Kultuur ja Elu 1/2009


Kultuur ja Elu 4/2008

 

 

 

 ERSP aeg
Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei

Raamatut Eesti iseseisvuse taastamisele eelnenud tormilistest sündmustest lehitseb Velly Roots

Kuidas tekkis 21 aastat tagasi KGB totaalse kontrolli tingimustes lausa uskumatu idee asutada Eestis alternatiiv kõikvõimsale kommunistlikule parteile? Muidugi olid põrandaalused vastupanuliikumised juba aastakümneid enne seda püüdnud juhtida tähelepanu rahvus- ja inimõiguste rängale rikkumisele NSV Liidus. Oli olnud Praha kevad ja tšehhide-slovakkide vabadusvõitluse sündmused, mis kutsus esile nn teisitimõtlejate organiseerumisi kogu N Liidus. 1969. aastal tehti Eestis katse ühendada tekkinud demokraatlikud liikumised. Koostati Nõukogude Liidu Demokraatliku Liikumise programm, kuid üleliiduliseks võitlusprogrammiks, nagu oli kavandatud, see just Moskva nn juhtivate dissidentide ja inimõiguslaste leiguse tõttu ei kujunenud. Kuidagi ei suudetud kahjuks loobuda suurvenelikust hoiakust, eriti suhtumises rahvusküsimustesse ja rahvaste enesemääramisõigusesse.

Eesti Demokraatlik Liikumine

Eestis arenes põrandaalune liikumine edasi ja rahvuslike vastupanujõudude koondamiseks loodi Rahvusrinne, Eesti Demokraatlik Liikumine jt rühmitusi. Aga ka repressiivorganid hakkasid tõsisemalt tegutsema. KGB juurde oli asutatud viies osakond võitluseks poliitilise opositsiooniga. Ägenes inimeste tagakiusamine, arreteerimised, süüdimõistmised ja vangilaagrisse saatmised. 1975. aastal toimus Tallinnas nn demokraatide protsess, kus nõukogudevastase agitatsiooni ja propaganda eest mõisteti süüdi Sergei Soldatov, Artem Juskevitš, Kalju Mätik ja Mati Kiirend ning saadeti nad 5–6 aastaks range režiimiga laagrisse. Kohtuprotsess oli poolavalik, et hirmutada ja vähimgi vastupanu maha suruda.

MRP-AEG

Tuli suruti tuha alla, aga ta hõõgus muinsuskaitseliikumises, otsis väljapääsu nn fosforiidisõjas, mis juba rahvast laialdasemalt kaasa haaras. 15. augustil 1987 moodustasid L. Parek, H Ahonen, T. Madisson ja J. Kõrb Molotovi-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupi (MRP-AEG) ja otsustasid korraldada 23. augustil, selle pakti sõlmimise 50. aastapäeval Tallinnas rahvakoosoleku. Nüüd on see ajalukku läinud kui Hirvepargi miiting, esimene poliitiliste nõudmistega meeleavaldus okupeeritud Eestis. Algas allkirjade kogumine stalinismiohvrite mälestusmärgi püstitamiseks. Hingedepäeval 2. novembril pandi alus kivikangrule Pilistveres.

Võitlus natsionalismi ilmingute vastu Eestis

1987. aasta lõpul küpses otsus moodustada poliitiline partei, mis vastanduks NSVL valitsevale ainuparteile NLKP-le ja mille eesmärk on taastada iseseisev Eesti Vabariik. 21. jaanuariks 1988 oli ERSP loomise ettepanekule alla kirjutanud 14 inimest: Vello Väärtnõu, Eke-Pärt Nõmm, Ärvi Orula, Eve Pärnaste, Heiki Ahonen, Erik Udam, Urmas Inno, Karin Inno, Endel Ratas, Mati Kiirend, Kalju Mätik, Rein Arjukese, Mati Vilu, Arvo Pesti. Ettepaneku võimalikult laialdasemaks avalikustamiseks õnnestus korraldada Moskvas ühes korteris pressikonverents lääne ajakirjanikele. ERSP loomise ettepanek loeti ette “Ameerika Hääle” ja “Vaba Euroopa” eestikeelsetes saadetes ning ilmus “New York Timesi” esiküljel. Võimud asusid vastutegevusele: EKP KK büroo oli vastu võtnud salajase otsuse natsionalismi ilmingute kohta Eestis. Jüri Adams, Urmas Inno, Viktor Niitsoo, Andres Mäe jt. saadeti kordusõppustele, Heiki ja Eva Ahonen ning Ärvi ja Merike Orula maalt välja Rootsi, otsiti läbi Vello Väärtnõu, Eve Pärnaste jt kodud, paljusid arreteeriti korduvalt ja viidi ülekuulamisele. Rahvuslikud meeleavaldused Tartus, Võrus, Pärnus, Tallinnas, Põlvas jm aga muutusid järjest massilisemaks.

Nõukogude võimu lõpu algus

21. aprillil moodustati ERSP korraldav toimkond, mille ülesandeks oli partei põhikirja projekti koostamine. Koosolekud toimusid erinevates kohtades ja selle tööst võtsid osa paljud tulevased ERSP asutajad. Lähtuti põhieesmärgist: rahumeelse ja sõltumatu Eesti demokraatliku vabariigi taastamine. Korraldava toimkonna esindajatega võtsid ühendust väliskorrespondendid, ka USA konsul Leningradis ja Kanada konsul Moskvas, kes soovisid hinnangut olukorrale Eestis. 20. augustil 1988 toimus Pilistveres Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei asutav suurkogu. Asutajaliikmeteks registreerus 104 inimest, võeti vastu ERSP põhikiri, valiti juhatus, volikogu, revisjonikomisjon ja aukohus. 27. oktoobril toimus Tallinnas Kirjanike Maja saalis ERSP esimene pressikonverents.
Nüüd on sellele ajaloolisele sündmusele eelnev ja ka järgnev aeg, mil ERSP organiseeris Eesti kodanike komiteed ja valmistus Eesti Kongressi kokkukutsumiseks, mahuka raamatu kaante vahel, mille on koos kujunduse ja fototöötlusega koostanud Eve Pärnaste. See pole vaid ajalooliste dokumentide kogum, nende kõrval pakuvad paljude inimeste meenutused, arvamused, sündmuste kirjeldused põnevat ja kaasahaaravat lugemist ajast, mil hingepõhjas hoitud unistus vabast Eestist järjest jõulisemalt valla pääses. Igaüks võiks ka meelde tuletada, millega ta ise neil aegadel tegeles.


21. jaanuaril 1988 kirjutasid 14 inimest alla ettepanekule asutada ERSP - esitlusel olid neist Eve Pärnaste, Kalju Mätik, Mati Kiirend, Arvo Pesti, Heiki Ahonen. (Eke-Pärt Nõmm, Erik Udam ja Endel Ratas on surnud.) - Tutvustab Lagle Parek

 

Meenutab Eve Pärnaste

ERSP aeg on periood, kus me alustasime, kus meid oli vähe, meiega algul ei juletud liituda, aga tegime palju ära ja andsime eeskuju. ERSP aeg lõppes, kui kolm organisatsiooni – ERSP, Eesti Muinsuskaitse Selts ja Eesti Kristlik Liit – algatasid Eesti Kongressi kokkukutsumise. Siis juba ühinesid meiega tuhanded inimesed. See esimene etapp piirdub tormiliste aegadega, millest väga palju ei teata, enamik ei usugi, millistes tingimustes sai tööd tehtud. Olen üritanud selle tegevuse kirja panna, aga paratamatult on siin ka lüngad, mida tulevikus saab ehk parandada. On toodud ERSP liikmete nimekiri ja loetletud võimalikult palju neid, kellel oli mingi suurem osa kanda. Palusime inimestel ka oma mälestusi saata, aga kahjuks kõikide aadresse ei õnnestunud teada saada. Siin on sündmuste kronoloogia, sõnavõtud, ERSP toimetised, allikapublikatsioonid, rohkesti fotosid.
Kui ma partei asutamise ajal olin kindel, et ERSP saavutab eesmärgi ja Eesti Vabariik taastatakse, siis alates 20. augustist 1988 olin selles absoluutselt veendunud. Minu jaoks oli sõda läbi saanud – me olime piirid paika pannud ja oli vaid aja küsimus, mil seda tõsiasja kõik tunnistavad. Veel suurem kergendus oli 12. märtsil 1990, kui Eesti Kongressi esimene istungjärk oli edukalt lõppenud ja kõik kavandatu oli korda läinud. Eesti Kongress kuulutas ennast seadusliku riigivõimu taastajaks Eestis. Kongressi saadikuid oli üle 500 ja valijaid ligi 600 000. Olin veendunud, et järgmisel aastal elame juba täieõiguslikus Eesti Vabariigis. Nii läkski.

Meenutab Lagle Parek

ERSP pere on olnud erilise tähendusega. Need, kes tookord julgesid oma arvamuse välja öelda ja ERSP loomise ettepanekule alla kirjutasid, panid tegelikult aluse rahvuslik-demokraatlikule liikumisele. Kui see idee meie Tartu seltskonnani jõudis, kaalusime, kas meil on jõudu seda ka ellu viia. Praegugi on see aeg väga selgesti meeles. Just sel õhtul pidi MRP-AEG langetama otsuse, kas korraldame 2. veebruaril Tartu rahulepingu 68. aastapäeva tähistamise miitingu. Otsustasime, et teeme. Aga enne seda saime tunda võimu karmi kätt, mis oli tolleks ajaks tegelikult küll juba väga saamatu. Neil ei jätkunud ka arukust miitingupäeval mitte välja tuua koeri ja miilitsaid. Artiklid, mida ajakirjanduses tol ajal meie tegevuse hukkamõistmiseks avaldati, tekitasid vastupidiselt soovitule just huvi meie vastu ja kaastunnet. Võib öelda, et idee asutada alternatiiv kommunistlikule parteile oli kodanikualgatus, millega hakkasid liituma järjest suuremad hulgad. Nüüd on see aeg raamatusse pandud tänu Evele. Loodan, et ta jätkab ka Eesti Kongressi tegevuse jäädvustamist.
Praegugi võiks olla rohkem initsiatiivi, just majanduse vallas. Aga me peame oma tegusid ja otsuseid tõsiselt kaaluma ja lähtuma sellest, kas see on hea Eesti riigile. Mul tuleb meelde Pullapää kriisi aeg. Poisid, kes Pullapääl istusid, olid ju väga eestimeelsed, aga nõnda nagu needki, kes neid ässitamas käisid, ei andnud nad endale aru, mida teevad. Et nõnda ei tehta iseseisvas demokraatlikus riigis. Praegu, majanduslike raskuste olukorras, on oht kuulata neid, kes kutsuvad inimesi tänavale. Peame meeles pidama, et meie jaoks on kõige tähtsam Eesti riik ja demokraatia, mille heaks oleme 20 aasta jooksul päris palju mängu pannud ja siiani ka päris hästi hakkama saanud. Tookord, kui alustasime uue demokraatliku partei rajamist, meil jätkus mõistust minna rahulikku teed. Oleks meil praegugi arukust otsida mõistlikke võimalusi raskustest välja tulla. Noored, kes suvel viisid läbi üldrahvaliku ürituse “Teeme ära”, korraldavad nüüd mõttetalgud “Meie Eesti”. Usun, et sealt tuleb palju uusi ja häid mõtteid.

Meenutab Tunne Kelam

ERSP kogumiku tegemine oli ainulaadne võimalus, et võtta veel mälestusi inimestelt, kes Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei loomise ja tegevusega seotud on olnud, koguda kokku dokumentatsioon jne. Siin on ära tehtud hiigeltöö: toodud kõik tähtsamad dokumendid, hinnangud, kronoloogia, mälestused, nimeregister, fotod. See on ajalooline uurimistöö, mille koostamine langes ühe inimese, Eve Pärnaste õlgadele. Tema põhjalikkus on siin vilja kandnud, ainult et põhjalikkus võtab alati aega, kui pole suurt organisatsiooni taga.
Sellest saab juba 21 aastat, kui ERSP idee välja käidi. Kui nüüd sellele ajale tagasi vaadata, siis unustame sageli, et mitme partei süsteem võis tol ajal vaid unistus olla. Kommunistlik monopol seisis nagu suur buldooser meie ees. Ta otseselt ei ähvardanud, oli maha rahunenud ja sisemiselt nagu kõhklev, aga igaüks teadis, et ta roomikud võivad jälle liikuma hakata ja inimesi lömastada. Minna selle vastu paljaste kätega, ainult ideedega, tundus olevat peaaegu võimatu ülesanne. Selle julguse teadvustamine on väga oluline, eriti nooremate jaoks. See on meie rahva, meie kodanikuühiskonna suuremaid saavutusi, et ta esimesena nõukogude vanglas suutis niisuguse idee teoks teha. Täna tagasi vaadates tundub, et nii see pidigi minema. Ei pidanud. Need inimesed, kes seda algatasid, ei deklareerinud, et on suur risk, millega nad tegelevad. Seda kuulutasid ENSV ÜN juhid, kes närveerisid, et neid võidaks isegi arreteerida, kui nad reforme püüavad läbi suruda. Aga selle idee algatajad, need julged inimesed olid juba kannatada saanud, neid oli arreteeritud, nad olid kõike läbi teinud. Ometi oli neil julgust ja usku, et saavutada murrang, mille küpsemises keegi polnud kindel.
See oli veel 1988. aasta jaanuaris, just ERSP avalikustamise ajal, kui Lagle Parekile ja Heiki Ahonenil tungiti Nõmmel kallale, paisati nad pikali, võeti ära nende isiklikke asju. Kohalekutsutud miilitsad koostasid protokolli. Veidi aja pärast saabusid kolm erariides meest Ahoneni koju asjaolusid täpsustama ja hakkasid kontrollima sealsete külaliste dokumente. Ahoneni juurde olid kogunenud paljud MRP-AEG liikmed. Peale ühe miilitsatöötaja ei esitanud mehed, nõudmistele vaatamata, oma dokumente. Parek ja Ahonen kirjutasid avalduse, kuhu lisasid, et nende arvates korraldas kallaletungi KGB.
Et ERSP asutamise ettepanekut välismaa ajakirjanike kaudu avalikkuse ette tuua, asusid kolm meest, Ärvi Orula, Eke-Pärt Nõmm ja Vello Väärtnõu, Moskva poole teele. Juba Maardus peeti nad kinni ja auto otsiti läbi. Siiski midagi ei leitud, kuna dokument oli kohvitermosesse peidetud. Neid jälitati Narvani ja Moskva linna piiril järgnesid neile juba kohalikud operatiivautod. Eke-Pärt Nõmmel oli õnnestunud autost kurvis välja libiseda ja end maanteekraavis varjata. Paberid olid tema käes. Kaks ülejäänut viidi Moskvas korduvalt miilitsasse ja ärevus oli suur, kui avastati, et üks mees on kadunud. Lõpuks õnnestus ühes korteris neljale välisajakirjanikule seda dokumenti tutvustada. Hoone trepikoda oli miilitsatöötajaist tulvil, aga nähes, et kaamerad neid jäädvustavad, taanduti. Tulemus oli see, et ajalehe “New York Times” esiküljel oli ära toodud uudis esimese mittekommunistliku partei asutamise ideest kogu NSV Liidus. See uudis levis kiiresti.
Eesti eeskuju oli kahtlemata olemas teistele N Liidu ikestatud rahvastele. Arenesid alternatiivsed rahvaliikumised ja Eesti oli üks keskusi, kus hakati kokku saama. Kui mõtleme praegu sellele, kuidas oleks läinud siis, kui 1988. aastal ENSV ÜN poolt välja pakutud ja paljudele ka ainuvõimalikuna tundunud lahendus – Eesti suurema iseseisvusega kuid 0-variandi alusel kakskeelsena edasi kindlalt N Liidu raames. Võib-olla eesti rahva üks suuremaid saavutusi oli see, et suudeti kujundada teine tee, alternatiiv, mis on igasuguse vaba ühiskonna alus. Täna on kõige olulisem tänada neid inimesi, kes 21 aastat tagasi leidsid omavahel kontakti, tulid kokku ja suutsid kujundada selle alternatiivi alguse, mis viis meid rahvusriiki – vabasse Eestisse.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv