Kultuur ja Elu 1/2015


Kultuur ja Elu 4/2014

 

 

 


Hitleri peakorterid – I

tekst: Arvo Jaama
fotod: wikipedia.org

1940. aastast algab Saksamaal ja allutatud aladel ka Hitleri nn Juhi peakorterite ehitamine. Allikate põhjal võib väita, et Hitleril olevat olnud seitse peamist peakorterit, ühes või teises staadiumis valmisehitatud punkreid arvatakse olevat umbes 20 ringis.
Need on olnud nn mägikoobastesse ehitatud salarelvade tehased, rannikuala allveelaevade baasid, Hitleri ja armee peakorterid Saksamaal ning mujal Euroopas. Uurimistöö teeb raskeks tõsiasi, et paljud neist on purustatud, uputatud, mineeritud või on nende sisse-väljapääsuavad suletud lõhkamiste teel. Artikli sarja esimeses osas vaatleme lähemalt neist kahte – Hundiurgu ja Riigikantselei punkrit.

Pärast I maailmasõja lõppu pidi Saksamaast saama vastavalt Versaille’ lepingule (1919) demilitariseeritud riik. Paljud ei olnud pealesunnitud lepingutingimustega nõus ja juba oma poliitilise tegevuse alguses võttis Hitler kasutusele mõisted Lebensraum (eluruum) ning Drang nach Osten (tung itta). Võimule tulnult hakkas ta 1933. aastal oma plaane ellu viima. Ametlikult murdis ta Versaille’ lepingu 1935. aastal sõjalise organisatsiooni loomisega Saksamaal. 1936. aastal hõivas Saksa kaitsevägi Reini vasakkalda demilitariseeritud tsooni. Järgnes Austria annekteerimine ja Sudeedimaa ühendamine Müncheni lepingu alusel 1938. aastal. Böömi- ja Määrimaa ühendatakse 1939. aastal. Jäi nimetamata, et koos peatse liitlase, Nõukogude Liiduga, katsetatakse relvi Hispaania kodusõjas, seni veel eri poolel. Mõlemad teevad ettevalmistusi omavaheliseks sõjaks. Enne seda aga jõuavad NSV Liit ja Saksamaa 23. augustil 1939. aastal sõlmida mittekallaletungilepingu, mille salaprotokollide põhjal jagatakse Poola ning otsustatakse Balti riikide saatus. Pärast Poola okupeerimist ja ühist paraadi Brestia jätkavad mõlemad ettevalmistusi II maailmasõja vallapäästmiseks. Kumb jõuab enne? Pakti sõlmimisega võimaldas Stalin Hitleril alustada sõda, mille esimeseks ohvriks sai 22. juunil 1940. aastal tema ise.


Põhja-Pooleas asuvad hundiuru varemed on avatud külastajatele.

WOLFSSCHANZE (HUNDIURG)
24.06.1941 – 20.11.1944

Idakampaania sõjasündmuste paremaks juhtimiseks oli vaja luua uus peakorter, mis asub rindele lähemal. Kõikidele julgeolekutingimustele vastava asukoha otsingutele komandopunkti rajamiseks sobis Ida-Preisimaa, mis oli looduslikult hästi kaitstud (metsad, järved, sood ja kanalid pakkusid loomulikku kaitset ida suunast). Hitleri peakorteri „Hundiurg” ehitamist alustati Görlitzis Rastenburgi (tänapäeva Kirde-Poolas) lähedal 1940. aasta suvel ja lõpetati töid peatamata 1944. aasta lõpul. Nimi on tuletatud Hitleri parteipseudonüümist Wolf (hunt) ja kordub ka mõne teise peakorteri nimes. Kohavaliku otsustasid asukoht kaugel peadest, mis on kolmest küljest piiratud Masuuria järvedega ja metsa läbiva raudga.
Põhitöö tegid kõrgendatud saladuskatte all saksa palgatöölised. Teid, raudliine, lennuvälju ja muid sõjalisi objekte ehitasid eri rahvusest vangid: poolakad, norrakad, prantslased ja venelased.
Metsa oli siin umbes kaheksa ruutkilomeetrit, millest ehitusmaad ca 2,5 ruutkilomeetrit. Siia rajati sadakond objekti, nende hulgas seitse massiivset, topeltseinte ja -lagedega kaitstud ruumi – punkrit, mille seinad olid kuni kaheksa meetrit, laed kuni kümme meetrit paksud. Sealsamas oli ka keskmise suurusega punkreid kahe kuni kolme meetri paksuste lagedega. Paljud kaitseehitised ja elubarakid olid tellis- või betoonseintega. Suurem osa peakorteri kaitseks mõeldud elu- ja laobarakkidest olid siiski puidust.
Kuid mingit maa-alust „urgu” või „urgu” siit otsida ei tasu. Maapinnast madalamale ulatub ainult ehitiste vundament. Suuremate punkrite oma ulatus täispaksuses 3–5 meetri sügavuseni. Nendest võiks nimetada Hitleri punkrit kõrvalasuva õhukaitsepunkrikesega, külalistepunkrit, Bormanni punkrit, Göringi punkrit õhukaitse suurtükipositsiooniga selle katusel, suurt üldist õhukaitsepunkrit ja infopunkrit. Oma punker oli ka Jodlil, Keitelil. Ei puudunud hotell SS-ohvitseridele, majutushoone Hitleri ihukaitsele, ohvitseride kasiino ega adjutantuurihooned. Sõja aastail 1941–1944 oli Hundiurg põhimõtteliselt Saksamaa peakorter.


Selline nägi välja purustatud nõupidamisruum Hundiurus, pärast Hitlerile tehtud atentaati 20. juulil 1944.

Ehitati kolmes ehitusjärgus

Esimeses järgus 1940. aasta suvest kuni 1941. aasta juunini ehitati puitbarakid ja betoonpunkrid seinapaksusega kuni kolm meetrit. Need olid mõeldud elu- ja bürooruumideks ning pidid pakkuma kaitset ka pommirünnakute eest.
Teises järgus said puitbarakid 50 cm paksuse tellistest välisvoodri ja 35 cm paksuse sardkohtbetoonist katuse.
Viimases järgus, 1944. aasta veebruarist oktoobrini, saavad „Hitleri punkri” ja „Külalistepunkri” seinad nelja meetri paksuse betoonmantli. Nüüd ehitatigi juurde üldine õhukaitsepunker ja Göringi punker. Nendel „punker punkris” põhimõttel ehitatutel oli topeltseinte ja topeltlagede vahel 50 m laiune tühi ruum, mis oli täidetud kivikildudega tõugete leevendamiseks õhurünnakutel. Kõik punkrid olid seest vooderdatud puiduga. Punkrite lamedad katused kaeti maskeerimisvõrkudega. Õhust polnud näha muud, kui kilomeetrite kaupa soist metsa.
Punkri ümberehituse ajaks oli Hitler 16. märtsil 1944 ümber kolinud oma residentsi Obersalzbergis. Tagasijõudnult elas ta 15. juulist kuni 1. oktoobrini 1944 „Külalistepunkris”. Selle kõrval oli arutelubarakk, kus 20. juulil tehti Hitlerile atentaat, milles ta suuremat viga ei saanud.
Siin oli ka Hitleri soomusrong, mida ta meelsasti kasutas ja pidas kindlaimaks liiklusvahendiks.
Peakorter oli varustatud moodsaimate seadmetega, punkrites oli elekter ja keskküte, elektrivarustuse tagasid diiselgeneraatorid. Oli ka otsene telefoni- ning raadioühendus teiste kohtadega Saksamaal ja Euroopas.
Peakorteri maa-ala oli ümbritsetud traatpiiretega ning miinivälja ja okastraattõketega nende vahel, kogulaiusega ca 50–150 meetrit. Peale nende seisid seal vaatlustornid, kindlustused kuulipildujate ja õhutõrjekahuritega. Kogu ala oli patrullide valve all.
Maa-ala oli jagatud kolmeks tsooniks. Kõige keskel oli 1. tsoon, kus elas Hitler, tema lähimad kaaskondlased, kasiinod, stenografistide maja. Tsoonis 2 elasid valvesõdurid ja teenindav personal. Välimine, ehk 3. tsoon, oli miiniväli. Seda välja puhastati pärast sõda aastaid: eemaldati 54 000 miini, leidus tanki-, jalaväe-, märguande- ja lõhkemiine.
Tsoone eraldasid okastraatpiirded väravatega, millest pääses läbi erilubadega ja ilma relvadeta. Peakorteri julgeolekut garanteerisid ka õhujõud Elki, Lötzeni ja Schippenbeili piirkonnas. Isikliku julgeoleku eest vastutasid piirkonnas SS-eriüksus Leibstandarte Adolf Hitler ning Hundiurus Riigi julgeolekuteenistus ja Juhi saatepataljon. Hitler tundis end siin kindlana ja viibis 24.06.1941 ja 20.11.1944 vahel suurema osa oma ajast, umbes 800 päeva.
Massiivseid punkreid kasutati vaid varjenditena rünnaku korral, igapäevane elu ja töö käis kergetes kaitseruumides ja puitbarakkides. Peakorteris töötanud eraisikud toodi iga päev Rastenburgist kohale eribussidel. Koos kaitsepersonaliga elas ja töötas siin ca 2000 inimest.
Hitler on siinses punkris vastu võtnud palju väliskülalisi. Nende hulgas: Itaalia diktaator Mussolini, Itaalia välisminister Ciano, Rumeenia marssal Antonescu, Slovakkia ministerpresident Tiso, Bulgaaria tsaar Boris III, Ungari asehaldur Miklos Horthi, Soome marssal Mannerheim.
Vaenlased ei leidnud looduses hästi maskeeritud punkrit kunagi üles. Punaarmee lähenedes 1944. aasta sügisel, tuli Hitleril kompleks maha jätta. Jaanuaris 1945 alustati operatsiooniga „õhkimine“, et objekt ei satuks vaenlase kätte. Kuna lõhkeainet polnud piisavalt, siis paljud punkrid jäid pooleldi õhkimata. Iga suure punkri peale kulutati 8-10 tonni trotüüli, kuid enamik neist jäid siiski püsti.


Riigikantselei ja Führerbunkri varemed õhiti peale sõda. Fotol on näha punkri viltu vajunud vaatlustorn. Lõplik likvideerimine viidi lõpule 1980-ndatel, kui punker tee-ehitustööde käigus lahti kaevati ja osadeks lammutati. Fotod: Bundesarchiv Bild

RIIGIKANTSELEI punker
(Führerbunker)

Hitleri Berliini residents. „Uue riigikantselei” ehitustellimuse saab Albert Speer jaanuaris 1938. Suure vaimustuse ja suurusehullustuse vaimus kavandatu vastas täielikult Hitleri ettekujutusele. Sisetöödega tegeles vähemalt 4500 töölist kahes vahetuses. Aga kui „Uus riigikantselei” 12. jaanuaril 1939 ametlikult üle anti (ka vana jäi alles), selgus, et nõupidamis- ja vastuvõtusaal oli liig väike, ja Hitler laskis selle kolm korda suuremaks teha.
„Vana riigikantselei” alla juba 1936. aastal ehitatud punkril olid ainult meetripaksused seinad ning ta oli liig väike ja vähenõudlik. Kaks aastat hiljem ehitatud „Uuel riigikantseleil” (420 m pikk) spetsiaalne süvapunker puudus, kuid alusmüüride ja keldri tarindid võimaldasid nende ümberehitamist punkriks, mida ka 1942. aastal tehti. Siin olid ruumid nii valitsuse, partei ja armee kõrgetele aukandjatele kui ka 1000-le isikule riigikantselei hinnatud personalist. Alates 1943. aastast, kui pommirünnakud ka Berliinile ägenesid, rajati Hitleri äraolekul sellesse maa-alusesse õhukaitsevarjendisse üks välihaigla, ööbimiskodu Berliini lastele ja lõpuks veel sünnitusruum, kus sündisid sajad lapsed. Viimased imikutega emad lahkusid riigikantselei hoonest märtsis 1945.
1943. aastal tugevdas Berliini ehitusettevõte Hochtief AG nn eespunkri (vana kantselei all) seitset eluruumi ja mõnd käsundusruumi ning ehitas 1944. aastal Hitleri tõelise punkri. See oli eelpunkrist 2,5 m sügavamal, betoonseinad olid 2,2 m, ja lagi 2,8 m paksud. Kõik oli kaetud 17 meetri paksuse pinnasekihiga. Punkris oli 18 eluruumi, neist neli eraruumi Hitlerile ja Eva Braunile.


Führerbunkri makett.

Mõlemas punkris kokku oli 25 ruumi, kus peale Hitleri ja Eva Brauni elasid veel Göbbelsid lastega, Bormann, arstid, adjutandid ja julgeolekunistus. Mõlemad punkrid olid maa-aluste käikudega ühendatud uue kantselei, välisministeeriumi, propagandaministeeriumi, aedade, hädaväljapääsude ja muuga.
Kuna punkri ehitamist ei viidud lõpule, esines palju probleeme vee ja värske õhu juurdevoolu, elektri, heitveeäravoolu, kütte ja muuga. Alates 1933. aastast kuni selle tegevuse lõpuni punkris töötanud elektrik Johannes Hentschel kirjeldab viimaseid päevi punkris Hitleri juurde jäänud inimestele nagu luupainajat maa-alustes ruumides, mis neile elu ajal „hauaks” olid.
Hitler kasutas punkrit 21. novembrist (pärast „Hundiuru” maha jätmist) kuni 9. detsembrini 1944 ning 16. jaanuarist (pärast „Kotkapesast” lahkumist) kuni 30. aprillini 1945.
Nendes halvastivalgustatud, niisketes, pooleliolevates, kõdu, higi ja kanalisatsiooni järele haisevates ruumides lõppesid tema ja tema kauaaegse sõbranna Eva Brauni elu. Nelikümmend tundi enne surma olid nad abiellunud.
Pärast sõja lõppu, 16. juulil 1945 külastas kantselei varemeid Churchill, ning varsti pärast seda lõhati allesjäänu ja marmorit kasutati vene sõduritele püstitatud mälestusmärgi juures Berliini Treptow Pargis.


Riigikantselei ja Führerbunkri varemed õhiti peale sõda. Fotol on näha punkri viltu vajunud vaatlustorn. Lõplik likvideerimine viidi lõpule 1980-ndatel, kui punker tee-ehitustööde käigus lahti kaevati ja osadeks lammutati.

Kas teadsid, milline nägi välja Hitleri soomustatud paraadauto?
• mootori võimsus 400 hj
• 24-kambrilised rehvid
• aknad 40 mm soomusklaasist
• 13 cm võrra kõrgendatud esiiste ja jalatugi
• alumiiniumist poritiivad
• varurattad kaitsekilbina esitiivasüvendis
• elektromagnetiline ukselukustus
• volditava katuse mangaantöödeldud soomusplaat
• bensiinipaagi mahutavus 400 l
• valgevasest radiaator
• üldine soomuse paksus 18 mm

Koostatud välisajakirjanduse põhjal,
järgneb


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv