Kultuur ja Elu 1/2015


Kultuur ja Elu 4/2014

 

 

 


Kui mõtleks pisut?

Hendrik Arro,
Ph.D (TTÜ soojustehnika),
II maailmasõja aegne 11. (Eesti) Öölahingulennugrupi lendur,
Kotkaristi- ja Raudristikavaler


Hendrik Arro

24. detsembril 2014 ilmus Delfis eesti vabadusvõitlejate hulgas eestlasi mustavate holokaustiteemaliste artiklitega tuntuks saanud Eesti Keele Instituudi direktorilt Urmas Sutropilt järjekordne artikkel "Ühe ajakirja natsilembusest: ootan elusolevatelt nõukogude ja saksa mundrikandjatelt debatti, mida nad ikka Teises maailmasõjas tegid?" (epl.delfi.ee, 24.12.2014), milles ta süüdistab ajakirja "Kultuur ja Elu" natsilembelisuses. Artikli lõpus tuleb professor välja aga ettepanekutega, et kunagised nõukogude ja saksa mundrikandjad asuksid vastastikku selle üle diskuteerima, mida nad Teises maailmasõjas ikka tegid, miks nad mundri selga tõmbasid ja sõtta läksid jne.

Ühe sõnaga - professor ootab kunagistelt sõduritelt, et need professori rõõmuks eesti lähiajaloo selgeks vaidleksid ja ilmselt professorile sobiva tõe (kui seda üldse teha saab) paika paneksid. Nii siis - U. Sutrop ootab keskmiselt rohkem kui 90 aastastelt meestelt intensiivset teadustegevust sõjaajaloo alal. Omalt poolt teatab ta, et tema on alati olemasoleva kolmanda võimaluse, st. sõja ajal eksisteerinud Eesti Vabariigi Rahvuskomitee ja Otto Tiefi valitsuse pooldaja.

Esimesel pilgul ei teagi, kuidas sellise soovi peale reageerida - see tundub nii tobe olevat. Paistab, et humanitaarteadlane ei saa arvudega sisuliselt seonduvast nähtavasti ikka päris täiesti aru ja ei mõista, mida selline vanus (90 ja enam) tegelikult ikka tähendab. Võib päris kindlasti öelda, et need mehed, kes asja põhjalikult tundsid ja võinuksid (nii nõukogude kui saksa poolel võidelnutest) väitluses osaleda on tõenäoliselt juba ammu manalameesteks saanud. Lisaks sellele on eesti lähiajalugu, eriti just sõjaajalugu juba küllaltki palju ka uuritud, nii et loota, et sellel alal oleks võimalik veel suuri avastusi teha, liiatigi siis veel üheksakümneaastaste ja vanemate ättide poolt, on enam kui kahtlane. Kuid olgu - ettepanek on tehtud ja seda tuleb siis kaaluda. Kui diskussioon, siis diskussioon, ainult et seda tuleks teha siis rangelt faktilisi materjale kasutades, mitte aga huupi lahmides, nagu U. Sutrop seda tema artiklite järgi otsustades siiani on armastanud teha. Allakirjutajale tekitab suuremat huvi aga U. Sutropi teade, et ta on Eesti Vabariigi Rahvuskomitee pooldaja ja arvab, et kolmas tee (ilmselt siis sõdimise asemel) oleks eesti rahvale kõige õigem olnud. Tahaks kangesti teada, millist kolmandat teed professorihärra silmas peab.

Nagu teada, oli 1944.a. veebruaris organisatsioonina loodud Eesti Vabariigi Rahvuskomitee liitlastesõbralik, eitades nii vene kui ka saksa okupatsiooni Eestis. Sellele vastavalt tegid komiteemeelsed isikud algul ka eestlaste teenimisele Saksa sõjaväes igati vastupropagandat ning saatsid isegi lääneriikidele saksavastaseid luureandmeid. Naiivselt loodeti, (lähtudes nähtavasti ka Atlandi hartast), et liitlased aitavad pärast sõja lõppu Eesti iseseisvuse taastada, teadmata et Eesti ja teiste Balti riikide saatus oli 1943.a. novembris Teherani konverentsil juba otsustatud. Eesti läänemeelne intelligents ärkas alles siis ja oli sunnitud tõele näkku vaatama, kui vaenlane oli juba Eesti piiridel ja mingist kolmandast võimalusest ei saanud reaalselt enam juttugi olla. Otsustasid relvad. Siis sai saksa sõjaväes võitlev eesti sõdur äkki ka Eesti Vabariigi Rahvuskomiteele vägagi armsaks. Kõige paremini rääkisid sellest meelemuutusest 1944.a. 1. augustil Eesti Vabariigi Rahvuskomitee poolt välja antud üleskutse ning korraldus nr. 1 ja 24. augustil korraldus nr. 2, millistest korralduse nr. 1 esimeses punktis on öeldud:
1. Kommunistlikud jõugud on tunginud meie kodumaale, ohustades tõsiselt niihästi rahvast kogu tervikus kui ka igat rahvaliiget üksikult. Suveräänne rahvas kaitseb ennast, olgu see võitlus nii raske kui tahes. Eesti saatus otsustatakse lõplikult rahukonverentsil, kuid meiega ei arvestata küllaldaselt, kui meie ise relv käes ei ole oma saatuse eest võidelnud.
Eesti sõdur rindel (st. Saksa sõjaväes- autori märkus) on õigel teel. Meie jälgime tema võitlust uhkustundega. Ta on väärikaks järeltulijaks eestluse eest võitlejaile kõikidel aegadel. Võitlevat sõdurit rindel ei saa meie jätta üksi. Tema võitlust tuleb jätkata. Siit tuleneb kategooriline käsk: kõik keda kutsutakse relvade juurde, astugu kõhklemata oma ülesannete täitmisele teiste võitlejate kõrval, sest nüüd on alanud võitlus Eesti olemasolu ja iseseisvuse eest.
Väejooksikuid meie seas ärgu olgu. Ka metsavennad, kes senini on hoidunud kõrvale võitlusest, kuna selguseta oli võitluse poliitiline siht, ka nemad peavad asuma võitlejate ridadesse niipea, kui okupatsioonivõimud kindlustavad nendele karistamatuse senise kõrvalehoidmise eest.

Lihtne ja selge! Ja ei sõnagi mingist kolmandast teest. Seetõttu oleks vägagi huvitav teada, milline küll oleks olnud U. Sutropi ausaks jäämise tee olukorras, kus sõttakutsujaks on omaenda põhiseaduslikud, ehkki küll põrandaalused valitsusorganid. Kas oleks tulnud minna, või teatada, et munder on vale ja saba jalge vahel liduda metsa või Rootsi. Ja veel, ei maksa unustada sedagi, et sõjaaegsete eestlaste teadmised kõikide erinevate poolte plaanidest ja sõjakuritegudest, millest eesti mehed oleksid pidanud oma otsuste langetamisel lähtuma, said suurel määral teatavaks alles aastakümneid pärast sõda (isegi Katõni mõrv aeti Nürnbergis sakslaste kaela). Tagantjärele tarkus on muidugi täppisteadus, aga selle kasutamine eesti meeste arvustamiseks käesoleval ajal on vägagi küsitava väärtusega ettevõtmine.
Eesti Vabariigi Rahvuskomitee dokumentidest võiks U. Sutrop, kui ta neid lugeda ja analüüsida viitsiks, ilma vanaätte tülitamata saada vastused paljudele oma küsimustele. Näiteks - mida tegi eesti sõdur II maailmasõjas ja miks nad sõtta läksid. Vastus oleks lihtne - täitsid oma mehekohust, vastavalt eesti põhiseaduslike valitsusorganite üleskutsetele, millistest esimene "Eesti mehed ja eesti naised" avaldati juba 13. septembril 1941 prof. Jüri Uluotsa ja paljude teiste ühiskonnategelaste allkirjadega. Eesti sõdur täitis oma mehekohust, sest nn. kolmas võimalus osutus praktikas, kui asi tõsiseks läks ainult naiivsete unistajate tühiseks "seebimulliks". See selgitab ka selle, miks eestlased saksa mundris võitlesid. Eesti sõjaväge ja eesti mundrit lihtsalt polnud. Aga võib-olla oskab U. Sutrop nüüd tagant järele tarkusega selgitada, kuidas ja milliste tagajärgedega oleks kolmandat teed tulnud rakendada? Kas põgeneda Rootsi, sest muud abinõu oma naha päästmiseks Rahvuskomitee härrasmehed ju ilmselt ei teadnud? Kuid selline põgenemine ei oleks suuremale osale eesti rahvast ju võimalik olnud. Mida ülejäänud oleksid pidanud tegema? Selles küsimuses oleks U.Sutropi seisukohta tõesti huvitav kuulda.

Kui asjade üle vähegi järele mõelda, siis peaks nende dokumentide põhjal selgeks saama ka selle asjaolu, miks veel tänapäevalgi leidub, eriti vanemate inimeste hulgas, kes sõda ja tolleaegseid olusid hästi teavad neid, kes Saksa sõjaväes teeninud mehi kui Eesti iseseisvuse eest võitlejaid austavad. Ja mis puutub mundrisse, siis ei sõdi mitte munder vaid mees selle sees. Eesti Vabariigi Rahvuskomiteel ja Otto Tiefi valitsusel eestlastele Eesti sõjaväe mundreid teatavasti anda ei olnud, nii et saksa mundri taunimine eestlaste seljas (et miks sõjaaegsed fotod eesti sõduritest on saksa mundris) on nüüd tagantjärele igati üle pakutud. Särgiväel ja paljajalu sõda ei peeta. Kuid kui ollakse mundris, siis on selge, et mundri juurde kuuluvad obligatoorselt ka auastmetunnused, aumärgid ja muu ettenähtud atribuutika.
Mis aga puutub ajakirja Kultuur ja Elu väidetavasse kallutatusse, siis võiks meenutada ehk sedagi, et umbes 70% relvakandevõimelistest eestlastest osales sõjas sakslaste poolel. Ja 1944.a. veebruaris toimunud mobilisatsioon tõi kokku ligi kolm korda rohkem mehi, kui oli oodatud. Ja Eesti Vaabariigi Rahvuskomitee korraldus nr. 1. See näitab, keda peeti sel ajal Eesti eest võitlejateks ja keda vaenlaseks nr.1. U. Sutropi püüe nüüd aga Punaarmees ja Saksa sõjaväes teeninud mehi võrdsustada, et teenida Eesti ajalugu mittetundvate Euroopa riikide tunnustust, selleks vajadusel oma riiki ja rahvast mustates on küllaltki armetu, ara tallalakkuja ettevõtmine.
Professorihärra võiks sedagi teada, et Nõukogude Eesti ajal olid Saksa (ja ka Soome) sõjaväes teeninud eestlased enamasti represseeritud ja väga paljudel tuli aastaid Siberis veeta. Au sees olid Punaarmee mundris sõdinud mehed. Et neid tol ajal igati kiideti, selle puhul U. Sutrop sõna pole võtnud. Pärast Eesti taasiseseisvumist lootsid paljud represseeritud, et tollane ülekohus saab nüüd ehk mingil viisil, kas või tunnustamisega korvatud, kuid võta näpust. Liiga palju komparteilise minevikuga mehi oli tolleks ajaks valitsusorganitesse jõudnud, kes kartes, mida välismaalased neile küll eestlaste Saksa sõjaväes teenimise pärast ütelda võivad, püüdsid ennast Saksa sõjaväes teeninud meestest nii kaugele hoida, kui vähegi võimalik. Ja nüüdki, kui Saksa sõjaväes teeninud eestlasi, keda käesolevaks ajaks on juba vähe järele jäänud on hakatud nii moka otsast veidi tunnustama, leidub neid (ja paraku mitte ainult Venemaal), kes püüavad kisa tõsta fašismi taassünni pärast Eestis (ilma et nad ise nähtavasti isegi teaksid, mida see fašism endast tõeliselt ikka kujutab).

Omaette küsimuseks U. Sutropi artiklites on olnud juudiküsimus. Selles küsimuses on ta ilmselt olnud ja ka on Simon Wiesenthali keskuse ustavaks liitlaseks Eestis, kes kõik juutidega Eestis toimunu hea meelega eestlaste kaela veeretaks. Ehkki U. Sutropi eelmine selleteemaline artikkel "Holokaust, kurjus ja meie" (Postimees 28.01.2013) sai õigusteaduste doktor Herbert Lindmäelt väga asjatundliku vastuse (Holokaust eesti rahva süükoormaks? Kultuur ja Elu nr. 1/2013) ei anna professori süda nähtavasti siiski rahu. Kuidas siis nii? Ei saa ju olla, et eestlased juutide massimõrvu ei sooritanud.

Kõike ülatoodut arvestades tundub allakirjutanule, et kallutatud artikleid ei avalda mitte Kultuur ja Elu vaid U. Sutrop ise, kes millegi pärast püüab iga hinna eest tõestada, et eesti sõdur ja eestlased ei võidelnud II maailmasõja ajal mitte Eesti vabaduse eest, vaid sooritasid raskeid sõjakuritegusid, mille eest nüüd kogu eesti rahvas sügavasti kahetsema peab. Paistab, et ajalooline tõde U. Sutropit selle tegevuse juures eriti ei huvita, sest tõsiseltvõetavat, ümberlükkamatut tõestust U. Sutrop oma artiklites eestlaste kuritegude sooritamise kohta vähemalt tänini esitanud ei ole. Mis puutub aga ajakirja Kultuur ja Elu tegevusse, siis kunagiste, oma kodumaad kaitsnud sõdurite arvates on see käesoleval ajal ainus Eestis ilmuv ajakiri, mis püüab II maailmasõja ajal Eestis toimunud sündmusi objektiivselt kajastada ja ajakirja natsismis süüdistamine ainult mõningate fotode põhjal on alusetu.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv