Kultuur ja Elu 3/2007


Kultuur ja Elu 2/2007

 

 

 

 


Sugupuu kui süüdistuse alus

tekst: Elmar Joosep


FOTOL: Jaan Joosep hukati Sverdlovski oblast hävituslaagris 21.04.1942; Anna Joosep viibis Siberis asumisel 1941–1957; Elmar Joosep viibis Siberis söekaevanduses 1941–1946; Maimu Joosep-Vahur pages sügisel 1944 Rootsi, sealt 1949 USA-sse, elab San Franciscos. Foto on tehtud Uduveres, 1935.

Küüditamise uurimisega tegelenud Elmar Joosep analüüsib sugupuu seotust repressioonidega oma ja president K. Pätsi suguvõsa näitel.

Pöörde tegi õigusemõistmine 20. sajandil, kui mitu suurriiki suundus totalitarismi teele ning kehtestas taas absoluutse võimuprintsiibi. Küll ei mõeldud sellega välja midagi uut, ent endiste absoluutmonarhiate ajal ei olnud inimelu kunagi nii odav. Nüüd ootas koos süüdlase arreteerimisega ka pereliikmeid kui mitte muu, siis kodunt eemaldamine ja sunnitööle saatmine. KGB niinimetatud väljasõidutoimikust leiame aga kahtlustavat pilguheitu süüdlase veelgi kaugemale sugulasringile. Sealt paistab, nagu oleks süüdistusi kogutud lausa sugupuud juhendina silme ees hoides. Kuid nõukogude inimese välismaale lubamine, selleks need toimikud ju koostati, oli ikkagi äärmine risk ja et lüpsikari laiali ei jookseks, tuli võimudel tõepoolest eriti ettevaatlik olla.
Pea peale pööratud ühiskonnas, millest meil õnnestus välja rabeleda, leidus karistusvaldkonnas jõhkrate väljamõeldiste seas ka lausa paradoksaalset. Nagu teada, kuulus küüditusaktsiooniga kurjategija perekond väljasaatmisele. Süüdlane ise toimetati sunnitöölaagrisse, mis II maailmasõja lõpuni tähendas hävituslaagrit, kus peale mahalaskmise rakendati kinnipeetu hukkamiseks ka nälga ja kurnavat tööd. Ent võis juhtuda, et süüdlane kandis karistuse laagris ära, sai, ütleme, 10 aasta pärast vabaks ja võis kodumaale sõita. Perekonda küüditusest aga lahti ei lastud. Kui sooviti perekondlikku kooselu taastada, tuli vabal mehel asuda elama küüdikülas peetava perekonna juurde, kus ta enamasti võeti ka küüditatuna arvele ja pidi temagi käima end iga kahe nädala tagant komandandile näitamas. Ei päästnud perekonda küüditusest ka perekonnapea surm, kuigi see oleks ju loogiline olnud. Kuid mis loogikat me võisime oodata sellest tohutute totruste impeeriumist.

Artikli autori Elmar Joosepi emapoolse sugupuu kaks põlvkonda ja nende seos repressioonidega.


Martin Reinu lasksid sõja esimestel päevadel kodupõllul igaks juhuks maha hävituspataljonlased. Vanima onu kolm vanemat poega (Konstantin, Johannes, Aleksander) olid võetud Saksa sõjaväkke; viimane pages sügisel 1944 läände. Teistel tuli vaevelda sõjavangilaagris. Joosepi perest küüditati 1941 Anna ja Elmar. Jaan hukati hävituslaagris. Maimu pages 1944 läände. Onu Aleksander Rein sai Saksa sõjaväes teenides raskelt haavata ja viidi haiglaga Saksamaale. Martini pere – naine Kristiina ja pojad Evald ning Edvin küüditati märtsis 1949. Nikolai naine Elli pages 1944 Rootsi. Aleksandri, Nikolai ja Maria välismaist kirjavahetust kontrolliti. Selline oli ühe keskmise eestlase sugupuu varjukülg.


Väljasõidutoimikud KGB teenistuses

Nagu öeldud, on sugupuu kaugema ringi osalus isiku süüdlaseks tegemisel selgemalt väljaloetav Riigiarhiivis säilitatavais väljasõidutoimikuis. Seda toimikut hakati inimese kohta koostama hetkest, kui ta andis avalduse välismaale saamiseks. Nii ei olnudki need, kes just sellepärast hoidusid seda luba taotlemast, eksiteel. Iga sooviavaldaja võeti kohe fookusesse ja mitte ainult tema ja ta pereliikmed, vaid ka järgmisse sugulusringi kuuluvad isikud – tädid ja onud, rääkimata õdedest-vendadest.
Väljasõitu soovijal tuli täita põhjalik ankeet, muidugi vene keeles. Ankeedis tuli loetleda külla kutsujad (loa taotlemine kutseta polnudki võimalik), välismaal ajutiselt või alaliselt elavad kaugemad sugulased ja lõpuks ka lähisugulased nagu abikaasa, isa, ema, lapsed, õed ja vennad, ka siis, kui nad olid surnud. Juures pidi olema majavalitsuses kinnitatud väljavõte majaraamatust selles elavate elanike kohta. Ja soovija abikaasa pidi kinnitama, et ta ei ole teise poole välismaale sõidu vastu. Ka töökoha juhataja, partorg ja ametiühingukomitee esimees pidi allkirjaga kinnitama, et pole sõitmise vastu. Sellega võtsid nad endale ka mingi vastutuse avaldaja välismaalt tagasituleku suhtes. Loomulikult keelduti allkirja andmast, kui asi tundus kahtlane. Keeldumisega asjamees midagi ei kaotanud, ent avaldaja välismaale jäämise korral oleks temalgi pahandust olnud palju. Võis ka juhtuda, kui KGB ei soovinud avaldajat välismaale lubada, siis helistati soovija ülemusele: tehke takistusi!

Välismaise kirjavahetuse kiskus KGB lahti ja luges läbi. Seda kinnitavad 2 järgmist dokumenti:

Joosep Elmar Janovitš 1924. a sündinud. Kirjavahetuse põhjal on koostatud 1972. aastal õiend nr 1437 ENSV KGB 2. osakonna jaoks. Kontrollimise teostas 1969. aastal sm Õun ENSV KGB 5. osakonnast. Oma kirjavahetuses kontrollitav lubab nõukogude tegelikkuse kohta tendentslikke väljendeid, võltsib nüüdiselu fakte.
Kirjavahetus on sugulastevahelise iseloomuga: 1) Vahur Lisa (õde) USAs 1970-1978, 2) Vahur Maimu Janovna USA (õde) sugulastevaheline 1957-1986, 3) Sepp Lisa USA , sugulastevaheline (õetütar) 1980. On kodumaareeturi Sepp Tõnu naine, 4) Martens Ellen – Kanada, sugulastevahelise iseloomuga 1970 – 1983.

Õiend
Arhiiviandmete põhjal kontrolliti Josep E 1958 – 59 aastail kui rahvuslikult meelestud inimest. 1958. a-l kirjades oma USAs elavale õele lubas nõukogudevastaseid ja rahvuslikke väljendeid. Analoogilised kirjad saatis ka 1971. aastal oma tuttavatele Inglismaale. Isa oli 1941. a arreteeritud kodanliku Eesti ametliku politseitöötajana. Talle mõisteti kõrgeim karistusmäär. Josep E ise koos emaga oli eriasumisel. Töökohal iseloomustatakse Josep E kinnise ja endassesulgunud inimesena. Kollektiivi ühiskondlikus elus ei osale.
Arvestades eelnevat sõitu õe juurde USAsse loeme ebasoovitavaks.

16. märts 1987
ENSV KGB 2. osakonna ülem
V.I.Gorbatšev
ENSV KGB 6.osakonna ülema asetäitja podpolkovnik V.A.Pool

Arhiivist otsiti üles ka soovija onude ja tädide välismaine kirjavahetus. Näiteks on uuritud sõita soovinu onu Nikolai Reinu kirjavahetust: 1) USAs elanud Aleksander Lusikaga 1975. Kirjavahetus on klassifitseeritud sõprade vaheliseks. Aleksander Lusik oli Nikolai Reinu tädipoeg. 2) Rootsis elanud Kristjan Siimsoniga 1966. Kirjavahetus on liigitatud olmeliseks. Saksa okupatsiooniaegne Halinga vallavanem Siimson oli onu naaber Pärnu-Jaagupis.
Õiendil on suur tempel kirjaga, et ENSV KGB Informatsioonikeskusel pärijat huvitavaid andmeid pole.
Õiend on välja antud 18. märtsil 1987

Samal ajal on ikkagi väljasõidutoimikusse õmmeldud dokumendid tõepäraseimad kogu KGB koostatud paberipahna seas. Nendega püüti tõepoolest isikust saada tõepärast pilti, mitte panna teda rääkima KGBle vajalikku. Eks sellepärast suur osa neist viimase võimuvahetuse ajal ka kõrvaldati ja nähtavasti hävitati.
Suurtest ühiskondlik-poliitilistest muutustest Vene impeeriumis andis märku see, et kuu aega pärast sõiduloa keelamist soovitava toimiku koostamist kutsuti avaldaja KGB viisade osakonda ja teatati, et luba talle 3 kuuks USAsse sõiduks on olemas.

Eesti esimese presidendi sugupuu seosest repressioonidega

Presidendi vanemate, Jakobi ja Olga Pätsi lastest küüditati üks Venemaale juulis 1940, teine juunis 1941, mõlemad seal ka surid. Kaks suri Eestis ja ühel õnnestus enne uut Vene okupatsiooni pääseda läände.
Konstantin Päts, eesti rahva valitud president pandi koos poja Viktori perekonnaga küüdivagunisse enne, kui Eesti riigivõimu üleminekut okupantide käsilaste kätte oli jõutud vormistada; küsigem siis, mis võim küüditas seaduslikult valitud presidendi oma iseseisvast riigist võõrriigi hukatuslikesse vanglatingimustesse.


President Pätsi isa-ema koos lastega (vasakult): vend Nikolai, õde Marianna, isa Jakob, vend Voldemar, ema Olga, vennad Peeter ja Konstantin. Foto raamatust Eesti Vabariigi President Konstantin Päts, Tallinn 1938.Pätside sugupuu -- vaata suuremalt.

Presidendi õde, Marianne Pung, võeti koos abikaasa, Eesti Panga esimese presidendi, Riigikogu liikme Mihkel Pungaga ja nende poja ning pojaperega kinni küüdiööl 14. juunil 1941. Marianne suri 6. jaanuaril 1947 Kirovi oblasti Oritši rajooni Gadõ turbarabas. Samal, 14. juuni ööl küüditatud Erast Pung arreteeriti Gadõs 1943. aastal ja määrati 15 aastaks sunnitööle Vene NFSV kriminaalkoodeksi §58 1a alusel, mis tähendas süüdimõistmist võimu nõrgestamisele suunatud kontrrevolutsioonilise tegevuse eest. Loomulikult küüditati ka poja abikaasa Helmi Pung ning tütar Piia Mai Pung.
Nikolai Päts suri 1940 ja Peeter Päts 1942. Voldemar Päts põgenes perega sügisel 1944 Rootsi, kust asus hiljem Kanadasse. Ta suri Torontos 27. juulil 1958. Nikolai lastest sai tuntuks filmioperaatorina tegutsenud Voldemar Päts. Pärast abiellumist Ludmilla Hanssoni nime kandnud Nikolai tütar pääses läände ja suri Londonis.

Peetri poeg Ilmar õppis Pärnu Gümnaasiumis. Temagi pages 1944 Rootsi, Rootsis sündis peresse kolm last.
Voldemar Pätsi tütar Silvia abiellus Eestist pagenud arhitekti Artur Jürvetsoniga. Arturi vanemad Maria ja Aleksander Jürimäe võeti 14. juunil 1941 kinni Pärnumaalt Anelema külast. Nende 4 last (Artur, Elmar, Juta ja Olev) pääsesid läände. Alekander suri Sverdlovski oblasti hävituslaagris juba oktoobris 1941. Marial lubati küüdikülast lahkuda 13. juunil 1955. Pärast 6 aastat kestnud taotlusi lubati tal asuda laste juurde elama. Varem oli talle vastatud, et kui ta on vana ja vajab laste abi, siis tulgu lapsed Eestisse elama.

Hariduselt juristi, eduka advokaadi ja tunnustatud riigimehena tegutsenud Konstantin Pätsi järglastest on valdav osa valinud juristi kutse. Presidendi mõlemad pojad, Leo ja Viktor olid Tartu Ülikooli lõpetanud juristid. Leo õppis Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumis ja lõpetas 1925 Tartu Ülikooli juristidiplomiga. Tegutses Tallinnas kohtu-uurijana. Pages Soome 1939 ja sealt Rootsi. Suri Rootsis 16.juunil 1988. Ka Viktor lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1924 ja Tartu Ülikooli 1928. Tegutses Tallinna vandeadvokaadina. Oli Riigikogu liige. Arreteeriti juulis 1940 koos oma isa ja perekonnaga. Suri Moskvas Butõrka vanglas 4. märtsil 1952.

Presidendi pojapojal Matti Pätsil on 2 kõrgkooli diplomit. Ta on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi elektromehaanikainsenerina ja Moskvas NSVL Patendiinstituudi juristina. Kahe diplomiga on ka Matti tütar Madli Vallikivi; ta on diplomeeritud keeleteadlane ja jurist. Juristidiplom on ka Matti väimehel Hannes Vallikivil, pojal Madisel ning minial Riina Pätsil (neiuna Pihel). Nii ei olegi Matti järeltulijate seas ühtki teist elukutset esindatud.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv