Kultuur ja Elu 1/2010


Kultuur ja Elu 4/2009

 

 

 

 Omakaitse paraad Tartus peale linna vabastamist 1941. a


Eestlased Wehrmachtis ja SS-is ning politseipataljonides

tekst: Jüri Kotšinev, ajaloolane,
Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi juhatuse liige

Teise maailmasõja käigus Suure Saksamaa poolt allutatud Eesti, Läti, Leedu ning Ukraina ja Valgevene territooriumid allusid Saksamaa Riigikomissariaatidele „Ostland“ ning „Ukraina“. Nimetatud komissariaadid kujutasid endast poliitilis-administratiivseid institutsioone, alludes Saksamaa politsei- ja tsiviilaparaadile. Üldkokkuvõttes juhtis nimetatud administratsioone Alfred Rosenbergi juhitud Allutatud Ida-alade Ministeerium ja Heinrich Himmlerile alluv Saksa Politsei ja SS.
Juba 1941. aasta suvel tekkisid nimetatud maades omavalitsuste juhtimise all kohalikud omakaitseühendused. Sellised ühendused sanktsioneeriti Suure Saksamaa sõjaadministratsiooni poolt ning nad kandsid sõja alguses nimesid nagu näiteks Kohalik Miilits ehk Ortsmilitz, Korravalveteenistus ehk Ordnungsdienst, Tsiviilmaakaitse ehk Bürgerwehr, Kohalik Maavägi ehk Heimwehr ning Omakaitse ehk Selbstsschutz.
1941. aasta novembris formeeriti nimetatud relvaühendustest Politseikorra abiteenistus Schutzmannschaft der Ordnungspolizei, lühendatult Schuma.

Schuma jagunes neljaks kategooriaks:

  1. Individuaalne teenistus korrakaitseks Schutzmannschaft-Einzendielst – maakohtades Schutzpolizei ning linnades Gendarmerie.
  2. Abipolitseipataljonid – Schutzmannschaft-Battalionen, mis omakorda jagunesid rinde-, valve-, tagavara-, sapööri- ning ehituspataljonideks.
  3. Tuletõrjeteenistus Feuerschutzmannschaft.
  4. Vabatahtlik valveteenistus Hilfsschutzmannschaft. Viimaseid kasutati majandustöödeks, vangilaagrite valveks jne.

1942. aasta novembris oli sellistes ühendustes teenimas 33 000 meest. 1942. aasta novembriks oli meest arv nimetatud relvaühendustes tõusnud kümnekordseks. Individuaalses teenistuses ja tuletõrjeteenistuses teenis 1942. aastal 253 000 meest, politseipataljonides 49 000 meest. Lõppkokkuvõttes allusid kõik nimetatud üksused Saksamaa Politsei juhile Himmlerile. Kui Ukraina ja Valgevene politseipataljonid olid tugevdatud 20 kuni 60 saksa soost mehega, siis Baltikumi vastavates formeeringutes oli kuni kaks sakslasest sideohvitseri. See räägib sakslaste suurest usaldusest Eesti, Läti ja Leedu politseipataljonide isikkooseisu suhtes.


658. pataljoni refreitor Eevald Reimaa – üks esimesi eesti soost Raudristi kavalere 1943. a Wehrmachti üldmundris Eesti trikolooriga paremal varrukal.

Eesti politseipataljonid ja piirivalverügemendid

1941. aasta mais moodustati Soome Vabariigis Saksa Abwehri toetusel Eesti Vabastamise Komitee Hjalmar Mäega eesotsas. Komitee lõi eriülesannetega pataljoni „Erna“, mille koosseisu kuulus Soomes koolitatud 14 radisti ning 70 võitlejat. 10. juulil 1941 saabus osa pataljonist kolonel Henn-Ants Kure juhtimisel merelt Eestisse Põhjarannikule Salmistusse. 22. juulil tulid ülejäänud pataljoni mehed lennukitelt langevarjudega Tallinna lähistele. Baaslaager rajati Kautlasse. Juuli lõpuks oli pataljonis 900 meest. 31. juulil avastati pataljon punaste hävituspataljoni poolt ning algas lahing, mille käigus eesti poisid hajutati. Kolonel Henn-Ants Kurg koos pataljoni põhituumikuga alustas kangelaslikku retke liitumiseks Saksa sõjajõududega. Pataljoni baasil loodi uus ühendus „Erna II“. Seda ühendust kasutati Muhu- ja Saaremaa blokeerimisel ja punastest puhastamisel. Oktoobris 1941 saadeti pataljon laiali ning tema isikkoosseis läks teenima kes politsei-, kes omakaitseüksustesse.
Septembris 1941 moodustati Saksamaa poolt hõivatud Eesti aladel kuus valveüksust kohalikest eesti patriootidest. Need rühmad said numbrid 181, 182, 183, 184, 195 ja 186. Rühmade ülesanne oli tagalavahiteenistus ning võitlus partisanidega Saksa 18. armee tagalas. 1942. aasta mais osales osa rühmadest võitluses punaste regulaarüksustega. 1942. aasta lõpuks formeeriti osa rühmadest ümber idapataljonideks, mis hakkasid kandma numbreid 658, 659 ja 660. Pataljonis 658 teenis muide jefreitor Eevald Reimaa – üks esimesi eesti soost Raudristi kavalere, mille ta sai 1943. aastal. 1941. aasta loodi ka Saksa armeegrupi „Nord“ tagalas Eesti territooriumil Eesti Politsei abipataljonid. Esimesed neli pataljoni kandsid formeerimiskoha järgseid nimesid. Need olid pataljonid „Dorpat“ (Tartu), „Fellin“ (Viljandi), „Põltsamaa“ ja „Pleskau“ (Pihkva). Lisaks formeeriti üks tagavara- ja üks ehituspataljon. Kokku moodustati II maailmasõja ajal Eestis 26 taolist pataljoni, kus teenis 10 000 meest.
1941. aasta augustis taasloodi Eesti-aegne Kaitseliit Omakaitse nime all. Omakaitse roode kasutati sildade ja tööstusettevõtete valveks ning võitluseks sabotaaži vastu. 1944. aasta veebruaris formeeriti Omakaitse pataljonide ja roodude baasil rügement „Reval“, septembris „Fellin“, „Pernau“ ja „Kivi“. Sama aasta veebruari jäi ka kuue piirivalverügemendi moodustamine, mis kandsid numbreid 1–6. Koos politseipataljonidega võitlesid nad Idarinde põhjaosas. Iga rügemendi koosseisus oli kolm pataljoni ja üks kahurväepatarei. Isikkoosseis rügementides kõikus 1500 kuni 3000 meheni. Piirivalverügementide isikkoosseisu täiendamiseks oli loodud 1. Piirivalve tagavararügement ja tagavarapataljon. 1944. aasta augustis allutati 2., 3., 4. ja 6. piirivalverügement Saksa 300. eridiviisi staabile. 1. ja 5. piirivalverügement liideti Saksa 207. valvediviisiga. Piirivalverügemendid purustati septembris 1944 ning nende isikkoosseis langes isamaa kaitsel või sattus punavallutajate vangi.


Agitatsiooniplakat aastast 1943 üleskutsega liituda Eesti Leegioniga.

Eesti Leegion

1942. aasta 28. augustil – Eestimaa punaokupantidest vabastamise esimesel aastapäeval – pöördus Eestimaa kindralkomissar Karl-Siegmund Litzmann eestlaste poole üleskutsega astuda Eesti Leegioni. Oktoobris saadeti esimesed mehed õppelaagrisse Poolasse. Isikkoosseisu jätkus alguses kolme pataljoni moodustamiseks. Sellest moodustati 1. SS Vabatahtlike Grenaderirügement. 1943. aasta märtsis saadeti rügemendi 1. pataljon SS-diviisi „Wiking“ 5. Tankigrenaderirügemendi koosseisu. Pataljon hakkas kandma nime „Narva“. 1943. aasta mais täienes Eesti Leegion olulise reakoosseisuga. See oli vahepeal läbiviidud mobilisatsiooni tulemus. Meestest moodustati 3. Eesti Vabatahtlik SS-brigaad SS-Brigadeführer Franz Ausbergeri juhtimisel. Mehed saadeti 1943. aasta oktoobris võitlema rindele. Brigaadi tegevuse koordineerimiseks Saksa väejuhatusega moodustati Eesti SS-vägede peainspektsioon kindral-inspektor SS-Oberführer Johannes Soodla juhtimisel. 1944. aasta alguses otsustati tugevdada eestlaste väeühendusi relva-SS-is Wehrmachtis teenivate saksa sõduritega ja Politseipataljoni jõududega. Eesti SS-brigaadi kahele rügemendile (45. ja 46.) lisandus kolmas rügement numbri all 47. See moodustati 658., 659. ja 660. Eesti vabatahtlike ja Wehrmachti pataljonide baasil. 24. jaanuaril 1944 nimetati uus kolmest rügemendist moodustatud täiskoosseisuline diviis ametlikult 20. Eesti Vabatahtlikuks SS-Diviisiks. 26. maist 1944 hakkas see väeüksus kandma nime SS-vägede Eesti grenaderidiviis nr. 1. 1944. aasta aprillis liideti selle diviisiga „Narva“ pataljon, mis toodi üle SS-diviisist „Wiking“. Pataljon hakkas kandma nime 20. füsiljeepataljon. Diviisi koosseisu kuulus üks kahuriväerügement, sapööripataljon, õhutõrje- ja tankitõrje- ning sideroodud. Kokku teenis 1944. aastal 20. Eesti Vabatahtlike SS-Diviisis 15 000 sõdurit ja ohvitseri. 1944. aasta augustis liitus Eesti Diviisiga 1700 Soomepoissi, kes olid teeninud Soome sõjaväe rügemendis nr. 200. Koos relvavendadega Taanist, Norrast, Hollandist ja Flandriast võitles Eesti Diviis kangelaslikult kaitselahingutes Narva all. Rasked kaitselahingud võtsid elu paljudelt eesti sõduritelt ning 20. Eesti Diviisi ellujäänud mehed taganesid koos Saksa vägedega Lääne poole. Pärast lühikest vahepausi Sileesia baaslaagris suunati 20. Eesti Diviis Tšehhimaale. Pärast diviisi juhataja SS-Brigadeführer Ausbergeri surma sai meeste viimaseks komandöriks SS-Oberführer Maak. Mitte kõik eesti poisid ei jäänud siiski punakoletise lõugade vahele Tšehhi kotis. Osadel meestel Eesti Diviisist koos ligi 3000 mehega Diviisi väljaõppepataljonist õnnestus jõuda Inglise ja USA vägedeni ning anda ennast neile vangi. See tähendas praktiliselt hilisemat pääsemist Läände ning pagulaspõlve algust, mis polnud võrreldav nende õnnetute relvavendade saatusega punavangilaagrites.
1944. aasta mais moodustati armeegruppi „Nord“ teenindamiseks viis Eesti Sapööri-ehituspataljoni, mis kandsid numbreid 1–5. Sama aasta detsembris saadeti neli esimest pataljoni laiali ning 5. pataljon liideti veebruaris 1945 Stettini garnisoniga.

Eesti lennuvägi II maailmasõjas

Kui punased 1941. aasta sügisel Eestist taganesid, hävitasid või viisid nad endaga kaasa kõik, mis oli alles jäänud omaaegsest Eesti Wabariigi õhuväest. Alles jäi vaid neli Eestis omal ajal toodetud monoplaani RTO-4. Tegemist oli endise Tallinna Lennundusklubi omandiga. Aeroklubi peainstruktori Gerhard Buschmanni initsiatiivil need lennukid ka taastati. Buschmann tegi Saksa võimudele ettepaneku luua nende nelja lennuki baasil Eesti lennuüksus. Saksa Merejõudude juhatus võttis asja enda patronaaži alla ja juba 1942. aasta märtsis sooritasid eesti piloodid oma esimese lahingulennu Erieskadrill „Buschmann“ nime all. Eesti sõjalendurite ülesandeks oli avastada Soome lahest punaste allveelaevu. Peagi hakkas Saksa Luftwaffe taotlema Eesti eskadrilli toomist enda alluvusse. „Buschmanni“ eskadrill nimetati ümber lennusalgaks nr. 127. Eesti poistele anti vananenud Saksa lennumasinad ning nendest moodustati peale ümberõpet Eesti 11. ööpommitajate grupp. Grupp koosnes kolmes eskadrillist ning tegutses Eestis paiknevatelt lennubaasidelt lahinglende sooritades kuni 1944. aasta septembrini.

Lennuväe abiteenistus

1944. aasta 1. juulil toimus Tallinnas Saksa administratsiooni ja Eesti Omavalitsuse ühine nõupidamine eesti vabatahtlike kasutamisest Lennuväe abiteenistuses. Sinna pidi kutsutama noori vanuses 15 kuni 20 aastat. Teenistus pidi kulgema Eesti territooriumil ning Luftwaffe alluvuses. Kokku teenis Lennuväe abiteenistuses 3000 noort, kellest 478 olid neiud. Kolmenädalase väljaõppe järel saadeti noored lennubaasidesse, kus nad olid rakendatud õhutõrjekahurite laskurite ja prožektorite teenindusele. Samuti kasutati neid lennuväe varustustöödel ja väliköökides. 346 eesti noort viidi üle Saksa mereväe abiteenistusse ning neid nimetati Marine-Helfer. Peale Saksa merejõudude taganemist Eesti vetest läände toodi need Mereväe abiteenistujad tagasi Lennuväe abiteenistusse. Punavägede pealetungi alguses Eestile suudeti ligi 1000 noort evakueerida koos taganevate Saksa vägedega. Nad sattusid laagritesse Taanis, Saksamaal ja Tšehhis. Enamik neist – 800 suunati Wismarisse, kus neist moodustati 60. Lennuväe abiteenistuse reservpataljon. Nendest said õhutõrjekahurväe sõdurid. 1945. aasta märtsis liideti nad 20. SS Tagavara-väljaõpperügemendiga, mis oli 20. SS Grenaderidiviisi tagala-reservüksuseks.

Järgmises numbris tuleb juttu Läti vabatahtlikest relva SS-is ja Wehrmachtis.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv