Kultuur ja Elu 2/2014


Kultuur ja Elu 1/2014

 

 

 

 Vaade laagri esimesele korpusele Victoria bastionilt praegu.
I. Kurovi foto

Vangilaagri-elust Kreenholmi puuvillaaitades

tekst: Jüri tõnisson

Et Narvas Kreenholmi puuvillaaitades paiknes Teise maailmasõja ajal vangilaager, kus suri 127 meest, teavad vähesed. Sellest on Eestis säilinud vähe materjale ning on kummaline, et seda ei uurita.

Aidad ehitati 19. sajandi lõpul ajaloolisse Soolasadamasse allpool Victoria bastioni. Tollal oli Narva manufaktuurile toorainet toodud meritsi isegi Lõuna-Ameerikast. Varem, 1807, kui üheks oluliseks kaubaartikliks Venemaale oli veel sool, olid sinna ehitatud soola­aidad, millest ka sadama ajalooline nimetus, kirjutab mereajaloolane Bruno Pao.
Enne Teist maailmasõda – Kreenholmi mõõnaajal olid aidad ilmselt pooltühjad ning 1941. aasta sõjaga saabunud Saksa okupatsioonivõim võttis need enda valdusse sõjavangi­laagri rajamiseks. Selleks ehitati korpustele vahelaed, millega saadi 2598 m² „elamispinda”, mida loeti 3000 vangi majutamiseks piisavaks.
Mõnda selle laagri kohta saime teada alles 2013. aastal ühest Venemaa Punase Risti otsimiskirjast, milles paluti andmeid ülalnimetatud laagris hukkunud punaväelase matmispaiga kohta. Kirjale lisatud sõjavangi registreerimislehe koopiast selgus, et sõjavangilaagris nr 254 on 16. augustil 1942 maokatarri surnud ohvitser V. J. Jakubitski, kes on maetud laagri linnamüüriäärsele kalmistule (Narva Stadtmauerfriedhof, EPR kiri 20.05.2013). Siit järeldub, et Wehrmachti sõjavangilaagri nr 254 arhiiv on hoiul nõukogude armee keskarhiivis Podolskis! Narva linnaarhiivis mistahes andmed selle laagri või kalmistu kohta puuduvad.
Sõjavangilaagris nr 254 hukkunute arv pole teada, kuigi NKGB oli 1944. aastal laagri kasekaigastest ristidega tähistatud haudadega kalmistut põhjalikult inspekteerinud. Andmed salastati, kõik jäljed kalmistust kaotati ning avalikkusele kuulutati hukkunute arvuks „üle 22 000”. See arv on kujunenud legendiks ning aastate jooksul on seda veelgi kasvatatud, nii et tänaseks on see tõusnud üle 30 000. Tegelik hukkunute arv võis olla 250–300. (vt Narvskaja Gazeta 8.05.2008 A. Mauzer: Bratskaja mogilo nr 1).
Pärast seda, kui punaarmee linna 1944. aasta suvel hõivas, oli laagri hoonetesse paigutatud Eesti Laskur­korpuse (ELk) tagavarapataljon filter­laagri rollis. Seal sorteeriti mobiliseeritud kutsealused usaldusväärsuse astme järgi nelja eri roodu, millest sõltus nende edaspidine saatus. Tööd ja teenistust selles tööpataljonis on värvikalt kirjeldanud pagulaskirjanik Ilmar Jaks (Saaremaalt Leningradi. Stockholm, 1948).


Saksa sõjavangide ehitatud purskkaev ja plekklehtdedega palm.
Ajalehest Narvskaja Nedelja nr 8/1999.

Pärast laskurkorpuse tagavarapataljoni alt vabanemist paigutati hoonetesse 15. märtsil 1945 Saksa sõjavangide laager nr 206. Sellest ajast olid laagrile jäänud „kustumatud mälestused”, mis tänaseks on kahjuks kustutatud. Kuna tuhandet saksa sõjavangi ei saadud konvoisoldatite puudumise tõttu linna taastamistöödel kasutada, rakendati neid laagri sees „kultuuritööle”: nad ehitasid nn Odessa trepi, mis viis jõe kaldal paiknevate korpuste juurest üles klindi servale, lõid Muhhina kuulsa skulptuuri „Kolhoositar ja tööline” koopia, ehitasid basseiniga purskkaevu ja „istutasid” selle kaldale plekklehtedega palmi. Rääkimata kalligraafilises kirjas maalitud üleskutsuvatest loosungitest korpuste seintel alates obligatoorsest „Arbeit macht frei!” peahoone fassaadil. Kuigi sõjavangilaager paiknes Narvas vaid ca pool aastat, suri selle aja jooksul 127 meest. (M. Hudjajevi artikkel, TUNA 3/2013).
Tõenäoliselt novembris 1945 paigutati hoonetesse juba üle aasta ulualust oodanud ITL-1 – Narvas paiknev ENSV NKVD parandusliku töö laager nr 1. Asutus tegutses aastast 1944 ja oli seni asunud „juhuslikes hoonetes” nagu Victoria bastioni ­galeriid (olid enne sõda õhukaitsevarjendiks kohaldatud) ning Soome-Rootsi Mihkli kiriku varemed Lese tänaval Elutingimusi viimases on kirjeldanud laskurkorpusest konvoisõduriks värvatud A. Mölter 26. jaanuari 1946 kirjas oma naistuttavale Salmele tolle laagrivangist venna surma puhul: „Töö oli neil raske ja laagris valitsesid kohutavad tingimused: magati kütmata kiriku põrandal kuuseoksad külje all ... ” (Ville Drewingi leid Meleskist).
Seoses pingeliste ettevalmistustega Narva-Sillamäe Uraanikombinaadi ehitamiseks oli loomisel tüüpstruktuuriga ehitusvalitsus „ITLi Stroitelstvo kombinata nr 7”, mille tööjõu baaslaagri limiidiks oli määratud 3500 kinnipeetavat. 21. aprillil 1946 on ENSV MGB ette kandnud, et momendil on määratud anonüümses laagris (mis sai olla vaid Narva ITL-1!)
1748 kinnipeetavat, neist 570 naist. I ja II kategooria täistöövõimelisi olnud neist ainult 252 ehk 14%! (P. Kaasiku artikkel Narva muuseumi toimetistes nr 14/2013). Mis tõendab, et tegemist oli surmalaagriga.
Narva laager ITL-1 anti Uraanikombinaadi Ehitusvalitsusele üle 15. augustil 1946. Ehitusvalitsuse poolt laagrile määratud uus peaarst dr B.J. Tsitlis on hiljem vangide seisundit laagri ülevõtmisel kirjeldanud kui katastroofilist: „3000 kinnipeetava hulgas oli 840 düstroofikut.” (Narvskaja Nedelja 8/1999). Baaslaagri tööjõu-potentsiaali tõstmiseks olid 1946. aasta teisel poolel saabunud ešelonid poliit-vangidega Harkovist, Dnepropetrovskist ja Kiievist (leitud vangikartoteegi pistelisel lehitsemisel)...
1949. aastast sai laager tublit täiendust ENSV kolhoseerimise ja 1950. aastast kurikuulsa EK(b)P 8. pleenumi „kodanlikest natsionalistidest” ohvrite näol. Viimaste hulgas olid nt luuletaja Artur Alliksaar, heliloojad-professorid Riho Päts ja Tuudur Vettik, pianist Eugen Kelder, kuulus kirurg Georg-Bernhard Järvekülg VRI/3, Tallinna Tehnikumi direktor Hermann Reier, kolonel Verner Trossi VRI/3 VRII/3 ja palju teisi Eesti avaliku elu ja kultuuritegelasi. Loetelu kolm viimast hukkusid laagris ja maeti laagri matmispaiga jäljetutesse haudadesse. Matmispaiga asukoha Siivertsis tähistas ja laagri hoonele mälestustahvli püstitas Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS) 2008. aastal.Mälestustahvli avamine 2008. aastal. Kõneleb Jaan Tamm. Foto J. Tõnisson


Sadamalaager suleti 1955. aastal. Olenevalt alluvuse muutustest oli asutus kandnud nimetusi ITL-1, OLP-4, Lagernoje objedinenije (Uraanikombinaadile allumise perioodil kuulusid sellesse ka erilaager Härmamäe mõisas ning OLP-3 Jaanilinnas), Lager jumin p/ja 422 ning Lager p/ja 422/4. Laagrist jäi Siivertsisse maha matmispaik teadmata maetute arvuga, sest kohalik nõukogude võim ja aeg kustutasid peagi vaiadega tähistatud haudade jäljed.
Selle laagri näol võis olla tegemist ENSV suurima läbikäigu, pikima tegevusaja ja kõige suurema hukkunute arvuga (suurusjärk 1000) kinnipidamisasutusega. Laagri arhiiv on tallel Eesti Riigiarhiivis.
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste registrisse 19. mail 2003 tehtud sisse-kandes kirjeldati ladusid nii: „Hooned moodustavad ühe omalaadsema ning huvitavama tööstuse juurde kuuluva elamu- ja administratiivkompleksi ning peegeldavad ilmekalt möödunud aegade tööliselamu­-rajooni.” Taolist formuleeringut muudeti registris alles pärast EMS-i sekkumist 2008. aastal.
On arusaamatu, miks pole laagri ajalugu uurinud ei Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Komisjon (IKUEK, nn Jakobsoni komisjon) ega selle järglane Eesti Mälu Instituut (EMI). See kallutab vägisi vandenõuteooriat otsima. Tegelikult võivad selle laagri ajaloo ja tähenduse mahavaikimise põhjused olla hoopis proosalised, näiteks:
Uurimistööks on vaja taotleda granti, kuid selleks puudub huvitatud teadusasutus;
"Tülikalt suur” (üle 16 000!) säilikute arv Riigiarhiivis; EMI-s oli juba töös paralleelset teemat käsitlev P. Kaasiku uurimus Kombinaat nr 7 rajamine ja selle juures tegutsenud tööüksused. See uurimus pühendas ka (anonüümsele) vangilaagrile tervelt ... 6 rida. Laager asus Narvas, st mitte „päris Eestis”.


Laagri plaan. Kopeeris M. Kuldkepp.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv