Kultuur ja Elu 3/2007


Kultuur ja Elu 2/2007

 

 

 

 Helgi ja Robert Kivi — eestluse tallelhoidjad.

Väike Eesti keset Saksamaad

tekst: Iivi Zájedová

Okupeeritud Eesti riigi vastu huvi äratamiseks oli rahvatants nagu loodud, sest poliitikaga ju ei tohtinud tegeleda. Tantsule järgnevad jutuajamised võisid aga kesta juba õllekannu taga, sest nagu Eestis, nii ei puudunud õlu üheltki korralikult rahvapeolt Saksamaalgi.

Öeldakse, et parim elu on õlu. Saksa rahvas kui väga õllelembeline teab seda ammu. Võib koguni öelda, et see on sakslase mõttelaadi üks nurgakive. Nii on sakslasega kergem saada ühele lainepikkusele sel, kes samuti õllest lugu peab. Eestlastelgi on oma õllekultuur ja seetõttu on õllekruusi taga eestlasel ja sakslasel kergem vennastuda, teineteisele maailmaasju seletada.
Ometi jääb õllest selgitustöö tegemisel väheseks; kui tahetakse põhjalikumalt seletada-tutvustada, siis tuleb kasutada teisi “näitlikke õppevahendeid”. Nagu näiteks rahvalaul, rahvatants või rahvaloomingu mõni muu osa. Ja seda teed läksid ka eestlased, kes sattusid pärast viimast suurt sõda Saksamaale ja soovisid seal kohalikele ennast tutvustada oma rahvaloomingu kaudu.

Tants äratas huvi eestlaste ja Eesti vastu

Need eestlased elasid Saksamaal mitte tavakülalistena, vaid põgenikelaagrites, olles seal mitmeid aastaid. Olud olid väga kitsad, kohati lausa ebatervislikud, kuid sellele vaatamata käivitasid eestlased sisuliselt laagrisse saabumise algusest peale väga elava seltsi- ja hariduselu: loodi omakeelsed koolid ja kogudused, moodustati laulukoorid ja rahvatantsuringid, samuti spordivõistkonnad, võimlemisrühmad ja -klubid. Et eelmainitud harrastustest oli rahvatants üks valdavamaid ja kestvamaid, on mõistetav. Ta on üks ürgsemaid alasid, kõige rohkem seotud vana kultuuripärandiga, loov ning ühtlasi sümboolne. Seetõttu polegi ime, et põgenikelaagrites tekkisid rahvatantsutrupid, muidugi juhuslikuks jäävad, kuid siiski suunda näitavad!
Laagrisolijatele ei vaadatud ju eriti hästi ja kõik püüdsid sealt võimalikult ruttu välja saada. Ja niipea kui laagritest välja saadi ja pisut kohaneti, taaselustusid ka tantsutrupid. Kas tantsiti ehk turvatunde hoidmiseks või oli see ehk pigem üks eneseväljendusvorme, ei omanudki nähtavasti suurt tähtsust. Tähtis oli hoopiski see, et rahvatants ei nõudnud erilist oskust ega väljaõpet, vaid peamiselt ikka head tahet ja vahest siiski ka kalduvusi ning varasema traditsiooni teadvust – seda, mis kasvas välja inimeste sügavamast tarbest. Ühesõnaga, eestvedajad ja juhidki ei tarvitsenudki olla väljaõppe saanud eriteadlased, vaid tarvidus ise lõi oma juhid. Muidugi, peale eelnevalt mainitud seesmise eelduse ja varasemate traditsioonide pidi olema ka väliseid tingimusi, nagu näiteks kooselavad kompaktsed grupid, vastavad ruumid kooskäimiseks, harjutamiseks ja esinemiseks.
Mis puutub niisuguse harrastuse välistesse eeldustesse, siis polnud need kuigi soodsad. Olid ju eestlased pillutatud üle maa laiali. Kuna noorte aastakäigud olid väliste sündmuste tõttu ebaühtlased, siis tegelikult määraski harrastustekõvera tõusu ja mõõna noorte pealekasv! Pealegi nõudis harrastus ka kulusid, mida purupaljastel põgenikel oli raske katta. Saksamaa aga oli täiesti purustatud ja vaene. Ka kiired muutused “eesti keskustes” ei soodustanud pikaajalisi rühmade tegevusi. Nii tekkisid ja lagunesid rahvatantsutrupid suhteliselt kiiresti just väiksemates ja ajutistes keskustes.
Esimesena nimetatud eeldusi oli – nagu järgnevast jutust ilmneb – piisavalt. Rahvatantsu traditsioonid on ju Eestis igivanad, ulatudes 12. sajandini, olles pealegi rikkalikult säilinud. Harrastati ju iseseisvusajal rahvatantsu teadlikult ja pagulaste hulgas leidus küllaldaselt neid, kes võisid asuda rahvatantsutruppe organiseerima ja juhtima. Mis aga oli kõige olulisem: pagulastel jätkus energiat ja tahet, elurõõmu ning tulevikuusku, et hingeliselt raskes põgenikuseisundis karmi tegelikkust trotsides tantsida, ka võimelda ning sportida. Neil jätkus tahet midagi ühiselt teha enese ja selle maa hüvanguks, kus nad olid pelgupaiga leidnud.

Helgi Kivi – eestluse tallel hoidja

Nii juhtus ka praegugi Saksamaal Bocholtis elava pr Helgi Kiviga, kes samuti otsustas tegutseda rahvatantsu alal. Olid ju eelmainitud seesmised eeldused temalgi olemas, kooliajal sai ka ise Kaera-Jaani, Jooksupolkat, Tuljakut ja teisi rahvatantse tantsitud.
Helgi elas kuni 1944. a sügiseni Paides ning 18-aastasena põgenes koos paljude teiste kaasmaalastega punase terrori eest – kaubalaeval, pideva pommirahe all – Danzigisse. Sealt saadeti ta edasi juba Saksamaale, kus peagi satuti Ameerika tsoonis olevasse laagrisse. Paljudel oli kavatsus rännata edasi Baltimore´i, kuid mõned jälle arvasid, et kui Eesti saab vabaks, siis on Ameerikast kaugem tagasi saada!
Nii nagu paljud teisedki eestlased, jäid ka Helgi ja Robert Kivi elama Lääne-Saksamaale, seades kodu sisse Bocholti linnas. Helgi poja Richo Zieminski abikaasa Elviira isa hr Liivak (kelle eesnimi ei tulnud H. Kivil paraku meelde) alustas väikeste eesti lastega rahvatantsu tegemist, mis aga ajapikku paraku soikus. Siis Helgi otsustaski 1975. aastal jätkata tantsurühma komplekteerimist – oli ju vaja kasvavatele lastele natuke eesti rahvatantsu õpetada. Peamiselt olid lapsed ikka eesti päritolu peredest, kuid ka saksa sõbrannade tütred/pojad tulid Helgi loodud “Põhjala” rahvatantsurühma tantsima. Paljud neist olid Liivaku juures õppides mõnedki tantsud selgeks saanud, lisaks suvekoolis õpitu. Abi leidis Helgi oma täditütrelt saadud Ullo Toomi raamatust “Eesti rahvatantsud”.
Rühmas oli kuus-kaheksa paari. Proove tehti igal nädalal poolteist kuni kaks tundi kooli võimlas. Saatjaks oli saksa päritolu pillimees. 16 aasta jooksul (kuni 1991. aastani) õpiti ära umbes 30 tantsu. „Põhjalat“ kutsuti ka palju esinema. Esineti peamiselt eesti rahvuspühadel, kokkutulekutel, pidudel: suve- ja sügispeod, võidupüha ning vabariigi aastapäev, jaanipäev, mil üle Saksamaa tuli kokku isegi neli-viis tuhat inimest. Neil suurematel pidudel tantsisid mitme linna rahvatantsu harrastajad koos. Ühiselt harjutada sai vahetult enne esinemist. Peale Bocholti tantsiti veel Annabergis, Kölnis, Lübeckis, Düsseldorfis, Münsteris jm.
Pidudelt ei tohtinud puududa eesti akordionist Edgar Pent, kes oli nii kõva pillimees, et mängis lugusid mälu järgi. Tihti kutsuti rahvatantsijaid esinema ka Bielefeldi, kus samuti eesti rahvatantsurühm tegutses, Belgiasse, Hollandisse ja isegi Inglismaale. Esineti tasuta, oma kulu ja kirjadega ning rõõmustati, et saab mängida. Mõnikord löödi isegi mõne teise eesti rahvatantsurühmaga kokku, nagu Oldeburgis olev Linda (Käo) Einamanni (elab nüüd Münchenis) juhendatav eesti rahvatantsurühm. Niimoodi juhtus näiteks Europeaadil, kus esines palju teisi rahvatantsurühmi.
Sõidukulusid nagu ka rahvariiete valmistamist aitas katta Eesti Keskesindus. Rahvariideid oli ju väga raske saada ja ka valmistada. Hannoveris elav pr Valda Koel kudus seelikuriiet telgedel, Helgi Kivi ise valmistas ja õmbles välja pluuside mustrid ja tema abikaasa Robert õppis selleks isegi rätsepatöö ära, et saaks poistele eesti rahvariiete särgid ja vestid selga. Esialgne vestiriie oli sinist värvi, kuid polnud originaal. Hiljem, vene ajal sõideti lühikese turismiviisaga (teised viisapalved lükati tagasi) Eestisse ja siis osteti materjali kaasa. Kõike püüti valmistada originaalide järgi, rahvarõivaraamatute põhjal.
Suvepidudele tuli eestlasi külla ka Göteborgist, Stockholmist, tantsiti koos, mis olevat kohalolijatele vägeva tunde andnud. Sai koos olla, rääkida eesti keelt ja eesti pidu pidada. Skaudilaagritesse tuli kohale eestlasi üle ilma: USA-st, Kanadast, Taanist, Norrast, Rootsist ja mujaltki. Seal õpiti aga peale skautlusega seotu ja eesti keele ka rahvatantsu. Helgi teadis veel lisada, et tema teab vähemalt oma rahvatantsurühmast kolme paari, kes leidsid endale sealt ka elukaaslase.
Siis aga hakkasid välised eeldused muutuma ebasoodsaks ja saabus aeg, kus osavõtt kahanes: lastest olid sirgunud noored neiud ja noormehed, enamus oli juba abielus ja väikeste lastega, kelle tõttu alati igale poole ei saanud esinema minna. Mõnikord ei saanud üks, siis jälle teine tulla ja lõpuks jäi tantsijaid alles ainult kolm paari. Nii lõpetas Helgi Kivi rajatud “Põhjala” tantsugrupp 1991. aastal oma tegevuse. Nagu paljud teised pagulaseestlased, tegid ka Helgi ja Robert kõike rahvustundest lähtuvalt ning sisemisest sunnist õpetada eesti rahvatantsu, sest eesti kultuuri hoidmist peeti väga tähtsaks.
Samas aitas just rahvatants tutvustada eesti kultuuri ja andis sel moel kõigile Saksamaal elavatele teadmisi ühe väikerahva kohta! Tunti huvi: kus asub see riik, mille rahval on nii kenad rahvariided, tants ja muusika? Kes on eestlased? Oma okupeeritud riigi vastu huvi äratamiseks oli rahvatants nagu loodud, sest poliitikaga ju ei tohtinud tegeleda. Tantsule järgnevad jutuajamised võisid aga kesta juba õllekannu taga, sest nagu Eestis, nii ei puudunud õlu üheltki korralikult rahvapeolt Saksamaalgi.

* * *

Autorilt:
Juba väiksest peale olen olnud seotud rahvakultuuriga. Ema Astrid Randla juhatas eesti laulukoori “Tiina” ja isa Peet Randla mängis Kreenholmi klubis tantsijatele (tantsujuht Suren Aruturjan) saateks. Suvel sai koos ema juhitud laulukooriga mööda Eestit sõidetud ning siis sain imetleda nii rahvalaulu kui ka rahvatantsu. Seejärel sai eesti rahvatantsu õpitud Nadezda Taarna käe all Tallinna Koreograafiakoolis (1966–1974). 1991. aastal olin Tšehhi-Eesti klubi asutajaliige, mille järgnevatel üritustel kasutasin mitmel korral Eesti laiemat tutvustamist just rahvatantsu kaudu. Tundub, et see on igal pool ja alati mõjuv.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv