Kultuur ja Elu 1/2009


Kultuur ja Elu 4/2008

 

 

 

 


Eestlus hävingu lävel

tekst: Jüri Toomepuu

Mu järgnev kirjutis käsitleb Eesti rahvusprobleeme. Osa meie rahvuskaaslastest on pika okupatsiooni vältel ning parteikoolituse käigus võtnud omaks Stalini mittevenelaste vastu suunatud ümberrahvustamise poliitika.

Need “endised” tembeldavad rahvusprobleemide tõstatajaid tihti russofoobideks ja paljud Eesti-vaenulikud venelased koguni faðistideks. Teatan sellepärast kohe, et ma olen pigem russofiil ja veendunud demokraadina igasuguste autokraatlike ilmavaadete vaenlane – koguni sedavõrd, et olen vabatahtlikult kahes sõjas autokraatlike reþiimide vastu relvaga võidelnud. Lahingutes kommunistide vastu ei kandnud ma sakslaste poolt antud mundrit, mida pidid siiski tegema paljud varasemad ja minust tublimad eesti vabadusvõitlejad. Seetõttu oleks isegi selle haiglase loogika järel, mida paljud venelased kasutavad eesti vabadusvõitlejate ja üldiselt eestlaste mustamiseks, veelgi haiglasem mind faðistiks tembeldada. Eestlasena sündinuna ja kasvanuna olen ma aga ka estofiil. Arvan koguni, et Eesti põlisrahval, eestlastel, on õigus oma iseseisvale riigile ja samuti sünnipärane õigus olla ja jääda peremeesteks oma põlisel kodumaal.

Mustad murepilved

Vaevalt, et keegi meist kõiki oma lähedasi võrdselt armastada suudab. Ei armasta ka mina ega arvatavasti teised russo- ja estofiilid samavõrdselt kõiki oma rahvuskaaslaste alagruppe. Mu russofiilia on suunatud peamiselt nendele venelastele, kes elavad oma kaunil, suurel kodumaal ja viljelevad seal vene kultuuri, arendavad majandust ja juurutavad sellist demokraatiat, mis lubab neil endil ja kõikidel nende naabritel rahus ja hirmu tundmata elada. Ma lausa armastaks neid venelasi, kes järgiks oma juhi Vladimir Putini 2006. a ukaasi, mis kutsus kõiki oma rahvuskaaslasi oma päris kodumaale naasma, kui selliseid vaid leiduks.
Mulle aga ei meeldi need pahad inimesed, kes Stalini ja ta järglaste kauaaegse propaganda ohvritena ikka veel usuvad, et Eesti Vabariik astus vabatahtlikult Nõukogude Liitu, et Stalin on oma punaarmeega kunagi Eesti vabastanud, et Eestit okupeerima saadetutel ja nende järglastel pole vaja olla lojaalne oma praegusele kodumaale või et Eestis elades ei ole vaja eesti keelega hakkama saada. Putinit, kes lubas nõukogude impeeriumi hiilguse taastada, teadagi siis Vene naabrite arvel, on grusiinidel, eestlastel ja teistel varem Stalini poolt okupeeritud rahvastel koguni põhjust tõsiselt karta.
Eestlaste hulgas ei meeldi mulle need pahad inimesed, kellest võimu- või mammonaahnus tegi tsaariaegse Vene orjariigi mõisate kupjad ja nõukogudeaegse Vene orjariigi küüditajad, partorgid, hävituspataljonide terroristid, KGB-lased ja muud okupantide truualamlikud teenrid. Samuti ei meeldi mulle see tänapäeva tuulelippude ja saamahimuliste kontingent, kes oma lühiajaliste poliitiliste ja majanduslike huvide nimel on valmis minetama oma järglaste ja kogu eesti rahva tuleviku – meie järeltulevate põlvede võimaluse jääda peremeesteks omal kodumaal. Tublidel, ausatel eestlastel on sellistest inimestest raske aru saada ja veel raskem neile andestada, pigem peame üritama nad võimult eemaldada. Kui see õnnestuks, siis oleks võimalik ka rahva vara riisujad ja eestluse hävingut soosivad kurjategijad trellide taha saata.
Nende pahade inimeste tõttu lasuvadki Eesti, eestlaste ja eestluse kohal masendavalt mustad murepilved. Eestit pool sajandit okupeerinud orjastajate eesmärk oli nende jaoks tülika Eesti rahvusliku genofondi hävitamine. Seda eesmärki püüti saavutada osaliselt kõige rahvuslikumalt meelestatute eestlaste hukkamiste, küüditamiste ja represseerimistega, mis omakorda põhjustas ka eestlaste massilise põgenemise pagulusse. Peamiselt sooritati see aga meie kodumaa süstemaatilise ümberrahvustamisega. Stalin kasutas oma diktatuuri võimul püsimiseks palju tooremat genotsiidi ja venestamispoliitikat, kui seda olid kasutanud tsaristlikud ainuvalitsejad. Eestisse saatis ta okupatsiooni vältel umbes pool miljonit vene asustuskolonisti. Loomuliku iibe, uute seaduslike ja ebaseaduslike sisserändajate ning Lennart Meri poolt sõlmitud juulilepete tagajärjel on venelaste arv Eestis jõudsalt kasvanud. Juulilepped põlistasid meie kodumaale lisaks varem Eestis erru läinud vene sõjaväelastele veel 20 000 endist punaarmeelast ja 2 000 julgeoleku agenti, kokku koos perekondadega umbes 100 000 Eestivaenulikku venelast rohkem kui kümnendik kogu praegusest eesti rahvusest Eesti elanikkonnast. Nendele lisandub Venemaalt ikka veel perekonnaliikmeid.

Saatuslik viga

Eestlastest võimukandjate kõikide aegade kõige saatuslikum viga on olnud esimese Laari valitsuse tahtmatus nõuda Genfi konventsiooni alusel okupatsioonivõimude poolt Eestisse asustatud tsiviilisikute, sõjajaväelaste ja julgeolekutöötajate lahkumist. Tolleaegses rahvusvahelises miljöös ning olukorras, kus kommunistlik Nõukogude impeerium oli kokku varisenud ja keegi ei osanud isegi unistada selle taastamisest, oli selle teostamine täiesti realistlik.
Tolleaegne Laari valitsus sai võimule rahvusluse sildi all valimisprogrammiga, mis lubas teostada põhjaliku remigratsiooni ja dekoloniseerimise programmi ja säilitada Eesti rahvusriigina. Olid ju võimulepääsnud vandunud truudust ka äsja kehtestatud põhiseadusele, mille preambula kohaselt peab Eesti riik tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Valimispropagandas näidatud luud ei pühkinud aga platsi puhtaks, see pühkis rahvale prügi silma. Kui ma tollal esitasin Riigikogus seaduse eelnõu, mis oleks lubanud alalisteks elanikeks saada ainult neil, kes on saabunud Eestisse seaduslikult Eesti Vabariigi loal, nagu see on tavaks teistes riikides, hääletasid selle menetlusest välja nii laarlased kui savisaarlased, nii enamlased kui kelamlased.
Selle asemel seadustati Laari valitsuse poolt esitatud eelnõu, mis tegi alalisteks elanikeks ja potentsiaalseteks kodanikeks kõik venelased, kes olid saadetud Stalini ja ta järglaste poolt meie kodumaad okupeerima. See oli sisuliselt Savisaare kodakondsuse nullvariandi seadustamine – mõneaastase viivitusega. See saatuslik viga kasvab iga mööduva päevaga üha saatuslikumaks probleemiks.
Praeguseks oleme jõudnud olukorrani, kus eestlased on jäämas vähemusrahvuseks oma kodumaal, noorte hulgas ongi juba vähemuses; kus endistele okupantidele ja nende järglastele jagatakse massiliselt Eesti Vabariigi kodakondsust; kus osal Eesti riigi territooriumil räägitakse ja aetakse ka ametlikke asju peamiselt vene keeles; kus üle saja umbkeelse venelase töötavad seadusevastaselt Ida-Virumaal Eesti Vabariigi politseinikena. Veelgi hullem, nende ülemus, selle asemel, et nende ametisse kinnitamist vaidlustada või nad vallandada, üritab seda seadusevastast olukorda õigustada. Aga hullem veel – mitte ainult ülemuse ülemused, vaid ka siseminister Pihl ja valitsus lubavad sellisel sigadusel toimuda. Seadustaustavatel eestlastel on seda raske aktsepteerida.
Siiski – võib-olla on veelgi hullem see, et meie statistikaamet on pakkunud mingil arusaamatul põhjusel juba 16 aastat rahvastikustatistikat, mis väidab, et venelased moodustavad vähem kui kolmandiku Eestis asuvast rahvast, kuigi samal ajavahemikul on rännanud välja palju eestlasi ja sisse palju venelasi ja samuti on Eestis asuvate venelaste loomulik iive kõrgem eestlaste iibest. Aga meie kaitsepolitsei väidab oma 2006. a aastaraamatus, et Eesti elanikkonnas on ainult 26 protsenti vene rahvusest inimesi.
Juhul, kui meie statistikaamet ja kapo ei avaldava ametlikku valet kuritegelikel kaalutlustel, ei saa nende juhte ametiseisundi kuritarvitamise eest kriminaalvastutusele võtta, aga on küllaldaselt põhjust neid vähemalt ametialase lohakuse eest karistada. Seda muidugi juhul, kui meie armas kodumaa muutuks mingi ime väel üleöö õigusriigiks.

Kodakondsus ja rahvus

Kuna meie statistikaamet ei vaevu koguma õigeid andmeid, on neid raske leida, aga on siiski küllaldaselt fakte, mis näitavad, et ametlik statistika on vale. Esiteks, stastistikaamet on lootusetult segamini ajanud üldtuntud ja arusaadavad mõisted „kodakondsus“ ja „rahvus“. Meie rahvastikuteaduse piibel, Mitmekeelne demograafiasõnastik, mida statistikaameti ametnikud ilmselt ei vaevu kasutama, väidab: „Kodakondsuse ja rahvuse eristamine on eriti tähtis paljurahvuselises riigis.“ Näib, et rahvuse järgi üritatakse liigitada Eestis inimesi peamiselt ainult sünnitushaiglates. Kui ma seda kunagi uurisin, kinnitas mulle vastsündinute rahvust kirja panev ametnik, et kui ema väidab, et laps on „jeestlane“ või „estonski“, läheb jälle kirja üks eestlasena maailma sündinu.
Statistikaamet pakub tõsimeeli 2000. aasta rahvaloenduse andmeid, kuigi kõik tõsiseltvõetavad rahvastikuteadlased, eelkõige meie hulgast hiljuti lahkunud rahvastikuteaduse suurkuju Kalev Katus, leidsid, et suur hulk inimesi, eriti kõige rahvarohkemates linnades, ei osalenud loenduses, samuti, et võrdlus 1989. aasta loendusega näitab, et paljud venelased panid endid seekord lihtsalt kirja eestlastena. See on ju ilmselge ka kõikidele mitteteadlastele – vähemalt neile, kes statistikaametis ei tööta. Katuse ja iga vähegi Eesti eluga kursis oleva inimese hinnangul on Eestis mitte-eestlasi tublisti rohkem kui statistika väidab. Horisondis 1993. aastal antud intervjuus väitis Katus, et tollal oli Eestis umbes 600 000 mitte-eestlast. Huvitav on, et Eesti saatkond Venemaal teatas 2007. aasta sügisel, et ainuüksi valimisealisi Vene kodanikke on Eestis 115 000 (kõiki siis umbes 150 000), samas kui kodakondsus- ja migratsiooniamet väitis, et Vene kodanikke on Eestis ametliku statistika alusel 93 133 ja 2000. aasta rahvaloendus tuvastas Eestis 86 000 Vene kodanikku – peaaegu poole vähem kui meie saatkond. Hea rahvuse määraja oleks emakeel, kui statistikaamet seda suudaks usaldusväärselt tuvastada. Praeguseid andmeid ei saa tõsiselt võtta. Näiteks väitsid eelmise aasta jaanuaris Narvas 2720 inimest, et nad on eestlased, aga eesti keelt rääkis nendest „eestlastest“ emakeelena ainult 1605.
Valitsus avaldab aeg-ajalt rõõmusõnumeid, et sündimus on tõusnud ja iive hakkab kohe-kohe muutuma positiivseks, tsiteerides andmeid Tallinna kohta, kuigi kõikjal mujal on iive negatiivne, ja ignoreerides andmeid sünnitajate rahvuse kohta. See on jällegi paremal juhul meie rahvastiku- ja statistikaametnike ebakompetentsuse ilming või halvemal juhul inimeste lausjultunud petmine. Kahtlustan, et Tallinna andmed on väärad. Sünnitused toimuvad, väheste eranditega, sünnitushaiglates ja on seetõttu registreeritud. Surmajuhtumeid võivad aga pereliikmed, eriti need, kel on selleks põhjust nagu näiteks venelastel, kes viibivad Eestis ebaseaduslikult, jätta registreerimata. Sel juhul näitabki ametlik statistika, et sündinuid on antud ajavahemikul rohkem kui surnuid. Sündimus on võib-olla tõusnud ka inimestel, kes on hakanud endid või oma vastsündinuid mingil põhjusel eestlaseks nimetama, kuigi nad seda ei ole. Seda, et noorte hulgas on eestlased juba vähemuses, näitab kõige paremini fakt, et enamusele vastsündinutest antakse vene nimed. Meil sünnib palju Anastassiasid, Darjasid, Viktoriaid, Sofjasid ja Artjome. Poistele pannakse tihti nimi mis sobib niihästi venelasele kui eestlasele, nagu näiteks Markus või Martin. Vanemate hulgas eestistasid oma perkonnanimesid esmalt endised Vene julgeoleku töötajad, et neil oleks Eesti Vabariigis kergem tegutseda, ning samuti need, kellel on poliitikuks hakkamiseks vaja eestlust teeselda. Isegi Maardus näib olevat Max Kaurina kergem tegutseda kui Maksim Jermakovina.
Eesti noorte osakaal kaitseväe ajateenijate hulgas kahaneb järjekindlalt ja kiiremini kui eestlaste osakaal Eesti elanikkonnas. Kõik, kes järgmise 20 aasta jooksul meie rahvast ja riiki peavad kaitsma meie ainukese, aga ohtliku vaenlase Venemaa vastu, on juba sündinud. Ainult kõige idiootlikumalt naiivsed võivad loota, et meie kodumaa püsib iseseisva riigina, kus valitsevad eestlased ka 20 aasta pärast, kui meie kaitsevägi koosneb juba täna suurelt osalt venelastest.
Veelgi varem võib kaduda eestlaste võime organiseerida riigikorraldust, mis tagaks eestlaste peremeheõigused oma kodumaal, kui jätkuvalt kiireneb kodakondsuse jagamine eestivaenulikele venelastele. Seda probleemi näitavad selgelt muutused registreeritud valijaskonnas riigikogu valimistel. Registreeritute arv oli 1992. aastal 678 570, 2003. aastal 858 616 ja 2007. aastal 896 704. Kuna eestlaste arv vähenes nende aastate jooksul negatiivse iibe ja väljarände tõttu, siis selgitab registreerinute arvu suurenemist ainult vene valijate proportsiooni kasv Eesti elanikkonnas, mille põhjustab nende kõrgem iive, sisseränne ja neile massiline kodakondsuse andmine.

Kas on veel lootust?

Meie tänapäeva rahvastikupoliitikas ei ole midagi, mis tagaks „eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade“, nagu nõuab meie põhiseadus. See koosneb peamiselt venelastele kodakondsuse pakkumisest ja elanike iibe tõstmisest rahaliste toetuste ja hüvitiste kaudu. Sellised iibe tõstmise meetmed muidugi ainult kiirendavad eesti rahva proportsiooni kahanemist elanikkonnas, sest, nagu üldiselt teada, avaldavad need suuremat mõju peamiselt madalama hariduse ja väiksema sissetulekuga ühiskonnakihtidele, kes tänapäeva Eestis on enamasti venelased.
Selline rahvuspoliitika ei taga eesti rahvuse ja kultuuri säilimist, see tagab eestluse vältimatu hävingu.
Ei ole päris õiglane süüdistada ainult Ansipi valitsust ja tema eestluse-vaenulikku, aga õnneks saamatut rahvastikuministrit. Suurim süü lasub kindlasti Laaril ja Isamaal, kes said võimule rahvusluse sildi all esimese okupatsioonijärgse valitsusena rahvast julmalt pettes. Nad ei püüdnudki teha midagi selleks, et Eestist saaks rahvusriik, nagu nad lubasid. Oma suurepärase valimisprogrammi lubadustest ei täitnud nad õieti midagi. Ega pole põhjust ka järgnevate valitsuste lubadusi uskuda, aga nii põhjalikult kui Laar ja Isamaa ei ole rahvast petnud ükski järgnev valitsus.
Ansipit võib vähemalt selle eest kiita, et ta lõpuks ometi eemaldas 16 aastat püsinud häbisamba Tõnismäelt, ja tegi seda ajal, kui selle eemaldamine oli palju keerulisem, kui olnuks taasiseseisvuse algaastatel.
Okupantide poolt püstitatud ühe häbisamba eemaldamine paljudest, mis meie kodumaad veel reostavad, ei too aga suurt kasu eesti rahvuse ja kultuuri säilimiseks, eriti kui sellele järgneb “Ros-si-jat” röökivate märatsejate ja rüüstajate karistamatus.
Kõik soome-ugri hõimud, kes on jäänud venelaste tallata, on kas hävinud või hävimas. Ka eestlust ähvardab kadumine, kui Stalini poolt alustatud ja siiani jätkuvat venestamispoliitikat ei muudeta rahvuspoliitikaks, mis tagaks eestluse säilimise, ja kui samaaegselt ei suudeta vajalikule tasemele tõsta juba 17 aastat allpool taastetaset seisnud eestlaste sündimust.
Kas on lootust, et selliseid muutusi on veel võimalik teostada? Shakespeare`i „Mõõt mõõdu vastu“ tegelane väitis, et lootus on õnnetute ainukene meditsiin. See meid vaevalt ravib, kuid võime end siiski lohutada ka Cicero sõnadega: „Kus on elu, on ka lootust.“
Kõige rohkem annab lootust tõsiasi, et kuigi meie kummalise valimisseaduse alusel võimule tõusnud parteipoliitikud ei näi hoolivat eestluse säilimisest, soovib seda kahtlemata enamus eestlasi. Sellest saavad aru ka mammona- ja võimuahned poliitikud, sestap nad teesklevadki vahetevahel eestlust ja isamaa-armastust, eriti enne valimisi. Rahvas peab aga otsustavalt ja tõhusalt tegutsema, et lõpuks ometi petised ja „endised“ võimult kõrvaldada, sest tõhusa rahvuspoliitika programmi kehtestamise eelduseks on ausate rahvuslaste võimule pääsemine. Tahaks loota, et kerkib esile karismaatilisi, teovõimelisi juhte, kes suudaksid senini killustatud rahvuslikud jõud ühendada ja tagada neile meie ebademokraatlikule valimisseadusele vaatamata lõpuks ometi Riigikogus enamus, et eesti rahva tahet tõeliselt ellu viia.
Kui see õnnestub, peame eelkõige arendama heanaaberlikke suhted meie idanaabriga, pakkudes igakülgset toetust Putini programmile välismaal asuvate venelaste kodumaale naasmiseks. Remigratsiooniprogrammi, mida „Isamaa“ kunagi lubas aga jättis teostamata, vajame ju ka meie – igatahes rohkem kui integratsiooniprogrammi. Meil oleks praegu isegi hädavajalik järgida nõuet vanas sõdurilaulu refräänis: „Välja, välja vabariigist need, kes söövad eesti leiba ja ei räägi eesti keelt!“ Veelgi tähtsam oleks lahti saada nendest, kes söövad eesti leiba ja hammustavad kätt, mis neid toidab.
Sellise inimkontingendi hulka kuuluvad peale rüüstajate ja mässajate ka vene rahvusest kurjategijad, kes moodustavad enamuse kõikidest meie vahialustest. Vanglas ülalpeetav maksab maksumaksjatele tublisti rohkem kui pensionär. Ei ole ühtegi ületamatut põhjust, miks ei võiks seadustada kurjategijatele võimalust vanglast vabanemiseks, kui nad on nõus Eestist lahkuma ja samaaegselt loovutama kõik, mis neid Eestiga seob. See piiraks tublisti kuritegevust, tõstaks eestlaste proportsiooni elanikkonnas ja säästaks palju raha. Kaldun arvama, et paljud vene rahvusest Eesti kodakondsusega kurjategijad leiavad ka oma endise passi üles, kui neid selleks piisavalt motiveerida.

Maa tuleb täita eesti lastega!

On ülim aeg kehtestada kodakondsuse jagamise moratoorium. Mittelojaalseid võõrast rahvusest kodanikke on meil juba niigi liiga palju. Uuesti peaks läbi vaatama ka kõik viimase 16 aasta jooksul teiste rahvuste poolt esitatud passi- ja kodakondsuse avalduste dokumendid ning tühistama pettusega saadud libakodakondsused. Mulle on mitmed endised passiameti töötajad kinnitanud, et võltsitud sünnitunnistuste alusel passide jagamine oli seal igapäevane tegevus. Samuti tuleb tühistada ka nende inimeste kodakondsus, kes võtsid endale Eesti kodakondsuse, kuid rikkudes niihästi Eesti kui ka Vene seadusi, ei ole loobunud Vene kodakondsusest.
Rahvuspoliitilise programmi kõige keerulisem ja vajalikum osa on vaieldamatult eestlaste sündimuse tõstmine. Arenenud riikides on sündimus seotud rahva majandusliku ja tervisliku heaoluga. Kuigi meie majandus on pärast taasiseseisvumist jõudsasti arenenud, levib tänaseni kahjuks ikka veel sotsiaalne ebaõiglus ja rikaste ja vaeste vahel laiub õigustamatult suur vahe. Seda põhjustab suuresti meie korruptiivne võimueliit, kes tegutseb laiaulatuslikult rahva vara riisumisega enda rikastamise eesmärgil. Riigikogulased on endile kehtestanud mitte ainult ebaproportsionaalsed töötasud ja hüvitised, vaid palju saadakse samaaegselt palka ja hüvitisi ka teistest riigiametitest, mis on ilmselge põhiseaduse ja riigikohtu otsuse eiramine. Omavalitsuste juhid ja ametnikud rikastuvad pististe ja ebaseaduslike kinnisvaratehingute arvel ja parteide rahastamist kompenseeritakse heldelt maksumaksjate kulul.
Sagedased üksteisele järgnevad skandaalid moodustavad kahtlemata vaid sulitegude jäämäe veepealse osa, sest sulid on osavad oma sulitempe saladuses hoidma ja kui nad jäävadki vahele, on võimukandjatel Eestis kerge karistusest hoiduda. Kui me suudaksime lõpuks ometi muuta Eesti õigusriigiks ja lõpetada riigivargused ja rahva vara riisumise, väheneks majanduslik ja sotsiaalne ebavõrdsus ning rahva majanduslik ja tervislik heaolu tõuseks tasemele, mis soodustab kõrgemat sündimust. Paljud sellekohased uuringud näitavad, et inimeste rahulolu eluga on pöördvõrdeline ühiskonna majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsusega. Inimesed, kes on eluga rahul, soovivad ka perekonda soetada ja lapsi kasvatada.

Ühinegem rahvuspoliitiliseks võitluseks!

Tänaseks oleme kahjuks jõudnud eestluse hävingu lävele. Relvaga võideldes oma rahva ja riigi säilimise eest, on eestlased alati võidelnud kangelaslikult. Kui tahame hoiduda eestluse hävingu-läve ületamisest; kui tahame jääda peremeesteks oma kodumaa randadel, põldudel ja aasadel; kui tahame, et Eesti kodudes, koolides ja asutustes jääks kõlama eesti keel, siis on ülim aeg meie rahva parimatel poegadel ja tütardel ühineda kangelaslikuks võitluseks ka rahvuspoliitilisel tandril.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv