Kultuur ja Elu 1/2009


Kultuur ja Elu 4/2008

 

 

 

 Liisa ja Paul Verhne-Ussinskis 1954. aastal.

Paul tuli välja võitjana

Paul Raude perekonna saatusest sõdade ja okupatsiooni tuultes kirjutab Kuno Raude.

Otsus kulakute ja saksakäsilaste maalt väljasaatmiseks tehti Ministrite Nõukogus 23. märtsil 1949. a. Ministrite Nõukogu otsus saatis neid välja selleks, et anda võimalust Eesti rahvale kolhoosi korra sisseviimiseks. Evakueeritavad olid kohalike organite kui ka julgeoleku organite poolt väljaselgitatud vaenlased.
(protokoll nr 13, p 3)

Suurejõel, Vändra metsade vahele peitunud külas Pärnu jõe kaldal nägi 26. oktoobril 1913 Maali ja Oskar Constantin Mautsi peres kolmanda lapsena ilmavalgust Pauli-nimeline poiss. Järgmisel aastal lahvatanud I maailmasõda viis perekonna Harjumaale. Peale Vabadussõja lõppu läks Maali koos isata jäänud nelja lapsega elama oma kodukanti Järvamaale Alliku valda. Vabadussõjale järgnenud rahuaasta esimesel suvel sündis Virumaal Marie ja Gustavi peres tütar Liisa, kelle koolitee sai alguse 1928. aastal koduküla 3-klassilises koolis. Selleks ajaks oli viieteistkümneaastasel Paulil selja taga 9 karjasuve ja 6 klassi külakoolis. Algas töömehepõli Johannes Steinbergi tisleritöökojas Türil, kus hakkajat töölisnoort püüdsid oma poole meelitada linna vasakpoolsed. Pauli eeskujuks olid hoopis muinasaegse vabadusvõitluse ja Vabadussõja sangarid.
Möödunud sajandi kolmekümnendate alguses hakkasid Euroopa kohale taas kerkima ähvardavad ohupilved. Paul sai aru, et kahe diktaatori huvide kokkupõrge on vältimatu. Eesti sõjaväes teenis tollal 15–18 000 meest, väljaõpetatud reservis oli ligemale 100 000 sõjameest. Noormehed olid tugevad nii vaimselt kui füüsiliselt, vaid 10% kutsealustest tunnistati teenistuskõlbmatuteks. Pauli teenistuskohaks sai Rakveres paiknev Eesti 1. Lennudivisjon, kus tuli teenida 18 kuud. 1934. aastal lõppesid Liisa õpingud Kulina 6-klassilises koolis ja Pauli teenistus Eesti sõjaväes. Peale sõjaväeteenistust jäi Paul elama ning töötama õpitud erialal Rakveresse, kus ta 1938. aasta sügisel kohtas tollal Rakvere Naiskutsekoolis õppivat Liisat.

Uus aeg, uued kaardid

Kindlasti ei teadnud ühist tulevikku kavandavad Liisa ja Paul, et 1937. aastal trükiti Balti riikide maakaardid, millele oli kirjutatud “Eesti NSV”, “Läti NSV”, „Leedu NSV”; et Punaarmee ohvitseride jaoks olid ettevalmistatud vestmikud vene ja balti rahvaste keeltes, et NSVL kaitsekomissari 13. augusti 1939 käskkirja alusel koondati Baltimaade piiride taha 435 000 meest, 8000 kahurit, 3052 tanki, 2601 lennukit. Noored armunud ei teadnud, et 23. augustil 1939 sõlmiti kahe sõbra, Saksamaa ja NSVL-i vahel mittekallaletungileping ja sinna juurde kuuluv lisaprotokoll, mille kohaselt Leedu, Läti, Eesti ja Soome jäeti Kremli meelevalda. Eestis elanud 16346-st baltisakslasest lahkus 1939.–1940. aastal 12 660. Sestpeale hakkasid kurjakuulutavad sündmused arenema tohutu kiirusega.
Purustanud koos Saksamaaga Poola vastupanu, surus Stalin 28. septembril 1939 Eesti juhtidele jõuga peale baaside lepingu. Algas sõjaline invasioon: Saaremaale, Hiiumaale ja kohalikest elanikest tühjaks tehtud Paldiskisse paigutati NSVL sõjalaevastik ja sõjalennukid. Lennuväeüksused paigutati ka Viljandi, Valga, Haapsalu, Pärnu ja Paide piirkonda. Nende „kaitseks” toodi sisse laskurväed koos kahurite ja tankidega. Kokku paiknes Eestis üle 25 000 punaväelase. Eeltingimused Eesti riigikorra muutmiseks olid loodud. Kes eestlastest võis teada, et juba 11. oktoobril 1939 kirjutas NSVL julgeolekurahvakomissari asetäitja Ivan Serov alla käskkirja nr 001223 kolme iseseisva naaberriigi, Leedu, Läti ja Eesti elanike küüditamiseks Venemaale?

Oma riigis sai abielupaar elada vaid 2,5 kuud...

Virumaa talutütre ja Pärnumaalt pärit tislermeistri kihlus toimus Viru-Jaagupi kirikus 4. detsembril 1939. Nende pulmad peeti maha 6. aprillil 1940 Liisa isa Gustavi talus Arukülas. Armastus, kindel usk oma võimetesse ja vankumatu tahe lubasid loota tulevasele perekonnaõnnele. 10. juunil 1940 said nõukogude baasid Eestis lahinguvalmiduse käsu. 17. juunil 1940 tungis 90 000 punaväelast vastupanuta Eestisse. Eesti riigijuhid otsustasid alistuda. Liisa ja Pauli mälestuste kohaselt olid nad sel ajal koos Salla valla noortega Tallinnas maanoorte laulupeol. Agressiooni edasiarendusena lülitati Eesti siinsete punaste palvel 6. augustil 1940 NSVL koosseisu. Vaba tahte avaldamise võimaluseta jäetud värske abielupaar sai oma riigis elada vaid 2,5 kuud!
Aprillis 1941 sündis Liisa ja Pauli perekonda poeg. Kaks kuud hiljem, 14. juunil 1941, küüditati Eestist Venemaale 10 205 inimest. Hävituspataljonide ohvriks langes ligemale 2000 inimest. Ärevad ajad olid saabunud ka Salla valda Käru külla, kus Pauli ja Liisa pere jäi seekord siiski puutumata. Ennetades Punaarmee lööki, tungis Saksamaa 22. juunil 1941 kallale NSV Liidule. 9. juulil ületasid Saksa väed Eesti piiri. 20. juulil 1941 käskis nõukogude võim aastatel 1907–1918 sündinud meestel ilmuda mobilisatsioonipunktidesse. Vastuseks oli Suvesõda Eestis. Koos teiste Käru ja Salla valla meestega läks ka Paul metsa. Novembris 1941 ühines ta Eesti Omakaitsega, kus Eesti kaadriohvitseri major Friedrich Kure juhtimisel tegutses korra tagamisel üle 43 000 mehe. Septembris 1942 sündis perekonda tütar. Tundus, et elada võib ka sõjaajal.
Liisa ja Pauli pere sai rahus elada kuni 2. veebruarini 1944, mil Punaarmee väeosad jõudsid Narva jõeni. Nõukogude võimu kuriteod aastatel 1940–1941 tekitas Paulis veendumuse, et „vene võimu” taastamine tähendaks eesti rahva hävingut. Sõda oli nüüdsest muutunud Eesti kaitsesõjaks, kus eesti sõduritel täita eriline roll. 31. jaanuaril kuulutati välja Jüri Uluotsa toetatud üldmobilisatsioon, mis lisaks Venemaalt Eesti kaitsele toodud sõjameestele tõi kokku veel 40 000 meest, sealhulgas Pauli, kes mobiliseeriti Saksa sõjaväkke 6. veebruaril 1944. Liisa leidis koos kahe väikese lapsega varjupaiga oma isa talus Arukülas, kuhu olid varjule toodud ka teised lapselapsed.
Pärast väljaõpet Paasiku mõisas ja Kloogal, saadeti Paul 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi 46. rügemendi II pataljoni 8. raskekompanii koosseisus kuulipildurina rindele. Tema meeskonnapunker paiknes Narva jõe vasakul kaldal Riigiküla all. Kolonel Juhan Tuulingu juhtimisel Eesti piiride kaitsel seisnud 46. rügement kandis 25. juuli 1944 väga raskeid kaotusi. Kaitsepositsioonidele langes 200 000 mürsku. Paulil oli sõjaõnne, ta jäi imeväel ellu ning taandus koos teiste meestega Sinimägede ette Tannenbergi liinile, kus Eesti kaitsjaid rünnanud 11 nõukogude diviisi ja 2 brigaadi lakkasid lahingute käigus olemast. 16. septembril said Eesti kaitsel olnud väeosad taandumisloa Eestist. Osa eesti mehi otsustas minna metsa, osa koju, osa koos sakslastega lõunasse, sealt Läände. 10 000 Eesti kaitsel langenud meest oli hind, mis maksti oma perekondade julgeoleku ja uue nõukogude terrori eest vabasse maailma põgenenud 70 000 eestlase eest.

Vangipõlv

Eestit kaitsnud mehed ei teadnud, et NSVL liitlased, Atlandi harta autorid Franklin Delano Roosevelt ja Winston Churchill, taganesid lubatud sõjajärgsest elukorraldusest juba 1943. aastal Teheranis. Algas 51 aastat kestnud nõukogude okupatsioon. „Rahvas hakkas üksteist hävitama,” on meenutanud Paul, kes arreteeriti julgeoleku vanem-operatiivvoliniku leitnant Samuel Vari poolt 10. novembril 1944 Rakveres. Järgnes eeluurimisvangistus Tallinnas Patarei vanglas. 22. novembril 1944 esitas julgeoleku alampolkovnik Pogoþajev Vene NFSV kriminaalkoodeksi §58 1a alusel Paulile süüdistuse kodumaa reetmises. Kurikuulsa Idel Jakobsoni poolt koostatud ja Boris Kummi poolt kinnitatud süüdistuskokkuvõte esitati Paulile Lasnamäe vanglas 7. veebruaril 1945. Moskvas toimunud erinõupidamise 26. mai 1945 protokolli nr. 19 alusel mõisteti Paul 10 aastaks vangi paranduslike tööde laagritesse. Järgnesid vanglad Arhangelski oblastis ja Komi ANSV-s, kus näljast ja haigustest väljakurnatuna viibis Paul mitmel korral surijatele mõeldud kambrites.

Bandiidi pere

Nõukogude reþiimi reeglite kohaselt oli teenistus Omakaitses ja osavõtt Eesti kaitselahingutest piisav põhjus selleks, et tembeldada Pauli naine, poeg, tütar ja perest eraldi elanud ämm „bandiidi perekonnaliikmeteks”, kellel ei saanud olla kohta kodumaal. 18. jaanuaril 1949 NLKP KK Poliitbüroo istungil vastu võetud otsuse ja 29. jaanuaril sellele järgnenud NSVL Ministrite Nõukogu otsuse alusel tuli Eestist küüditada 7500 peret. Tööle hakkasid julgeolekuministeeriumi mehed ja nende kohalikud agendid, kes kogusid usinasti „süütõendeid” (erinõupidamiste otsused, õiendid teenistuse kohta Omakaitses ja Saksa sõjaväes, väljavõtted ülekuulamisprotokollidest jne) väljasaadetavate kohta. Soositi ja õhutati pealekaebamist ka Liisa kodukülas. 2. märtsil 1949 oli vanglas viibiva Pauli perekonnaliikmete küüditamistoimik koos. 3. märtsil 1949 langetati julgeolekuministeeriumis karm otsus: saata Pauli perekonnaliikmed „Nõukogude Liidu kaugetesse kohtadesse eriasumisele, vara konfiskeerida”. Otsuse kooskõlastas ministeeriumi 5. osakonna ülem polkovnik Nikolski, sanktsioneeris riiginõunik K. Paas. Samal päeval kinnitas otsuse julgeolekuminister kindralmajor Boris Kumm. 18. märtsiks 1949 olid kõik eeltööd tehtud. Siis aga selgus, et küüditajatest tuleb puudu. Lisa toodi Venemaalt. Kui 20 254 küüditajat koos, võis alustada.

Priboi

28.02.1949. a – NSVL Liidu Julgeolekuministeeriumi poolt kavandatud sõjaline operatsioon koodnimetusega „Priboi“ käivitus 25. märtsi varahommikul kell 06.00. Teed küüditatavate kodudeni juhatasid kätte kohalike täitevkomiteede ja kolhooside esimehed, partorgid, komnoored, julgeolekuagendid. Reeglina eestlased, omakülainimesed. Tollel märtsihommikul askeldasid Arukülas Liisa isa Gustavi talus relvastatud vene sõduritega üheaegselt kolhoosi „Hommik” esimees, Gustavi õepoeg Heinrich, esimehe asetäitja Meinhard Pargi ja Küti valla partorg Elmar Ong. Talust võeti kaasa Pauli kuuekümneaastane ämm Marie ja Pauli seitsmeaastane poeg, kes sai esimeses klassis õppida vaid kolm veerandit. Sama katuse all elanud Marie poeg – Aruküla metsavendade pealik – ja tema perekond ei huvitanud kedagi. Kui ešelonid olid juba ida poole teel, kanti Moskvasse ette, et haisvatesse loomavagunitesse on aetud 20 702 inimest e 3% Eesti elanikkonnast. 90% küüditatutest olid langenud, tapetud või arreteeritud Eesti sõjameeste perekonnaliikmed.
Kolhoosis „Hommik” 26. märtsil 1949 toimunud üldkoosolekul püüti hirmule aetud omakülarahvast rahustada järgnevalt (protokoll nr 13, p 3): „Otsus kulakute ja saksakäsilaste maalt väljasaatmiseks tehti Ministrite Nõukogus 23. märtsil 1949. a. Ministrite Nõukogu otsus saatis neid välja selleks, et anda võimalust Eesti rahvale kolhoosi korra sisseviimiseks. Evakueeritavad olid kohalike organite kui ka julgeoleku organite poolt väljaselgitatud vaenlased. Koosoleku juhataja H. Rohtsalu.” 30. märtsil 1949 toimunud üldkoosoleku protokoll nr 14, p 2: „Sm. Sollmanni kõne. … Kulakud nagu klass hävitatakse. Bandiidid on hävitanud meie paremaid inimesi ning neid bandiite on abistanud kulakud. Selleks oli vajalik see kulakute evakueerimine.”
2008. aastal lahkunud Memento Rakvere Ühingu juhatuse esimese esimehe Õilme Nurga andmetel küüditati Lääne-Virumaalt 1840 inimest. Siinkohal võiks loo Pauli arreteerimise põhjuste ning tema ämma ja poja küüditamise kohta lõpetada.


Eesti lapsed koos Verhne-Ussinski koolikaaslastega 1949. aastal.


Poeg Eestisse või ema Siberisse?

Peale ema ja poja äraviimist pöördus Liisa 7. mail 1949 EKP Keskkomitee esimese sekretäri Nikolai Karotamme, ENSV Ministrite Nõukogu esimehe Arnold Veimeri ja ENSV ÜN Presiidiumi esimehe Eduard Pälli poole palvega seista hea selle eest, et kodumaale toodaks tagasi vähemalt tema alaealine poeg. Miks poeg Eestisse? Miks mitte Liisa koos tütrega Siberisse? 6. aprillil 1949 koostas julgeoleku operatiivvolinik Zemskov “spravka” Liisa ja tema tütre “operatiivsele arvele” võtmiseks. Algas inimjaht veel kahele süütule inimesele. 9. juunil 1949 langetas julgeoleku ministeerium otsuse: “V hodataistve …otkazat”. 11. augustil 1951 kirjas Rakvere Siseasjade Osakonnale teatas Kulina Külanõukogu esimees Leida Lall, et Liisa ja tema tütar kuulusid 1949. aastal Eestist väljasaatmisele. NSV Liidu julgeolekuministri juures oleva erinõupidamise 22. märtsi 1952 protokolli nr. 21-a otsus kõlas: ”Saata Liisa kui natsionalisti perekonnaliige koos tütrega eriasumisele .”
7. mail 1952 olid tääkidega püssimehed taas Gustavi talus Arukülas. Liisa ja tema 9-aastase tütre teekond Siberisse kulges relvastatud konvoi saatel läbi Rakvere, Leningradi, Kirovi, Sverdlovski, Novosibirski, Krasnojarski ja Minussinski vangla. Kahe kuu pärast, 18. juulil 1952, jõudis Liisa koos tütrega Tõva piiri äärde Verhne-Ussinskisse. Pauli perekond, väljaarvatud Paul ise, oli jälle koos. Siberis kasvanud poeg oli õest ja emast võõrdunud, ema haigevoodis. Talutütar pidi nägema kurja vaeva, et hoida elus oma perekonnaliikmed. Marie suri 63 aasta vanuses 14. veebruaril 1953. Ta puhkab koos 52 Siberi kaaslasega Verhne-Ussinski kalmistul Sajaani mägedes. Lapsed õppisid vene koolis. Vene keel jäigi eesti laste suhtluskeeleks kuni nende jõudmiseni kodumaale.
28. augustil 1954 algas Pauli sõit Inta kivisöekaevanduse 3. laagrist Verhne-Ussinskisse asumisele. Kaugel Eestis 1940. aastal loodud, arreteerimise, kaks küüditamist ja ühe surma üle elanud perekond oli 4. septembrist 1954 jälle Pauli kaitse all. Osteti oma maja, koolitati lapsi, aialapil ja laudas kasvatati toidupoolist lauale. Sirgjoonelisust, vastutustunnet, austust oma rahva vastu ja muid eluks vajalikke teadmisi õpetasid Liisa ja Paul ka oma lastele. Mis peamine – perekond jäi ellu. 12. detsembril 1956 võeti Liisa Verhne-Ussinskis miilitsa arvelt maha! Paul vabanes asumiselt 28. jaanuaril 1957. Nüüd oli kogu perekond taas vaba – niivõrd, kui see üldse tol ajal võimalik oli. 8. märtsil 1957 asus Pauli perekond teele põhja, Minussinski linna suunas. Sealt rongiga edasi läände, Eestisse, kus elukeeristes karastunud tagasitulijaid ei oodanud mitte keegi. Ka oma kodu mitte.

Uus elu

Varanduseks neli vineerist kohvrit, algas uus elu, kõikidel perekonnaliikmetel tuli leida ja leiti oma koht. Pereisa ning pereema asusid Rakveres tööle nooruses omandatud erialadel, järelmaksuga osteti oma maja, koduloomad. Pauli tütar lõpetas Kaubandustehnikumi ja TRÜ ajalooteaduskonna, poeg ETKVL Kooperatiivkooli ning peale sõjaväeteenistust arhitektuuri teaduskonna ERKI-s. Elu üle nurisemiseks ei olnud aega, tehti tööd, et omadega toime tulla ja edasi minna. Lapsed tundsid rõõmu loodud perekondadest. Ilmavalgust nägid lapselapsed. 1989. aastal rehabiliteeris nõukogude võim kõik arreteeritud ja küüditatud perekonnaliikmed. Postuumselt ka Marie. Paul ja tema perekond jõudis ära oodata selle, mille nimel pereisa 1944. aastal lahinguid pidas – Eesti riigi taassünni. Liisa ja Paul olid võitnud! 1995. aasta sügisest puhkab Paul, endine sõjamees ja poliitvang, oma relvavendade läheduses Tallinna Metsakalmistu mändide all. Liisa veedab vanaduspäevi oma laste ja lastelaste hoole all Tallinnas.

* * *

Nelikümmend üheksa aastat pärast märtsiküüditamist, 16. augustil 1998 Arukülas toimunud suguseltsi kokkutulekul, kuhu oli kokku sõitnud umbes kakssada inimest üle Eesti, ütles kolhoosi „Hommik” endise esimehe vanem tütar: “Minu isa Heinrich, kes oli tol ajal kolhoosi esimees, kutsuti 24. märtsi õhtul 1949. aastal Kehala vallamaja hoonesse. Sinna ta ka ööseks jäi. Öösel sõitsid vallamajja relvastatud sõdurid, kellega koos mindi 25. märtsi varahommikul Aruküla inimesi üles ajama.” Tütar vabandas kohalolnute juuresolekul oma isa pealesunnitud tegevuse pärast 1949. aastal. Vabandused on Arukülast küüditatud ammu vastu võtnud. Elu läheb rahulikku radapidi edasi.
Igaveseks jääb kummitama kõikide kuriteoohvrite küsimus: „Miks ja kuidas pääses NSVL kaasvastutusest II maailmasõja tulemuste ja okupeeritud riikides toimepandud genotsiidi eest?”

 

Küüditatud
Harjumaa: 1915; Järvamaa: 1371; Läänemaa: 1762; Petserimaa (ilmselt need vallad, mis jäid ENSV-le): 158; Pärnumaa: 2653; Saaremaa: 1045; Tallinn: 921; Tartumaa: 3473; Valgamaa: 1210; Viljandimaa: 2467; Virumaa: 2537; Võrumaa: 1654; määratlemata: 877.
Üheksateistkümne raudtee-ešeloniga viidi Siberisse 22 043 inimest, kellest ligemale viiendik olid lapsed (10,31% olid 11–15 aasta vanused lapsed ja 8,71% 16–20-aastased noorukid).
Küüditatud toimetati peamiselt Krasnojarski kraisse, Irkutski oblastisse, Omski oblastisse ja Novosibirski oblastisse.

Allikas: raamat „Küüditatud Eestist Venemaale 1949“, lk 362


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv