Kultuur ja Elu 1/2009


Kultuur ja Elu 4/2008

 

 

 

 


Sõjakurjategijate ja nende ohvrite kohtlemisest Eesti Vabariigis

Tekst: Peep Varju,
Memento Tallinna Ühendus

Sel aastal möödub 60 aastat kommunistide suurimast kuritööst, mille nad panid toime eesti rahva hävitamisel. See oli 25. märtsi 1949. aasta sõjaline operatsioon, mil KGB aruannete järgi pandi külma küüdirongi 20 722 süütut inimest imikutest surijate raukadeni välja. Ohvrid toimetati 19 loomavagunitest koostatud rongiga 31. märtsi hilisõhtuks Eestist Venemaale.

Kümneid suri juba teel Siberisse

kohalejõudnutele määrati Erinõupidamise tagaseljaotsusena umbes pool aastat hiljem alaline sundasumine kaugetes Venemaa piirkondades. Võrdluseks võiks nimetada, et 1941. aasta juuniküüditamisel loeti meile saabumisel sihtpunkti karistuseks ainult 20 aastat sundasumist. Ju siis arvati tookord, et Siberi näljakülades me ei ela seda aega üle. Seda öeldi julgeolekumeestest kohalike komandantide suu kaudu otse välja tuntuks saanud lausega: „Niikuinii kärvate siin ja kuuli teie peale raisata pole vaja.“ Sellise saatuse osaliseks saigi u 4000 ohvrit juuniküüditatuist ning ligi 3000 märtsiküüditatuist. Kuid märtsiküüditamisega ei lõppenud repressioonid. Oli vaja õiendada arveid 10 331 mitteküüditatuga, keda aastaid taga aeti ning grupiviisi või üksikult Venemaale toimetati. Oli veel mitmeid massilise vahistamise laineid kuni diktaator Stalini surmani märtsis 1953. Alles 1956. aastast algas ulatuslik vangilaagrite tühjendamine ja sundasumiselt vabakslaskmine.

Rahvusvahelise Genfi IV konventsiooni järgi on kõik Eestist Venemaale küüditatud sõjakuriteo ohvrid ja küüditajad sõjakurjategijad. 1948. a Genfi genotsiidi vältimise konventsiooni järgi on küüditamise operatsioonil ka genotsiidikuriteo tunnused. 1965. aastast on nimetatud kuriteod saanud üldnimetuse aegumatud inimsusevastased kuriteod.
N Liidu valitsus autasustas aktiivsemaid küüditajaid sõjaliste ordenite ja medalitega ning aukirjadega. Arhiivis on säilinud ENSV siseministri A. Resevi allkirjaga dokument autasustamiseks esitatud seltsimeestest, kes paistsid eriti silma märtsiküüditamise operatsiooni läbiviimisel. Nagu me hästi teame, andis Nõukogude võim küüditajatele täiesti vabad käed ohvritest mahajäänud vara omastamiseks ja laialitassimiseks.

Milliseks on aga kujunenud endiste ohvrite ja küüditajatest kurjategijate saatus 60 aastat hiljem vabas Eestis? Kas õiglus on taastatud? Toome selle kohta kaks drastilist näidet.

18. novembril 1949 langes lahingus 5 aastat vastupanuvõitlust pidanud metsavendade üks juhtidest Maidla vallast pärit Heino (sünd Hermann) Lipp. Hüüdnimega Pargas legendiks saanud mees, kes bandiidiks nimetatuna võitles julgeolekumeestest tõeliste bandiitide vastu. Kahe järgneva nädala jooksul (aga mõni võib-olla juba varem) vahistati palju Lipu sugulasi ja lähedasi inimesi, kes pidid olema temaga kokku puutunud. KGB-lt said nad kõik süüdistuse selles, et ei teatanud julgeolekumeestele mitte midagi H. Lipu tegemistest. Kokku on Riigiarhiivis neljas paksus kõites 22 süüdistatava piinarikka uurimise ja kohtuvälise süüdimõistmise dokumentatsioon. Ühe alaealise tütarlapse kohta on võimalik leida fakt tema vigaseks peksmise kohta. Tookord oli selline ülekuulamisviis KGB arsenalis mitte erand, vaid tavakäitumine.
Vahistatute seas on H. Lipu õde, Tallinna tööline Elfriede-Pauline Benjamin. Tema mees langes Punaarmeesse mobiliseerituna Velikije Luki all detsembis 1942. Uuesti abiellunud ja äsja rasestunud ema vahistatakse 30. novembril 1949 (ilmselt siiski varem!). Vahistatakse ka tema mees, kes samuti ei osanud H. Lipust julgeolekumehi õigeaegselt informeerida. 5. augustil 1950 Tallinnas Patarei vanglas sünnib tütar Merike ja 6. septembril 1950 langetab kohtuväline repressiivorgan nimega Erinõupidamine kõigile tagaseljaotsuse. E. Benjamin saab 10 aastat sunnitööd range reþiimiga vangilaagris. Septembrikuu lõpul 1950 saadetakse kõik Venemaale erinevatesse laagritesse laiali. Ema saadetakse kahe kuu vanuse tütrega Ozerlagi Irkutski oblastis ja mees Sevurallagi Sverdlovski oblastis. Kaks aastat on Merike emaga koos vangilaagris ja jääb neis ebainimlikes tingimustes imekombel ellu. Lõpuks leidub selles vägivallasüsteemis inimlik arst, kes oskab sokutada lapse Dubovka lastekodusse. See päästabki lapse elu, nagu olid Siberis kogenud mitmed meist.
Ema E. Benjamin vabaneb vangistusest amnestiaga 20. mail 1956. Saabunud tagasi kodumaale, hakkab ta last Venemaalt välja nõudma ning saabki lapse kätte kevadel 1957 Tallinnas Kreuksi tänaval asunud Tallinna Alaealiste Vastuvõtu-Jaotuspunktist.

2004. a hakkas kehtima seadus represseeritud isiku kannatuste leevendamiseks, kuid Patarei vanglas sündinud Merike ei suuda mitme aasta jooksul tõestada Eesti Vabariigi riigiametnikele, et poliitvangi lapsena kehtib tema kohta täiel määral represseeritud isiku seaduse (RIS) § 2 lõige 2, § 12 lõige 1 ja ka § 13 lõige 5. See tähendab, et vanglas poliitvangi lapsena sündinuna ja seejärel Venemaa range režiimiga vangilaagrisse saadetuna ning seal imekombel ellujäänuna on temal õigus soodustingimustel pensionile. Ja selleks on temal tõesti vajadus, sest rängast lapsepõlvest tingituna on tal tervisega probleeme ning ta on jäänud töötuks. Seaduse järgi määrab tema soodusaastate staaþi ema vabanemine 10-aastasest vangistusest 20. mail 1956. Seega sõjakuriteo ohvriks langenud Merike Lipp-Meister (sünd Benjamin) oli ema dokumentide järgi rahvusvahelise õiguse vastaselt okupantriigi territooriumil vähemalt 5 aastat ja 8 kuud. Kuid ta oli seal veelgi kauem, sest kodumaale saabumisel sai ta mõne kuu pärast 7-aastaseks ning ema laskis ta ristida Kaarli koguduses augustis 1957.
Nimetame sedagi, et Kreuksi tänaval asunud kodutute varjupaik on hästi tuttav meiesugustele Memento liikmetele, sest sadu eesti lapsi tuli Siberi orbudena selle maja kaudu kodumaale sugulaste hoole alla. Memento uurimisgrupi liikmena oleme tutvunud selle varjupaiga laste registreerimise þurnaalidega ja võime kinnitada, et vähemalt 1993. aastal olid kõik need dokumendid asutuse arhiivis olemas.

Kuid iga aastaga üha enam nõukoguliku vägivallasüsteemi mõistmisel ebakompetentsemaks jäävad riigiametnikud ei oska, ei suuda, ei mõista ja ilmselt ei tahagi niisugustes asjades oma kohustusi täita! Nad soovitavad kannatanul endal astuda kontakti suure impeeriumi järglasega ja tuua Venemaalt neile kätte arvatavalt puuduv dokument. Nende mõttemaailm on kinni nõukogulikes dokumentides, nad kasutavad õiendites tihti mõtlematult KGB-meeste formuleeringuid ja järeldusi kannatanute kohta, mis on meile solvavad. Kaasaegne ja rahvusvahelisest õigusest lähtuv õiguskeel on neile võõras. Memento ja poliitvangide töögrupi aktiivsel osavõtul koostatud ja rahvusvahelisest õigusest lähtuv seadus RIS, mis kehtib juba viis aastat, tundub olevat meie ametnikele vähem arusaadav, kui seda on olnud 50 okupatsiooniaasta harjumuspärased nõukogulikud paberid.

Nüüd tuleb märkida seda, kuidas Nõukogude võim oskuslikult varjas sõjakuritegusid ja genotsiidikuritegusid, mida rakendati laste suhtes. Lapsed lihtsalt vaikiti maha ja neid pole sageli dokumentidesse üldse märgitud. Pole dokumenti ja polegi probleemi – võib rahulikult stalinlikult raporteerida. Seda lihtsat fakti pole kuidagi mõistnud Eesti Vabariigi praegused ametkonnad. Neljas paksus uurimistoimikus pole ühtegi fakti E. Benjamini lapse sündimisest Patarei vanglas enne Venemaale saatmist ja ka hiljem mitte. Ometi on viimased toimikute dokumendid aastaist 1989 kuni 2000 välja!! Kui Merike Lipp-Meister poleks hankinud sünniakti nr 2352, kus on täpselt kirjas sünni registreerimine Patarei vanglas konkreetse ametniku nimetamisega, siis tuleks tõemeeli arvata, et teda polegi olemas represseeritu seaduse RIS mõistes. Aga dokument on ja kannatanu on ning see fakt peaks panema mis tahes riigiametniku kibekähku tegutsema! Aga ei midagi taolist! Ometi leiab hoolsa uurimisega toimikust üliolulise vihje: 3. kõites leheküljel 178 on õiend 19. jaanuarist 1950 Elfriede Benjamini tervisliku seisundi kohta. Selles dokumendis on fikseeritud tema rasedus.

Lastena kommunistliku süsteemi vägivalla ohvriks langenute mahasalgamist esines kõikidel operatsioonidel ja see oli üsna tavaline. Kui 1949. a märtsis küüditati eesti pered igaveseks ajaks sundasumisele Siberisse ja pool aastat hiljem septembris-oktoobris vormistati tagantjärele Erinõupidamise otsused, siis lapsi neis otsustes ei mainitud, nagu poleks neid olnud. Siberist vabastamise puhul kordus sama lugu. Kui juulis 1954 tehti teatavaks, et Siberis olevad lapsed on näiliselt vabaks lastud, siis ometi ei kehtinud see Balti riikidest pärit laste kohta. 20. juulil 1954 andis N. Liidu peaprokurör välja salajase määruse nr 13/32 c, mis võrdsustas need lapsed eriti ohtlike riiklike kurjategijatega, kellele ei laienenud väljakuulutatud amnestia. Ja nii saigi 1960. aastatel ENSV prokurör Karl Kimmel südamerahuga kirjutada, et küüditamistega äraviidud lapsed läksid ise vabatahtlikult kaasa koos vanematega sundasumisele või vangilaagrisse. Lastena rängalt kannatanute kõik taotlused lükati N Liidus külmalt tagasi. Paistab, et nüüd Eesti Vabariigis käitutakse täpselt samuti. Ränga lapsepõlve üle elanud M. Lipp-Meister on hädas tervisega ja seetõttu kaotanud töö. Kuu aja pärast lõpeb napi töötu abiraha maksmine ja Eesti riik peseb käed puhtaks ühest endisest ohvrist, hoolimata kehtivast seadusest kannatanute saatuse leevendamiseks.

Selle kurva loo taustal tuleb tahtmatult võrrelda, kuidas Eesti riik kohtleb praegu neid inimesi, keda süüdistatakse Merike Benjamini, tema ema ja isa, nende suguseltsi ning kõikide meiesuguste Memento liikmete suhtes toimepandud kuritegudes. Rahvusvahelise õiguse mõistes aegumatuteks inimsusevastasteks nimetatud kuritegudes. Kolme taolist kurjategijat karistas Eesti kohus vaid tingimisi (üks neist oli nn palgamõrvar), kuid seegi karistus oli nende arvates ebaõiglane. Nad kaebasid otsuse peale edasi kuni Euroopa kohtuni välja! Euroopa Inimõigus Kohus on 17. ja 24. jaanuaril 2006 nende kaebused tagasi lükanud ja oma otsuses fikseerinud Nõukogude okupatsioonivõimude ulatuslikud ja süstemaatilised kuriteod Eesti rahva vastu. Peaks olema väga suure rahvusvahelise kaaluga argument Eesti riigi jaoks. Kuid kahjuks mitte kõigile pole see selge

Kõige ilmekam näide on muidugi ENSV kompartei Keskkomitee poolt Hiiumaa 1949. a märtsiküüditamise üldjuhiks määratud Arnold Meri juhtum. Selle sõjalise operatsiooni ajal toimetas ta erinevatel andmetel teekonnale külmale maale 256–285 hiidlast. Erilist agarust ilmutades leidis ta üles äsjasündinud 3-päevase Anne Ojaääre ning jõudis, lennukiga Tallinna N. Karotammele raporteerima lennates, ema kahe väikelapsega viimasena lahkuvale küüdirongile toimetada. Selle häbiväärse teoga kirjutas sõjakangelane end lõplikult sõjakurjategijate nimistusse. Rahvusvaheline Genfi konventsioon genotsiidi vältimiseks nimetab otseselt taolistes operatsioonides osalenud riigi valitsejaid vastutavaks toimepandud kuritegude eest. Kohtuprotsess aga venib ja viidates vanakese halvale tervisele, ei suudeta kuidagi asja lõpule viia. Vägisi jääb mulje, et püütakse kaitse kõiki taotlusi rahuldades, mängida välismaailma ees õigusriiki, hüljates oma rahva õiglustunde ja Eesti riigi väärikuse. Ajakirjanduses ilmunud materjalidest oleme teada saanud, et mõne hiidlase surm küüdirongis ja paljude hukkumine Siberis (nende seas ka imik Anne Ojaäär), ei ole kaitse hinnangul A. Meri süü. Süüdistatav ei pidavat vastutama Venemaa elutingimuste eest. Väga kummaline loogika selgelt sõnastatud genotsiidivastase rahvusvahelise konventsiooni tõlgendamisel!

Idel Jakobson, Vassili Riis ja nüüd Arnold Meri on need genotsiidikuritegudes eesti rahva vastu osalenud mehed, kelle kohta Memento organisatsioonid on 20 tegevusaasta jooksul piisavalt andmeid kogunud ja ka neid avaldanud. Kuid nad on jäänud (jäävad) kohtulikult karistamata! Nendetaoliste kurjategijate endiste ohvritena on Memento liikmete seisukoht ühene: kohus A. Meri üle tuleb kiiresti läbi viia. Tingimisi määrata temale mis tahes karistus ja lasta tal siis rahus surra karistatuna tegude eest, mida rahvusvaheline õigus nimetab aegumatuteks inimsusevastasteks kuritegudeks. Pärast Euroopa Inimõiguste Kohtu 2006. a eelnimetatud otsuseid kui pretsedentiloovaid ei tohiks olla nüüd mingit kõhklust taolise otsuse langetamisel. See on ju Eesti riigi väärikuse küsimus!
Eelseisva märtsiküüditamise kurva 60. aastapäeva eel oleks see mõistlik lahendus ja vabastaks Eesti ühiskonna pingetest, mida tahtlikult või tahtmata osatakse ikka ja jälle tekitada. Taasiseseisvunud Eestis on kollane ajakirjandus korduvalt meie kangelast eksponeerinud, kirjeldades tema sõjamehe paraadmundrit ja osavõttu Moskva võiduparaadidest. Samal ajal ei paku neile mingit huvi libakangelase endiste ohvrite saatus. Ammu oleks aeg õiguspärane joon alla tõmmata sellele loole.
Niisama selge on meie seisukoht represseeritud isiku seaduse rakendamisel.
Tuleb kohe lahendada seaduspärane taotlus soodustingimustel pensioni saamiseks, mille esitas Merike Lipp-Meister. Teha seda otsekohe valitsuskomisjoni otsusega seaduses ettenähtud viisil ja Venemaalt lubavat paberit küsimata! Seegi on Eesti riigi väärikuse küsimus!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv