Kultuur ja Elu 4/2014


Kultuur ja Elu 3/2014

 

 

 


Eesti ajaloolaste eksimuste häbi
Muremõtteid meie lähiajaloost

Tekst: Peep Varju,
endise riikliku komisjoni ORURK tegevesimees,
Memento Tallinna Ühendus


Vabadusvõitlejate kokkutulek Sinimägedes. Foto Kuno Raude

23 aastat tagasi taastati Eesti riigi iseseisvus. Me oleme tundnud rahuldust, et vabadus on kestnud kauem kui esimese vabariigi ajal. Aga kas me oleme tõeliselt vaba rahvas? Kahjuks tuleb vastata eitavalt. Me ei austa paljusid kangelasi, kes on ennastohverdavalt võidelnud vaba Eesti eest. Meie valitud parlament ja valitsus ignoreerivad kangelasi, kes on igas tõeliselt vabas riigis eeskujuks ja austatud. Hallipäiste vanade sõjameeste kokkutulekutel pole aastaid nähtud valitsuse liikmeid, sest nad ei julge kohale tulla.
Lähim ja halvim näide on selle aasta 10. jaanuaril Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus toimunud viimase sõjasangari Harald Nugiseksi matused. Eesti rahvusringhääling rahva poolt austatud väärika inimese ärasaatmist Tori kalmistule ei näidanud. Üks lause sõnumiribana teleekraani allservas vaid rõhutas riigipoolset häbiväärset suhtumist Eesti eest võidelnud kangelastesse! Rahvarohkel Eesti lippudega matusetseremoonial puudusid valitsuse esindajad, näidates valitsevat lõhet riigijuhtide ja rahva vahel. Ükski meie presidentidest pole söandanud annetada teenetemärki sõjamehele, keda rahvas väga kõrgelt hindab. Eesti rahva sügava lugupidamise kinnituseks loodi rahvaalgatuse korras Eesti Rahva Tänumedal, mis H. Nugiseksile Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus 19. oktoobril 2008 piduliku tseremooniaga üle anti. „Tänumedal on minule kõige olulisem tunnustus,” lausus sõjamees pidulikul tseremoonial. Ning teine lühike hinnang meie vaikivalt kangelaselt ühel viimastest intervjuudest: „Pensioni maksab mulle Saksamaa, Eesti riigi jaoks pole ma keegi.”

Nõukogude aja propaganda valed elavad edasi kooliõpikutes

Kui Nõukogude Liidu kommunistlik impeerium veel eksisteeris, kuid juba ilmnesid esimesed märgid võimalikest muutustest, hakkasid ellujäänud endised poliitvangid, sundasumiselt kodumaale pääsenud ja vangilaagritest läbikäinud sõjamehed otsima veel ENSV tingimustes energiliselt võimalusi, et pääseda arhiividesse seni salastatud dokumentide otsinguile. Tuletan meelde, et paljud kannatanud ei olnud viiekümne okupatsiooniaasta jooksul saanud mitte mingisugust infot lähedaste pereliikmete saatuse kohta. Kuritegelik kommunistlik süsteem varjas oma valgustkartvaid tegusid. Paljude kannatanute siberi-surmad registreeriti näiteks alles 1989. aastal pärast seda, kui oli vastu võetud otsus massirepressioonide hukkamõistmiseks. KGB oli siis sunnitud teatama perekonnaseisuametitele seni salastatud poliitvangide hukkamise ja vangistuses hukkumise kuupäevad. Kuid needki andmed ei olnud alati täpsed ja õiged. Hoolimata sellest, et arhiivid avanesid meile väga vaevaliselt, õnnestus ometi paari aastaga koguda väga palju väärtuslikku informatsiooni. Suurt rolli mängis meie inimeste ühismälu. Elavate seas oli küllalt palju endiseid poliitvange ja nendelt saadud andmeid koguti ühtsesse andmepanka. Kahjuks ei olnud neil esimestel kõige viljakamatel uurimistöö aastatel märgata ajaloolaste aktiivset kaasalöömist. Nad ei kiirustanud avanenud võimalusi kasutama. Erandiks olid mõned vanema põlvkonna ajaloolased, kes olid ka varem osanud tegeleda „lubamatu” uurimistööga: Kaupo Deemant, Hannes Walter, Endel Laasi jt.
Ajaloolaste passiivsuse tulemused ilmnesid õige varsti. Neli aastat pärast iseseisvuse taastamist koostasid ajaloolased Mati Laur, Tõnu Tannberg ja Ago Pajur 1995. aastal kooliõpilastele õpiku „Eesti ajalugu II”, mis kordas nõukogude aja propaganda valesid. Saksa okupatsiooni perioodi ohvrite tegeliku arvu suurendamine kümnekordseks ning 1941. aasta suvel okupantidega peetud partisanisõja kirjeldamine kommunistliku ideoloogia vaimus on õpikule lubamatud eksimused. Näis, et meie ajaloolased elasid ikka veel ENSV vaimus ega teadnud Eestis toimunud vastupanuvõitlusest ja vabakssaamisest midagi. Või puudus neil julgus selgunud tõde omaks võtta? Avalikust kriitikast hoolimata ei parandanud nad vigu ja õpiku kordustrükk anti välja muutmata kujul. Ka hilisemad ajalooõpikud üllatasid vanema põlvkonna inimesi sellega, et näitasid ennesõjaaegse Eesti Vabariigi sündmusi kõverpeeglis moonutatult. Tahame teada, millisest allikast on pärit maailmapilt, mis lubab talupoegade arukalt ja kainelt algatatud rahvuslikke üritusi (mälestusmärkide püstitamine) pärast Vabadussõda ja enne okupatsiooni 1940. aastal võrrelda nende kampaaniatega, mida pärast sõda kommunistid eesti rahvale kaela määrisid? Kuidas kasvatada Eesti Vabariigis uut põlvkonda kodumaa kaitseks, kui me jätkuvalt tunnistame õigeks 50 aasta jooksul levitatud kommunistide valesid? Õnnetu ajalooõpiku autorid näitasid selgelt, et nn kuldsete kuuekümnendate põlvkond oli kaotanud täielikult kontakti vanemate ja vanavanemate põlvkondadega. Nad ei uskunud eestlaste tublidusse, vastupanu osutanud võitlejaisse ja meie kangelastesse. Okupatsiooniaegne ühiskond neil aastatel koosnes vaikivast enamusest, kes minevikust midagi ei rääkinud, ja vähemusest, kes reaalsest elust lähtudes läks kaasa kehtestatud punaideoloogiaga. Tahes ja tahtmatult oli uus põlvkond nakatatud pealesurutud väärtõdedest ja see saast on õpiku kaudu kahekümne aasta jooksul mõjutanud kooliõpilastest sirgunud uusi Eesti kodanikke.

Kannatanutest tehti KGB agendid

Aasta hiljem, 1996. aastal, avaldas ajaloolane Indrek Jürjo lääne pagulaste stipendiumi toetusel (Eesti Rahvusfond Rootsis) tehtud uurimistöö raamatuna: „Pagulus ja Nõukogude Eesti. Vaateid KGB, EKP ja VEKSA arhiividokumentide põhjal”. Selle raamatuga šokeeris autor ilmselt oma sponsoreid, kirjeldades nn nõukogude agentidena paljusid Läände põgenenud eestlasi. Torkas silma, et autor kasutas samasugust terminoloogiat ja sõnavara, nagu oli neis KGB ja teiste repressiivorganite dokumentides.
Tekib tõsine kahtlus, et I. Jürjo ei kontrollinud saadud informatsiooni teiste allikate kaudu ning on pimesi uskunud julgeolekuorganite uurijate fabritseeritud dokumente. Mitmete veel elavate kannatanute nimetamine agentideks oli ilmselgelt põhjendamatu ja andmekaitse ning teiste seadusandlike dokumentide järgi lubamatu tegevus. Autor nimetab raamatu eessõnas Riigikogus 10. märtsil 1994 vastu võetud seadust, mis reguleeris teaduslikku uurimistööd KGB dokumentidega. Samas rikub ise nimetatud seadust raamatus toodud isikunimede avaldamisega. Kahjuks ei andnud autor endale aru, et riikliku julgeoleku dokumentide kontrollimatu ümberkirjutamine ei ole tõsine uurimistöö. Vastupidi, KGB dokumentide levitamine vabas Eestis nende vaenulikku sisu tajumata ja mõistmata on taunitav tegevus. Raamatu eessõnas selgitab autor oma tööd selliselt, et ta ei kasutanud teadlikult inimeste ühismälu ja piirdus kirjalike allikate prioriteedi pooldajana arhiivimaterjalidega. Hilisemad aastad on näidanud, kuivõrd ekslik ja kahjulik on selline ühekülgne uurimistöö, mis ei arvesta vanade poliitvangide soovituste ja hinnangutega.
Sellised tuntud poliitvangid nagu Enn Sarv ja Jaan Kross, kes puutusid kokku nii natside kui kommunistide vanglatega, ja olid mõlemad juriidilise hariduse omandanud Tartu Ülikoolis, ei soovitanud tõe otsinguil usaldada KGB dokumentatsiooni.
Eesti Memento Liit püüdis kümmekond aastat tagasi kaasa aidata selliste spetsialistide ettevalmistamisele, kes oleksid võimelised töötama venekeelsete nõukogudeaegsete dokumentidega. Koostöös Justiitsministeeriumiga ja tookordse ministri Ken-Marti Vaheri toetusel loodi selleks stipendiumifond üliõpilaste jaoks. Taotluste vooru lõppedes selgus, et pole ainsatki sooviavaldust!

Müüt hääletust alistumisest

Järgmine eesti ajaloolaste uurimistöö, mis uute „avastustega” vapustas eesti rahvast, oli mõni aasta hiljem Moskva arhiividest Magnus Ilmjärve poolt kogutud informatsioon sõjaeelse Eesti Vabariigi juhtidest kui riigireeturitest ja vaenuliku riigi agentidest. Konkreetselt kirjutas ta reeturiks presidendi Konstantin Pätsi.
Seda fantaasiaküllast tööd kaitses autor 2004. aastal Helsingi Ülikoolis ajaloodoktori kraadile. Eestis sai töö tuntuks mitte akadeemiliste ringkondade hinnangute järgi, vaid ajalehes Postimees reklaamituna ja seejärel väga lööva pealkirjaga raamatuna „Hääletu alistumine”. Meie jaoks peaks olema oluline hinnang, mille andis rahvakirjanik, tuntud demokraat ja poliitvang Jaan Kross. Ta ei saanud vaikides jälgida käivitatud laimukampaaniat Vabariigi Presidendi institutsiooni vastu ja võttis sõna ajakirjanduses avaliku vastulausega ning mõistis hukka sellise ebaeetilise käitumise.
Mõni aeg hiljem tõi asjasse selguse ajaloolane Jaak Valge, kes võttis vaevaks uurida Moskva arhiivides neidsamu dokumente, mis inspireerisid M. Ilmjärve uut ajalugu kirjutama. Ajakirjas Akadeemia avaldatud hästi argumenteeritud uurimistöös tegi J. Valge meile selgeks, et dokumentaalset tõestust väidetavale reetmisele või agenditööle pole. Samale järeldusele tuli ka Peterburi juhtivajaloolane Rupassov. Ilmjärve ainsaks argumendiks jäigi tema lause: „Kui sadades dokumentides kirjutatakse ühte ja sama, siis peab see olema tõde.” Et aga seda tõde kirjutasid totaalsele valele spetsialiseeritud kommunistid, seda meie värske ajaloodoktor mõista ei soovinud. Kui pakkusime Ilmjärvele võimalust osaleda avalikus diskussioonis tema avastuste teemal, ta loobus. Kahjuks ei suutnud magnusilmjärvelike avastuste ümberlükkamine oluliselt muuta avalikku arvamust. Ühel hilisemal avalikul küsitlusel selgus, et enam kui pooled küsitletutest usuvad tema loodud müüti hääletust alistumisest ja meie riigijuhtide reeturlikkusest. Kord lendu lastud vale Eesti riigi halvustamiseks jäigi käibele ja seda korrutavad tõe pähe siiani meie nn arvamusliidrid. Keegi neist ei anna endale aru, kuidas selline vale mürgitab meie ühiskonda ja näitab kommenteerijate endi ebakompetentsust.


Riigireeturiks sildistatud president Konstantin Päts vabariigi 20. aastapäevakõnet pidamas (1938).
Foto: www.estonica.org

Komisjon asetas end väljapoole Eesti Vabariigis kehtivat õigusruumi

1998. aastal loodi president Lennart Meri algatusel Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvaheline Komisjon (sihtasutus). Eesmärgiks oli uurida põhjalikult lähiminevikus okupatsioonide ajal toimunud kuritegusid, selgitada tegelikud sõjakurjategijad ning vabastada eesti rahvas kaelamääritud kuritegudest. President sõnastas 14. augustil 1998 eesmärgid nii: „Ma loodan, et komisjon suudab aidata minu riigil astuda kindlalt tuleviku poole pärast seda, kui on tuvastatud kõik isikud ja rühmad, kes vastutavad pool sajandit tagasi Eestis toimunud traagiliste sündmuste eest.” Komisjoni esimesel istungil 26. jaanuaril 1999 sõnastas president eesmärgi veelgi täpsemalt: „…on komisjoni kohuseks koostada piisavalt hästi dokumenteeritud uurimismaterjalid nii, et kellelgi poleks võimalik eitada toimunut või hoiduda tõele näkku vaatamast.”. Komisjoni liikmed olid kõik rahvusvaheliselt tuntud inimesed välisriikidest: Taanist, USA-st, Venemaalt jt riikidest ning arvatavasti presidendi valitud. Näiteks Venemaa esindaja oli autoriteetne Memoriaali esimees Arseni Roginski ja Taanist endine peaminister Uffe Ellemann-Jensen. Komisjoni juhiks sai väga tuntud Soome diplomaat Max Jakobson. Eestlasi komisjonis polnud, nende ülesandeks jäi praktiline uurimistöö ja materjalide ettevalmistamine komisjoni liikmetele. Eesti ajaloolaste töögruppi juhtis komisjoni sekretär ajaloolane Toomas Hiio.
Komisjoni uurimistöödest teab eesti rahvas õige vähe. Kui 2006. aastal esitleti Toompeal Valges saalis pidulikult raamatut „Estonia 1940–1945. Reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Grimes Against Humanity”, siis selgus, et raamat on ingliskeelne ja eestikeelset ei tule. Seega komisjon ei töötanud eesti rahva jaoks. Eesti lugeja jaoks ilmus aasta varem Haridusministeeriumi välja antud brošüür „Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvahelise Komisjoni raportid. Nõukogude okupatsioon 1940–1941. Saksa okupatsioon 1941–1944”. Sama tekst avaldati elektrooniliselt internetis eesti, inglise ja vene keeles. Huvitav on märkida, et esmalt avaldati ülevaade Saksa okupatsioonist (aprill 2001) ja alles seejärel esimese Nõukogude okupatsiooni 1940–1941 kokkuvõte (aprill 2004). Kui 2008. aastal avaldati komisjoni teine mahukas ingliskeelne raamat üldistusega teise Nõukogude okupatsiooni kohta, siis sai selgeks, et esimene lühiraport internetis oligi peateos, mis mõeldud maailma avalikkusele.
President L. Meri eesmärk anda ammendav vastus Eestis kolme okupatsiooni ajal toime pandud inimsusevastastele kuritegudele jäi kahjuks täitmata. Vähemalt Saksa okupatsiooni perioodi osas kindlasti mitte. Eestlastes tekitas raport hämmingut, sest okupatsiooni ajal elanud vanema põlvkonna jaoks olid komisjoni seisukohad ning järeldused täiesti vastupidised rahva ühismälule tollest perioodist. Komisjon asetas end väljapoole Eesti Vabariigis kehtivat õigusruumi, ignoreerides siin kehtivaid õiguslikke dokumente (Riigikohtu lahendid vastupanuvõitlejate kohta, Riigikogu 18. juuni 2002 otsus okupatsioonirežiimi kuritegudest, riikliku uurimiskomisjoni ORURK-i aruanne, Eesti Kaitsepolitsei uurimistöö väidetavatest natsikurjategijatest jt). Üllatav oli see, et kui pärast raporti avaldamist ilmnesid tõsised vead ja eksimused, siis uurimistööd juhtinud T. Hiio teatas, et eestlaste ülesandeks olevat olnud vaid andmete kogumine. Raporti järeldused olevat teinud komisjoni rahvusvahelised mehed.
Hiljem veel tõsisemate ekslike faktide avastamisel 2011. aastal tunnistas T. Hiio Maalehes, et raporti koostamise ajal ei olnud neil piisavat informatsiooni ning tööd olevat tehtud pisut kiirustades. Aga ta jättis ütlemata, et enne raporti trükis avaldamist oli juba 2002. aastast teada Kaitsepolitsei hinnang kõige rängema süüdistuse kohta. See puudutas episoodi 7. augustist 1942 ja meie politsei uurimine tõestas, et pole ühtegi dokumenti, mis kinnitaks Eesti kodanike osavõttu juutide massilisest mahalaskmisest Valgevenes Novogrudoki linnas. Miks ikkagi jättis rahvusvaheline komisjon selle valesüüdistuse raportisse? Seda süüdistust Eesti riigi vastu oli natsikütt Efraim Zuroff vähemalt 10 aastat järjest esitanud ja nüüd jäi tema ainsaks argumendiks viide Max Jakobsoni komisjonile: „aga teie oma komisjon on seda tunnistanud.” Alguse sai E. Zuroffi pidev vaenutegevus Eesti riigi vastu sellest, et 1993. aastal lubas noor peaminister Mart Laar tema kätte anda KGB arhiivist Eestisse jäänud võltsingud väidetavatest sõjakurjategijatest (Ervin Mikson jt). Kaitsepolitsei aruandes vihjati E. Zuroffi ebakompetentsusele sõjalistes küsimustes ning teatati kindlalt, et ajaloolise tõe väljaselgitamisel ei allu Kaitsepolitsei mitte mingile survele ega lase end kaasa kiskuda väljaspool Eestit lähtuvatest propagandakampaaniatest. Kas saab veel täpsemalt fikseerida kahe uurimisrühma töö tulemuste erisust? Eesti ajaloolaste ettevalmistatud dokumendid näitasid ebaprofessionaalset lähenemist ülimalt vastutusrikka ülesande täitmisele. Ei saanud ju rahvusvahelised eksperdid niivõrd kategoorilisi järeldusi omapäi teha, kui meie ajaloolased poleks vastavaid materjale esitanud. Aga kategooriline väide, õigemini ränk süüdistus 36. Eesti Rindepataljoni sõjameestele kõlas raportis nii: „36. politseipataljon osales 7. augustil 1942 kõigi Novogrudoki linnas veel ellu jäänud juutide kokkukogumisel ja mahalaskmisel.” (Vt Raport , lk 21, Tartu, 2005). Tahan lisada, et meie ajaloolastel oleks palju õppida Venemaa Memoriaali uurijatelt, et mõista tõeliselt nõukogude kuritegelikku süsteemi. Nii on meie kolleegid Venemaalt väitnud, et vastupidiselt kommunistide praktikale ei kasutanud isegi natsid sõjaväeüksusi tsiviilisikute hukkamiseks. Nad teadsid, et see mõjub laostavalt sõjaväe moraalile.
Kuid 7. augusti 1942 episood pole ainus vääratus Saksa okupatsiooni kirjeldavas raportis. Tekstis leidub palju fakte ja formuleeringuid, mis on üle võetud KGB uurimistoimikutest ja teistest selle organisatsiooni fabritseeritud materjalidest. Komisjon nimetab ise seda nõukogudeaegsete kohtudokumentide ettevaatlikuks kasutamiseks ja eksitab sellega lugejat. Noorem põlvkond loomulikult ei tea, et poliitvangide osas Lääne mõistes mingit kohtulikku uurimist Nõukogude Liidus ei toimunud. Otsused langetati kohtuväliselt. Raportis on paljud asjad ümber kirjutatud nõukogude repressiivorganite dokumentidest, sest meie uurijad on neid kriitikata uskunud ja 2005. aasta brošüüris puuduvad igasugused allikaviited tehtud järelduste kinnituseks.
Eriti räige vale oli venekeelses internetitekstis antud iseloomustus 1941. aasta suvesõja lahingutele ühelt poolt hävituspataljonide ning teiselt poolt Eesti Omakaitse üksuste ja metsavendade vahel. Mõlemad pooled saavad ühetaolise iseloomustuse kui tsiviilisikutest relvastatud banded, kes olevat olnud erinevatel poliitilistel seisukohtadel ja mille koosseisu väidetavalt kuulusid enamuses nn etnilised eestlased. Raporti autorid ei tea, et hävituspataljonide bandesid juhtisid vene rahvusest KGB kaadriohvitserid ja mõnes Tallinna Töölispolgu üksuses oli rohkem vene rahvusest võitlejaid kui etnilisteks eestlasteks nimetatuid! Oleks tulnud veel lisada, et paljud hävituspataljonidesse värvatuist olid kriminaalse minevikuga. Otepää Omakaitse eesotsas Tartusse Emajõe rindejoonele 10. juulil 1941 saabunud legendaarne kapten Karl Talpak, tulevane soomepoiste vaimne juht, peaks Metsakalmistul oma väärikas hauas end ringi pöörama, kui kuuleks sellist hinnangut vastupanuvõitlusele isamaa kaitseks.
Kuid rahvusvahelises komisjonis eesti ajaloolaste tööd juhtinud Toomas Hiio selgitas represseeritute ajalehes Priius, et tänu nende komisjoni koostatud tasakaalukale raportile on lakanud rünnakud Eesti vastu. Hiljem järelehüüdes Max Jakobsoni surma puhul läks ta veelgi kaugemale. Ta hindas M. Jakobsoni raporti tähtsust selles, et tänu sellele dokumendile võeti meid vastu Euroopa Liitu ja NATO-sse. Eesti rahvast häbistava dokumendiga osutusime lõpuks Euroopale kõlbulikuks!

Taasvabanenud Eestis on halvustamine kujunenud üldiseks tooniks

Millega seletada selliste negatiivsete ja tõele mittevastavate hinnangute rohket esitamist lähimineviku kohta eesti ajaloolaste töödes? Miks eksitavad nad kasvavat põlvkonda Eesti Vabariigi loonud riigijuhtide halvustamisega? Tuletan meelde, et selles küsimuses libastus ka president Lennart Meri, kes söandas nimetada sõjaeelse Eesti riigijuhte vallavanema tasemega poliitikuteks. President unustas lihtsa tõe, et selline ebaõiglane kriitika teeb teda ennast madalamaks. Tegelikult oleks meie praegustel juhtidel palju õppida eelkäijatelt. Eelkõige seda, kuidas seada esiplaanile oma rahva huvid, nagu näiteks juhtus Tartu rahulepingu sõlmimisel. Tookord läksid detsembrikuus 1919 Narva rindel kaevikusõdurite juurde kaks Tõnissoni: peaminister Jaan Tõnisson ja Viru rinde juhataja kindral Aleksander Tõnisson. Nad tahtsid sõduritelt teada saada, kas mehed suudavad vastu pidada, et saavutada väärikas rahuleping. Meie juhid teadsid, et eesti rahvas ei suuda kaua pidada nii kurnavat sõda. Tartu rahuleping sõlmitigi meie liitlaste, Entente riikide vastuseisust hoolimata ja Eesti astus esimesena välja sõjast, mille peaeesmärk oli Venemaa kui tsaaririigi taastamine pärast bolševike Punaarmee purustamist. Nii J. Tõnisson kui A. Tõnisson teenisid välja eesti rahva austuse ja kahtlemata tunnustuse ka vastastelt ning liitlastelt. Pärast Eesti okupeerimist 1940. aastal nad vahistati, kommunistide sõjatribunal mõistis mahalaskmisele ja mõlemad Eesti riigi rajanud juhid läksid väärikalt märtrisurma. Eesti rahvas ei unusta neid, rääkigu praegused rahuaja juhid mida tahes.
Mitte keegi meie uue põlvkonna uurijatest ei julge nimetada midagi erinevat või positiivset Saksa okupatsiooni perioodi kohta võrdluses näiteks Nõukogude okupatsiooniga. Ometi teab eesti rahvas oma kogemustest, et meie inimkaotused punaterrori ajast on kümme korda suuremad kui natside võimutsemise ajal. Okupatsiooni ajal elanud inimesed mäletavad hästi, et saksa rindesõdur erines punaväelasest nagu päev ja öö.
Saksa okupatsiooni ajal vastupanuvõitluses osalenud riikliku komisjoni esimees Jaan Kross kirjutas 1994. aastal Eesti Vabariigi ministrite saatuse kohta järgmised tähelepanuväärsed read: „Alanud Saksa okupatsiooni ajal peeti neist juhtivamaid silmas, keda suuremal, keda vähemal määral, aga nende füüsilisele hävitamisele ei mindud.” (Vt „Eesti poliitilise eliidi saatusest”, lk 7, ORURK-1, Tallinn, 1994). Võrdluseks nimetan, et esimese Nõukogude okupatsiooni ühe aastaga vahistas NKVD 65 Eesti Vabariigi endist ministrit ja vaid kolmel õnnestus pääseda peitu. (Vt „Valge raamat. Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940–1991”).

Mülleri toimik


Käesoleva aasta 2. juunil esitleti Tartus linnaraamatukogus Rauno Võsaste raamatut „Ain Mere. Valel poolel”. Kriminaalpolitsei kogemustega ametnik oli võtnud endale ülesandeks välja selgitada, kuivõrd tõepärane on süüdistus sõjakuritegudest, milles väidetavalt Eesti kaadriohvitser A. Mere olevat osalenud. Alates 1960. aastast kuulutas KGB Eesti Vabariigi kaadriohvitseri major Ain Mere sõjakurjategijaks ja seda väidetavat rolli on uskunud ning usuvad tänase päevani paljud eesti ajaloolased, kes tegelevad lähiajaloo uurimisega. Ilmunud raamatus teeb autor kogenud jälitustöötaja ja kriminalistina väga põhjaliku kontrolli kõigi nende isikute saatuse kohta, keda julgeoleku uurijad seostasid paljude aastate vältel Ain Merega. Raamatu peatükki „Müller” tuleks soovitada õppematerjalina meie KGB dokumendiusku ajaloolastele. Niivõrd täpselt ja tera haaval on kõik faktid läbi sõelutud. Kõik valed paljudest toimikutest tulevad ilmsiks. Rauno Võsaste teeb analüüsi tulemusena järelduse, et formulaartoimik Müller on võltsing. Uurija, kes selle ainsa allika põhjal väidab, et Ain Mere oli julgeolekuagent Müller, on kas pahatahtlik või rumal. Sama järeldus kehtib ka väidetavate sõjakuritegude kohta.
Mina olen nende järeldustega nõus, sest riikliku komisjoni liikmena tutvusin nimetatud toimikuga umbes 18 aastat tagasi, kohe pärast seda, kui lugesin I. Jürjo „sensatsioonilist” raamatut. Selles Mülleri nn operatiivdokumendis on palju 1960.–1961. aastail ajakirjanduses trükitud laimuartikleid, läbinähtavaid väljamõeldisi, mida eesti rahvale tookord tülgastuseni serveeriti. Siis, 4–5-aastasena Indrek Jürjo loomulikult neid lugeda ei saanud ja ega temal saanudki tekkida vajalikku sidet paljukannatanud okupatsiooniaegse põlvkonnaga. Aga mõne lihtsa küsimuse oleks ta võinud endale uurimistöö ajal esitada. Näiteks sellise: „Miks juba 1947. aastal ei esitanud KGB Ain Merele süüdistust sõjakuritegudes?” Olen oma kahtlusi esitanud varem ajakirjas Kultuur ja Elu avaldatud artiklis „Kes kaitseks Eesti kaadriohvitsere KGB laimu eest?” Aga seoses Mülleri toimikuga tean ka seda, et alul ei tahetud uurijale kogu materjali näidata ja palju toimikulehti oli kinni kaetud. Viitega andmekaitseseaduse keelule püüti otsekui põlistada Ain Merele omistatud sõjakurjategija tiitlit.
Fakt on see, et paljude eesti ajaloolaste uurimistööd iseseisvuse taastanud Eesti riigis on saanud tõsise hoobi ja enesekindel toetumine KGB arhiividokumentidele on pannud nad häbiväärsesse olukorda. Siin tuleb näitena nimetada I. Jürjo raamatu lõppu lisatud agentide ja teiste isikute ettekandeid repressiivorganitele. Lisas 1 on karikatuurselt negatiivsete isikutena iseloomustatud kahte pagulusse jäänud Eesti suursaadikut Heinrich Lareteid ja Aleksander Warmat. Mõlemad olid võidelnud Vabadussõjas ning Vabadusristi kavalerid. Nad olid lugupeetud ja ausad riigitegelased ning Eesti patrioodid. Milleks oli vaja eksitada kaasaegset eesti ühiskonda ilmselgete valedega? Aga valede levitamine jätkub! Äsja ilmus kordustrükina eelpool nimetatud I. Jürjo raamat, mille tagakaanel nimetavad toimetajad autorit tippajaloolaseks ja teost ülipõnevaks ajaloovaatluseks. Ajaloolane Ivo Juurvee kirjutab saatesõnas samuti kiitvalt raamatu autori põhjalikust uurimistööst, korrektsetest allikaviidetest ja muudest tema meelest positiivsetest asjadest. Eespool kirjeldatud eksimuste taustal tuleb vaid imestada kui lihtsalt tänasel päeval jagatakse kiitusi selliste tööde kohta, millest peaks piinlikkustundega vaikima. Kas saab korrektseks lugeda infot ühest ja samast KGB valede fondist ning nimetada neid allikaviidetena?

Võltsingute eesmärk oli tuua Eesti ohvitserid sõjakurjategijate nimekirja

Rauno Võsaste on kirjutanud kolm raamatut Eesti vabaduse eest võidelnud sõjameestest ning kõigis on hulgaliselt fakte ümber lükatud võltsingutest. Eriti silmatorkav oli valetunnistaja Rudolf Mäeorgi esiletoomine raamatus Harald Riipalust. (Vt „Harald Riipalu lugu”, lk 72–78, Greif OÜ, Tartu, 2011). M. Jakobsoni komisjoni peatunnistaja R. Mäeorg võttis ise tagasi temalt varem väljapressitud vale, kuid meie uurijad ei osanud seda samast toimikust välja lugeda. Nad ilmselt ei pidanud vajalikuks kõike läbi lugeda, sest nii kindel oli nende pime usk kõikvõimsa KGB faktidesse.
Kõik need võltsingud olid tehtud eesmärgiga tuua Eesti ohvitserid ja sõdurid sõjakurjategijate nimekirja. See on kommunistide levinud võte määrida oma sõja- ja muud kuriteod vastaspoole kaela. Nii kolonel-leitnant Harald Riipalu, kindral Johannes Soodla kui ka major Ain Mere on pälvinud meie ajaloolaste hukkamõistu ainult seetõttu, et olid oma teenistuse teatud etapil seotud Saksa armeega. Taanis u 60 aastat ajaloolasena töötanud Vello Helk kirjutas juba 1999. aastal ajalehele Sirp mõeldud artiklis, et 1945. aastal ei õnnestunud Nõukogude Liidul teha sõjakurjategijateks eestlasi, kes sõdisid SS-vormis. Olgu näitena nimetatud, et kindral J. Soodla kuulati üks kord üle ja vabastati süüdistustest. Vastupidi, u 200 neist eesti sõdureist-sõjavangidest teenisid hiljem ameeriklaste juures vahipataljonis ning valvasid natsikurjategijaid.

Eesti rahval pole mingit põhjust häbeneda vastupanuvõitlust okupantidega

Aga praegu veel elavad viimased 90-aastased hallipäised sõjamehed lahkuvad üksteise järel igavikuteedele, nägemata seda päeva, kui meie oma Eesti riik avalikult ja julgelt tunnustaks nende võitlust õigete sõnadega. Nad sooviksid näha, et riiki juhtima valitud käituksid riigimeestena, kellel on julgust seista oma rahva eest nii, et loobutakse kaelamääritud Euroopa poliitkorrektsusest, mis alandab ja häbistab meie kangelasi. Selja keeramisega oma rahvale võimendavad meie juhid esilekutsutud häbi, mis kandub edasi meile kõigile – kogu eesti rahvale.
Kahe suurriigi agressiooni ohvriks langenud eestlastel tuli võidelda partisanisõjas metsavenna ja omakaitselasena, siis soomepoisina Soome armee mundris ning lisaks ka Saksa armee mundris. Kümned tuhanded eesti mehed vastasid meie seadusliku peaministri Jüri Uluotsa raadiovestluses esitatud üleskutsele 1944. aasta veebruaris. Kogu Saksa okupatsiooni aja vaikinud peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis teatas siis, et suurim oht on käes ja tuleb astuda võitlusse. Järgnenud kaitselahinguis kodumaal: Narva rindel, Sinimägedes, Emajõel ja Saaremaal, sõja lõpul Läänes ja pärast sõda kodumetsades jällegi partisanisõjas, langesid tuhanded. Nad võitlesid Eesti eest ja langesid selle teadmisega! Võitjariikide propagandistlike terminite järgi sildistada oma kodumaa eest võidelnuid on häbiväärne teguviis. Niisamuti häbistav on mahavaikimine. Vaba riigi kodanik enda peale sellist häbi ei võta.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv