Kultuur ja Elu 1/2015


Kultuur ja Elu 4/2014

 

 

 


Kogu tõde fašismist ja SS-ist

tekst: Vaino Kallas

Nagu kõik märgid näitavad, elab Venemaa praegu läbi suurvene šovinismi tõusuperioodi. Venemaa president ja tema seltsimehed üritavad restaureerida tänasel Venemaal mõranema hakanud imperialistlikku vägevust ja võimsust, mis alles hiljuti iseloomustas nüüdseks hingusele läinud Nõukogude Liitu.
Sooviga tekitada Lääneriikides Eesti vastu umbusaldust, süüdistab Venemaa propagandasõjas Punaarmee vastu võidelnud eesti sõjamehi kollektiivselt ja ilma ühtegi konkreetset fakti esile toomata natsiideoloogia toetamises, kasutades stalinismi-aegseid propagandatermineid.
Vene president ja kõrged riigitegelased räägivad jätkuvalt fašismi taassünnist Balti riikides. Kuid enne, kui rääkida fašismist ja selle taassünnist, peaksid Venemaa kõrged riigitegelased endale selgeks tegema, mida nad fašismi nimetuse all silmas peavad, mille taassünni pärast nad nii mures on? Ilmselt pole seltsimehed endale selgeks teinud, millised ideoloogilised sarnasused on fašismil ja natsionaalsotsialismil ning Venemaal aastaid eksisteerinud stalinismil ja kommunismil.


Fascio (fašism) sümboli võttis kasutusele Benito Mussolini, tema poolt 1921. aastal aluse pandud partei sai nime Partito Nazionale Fascista (PNF)

Fašismi mõiste tekkeloost

Nii nüüdseks põrmu varisenud Nõukogude Liidus kui ka tänasel Venemaal on kogu aeg räägitud, et Saksamaal olid võimul fašistid ja Eestis heroiseeritakse fašismi. Järjekordne paradoks tänases paradoksaalses maailmas – Saksamaal pole mitte kunagi olnud ühtegi fašisti. Selguse saamiseks tutvume ajalooga.
Mõiste fašism tuleb sõnast fascio, mis oli Vana-Roomas kõrgema magistraadi (liktorite) võimuembleem ja kujutas endast nahaga vöötatud vitsakimpu. Fascio tähistas Rooma võimsust ja oli selle sümbol. 1920. aastatel lõi Itaalia diktaator Mussolini võitlusüksuse Fascio di Combattimento, millest hiljem sai fašistlik partei. Viimane võttis omale nimeks Vana-Rooma võimusümboli nimetuse Fascio. Itaalia fašistid ei pannud toime massimõrvu ega loonud kontsentratsioonilaagreid.
Ei Mussolini ega sakslased ise pole kunagi nimetanud Saksamaa natsionaalsotsialistliku töölispartei (NSDPA) liikmeid fašistideks. Seda tegi Stalin. Kui 1930. aastatel võimule tulnud Hitler ja tema natsionaalsotsialistlik töölispartei nimetas oma suurimateks vaenlasteks bolševikke, vihastas see Stalinit. Pealegi ei saanud Stalin leppida sellega, et maailmas on kaks parteid, kes mõlemad rajavad töölisklassile sotsialismi. Ja nii said Komintern ning nõukogude press Stalinilt käsu – Saksamaad ei valitse mitte natsionaalsotsialistlik töölispartei, vaid fašistid. Siitpeale teadis ja teab kogu maailm, et Saksamaal olid võimul fašistid ja need, kes propageerivad natsionaalsotsialismi on neofašistid.

Nürnbergi kohtuotsused

Ka süüdistab Venemaa nüüd eestlasi Nürnbergi kohtus kuritegelikuks organisatsiooniks tunnistatud SS-i lembuses. Nagu teada, Nürnbergi protsessi läbiviimisega kiirustati ja see lõppes 1. oktoobril 1946. Protsessi pearežissöör ja nööritõmbaja oli kahtlemata Jossif Stalin, kes koos Saksamaaga oli jaganud ära mõjusfäärid Ida-Euroopas, vallutanud Poola, tunginud kallale Soomele, okupeerinud Balti riigid ning valmistunud kallaletungiks Rumeeniale ja Saksamaale, olles seega ise üks Teise maailmasõja initsiaatoreid. Just seepärast kaitsti Nürnbergi protsessil Nõukogude huvisid ja kaitstakse mõne riigi poolt ka praegu
Õiguse kolmanda Reichi juhtide üle kohut mõista omistasid liitlased vastavasisuliste rahvusvaheliste kokkulepete puudumisel endale ise, leppides kokku, et tribunal saab süüdistada kohtualuseid vaid sõja ajal sooritatud sõjakuritegude eest. Selleks koostati ja võeti 1945. aasta suvel vastu Rahvusvahelise Sõjatribunali Harta, mis koostajate kinnitusel sisaldas seni kirjapanemata rahvusvahelisi õigusi. Harta nägi ette kolm kuriteokoosseisu: sõjakuriteod, vallutussõja alustamine ja inimsusevastased kuriteod. Liitlaste väitel tulenes kohtupidamise õigus Saksamaa tingimusteta kapitulatsioonist.
Kuna Nürnbergi Rahvusvaheline Sõjatribunal koosnes vaid võitjariikide kohtunikest, polnud see õiguslikus mõttes rahvusvaheline kohus, vaid liitlaste okupatsioonikohus. Võrdluseks võib tuua praeguse Haagi rahvusvahelise kohtu, mille on moodustanud ÜRO ja mis toetub seega laiapõhjalisele rahvusvahelisele konsensusele. Legitiimsuse tagamiseks tulnuks Nürnbergis kohtumõistmisse kaasata ka neutraalsete riikide nagu Rootsi, Šveitsi, Islandi jt esindajad. Kõiki kohtualuseid süüdistati kolme süüpunkti alusel: a) kuriteos rahu vastu, b) sõjakuritegudes ja c) kuritegudes inimsuse vastu.
SS-i kuritegelikuks kuulutamisel ei soovinud sõjatribunal arvestada selle organisatsiooni struktuurilise jaotusega. Tegelikult koosnes SS kolmest formatsioonist

Allgemeine SS ja Waffen SS


Natsionaalsotsialistliku partei univorm.

SS (Schutz-Staffel) oli Rahvussotsialistliku Partei kaitsevägi. SS-i võimuletulek Saksamaal oli aeglane. Algul oli SS Hitleri isiklik ihukaitsevägi. 30. juunil 1934 viis Hitler läbi suurpuhastuse: seni partei kaitseväeks olnud SA (Sturmabteilung) juhid eesotsas Ernst Röhmiga arreteeriti ja siitpeale sai partei kaitseväeks SS. Samal aastal laiendati SS-i koosseisu ja struktuuriliselt jagunes see järgmiselt:
Allgemeine SS (esmane, põhi SS) – kuhu kuulusid vaid SS organisatsiooni liikmed, kes pidid nii rassiliselt kui ka füüsiliselt vastama ettenähtud nõuetele. Muul ajal tegelesid nad oma põhitööga. Vormi kandsid ainult partei kokkutulekutel ja õppustel – nagu teistes maades kaitseliitlased. Peale 1933. aastat värvati Allgemeine-SS liikmeid ainult valitud Hitlernoorte (Hitlerjugend) organisatsiooni liikmete hulgast sooviavalduse alusel. Valik toimus järgmiselt:
18-aastaseks saanud rassiliselt puhas ja poliitiliselt ning füüsiliselt kõlbulik Hitlernoorte (HJ) liige võeti sooviavalduse alusel SS-kandidaadiks (SS-Bewerber). Igal aastal toimuval parteikonverentsil võeti liikmekandidaat vastu SS-aspirandiks (SS-Anwärter). Talle anti SS-tunnistus ja saadeti vastava katseajaga teenima Allgemeine SS-rügementi (SS-Mann, SS-Junker). SS-Junker oli ohvitseri kandidaat, kes peale katseaja möödumist ohvitseride kooli saadeti. Selle lõpetamisel ülendati kadetiks (SS-Oberjunker) ja saadeti teenima SS-rügementi. Peale ettenähtud teenistusaja möödumist ülendati nooremleitnandiks (SS-Untersturmführer).


Surnupealuu-formatsiooni vorm.

SS Totenkopf-Verbände (Surnupealuu-formatsioon) oli iseseisev üksus, mis koosnes kontsentratsioonilaagrite valvuritest. Selle liikmed olid värvatud põhiliselt Allgemeine SS liikmete hulgast.
Eraldusmärgina kandsid nad kraenurgal mustal trafaretil hõbedast surnupealuud, mis teistes SS-üksustes oli mütsimärgiks. Hiljem moodustati SS-Totenkopf valvuritest Waffen-SS-i juurde „Totenkopf Division” ja vangivalvurid asendati väljaspool SS-i värvatud – enamasti rindeteenistuseks kõlbmatute meestega. Väljapoolt SS-i värvatud koonduslaagrite valvurid kandsid kraenurgal topelt haakristi (Doppel-Hakenkreuz). Näib, et Liitlaste uurimisasutused peale sõja lõppu seda SS-struktuuride erinevust ei teadnud (või ei tahtnud teada), ehkki see nende käsiraamatus (Handbook on German Military Forces, United States War Department Technical Manual, March 1945) on ära toodud.

Waffen-SS (algul Bewaffnete SS - Relvastatud SS või Relva-SS)


Relva-SS vorm.

Esimene Relva-SS rügement formeeriti 1940. aastal Leibstandarte Adolf Hitler nime all. See kasvas välja Hitleri ihukaitsest SS-Verfügungstruppe, mis koosnes neljast rügemendist ja mille mehed, relvastatuna kergete käsirelvadega, alaliselt kasarmuis elasid. Peale sõjakäiku Poolasse kasvasid need alul brigaadideks, hiljem diviisideks, moodustades Wehrmachtiga paralleelse armee. Rügement Leibstandarte Adolf Hitler muutus samanimeliseks diviisiks. Rügement Deutschland koos Austriast pärit rügemendiga Der Führer ja Madalmaadest pärit rügemendiga Langemarck moodustasid diviisi Das Reich. Kolmanda diviisi moodustas Totenkopf-Divisjon. Nendest diviisidest kasvaski hiljem välja Waffen-SS.
Esialgu pidid Relva-SS-i astujad olema „aaria tõugu”. Hiljem löödi sellistele rassiteooria peensustele käega ja sinna hakati võtma ka „ida-rasside” esindajaid – esialgu küll ainult reavõitlejaina. Peagi hakati aga sinna võtma ka „ida-rassi” kuulunud ohvitsere. Samal ajal Relva-SS-is olemine ei andnud õigust Allgemeine SS-i astumiseks. Seda fakti teadmata süüdistatakse nüüd Relva-SS-i üksustes teeninuid eesti sõjamehi sageli SS-i kuulumises, mis on kaks täiesti erinevat formeeringut. Allgemaine-SS oli poliitiline organisatsioon, Relva-SS aga puhtalt sõjaline relvajõud. Relva-SS-i vormi kraenurgal olid välgunooled.
1940. aastal Norrast, Taanist ja Madalmaadest värvatud vabatahtlikest formeeriti rügemendid Nordland ja Westland, mis koos välismaa sakslastest formeeritud rügemendiga Germania moodustasid diviisi Wiking. Viimase kooseisu arvati ka pataljon Narva. Samuti oli selle koosseisus rootslastest vabatahtlikke ning üks pataljon soomlasi (ca 1000 meest), kelle olid saatnud sinna Soome armee ja keda aeg-ajalt teiste pataljonidega välja vahetati. Hiljem hakkas Relva-SS okupeeritud aladel formeerima rahvusleegione, millest moodustati algul brigaadid, hiljem diviisid.

Relva-SS-i vabatahtlikud

Skandinaavias ja teistes sakslaste okupeeritud läänemaades värvati Relva-SS-i mehi kohalike rahvussotsialistlike parteide või quisling-parteide kaudu. Seal ei toimunud sakslaste mobilisatsioone, kuna neil riikidel oli Inglismaal oma valitsus ja sakslased ei pretendeerinud legaalsele riigivõimule. Seepärast nimetati nendest maadest värvatuid „vabatahtlikeks” (Freiwillige). Algul nimetati „vabatahtlikeks” ka ida-aladel (Eestis, Lätis) mobiliseerituid, kuid hiljem see muudeti. Kuna ida-aladel puudusid omavalitsused (Eestis ja Lätis need siiski olid), siis kuulutati seal välja mobilisatsioon ja värvatud mehed saadeti teenima kas Relva-SS-i, SD-sse (SS-i allüksus), politseipataljonidesse, idapataljonidesse, lennuväkke (abiteenistusse) või isegi Org. Todt’i, mis tegelikult oli tsiviilisikuist koosnev ehitusorganisatsioon. See tähendab, et kõik ida-aladel värvatud isikud, vaatamata sellele, millises väeliigis nad teenisid, kuulusid Relva-SS-i alluvusse, kuid allusid Wehrmachtile või mõnele teisele väeliigile taktikaliselt ja kandsid selle väeliigi vormi. See tähendab, et kõik teistest rahvustest kodanikud, sealhulgas kõik ida-eurooplased olid antud SS-i poolt teistele väeliikidele nn laenuks. Põhjus oli selles, et Wehrmachti võeti vaid Saksa riigi kodakondsust omavaid kodanikke.
Sõja viimasel (1945.) aastal kuulus Relva-SS-i koosseisu 33 diviisi, kolm brigaadi ja mõned väiksemad, iseseisvad üksused. Neis oli:
7 tankidiviisi (Panzerdivisione)
5 tankitõrjediviisi (Panzejäger)
7 mägikütidiviisi (Gebirgsjäger der SS)
2 ratasväediviisi (SS-Kavallerie)
Ülejäänud 15 diviisi koosnesid lääne- ja idaalade rahvustest formeeritud üksustest.

Välismaalased Relva-SS-is

Kindral Felix Steineri raamatu „Die Freiwilligen” andmetel oli välismaalasi Relva-SS üksustes järgmiselt (arvud on umbkaudsed):
Lätlasi – 73 000
Hollandlasi – 55 000
Eestlasi – 50 000
Kasakaid – 30 000
Kaukaaslasi – 25 000
Flaame – 23 000
Valloone – 20 000
Turkmeenlasi – 20 000
Aserbaidžaanlasi – 20 000
Prantslasi – 20 000
Ukrainlasi – 20 000
Itaallasi – 20 000
Norralasi – 6000
Soomlasi – 1000
Rootslasi – 200
Teisi rahvusi – 200

Eesti Leegioni (hiljem Relva-SS Eesti 20. diviis) suuruseks oli ca 15000 meest. Ülaltoodud arvu (50 000) sisse on arvatud ka teised eesti väeosad (idapataljonid, politseipataljonid jt), mis taktikaliselt olid kas Wehrmachti, politsei või teiste formeeringute koosseisus, kuid allusid tegelikult Relva-SS-ile. Selle arvu hulka ei ole arvatud lennuväes ja lennuväe abiteenistuses teeninud eestlasi.  


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv