturite ja argpükside seltskond.
NSV Liidu ja Saksamaa suhteid käsitledes väidab Muhhin, et Stalini eesmärgiks olevat olnud Poola suveräniteedi kindlustamine ja Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokoll on lihtsalt võltsing. NSV Liidu kallaletung Poolale 17. septembril 1939 polevatki agressiooniakt, sest see riik olevat lakanud eksisteerimast juba 7.–10. septembril.
Milline oli J. Muhhini versioon sõjavangide saatusest? Autori kohaselt jaotati Poola sõjavangid kolme kategooriasse. Esimesse kuulusid “kurjategijad”, kokku “vaevalt üle tuhande isiku”. Neist mõnisada lasti Smolenski lähedal maha, ülejäänud suunati kinnipidamiskohtadesse.
Teine kategooria oli sõjavangid selle sõna otseses mõttes – 400 (!) või veidi enam ohvitseri. Neist osa saadeti Saksa võimu all olevasse piirkonda, ülejäänud astusid Andersi armeesse.
Absoluutne enamus ohvitseridest ja sandarmitest olevat tunnistatud “sotsiaalselt ohtlikuks elemendiks” ja pistetud 3–8 aastaks laagritesse. Mingisugust Poliitbüroo otsust vangide hukkamise kohta, troikade tegevust ega massilist mahalaskmist polevat olnud. Tuhanded poolakad jäid lihtsalt sakslaste kätte ja hukati. Edasiste sündmuste kirjeldamisel on autori fantaasia eriti elav. Sakslaste käsul olevat Nõukogude sõjavangid Katõni metsas mahalastute hauad avanud ja laibad välja tõstnud. Seejärele otsiti nad läbi ja võeti ära kõik dokumendid, mis oleksid dateeritavad hilisema kuupäevaga kui mai 1940. Lõpuks heideti laibad haudadesse tagasi ning lisaks toodi sinna mujalgi mahalastute laipu.
Sakslased olevat kohalikke elanikke hirmutanud, et nad kõik veretööd ajaksid NSV Liidu julgeolekuorganite kaela. Hiljem olevat kõnesolevad tunnistajad likvideeritud.
Autor nimetab Venemaa prokuratuuritöötajaid, kes Katõni asjas tõde otsisid, lurjusteks ja süüdistab neid selliste tõendite kõrvaldamises, mis tõestaksid NSV Liidu süütust. Just uurijad olevat valmis võltsinguteks ja igasugusteks alatuteks väljamõeldisteks, et vaid tõestada NSV Liidu süüd. Uurijad olevat olnud oma vaimse arengu ning juriidilise ja akadeemilise taseme poolest katastroofiliselt madala tasemega. Autor nimetab prokuratuuritöötajaid Goebbelsi ustavateks jüngriteks ja riigireetjateks, kes tuleks kohtu alla anda.
Niisiis J. Muhhini arvates saab NSV Liitu vaid võltsitud dokumentide alusel Katõni veretöös süüdistada. Autori ettekujutus võltsimisprotsessist oli järgmine: kõigepealt otsitakse sobiv plank, koostatakse tekst, asetatakse vajalikud templijäljendid ning julgeolekuteenistuse agendid võltsivad Stalini ja teiste Poliitbüroo liikmete allkirju. Seejärele leitakse selline “dokument” salajasest arhiivist. Lisaks „leiab“ peaprokuratuur 100 dollari eest eksperte, kes on valmis vande all kinnitama, et tegemist on ehtsa dokumendiga.
J. Muhhini hinnangul olid just tõe taotlejate tegevusel katastroofilised tagajärjed, sest Euroopas ja eriti Poolas kasvas viha NSV Liidu vastu. Tulemus – Poola ja teised Ida-Euroopa riigid astusid NATO-sse ning Venemaa on selle tugeva sõjalise koalitsiooni kõrval seniolematult nõrk.
J. Muhhini poolt esitatud pilt Katõni veretööst on muidugi võltsingute äärmine näide, kuid püüdeid kogu süü sakslaste kaela veeretada esineb ikka veel.
“Ametlik” Venemaa on Stalini-Beria süüd tunnistanud, kuid kujutanud Katõni veretööd ühena nende “tavalistest” roimadest. Asjaolu, et tegemist oli sõjakuritööga, seega aegumatu kuritööga inimsuse vastu, ei taheta tunnistada. Selle seisukoha omaksvõtt tähendaks vajadust riiklikul tasemel seda tragöödiat uurida ja süüdlased välja selgitada.
Tõsi küll, näib nii, et viimane katastroof – Poola juhtkonna silmapaistvate isikute hukkumine – on Venemaa Föderatsiooni valitsuse tõekspidamisi kõnesolevas küsimuses muutnud. Näib kujunevat eeldusi, et Moskvas asutakse ajaloolisi tõsiasju enam hindama ning loodetavasti neist ka vajalikke järeldusi tegema.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv