Kultuur ja Elu 4/2009


Kultuur ja Elu 3/2009

 

 

 

 


Herman Simmi lugu

tekst: Virkko Lepassalu


Virkko Lepassalu raamat “Spioonimängud. Herman Simmi elu ja häving”.

Kuidas sai Herman Simmist riigireetur. Katkeid Virkko Lepassalu raamatust “Spioonimängud. Herman Simmi elu ja häving”.

Kindral: kgb ei sure kunagi

1991. aastani Eestis tegutsenud KGB likvideeriti juhuslikult või taotluslikult nii, et maha jäi väga vähe materjali nii agentuuri kui ka KGB kaadriohvitseride kohta. Nii on kaitsepolitseil tulnud KGBga seotud olnud inimeste kohta andmeid koguda väga paljuski just kaudsetest allikatest. Seda erinevalt Lätist või Leedust, kus suudeti taastada 80–90% nende inimeste nimedest, kes KGBga tihedamat suhet omasid. Seal pakuti endistele kagebeelastele suuremat või vähemat koostööd tingimusel, et nad oma teadmistest võimalikult palju uutele võimudele loovutaksid. Simmi juhtumi puhul on küsimus KGB arhiividest tõepoolest üsnagi oluline. Aastail 1974–1985 Inglise luure MI6 kasuks töötanud ja seejärel Läände põgenenud KGB ohvitser Oleg Gordijevski ütles 1997. aastal intervjuus ajakirjale Luup: “Kui mõne KGB eksohvitseri või eksagendi vastu tekib huvi, siis võetakse ta toimik ja vaadatakse, kui lojaalne võiks see inimene praegu Venemaale olla. Edasi uuritakse, kuivõrd läbivalgustatud on ta Eesti võimude jaoks. Kui tema minevik on teie omadele teada või isegi aimatav, siis tema kasutamisest loobutakse. Igal konkreetsel juhul otsustatakse eraldi. Ei ole üldist lähenemist, et paneme kõik endised ohvitserid ja agendid jälle tööle.”
Seega võib väita, et Herman Simmi värbamisel suruti just õrnale kohale, nagu tema usaldusisiku staatus, millesse ta oli sattunud 1985. aastal toonase “riikliku turvafirma” ehk valvekoondise asejuhina miilitsana alampolkovniku auastmes. Küllap kirjutas ta 1985. aastal pikemalt mõtlemata alla paberile, mis käsitles miilitsana KGBga koostöö salajas hoidmist. Kuid nagu eelpool öeldud, ei olnud see agendiallkiri. Simm ise on väitnud, et tegelikult ei toimunudki mingit otsest koostööd: ta täitis KGB palvel paaril korral vaid tehnilisi ülesandeid, ja allkiri oli lihtsalt vajalik, et ta selle kohta suu peaks. Väga võimalik, et see nii ka oli. ENSV valvevalitsuse ülema asetäitjana pidi ta ilmselt mõnel juhul kindlustama, et KGBle soodsal ajal, kui nad soovisid mõnda asutusse või kellegi koju siseneda, võetaks kas maha tehniline valve või instrueeritaks valvurit. Loomulikult Simmile seda ei põhjendatud. Lisaks nuhiti väga palju välismaalaste järele ja ka selles oli miilitsa abi väga vajalik.
Teiselt poolt oli Simm 5. oktoobril 1992 andnud aga ka allkirja süümevandele: “Annan vande, et ma ei ole olnud Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganitevõi relvajõudude luure või vastuluure teenistuses ega agent ega osalenud kodanike jälitamisel ja represseerimisel nende poliitiliste veendumuste, ebalojaalsuse, klassikuuluvuse või Eesti Vabariigi riigi- või kaitseteenistuses olemise eest.” Eesti poolel puudusid Simmi KGB usaldusisikuna tegutsemist näitavad andmed ja sellele tema värbamisel rõhutigi. Tunnistagem, et süümevande tekst on üsna laialt tõlgendatav. Kui ta ka täitis KGB soovil miilitsaohvitserina mõnda ülesannet kellegi jälitamisele või jälgimisele nii-öelda tehnilisest küljest kaasa aidata, kas see ei ole mitte tõlgendatav osalusena KGB töös? Ilmselt on.
Keegi Eesti riigistruktuurides võis ju aimata, et Simm võib olla Venemaalt manipuleeritav, nagu tegelikult enamik kunagisi kõrgeid miilitsaohvitsere. Miilits ja KGB töötasid ju sageli käsikäes. Keegi võis midagi aimata isegi enne, kui Simm pandi kaitseministeeriumis riigisaladustega tegelema, kuid ähmased aimdused olid ka kõik. Vaid neile toetudes ei saa keelduda riigisaladustele ligipääsu luba välja andmast.
Aimdused ei ole juriidiline alus. Teine lugu on, et samal tasemel usaldusisikuid töötas ja töötab Eesti kõrgetes riigiametites veel praegugi. Seega võib väita, et praegu maitseme kunagi ammu tehtud vigade vilju. KGB likvideerimisel ei tehtud õigupoolest midagi, et saada Eesti riigi käsutusse võimalikult suurem kogus KGBd puudutavat infot. Veelgi enam: ei tehtud midagi, et läbi valgustada Eesti riigiteenistuses tööd jätkavate endiste ametnike minevikku. Sellega jäeti nad Vene eriteenistuste meelevalda. Kui Simmi minevik olnuks Eesti võimude jaoks selge, poleks Venemaa teda 1995. aastal värbama hakanud. Nii lihtne see ongi.

KGB jätkamine teisel kujul

Tõepoolest, iseseisvuse taastamise eel ei ennustanud miski, et Eestil ei võiks õnnestuda enda arhiividesse jätta sama palju KGB dokumente ja ka üldist teavet KGB kohta, kui seda õnnestus teha KGB likvideerijatel Lätis või Leedus. Kui ajaratast tagasi kerida, siis hakati Eesti NSV KGBs juba 1988. aastal valmistuma evakueerumiseks. Kõigepealt saadeti ära 1., kõige tundlikuma osakonna ehk välisluure materjalid. Novembris 1989 koliti Venemaale agentide toimikud. Samal ajal evakueeriti need veel ka teistest Baltimaadest, aga ka Moldaaviast ja Kaukaasiast. Kuigi Simm polnud arvel kui agent, vaid usaldusisik, viidi ilmselt just siis Venemaale ka tema allkiri, millega ta kohustus KGB ohvitseridega kohtumistel teada saadud saladusi hoidma. Ehkki korrakem, et tegelikult polnud need nõukogude aja konteksti arvestades mingid erilised saladused. Välisluurel oli oma arhiiv ja seda hoiti nii liiduvabariikide kui ka Moskva peakorteri tasemel nn suurest arhiivist eraldi. Tõsi, keegi “heategija” 1. osakonnast jättis kokkuleppel Eesti võimudega maha 14 toimikut, mis puudutasid Nõukogude luure tegevust Eestis ajavahemikul 1924–1940. Kuid sel oli vaid ajalooline väärtus. Siin peitub üks Eesti ajaloo suurimatest mõistatustest. 1988. a tundis nõukogude võim end justkui kindlalt, ent ometi alustas KGB evakueerumist. Meenutagem, et 1988. aastal julgesid Eesti iseseisvuse taastamisest rääkida vaid peotäis dissidente, kel polnud midagi kaotada.
Erinevate poliitikute tõlgendustest, miks hakati nii vara “koli” kokku pakkima, võiks kirjutada omakorda pakse raamatuid. Eksivad ilmselt need, kes väidavad, et kardeti rahvarahutusi. KGB Pagari tänava peamaja seifidele pääsenuks äärmisel juhul ligi ehk vaid tankiga. Mingi kamp või ka suurem mass stiihilisi meeleavaldajaid poleks suutnud midagi korda saata. Pigem on õigus näiteks Jüri Estamil, kes on erinevaid tolle aja tegelaste memuaare lugedes viidanud, et KGB kõrgemast juhtkonnast aidati sisuliselt Nõukogude Liidu lagunemisele kaasa.
Aimati, et nn liberaalses turumajanduses saab logud Volgad märksa mugavamate Mercedeste vastu välja vahetada. Ja rublad dollarite vastu. Kuid olgu, las jääb meile illusioon meist kui Liidu lagundajatest. Ja igasuguste Rahvarinnete, öölaulupidude ja Balti kettide otsustavast osast selles. Tõepoolest, neid KGB ohvitsere, kes “uues ühiskonnas” poleks osanud end märksa kasulikumalt müüa kui Nõukogude Liidult palka saades, ju peaaegu polnudki. Seetõttu ohati KGB ohvitseride hulgas, nii kõrgemas juhtkonnas kui ka madalamal tasemel, kergendusega, kui 1991. aastal putšistide katse riiki jõuga tagasi vanadele rööbastele suunata läbi kukkus.
Ohati kerge südamega, sest Baltimaade KGB osakondadele ei andnud keegi käsku Liitu jõuga koos hoida. Loomulikult tundis enamik kagebeelasi riigipöördekatse ebaõnnestumise järel vabanemistunnet ka põhjusel, et putši õnnestumise korral oleks Liidu lammutamises hakatud süüdistama neid endid: teie lasite sellisel olukorral tekkida, et meie pidime nüüd võimu haarama. Teie olite need reeturid, kes lasid riigil laguneda ise oma kohust täitmata.
Nõukogude Liidust läände üle hüpanud GRU tuntud ohvitser Viktor Suvorov (Rezun) on ajakirjas Novoje Vremja (1997) öelnud, et kui sotsialismileer 1989. aastal ära lagunes, kõlas see isegi CIA jaoks kõuena selgest taevast. Nad ei näinud ette ka Nõukogude Liidu lagunemist. Neil murranguaastail kamandas CIAd salaoperatsioonide spets Robert Gates, kuid asi polnud temas. Tehniliselt ja rahaliselt olid nad võimsad, kuid ei suutnud kokkukühveldatud infost mingeid järeldusi teha. Juulis 1991 kirjutasid parimad USA sovetoloogid kokku töö pealkirjaga “Nõukogude Liit 2000. aastal”! Praegu kõlab see huumorina, aga juba 1988. aastal teati mitte ainult KGB peakorteris Moskvas, vaid ka siin Eestis nende Pagari tänava esinduses seda, mida ei teatud veel kolm aastat hiljem Washingtonis: et sellisel kujul on mäng mängitud ja tuleb asjad pakkida. Ja nagu näitab Simmi värvanud Zentsovi juhtum – jätkata tuleb teisel kujul.

Müügiagendid firmast Minevik

1989. aastal moodustati ENSVs eriväljaõppega piirivalvuritest – oli ju ka piirivalve allutatud KGBle – hästi relvastatud rood. See pidi hakkama valvama Tallinnas Pagari tänaval asunud KGB kohalikku peamaja. Kaitseroodu käsutuses olid ka soomustransportöörid. Ilmselt mõeldi neid kasutada lihtsalt tänavate blokeerimiseks, mitte lahingutegevuseks mässava rahvamassi vastu. KGB isikkoosseisu evakueerimiseks “lahinguolukorras” ehk rahutuste puhul oli mõeldud Pagari tänavalt Balti jaama lähedasse nn Madruste pargi alusesse tsiviilkaitsevarjendisse viiv maa-alune tunnel. Milline võis välja näha täpsem evakuatsiooniplaan rahvarahutuste korral, on praegu raske ütelda. Igal juhul olnuks kagebeelastel turvalisem oodata tsiviilkaitsevarjendis kui Pagari tänava peakorteris, kuni sõjavägi olukorra lahendab. Ehkki, nagu öeldud, saanuks sealsetele seifidele ligi vaid tankiga seinu maha sõites. Niisiis tegeleti aastail 1990–1991 sisuliselt juba ammu asjade pakkimisega. Agentuur “külmutati” või “kanti maha”: suheldi suhteliselt minimaalselt. Mõnevõrra suurema tähelepanu osaks langes vaid erinevatesse poliitilistesse jõududesse imbunud agentuur. Samas tekkis ka KGB sees mitmeid rivaalitsevaid grupeeringuid. Ühed lootsid veel, et Nõukogude Liit kuidagi taastub või vähemalt transformeerub. Teised tegelesid uue töökoha otsimisega. 4. septembril ja 9. oktoobril 1991 kirjutasid toonane peaminister Edgar Savisaar ja Nõukogude Liidu KGB esimees Vadim Bakatin alla lepingutele, mille alusel algul peatati ja seejärel lõpetati KGB tegevus Eestis. 18. detsembril 1991 aga allkirjastasid Eesti riigiminister Raivo Vare, ENSV KGB esimees Rein Sillar ja Nõukogude Liidu KGB 2. peavalitsuse ülema asetäitja Vjatšeslav Šironin dokumendi, millega loeti ENSV KGB likvideerituks. Ent nagu on tabavalt öelnud Rein Sillar, ja Simmi juhtum annab sellele taaskord kinnitust – ta ei sure kunagi! KGB likvideerimiseks koostas Eesti pool valitsuskomisjoni, mida juhtis Hardo Aasmäe. Kuid kätte saadi suuremas osas vaid ajaloolist väärtust kujutavaid dokumente: üle võeti ligi 30 000 kriminaaltoimikut, mis käsitlesid Stalini- aegseid repressioone ning teisitimõtlejaid. Samuti anti üle metsavendluse likvideerimist puudutavad dokumendid, pluss teadmata arv väljasõidutoimikuid, mida peeti nende inimeste meelsuse kontrollimiseks, keda lubati väljapoole Nõukogude Liitu reisida. Sellele lisandus muu “pudi-padi”: osa KGB ametkondlikust eriraamatukogust ja umbes 4000 filtratsioonitoimikut. Tehnikast anti üle varjatud jälgimise seadmeid ning telefonide pealtkuulamise keskjaam. Tagantjärele möönsid paljud poliitikud, näiteks hilisem peaminister Mart Siiman, et KGB arhiivid anti üle lohakalt. Ühtegi arhivaari ülevõtmisel ei osalenud. Efektseim näide seostubki nendesamade väljasõidutoimikutega. Akti järgi oli neid üle 87 000. 1993. aastal saadi pärast ülelugemist arvuks aga 48 846! Seega osa neist tassiti laiali või põletasid politseinikud KGB peamaja keldris ära. Samas kujutanuksid need toimikud endast hindamatut materjali KGB siseriikliku agentuurvõrgu väljajoonistamisel. Kuid tol ajal arvati, et tegemist on väärtusetu materjaliga. Teisalt võis arv 87 000 tähendada ka numbrit, kui palju üldse oli Stalini ajast kuni Nõukogude Liidu lagunemiseni väljasõidutoimikuid avatud. Teisisõnu võis tegemist olla jooksva numeratsiooniga. Kui viie aasta jooksul toimikut ei uuendatud ja inimene kuhugi välismaale ei sõitnud, kuulus see mahakandmisele ehk hävitamisele ja alles jäi vaid märge, et see toimik oli kunagi eksisteerinud. Kuid see muudab antud juhul vähe, sest tõepoolest ei tea me siiamaani, kui palju väljasõidutoimikuid siis ikkagi tegelikkuses Eestile üle anti ja kui palju neid hävitati. Fakt on see, et neid aeti Pagari tänavas KGB endises peakorteris ahju. Nii Eesti kui Vene pool luges neid väheväärtuslikeks. Vene pool ilmselt teatud tagamõttega: hävitage aga pealegi! Eesti pool aga talupoeglikust lihtsameelsusest. Kuid praegu oleksid need toimikud siiski vägagi väärtuslikud. Lätis näiteks toimiti teisiti. Seal võeti endised KGB töötajad, kes soovi avaldasid, aastaks siseministeeriumi juurde tööle, et nad infost “tühjaks pumbata”. Kuigi ka Lätist, nagu kõigist kolmest Balti riigist viidi kõige tundlikum osa KGB toimikutest 1989. aasta sügisel Venemaale, andsid paljud lätlastest endised KGB ohvitserid seoses enda töölevõtmisega “uues vabariigis” Läti võimudele oma agentuuri üles. Seejuures mitte ainult agentuuri, vaid ka paljud kartoteegid. Nii võib öelda, et tuvastati umbes 80% Läti KGB agentidest.
Ka Leedus jäi nende isikute kohta alles lühikeste ankeetandmetega kartoteek, kuigi KGB kaadritöötajate toimikuid sinna maha ei jäetud. Rääkimata nuhkideks värvatutest, kellest samuti kõnelevad paljud Leedusse maha jäänud dokumendid. Kui Eestisse jäeti vaid nii-öelda ajalooline materjal, siis leedulastel õnnestus üle võtta ka agentuur-operatiivtöö dokumente 1970ndatest ja 1980ndatest – koos värvatute nimedega. Pärast Vilniuses 1991. aasta jaanuaris juhtunud verist kokkupõrget rahva ja sõjaväelaste vahel viidi Leedust Omski oblastisse viimane osa operatiivtöö ja operatiivvaatluse toimikutest. Kuid nimekirjad jäid alles. Nagu öeldud, oli Lätlaste strateegia võtta üle võimalikult palju KGB ohvitsere, nende abil KGB tegevus kaardistada ja nad siis minema lasta. Muidugi soodsate soovitustega edaspidiseks tööleidmiseks. Kunagine Eesti siseministri asetäitja Jüri Kaljuvee meenutas juhtumit aastast 1992, kus keegi KGB ohvitser tõi talle Eestis resideeriva Läti suursaadiku toimiku, kes oli töötanud 1980ndatel Tallinnas KGB välisluures. Kaljuvee oli helistanud Läti siseministrile, kes oli palunud toimik ära tuua. Kaljuvee sõitiski Riiga, kuid erilist üllatust toimik Läti siseministris esile ei kutsunud. Ta väitis, et tolle saadiku kunagine tegevus KGBs on neile teada, kuid tegemist on inimesega, kes on Läti poolele üle tulnud. Selle jutuajamise juures viibisid ka kaks endist Läti KGB töötajat, kelle sealne siseministeerium oli palgale võtnud. Üleolevat suhtumist KGBst maha jäänud paberitesse näitab ka nende eriraamatukogu ülevõtmine. Loomulikult ei hoitud raamatukogus salajasi andmeid, kuid KGB töömeetodite tundmaõppimiseks või nende väljajoonistamiseks olnuks seal hoitud üllitistest mõningast abi. Erinevalt arhiividest, mis viidi hoiule politseiametisse Pagari tänaval, toodi eriraamatukogu Toompeale, kus seda hoiti neljas pitseeritud kotis riigikantselei ruumis nr 110 ja seal asunud seifis nr 851. Raamatukogu asukoht oli teda vaid üksikutele asjaosalistele. Selle vastu ilmutati huvi umbes pooleteise aasta pärast ehk mais 1993, kui riigikantselei ja kaitsepolitsei moodustasid komisjoni sellega tutvumiseks. Koostati inventeerimisakt, millest selgus, et võrreldes üleandmisaktiga oli puudu venekeelne ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud brošüür “Agentide operatiivne kasutamine KGB vastuluure üksuste poolt”. Selle asemel oli aga tekkinud brošüür anonüümdokumentide grammatilise analüüsi kohta. Vastuolusid leiti teisigi. Kui arvestada, et KGBs peeti arvet kroonuliku täpsusega, seda ka materjalide üleandmisel Eesti võimudele, võib arvata, et “tundmatud lugejad” olid raamatukogu vahepeal “külastamas” käinud ja mõned trükised välja vahetanud.
Selle aja õhustikku kujundas paljuski suhtumine, et KGB on nagu haisev laip, millest tuleb kiiresti lahti saada. Samas sooviti põlgusega loobuda ka laiba taskutes leiduvatest saladustest, kinkides need naaberriigile ehk laiba “emale” või “isale”. Seejuures ei soovitud või ei osatud ette näha, et nende saladuste abil hakatakse Eestis kedagi värbama või välja pressima. Ehk meie siseasjadesse sekkuma. Simmi värbamise vili küpses küll veel aastaid, aga kindlasti on see vaid jäämäe veepealne osa.
Ei saa öelda, et viga, mis tehti KGB toimikute käest minema laskmisega, poleks märgatud. 1993. aastal loodi Riigikogu ajutine komisjon “NSV Liidu ja teiste riikide julgeoleku- ning luureorganite tegevuse uurimiseks Eestis”. Selle komisjoni ühes märgukirjas (1994), mis adresseeritud riigikogu liikmetele, välisministrile ja Eesti-Vene läbirääkimiste delegatsiooni juhile, leidub paljugi õigeid seisukohti. Näiteks rõhuti vajadusele nõuda Eesti kodanike ja siin alaliselt elavate teiste isikute kohta välja KGB agentuur ja ka muud materjalid. Simmi juhtumi kontekstis kõlab eriti asjakohaselt sellest märgukirjast järgmine lõik (alla kirjutanud komisjoni esimees Enn Tarto): “Komisjon leidis, et Eestist ära viidud KGB ja teiste samalaadsete arhiivimaterjalide ja dokumentide puhul (eriti mis puudutavad Eesti kodanikke või siin alaliselt elavaid inimesi), on tegemist mitte ainult kultuuriväärtustega, vaid Eesti riigi julgeolekut ja kümnete tuhandete inimeste inimõigusi, turvalisust või/ja saatust puudutavate materjalidega. Kusjuures küsimus ei ole mitte ainult endises agentuuris ja sellega manipuleerimise võimalustes, vaid ka nendes inimestes, kelle kohta KGB oma operatiivtöö käigus informatsiooni kogus, s.t inimestes, kes olid KGB jälitamise ja jälgimise objektiks. Jättes viimased niiviisi võõrriigi meelevalda, võimalusega kasutada nende kohta kogutud informatsiooni nende ðantaþeerimiseks, mõjutamiseks jms, on raskelt rikutud või ohustatud nende inimõigused.”
Meenutagem nüüd osaliselt ka Simmi menetletud toimikut “Diana”, kogu selles leiduva kompromaadiga, mis koos KGB materjalidega samuti tundmatustesse kätesse, võimalik et FSBsse rändas. Või hullem, kui see sattus kellegi erakätesse. Koputab keegi näiteks õhtul uksele ja teatab: “Olen müügiagent firmast Minevik. Pakun müüa dokumente sinu emast või isast või kellestki teisest lähedasest.”
Arhiiviameti peadirektori Peep Pillak on ühes ajaleheintervjuus (1994) öelnud: “Kust arhivaarid teavad, kui palju neid (KGB dokumente – autor) on üldse olnud? Politseiameti arhiivi jõudnud dokumentide üleandmine lõpeb hiljemalt uue aasta algul (seega 1995 – autor). Arhivaare hoiti KGB dokumentidest eemal, kuni Mart Laari valitsus tegi korralduse need politseiametilt üle võtta. Alles nüüd saame teha mingeid kokkuvõtteid ja järeldusi kadunud toimikute kohta, kuid me ei tea, millal ja kuhu need kadusid. Võime vaid öelda, et kadunud on märgatavalt suur hulk väljasõidutoimikuid – praktiliselt kõik välismaal käinud prominentide toimikud. Me ei tea, kus need toimikud on, kes neid kasutab ja mis eesmärkidel. Samal ajal on teada, et KGB toimikuid on pakutud müügiks ka mustal turul, ka Soomes.”


KGB likvideerimine Eestis 1991. a. Rein Sillar annab politseijuht Jüri Nurmele üle KGB ruumid Tallinnas Pagari tänaval. Seinalt vaatab neid iroonilise pilguga tšekaa looja Feliks Dzeržinski. Foto raamatust “Spioonimängud”

Kas KGB likvideerijad ei andnud enesele aru?

Eestis valitsesid 1990ndate alguses poliitringkondades hoopis teised meeleolud. Neis ei olnud kohta muredel kaduma läinud arhiivide pärast. Näiteks 1993. aastal soovisid mitmed Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) parlamendiliikmed KGB eruohvitseride sundkorras Eestist väljasaatmist. Nad lobeerisid vastavat seaduseelnõu, mida nende soovitud kujul siiski vastu ei võetud. Samal ajal sooviti ERSP juhtide hulgas kummalisel kombel loobuda KGB agentuuri väljaselgitamisest. Tegu olevat olnud inimestega, kelle nõrkusi KGB ära kasutas. Kahtlemata oli mõnedel poliitikutel ses osas õigus: loomulikult kasutati ära agentide nõrkusi. Kuid agentuuri puhul polnud olulised värbamise ajendid, vaid see, kelle kasuks või kahjuks värvatu hiljem võis töötama hakata. Kas ei peitunud siin taga mitte ERSP mõne enda juhi “inimlikud nõrkused”? Sest on kuidagi arusaamatu, kuidas ei suudetud taibata, et ohtlikud pole mitte KGB endised ohvitserid, kelle minevik teada. Nendega ei saa ju Venemaalt manipuleerida. Ohtlikud on just läbi valgustamata minevikuga agendid. Ennekõike poliitikud, aga ka ärimehed, ajakirjanikud jt. ENSV KGB likvideerimiskomisjoni juhtinud Hardo Aasmäe kirjutas ERSPlaste ideede kohta 1993. aasta märtsis ajalehes Eesti Aeg sapise kriminaaljutu. “Ühes Pisi NSVs algab rahvuslik liikumine, millega liituvad mitmed dissidentlikud rühmitused. Nagu ikka, jaguneb rahvusliikumine äärmusradikaalseks, mõõdukaks ja kollaboratsionistlikuks tiivaks. Radikaalid kui äärerühmitus (Aasmäe peab silmas ERSPd – autor) on KGB erilise kontrolli all. Värvatakse laialdane agentuurvõrk. Pärast Suurriigi sisemisi vapustusi Väikeriik iseseisvub. KGB kindral Panfilovil, kes antud riiki kureerib, algavad ebameeldivad päevad. (---)
Väikeriigis tulevad valimised. Panfilovi kurvastuseks saavad äärmusrahvuslased ainult 8 kohta 101st. Nüüd paneb KGB käima kogu oma mõju Väikeriigi kõigis poliitilistes jõududes. Ühtesid keelitades, teisi meelitades ja kolmandaid eemale tõrjudes saavutatakse äärmuslaste lülitamine valitsusse. Panfilovit saadab selline edu, mis poleks mõeldav kusagil Euroopas. Pärast nn organisatsiooniliste abinõude rakendamist on isegi sotsid ja liberaalid nõus koos rahvusäärmuslastega valitsust moodustama. Saavutatakse minimaalne parlamendienamus. (---)
Jäänud on veel vaid üks probleem. Mitte kõik endised KGB ohvitserid ei ole lõpuni ustavad Suurriigi luuretalitustele, kuna tunnevad end petetuna ja reedetuna. Pealegi pole Väikeriigis veel lõplikult vaibunud jutud agentuurmaterjalide kättesaamise vajadusest. Seetõttu langetab Panfilov otsuse – Suurriik peab KGB ohvitserid tagasi saama, agentuurile tuleb aga tagada puutumatus. Nii esitavadki rahvusäärmuslased Väikeriigi parlamendile eelnõu KGB eruohvitserid välja saata. Eelnõu kutsub esile rahvusliku joovastuse ja võetaksegi vastu. Kogu Väikeriigi tärkav salateenistus paisatakse täitma Panfilovi ülesannet selgitada välja KGB ohvitserid ja saata nad Suurriiki. Operatsioon kulgeb edukalt, sest Panfilov söödab vahemeeste kaudu ette vajalikku informatsiooni, eriti nende ohvitseride kohta, kelle lojaalsuses kindel ei olda. Kõik see aitab üleval hoida rahvuslikku meelsust Väikeriigis. Samas värbab Panfilov rahulikult uut agentuurvõrku ja korrastab vana. Suuriigi propagandateenistus organiseerib läänes propagandakampaania Väikeriigi vastu. Teleekraanil korduvad kaadrid nutvatest naistest, lastest ja vanuritest piirijõe sillal, sest esialgu keeldub Suuriik moe pärast väljasaadetuid vastu võtmast.”
Aasmäe lisas, et jutu moraal ei seisne selles, et Eestis käib kõik KGB taktikepi all, vaid sedalaadi asju ei saa lasta otsustada inimestel, kes ei anna endale aru, mida nad tegelikult teevad. Herman Simmi värbamiseni jäi ajal, mil Aasmäe neid ridu kirjutas, ümmarguselt kaks aastat. Loomulikult oli ta aga juba siis KGB jälgimisobjekt. Simmi värbajatel oli nendele samade äraviidud toimikute abil olemas üksikasjalik kirjeldus tema elu- ja teenistuskäigust. Toimikud toimikuteks. Selge, et rong sõitis või sõidutati 1991. aastal minema ja mingeid toimikuid vaevalt kunagi enam Eestile tagasi antakse, sest see ei ole ega saa kunagi olema Venemaa huvides. Paraku jäi tegemata ka Eesti riigiametis tööd jätkanud endiste ENSV ametnike mineviku läbivalgustamine. Sealtkaudu andnuks olukorda ehk natukegi päästa. Näiteks Leedu keskvalimiskomisjon kinnitas 1992. aasta augustis kandidaatide registreerimisankeedi, kus lisaks muudele küsimustele nõuti vastuseid, kas kandideerija pole olnud mõne teise maa eriteenistuse koosseisuline kaastööline, värvatu või täitnud sealt antud ülesandeid. Meil kehtestati küll süümevanne, kuid see oli niivõrd üldise sõnastusega, et seda võis tõlgendada, kuidas iganes.
Tõsi, iseseisvuse taastanud Eesti esimene siseminister Lagle Parek võttis referendina palgale sotsioloog Jüri Pertmanni, kelle ülesandeks oli endiste, siseministeeriumis ja selle allasutustes töötavate ametnike tausta tundmaõppimine ehk mineviku läbivalgustamine. Selleks kasutati nii töötajate kaadriarvestustoimikuid kui ka muid tol ajal kättesaadavaid allikaid. Kuid nõukogude ajal noorukina nõukogudevastase tegevuse eest vangis istunud Pertmanni töö jäi tema teravale ajule vaatamata paljuski poolikuks. Puudus nimelt kindel läbivalgustamise süsteem. Selle oleksid omakorda pidanud kehtestama riigivõimuorganid, ja just seetõttu jäi Pertmanni tegutsemine üsna väheviljakaks.
Selle asemel, et korjata allkirju mingitele abstraktsetele, laia tõlgendamisvõimalusega süümevannetele, pidanuks laskma riigiametnikel täita üksikasjalikud ankeedid oma sidemete ja kokkupuudete kohta kõikide Nõukogude, aga ka kõikide teiste riikide eriteenistustega. Seejärel tulnuks need ankeedid, loomulikult riigisaladuseks kuulutatuna, anda üle kapole. Küsimustik pidanuks hõlmama kõiki tahke, alates juhuslikest kokkupuudetest mõne eriteenistuse ohvitseriga kuni värbamiskatseteni ja lihtsalt isiklikku elu puudutavate kontaktideni. Korrakem, küsimused poleks pidanud puudutama mitte ainult Nõukogude Liidu, vaid ka teiste riikide eriteenistusi. Sageli tegutses ju ka KGB “võõraste kätega” ehk mõne sotsriigi eriteenistuse, näiteks Ida-Saksa Stasi kaudu. Tolle agentuurnimekirjades leidus kuuldavasti mõnigi tuntud väliseestlane. See ei tähenda, et kõik ametnikud, kes juhtusid mõne kagebeelasega ühes ruumis ühist õhku hingama, tulnuks ühiskonnast või riigiametitest elimineerida. Kaugel sellest. Kokkupuuteid oli ju igasuguseid ja igal tasandil, ka täiesti tühiseid. Kuid kahtlemata mõjunuks sellised ankeedid kõigepealt distsiplineerivalt: kui keegi oleks selles ka valetanud, jäänuks alati õhku võimalus, et see vale tuleb hiljem mingit teed pidi välja, mis omakorda võib maksta edasise karjääri ja/või pensioni. Ja teiseks olnuks see üsna tõhus vahend n-ö riskantsete või Vene luuret edaspidi huvitada võivate persoonide kindlakstegemisel. Herman Simmi mõnevõrra tundes julgen väita, et ta ei oleks aastail 1991–1993 hakanud oma miilitsa-aegseid kokkupuuteid KGBga eitama. Ja kas oleks ta siis värbamissurvele järele andnud, kui ta oma varasema allkirjaga oleks pidanud kunagisi kontakte kinnitama? Jumal seda teab. Igal juhul oleks mäng muutunud tema jaoks märksa riskantsemaks. Ent see kõik on juba tagantjärele rusikatega vehkimine. Ehkki tahaks veel küsida, kas Simm oli ikkagi Zentsovi ainus Eestist värvatud agent. Suure tõenäosusega kindlasti mitte. Korrakem taas, et ainuüksi ENSV KGB väliluureosakonnal tegutses enne likvideerimist laias laastus vähemalt poolsada Eestist värvatud agenti, väga võimalik, et ka rohkem, aga väga paljusid oli kindlasti ka “külmutatud” ja arhiveeritud. Kuid Zentsov oli ju mitmeid aastaid selle osakonna teine mees, olles “kontoris” kokku töötanud ligi 15 aastat.

Harku vanglast kaitseministeeriumisse

(Koltsi skandaal)
Augustis 1995 hakkas seoses Herman Simmi värbamisega idanema Eesti sõjajärgse ajaloo üks suurimaid teadaolevaid spiooniafääre. Üldiselt olid aastad 1995 ja 1996 aga Eesti ajaloos üldse rikkad igasuguste luuramis- ja spiooniskandaalide poolest. Vägisi jäi mulje, et vähemalt ühte neist püüti tekitada vägisi ja kõigest jõust: nimelt seda, mis seostus kaitseministeeriumi toonase ametniku Tiiu Koltsiga. Luures on ju teada-tuntud selline mõiste nagu vale jälje tekitamine. Püütakse spioonina ette sööta vale inimest, et vaenlase vastuluure keskenduks temale ning “mutt” saaks ennast rahulikult sisse süüa. “Koertele” söödetakse ette “jänes”. Niikaua kuni nood teda taga ajavad, murtakse majja sisse. 1995. aasta augustis asus Herman Simm tööle kaitseministeeriumisse, kus hakkas rajama kaitsepoliitika osakonna info-analüüsibürood. See oli vaid mõned kuud hiljem, kui ministeeriumisse oli tööle tulnud Tiiu Kolts, kes langes kaudses mõttes tema ohvriks või riiklike huvide tõttu ohverdati.
Tiiu Kolts sattus esimest korda meediasse kui Harku naistevangla uuendusmeelne direktriss. Vanglasse tuli ta omakorda tööle ühest kristlikust ühingust. 1993. aastal oli tema juhitud vangla ainus Eestis, mis Euroopa Nõukogu paljunäinud vanglaekspertides õudusvärinaid ei tekitanud. Ajalehtedes kirjutati toona pikalt ja mõnuga kolmest vibreerivast kunstfallosest, mille Kolts vastutulelikult kinnipeetavatele oli kinkinud. Kuigi tema teened vangla ümberkujundamisel inimsõbralikumaks ei piirdunud kaugeltki vaid abiga kinnipeetavate ihulike vajaduste rahuldamisel, läks ta tülli kinnispidamiskohtade juhtkonnaga. See lõppes tema ametist tagandamisega.
1994. aastal vangladirektori kohalt lahkunult asus Kolts tööle asjaajajana Kaitseliidu ülema Johannes Kerdi juurde. Ta nägi ja kuulis väga palju, muuhulgas seda, kuidas kapo ülem Jüri Pihl end ülihoolikalt Kaitseliidus toimuvaga kursis hoidis. Ja oli ka põhjust, sest tegemist oli relvastatud organisatsiooniga, mille ümber tiirles rohkesti enam või vähem huvitavaid inimesi. Ka neid, kes seotud allilmaga. Kaitseliidule kuuluvate relvade vargused polnud tol ajal samuti mingi haruldus. Nii sai Kert igal nädalal korra või kaks Pihliga kokku ning sõi mõnes kesklinna restoranis koos õhtust. Ka Koltsi elust libises sel ajal läbi rohkesti kirju elulooga inimesi. Teiste hulgas tol ajal Kaitseliidus vastuluureosakonnas töötanud endine miilits Jüri Bõstrov, kes hiljem läks tööle Eesti välisluuresse ehk teabeteenistusse, juhatades operatiivosakonda.
Kolts ja Bõstrov said hästi läbi. Sel septembriööl 1994, mil reisilaev Estonia tormisel merel vaikuseriiki vajus, oli Bõstrov Koltsil tema Lasnamäe korteris külas, kus ta kohtus ühe Koltsi sõbrannaga. Bõstrovile helistati ootamatult ning siis kadus ta kaheks kuuks vaateväljalt.
Hiljem kommenteeris ta napisõnaliselt, et tal õnnestus sel ööl ära hoida üks suur jama. Milles see seisnes, võib ainult oletada. Võimalik, et see oli kuidagi seotud Estonia huku ööl tema pardale transporditud salajase koormaga, mida oli turvanud Kaitseliit, millega aga Bõstrov toona seotud oli. Mis selles koormas täpsemalt sisaldus, katavad siiani vaikuseloor ja tinased veelaamad. Nagu hulk aastaid hiljem selgus, kasutasid Rootsi eriteenistused Estoniat Eestist lahkuvalt Vene armeelt ülesostetud seadmete transpordiks üle mere. Tõestust on leidnud sõjalise otstarbega elektroonika salakaubavedu. Ja üsna ilmselt olid need operatsioonid teada ka mõnedele Eesti valitsusametnikele.
1995. aasta jaanuarist kuni juuni lõpuni õppis Kolts Saksamaal Garmen Partenkirchenis. Pelgalt Kaitseliidu ülema referendi amet näis alla tema võimete ja seetõttu asus ta enne õppima asumist tööle kaitseministeeriumisse. Marshalli kolledžit, kus Tiiu Kolts 1995. aastal ennast täiendas, rahastavad ameeriklased. Seda tunti 1990ndatel idaeurooplaste sõjalise harimise asutusena, aga ka kohana, kus erinevate riikide luureteenistused sõlmisid kasulikke sidemeid. Marshalli keskuse avalikes iseloomustustes öeldi, et üks kolledži põhiülesandeid on NATO riikide ja Ida-Euroopa maade infovahetuse korraldamine. Koltsi täpsemaks õppimisvaldkonnaks oli tsiviilkontrolli teostamine sõjaväe üle. Teda kaasa arvates oli keskuses kursused lõpetanud viis eestlast. Neist ainult Kolts pälvis direktorilt personaalse kiituse koos soovituskirjaga uutele tööandjatele ehk Eesti kaitseministeeriumile. Pärast tagasitulekut ja mõnenädalast puhkust naasis Kolts 1995. aasta suvel tööle kaitseministeeriumisse. Ta leidis sealt eest suure segaduse. Strateegiliste uuringute osakond oli peaaegu likvideeritud, info- ja analüüsi osakond polnud veel valmis. “Strateegilised uuringud” seisnesid igasuguste riikide kaitsedoktriinide uurimises, kusjuures neid uurivad näitsikud polnud oma uurimisobjekte ise näinudki. Nad olid tööle võetud tänu ministeeriumis töötavatele meessõpradele. Minister Andrus Öövel kutsus Koltsi enda jutule. Uus mees Herman Simm oli palgale võetud. Kolts taheti paigutada tema osakonda, kui see on suutnud tööle hakata.


Herman Simm ja peaminister Andrus Ansip, Herman Simmi lahkumise peol kaitseministeeriumi “saladuste hoidja” kohalt 2006. Edasi tegutses Simm ministri nõuniku kohusetäitjana.
Foto raamatust “Spioonimängud”

Jaht Venemaa uue sõjalise doktriini peale

1995. aasta septembri lõpus hakkasid Moskvas ringlema kuuldused Venemaa uue sõjalise doktriini üksikasjadest. Loomulikult huvitas see dokument nii äsja ametisse asunud Herman Simmi kaitseministeeriumis kui ka tema koostööpartnereid kaitsejõudude 2. osakonnast. Doktriin tuli iga hinna eest kätte saada, ja täiesti arusaadavalt kujutas see endast Eesti kaitsepoliitika väljakujundajate jaoks olulist infoallikat.
Mitmes Venemaa ajalehes, näiteks Komsomolskaja Pravda ja Nezavissimaja Gazeta ilmus 1995. aasta sügisel Venemaa relvajõudude kindralstaabist pärit informatsioon uue doktriini üksikasjadest. Muuhulgas kirjutati, et doktriini kavand seab kahtluse alla massihävitusrelvade piiramise rahvusvahelised lepingud, lubades Venemaal teatud tingimustel müüa raketitehnikat Indiale, Iraagile, Iraanile ja Alžeeriale. Välistatud polnud ka sõjaline liit Iraagi ja mõne teise endise Nõukogude Liidu sõbraga. Moskva pani doktriini raames suuri lootusi ka Venemaa ja Valgevene vahel arendatavale sõjalis-poliitilisele koostööle. Võtmeküsimuseks oli taktikalise tuumarelva paigutamine Valgevene territooriumile, aga ka Kaliningradi oblastisse ja Balti mere laevastiku sõjalaevadele.
Liikusid kuuldused, nagu kavatseks Venemaa uue doktriini raames jõuga takistada Baltimaade liitumist NATOga, viies juhul, kui liitumine näib möödapääsmatuna, oma väed nende territooriumile. Mõnedel andmetel oli oktoobriks 1995 doktriini heaks kiitnud nii toonane Vene kaitseminister Pavel Gratšov kui ka kindralstaabi ülem Mihhail Kolesnikov. Baltimaades kardeti, et nähakse ette mässukatsete korraldamist enne vägede sissetungi, et siis tuua ettekäändeks tegutsemine oma sealviibivate kodanike kaitseks. Nii saigi Kolts esimese tööülesande: esialgu veel mitte küll Simmilt, vaid toonaselt kaitseministeeriumi asekantslerilt Elvo Priksilt. Viimane palus tal analüüsida doktriini ja sellest lähtuvat ohtu Eestile. Koos välisministeeriumi tollase ametniku Simmo Tiigiga pidid nad tegema kokkuvõtte.
Koltsi kinnitusel polnud ministeeriumist võimalik doktriini originaalvarianti leida. “Helistasin Moskvasse oma õpingukaaslasele Marshalli keskuse ajast, Makuninile,” ütles Kolts siinkirjutajale. “Palusin selle endale saata. Kuivõrd post Venemaal venib, otsustas Makunin doktriini Tallinnasse läkitada Vene Föderatsiooni sõjaväeatašeega Eestis Anatoli Tšižikoviga.” Kolts kinnitab, et asjade selline käik oli teada enamikule kaitseministeeriumi töötajatest. Eelnevatel päevadel oli üks ministeeriumi ametnikest üritanud samas küsimuses tulutult ühendust saada Eesti Moskva saatkonna sõjaväeatašee Raivo Tilgaga. Koltsi sõnul tõi Tðiþikov doktriini Vene saatkonda. “Võtsin selle sealt ära koos Jelena Kesaga, kes sel ajal töötas veel (kaitseministeeriumi – autor) strateegiliste uuringute osakonnas vanemkonsultandina.” Kolts kinnitas, et need kaks-kolm minutit, mis kulusid lahtise ümbriku vastuvõtmiseks, moodustasid ainsa korra, mil ta oli Tšižikoviga kohtunud.
Saatkonnast doktriiniga tagasi tulles kohtus ta kaitseministeeriumi personaliülema Toivo Kaseoruga. Too oli teatanud, et sama materjali oleks saanud ka temalt. Pärast seda tundis Kaseorg huvi õpingute kohta Saksamaal. Ta ilmselt tegi enda jaoks järelduse, et Kolts on Marshalli keskuses lasknud end GRUsse värvata. “Käin läbi paljude oma kaaslastega Marshalli keskuses õppimise päevilt, sealhulgas Makuniniga. Siin ei ole midagi varjamisväärset.” Nii seletas Kolts oma suhteid mehega, kelle nimi on ajakirjanduses esinenud tiitliga “GRU polkovnik”. Kuid just sidemed selle Vene sõjaväeluure Balti suuna ühe koordinaatoriga tõid Koltsi pea kohale kahtlustepilve. Enne Marshalli keskusesse siirdumist olid tema tööalaseks analüüsiobjektiks olnud Vene erusõjaväelased.

Karm õppetund noorele riigile

Esimene tagasilöök tuli Koltsile augustis 1995. Siis kaaluti kaitseministeeriumis tema töölevõtmist äsjaloodud info- ja analüüsi osakonda, mida oli asunud juhatama Herman Simm. Viidates kaitsejõudude 2. ehk luure- ja vastuluure osakonna seisukohale, keeldus Simm Koltsi enda juurde tööle võtmast. Üheks väärsammuks leiti niisiis olevat toonaselt väidetavalt GRU residendilt Eestis Anatoli Tšižikovilt Venemaa kaitsedoktriini hankimine, ehkki Kolts ei hoidnud kohtumist kolleegide eest salajas.
Kuid leidus veel üks suur aga. Nimelt pistis Marshalli keskuse üks õppejõududest, Konovalov, kes samuti ilmselt seotud GRUga, Tiiu Koltsile pihku intrigeeriva brošüüri. Tegemist oli uurimisgrupi Feliks ülevaatega maailma narkokaubandusest, kuid selles käsitleti ka parvlaev Estonia põhjamineku asjaolusid. Neid asjaolusid vaadeldi Eesti jaoks ebameeldivas võtmes: nimelt viidati otsesõnu Eesti mõnede toonaste poliitikute ja kõrgemate kaitseministeeriumi ametnike ning ohvitseride seotusele huku ööl laeval väidetavalt olnud salakaubaga. Kusjuures selle salakauba uputamise katse tormisel merel ehk soov veoautod salakaubaga üle parda lükata oligi Feliksi versiooni kohaselt laevale saatuslikuks saanud. Laeva visiiri taheti avada, kuid Estoniat ei suudetud või ei tahetud ninaga alla lainet pöörata. Visiirilukustus murdus, kui visiiri hakati üles tõstma ning laeva hakkas vesi tulvama. Niisiis oli Feliks maha saanud sellise pöörase versiooniga. Jääb vaid üle lisada, et uurimisgrupp koosnes Vene eriteenistuste loomulikult anonüümseteks jäänud ohvitseridest.
Mõnedel andmetel oli selle grupiga üsna lähedalt seotud olnud ka hilisem Venemaa president, 1992. a algul KGBst tegevteenistusest lahkunud Vladimir Putin. Tiiu Kolts võttis lahkelt selle brošüüri vastu ning andis õpingutelt naasnult Tallinnas oma hiljutisele ülemusele, Kaitseliidu ülemale Johannes Kerdile ning riigikogus riigikaitseküsimustega tegelenud Peeter Loorentsile. Mitmeid vaheetappe läbides jõudis too kummaline üllitis lõpuks kaitsejõudude 2. ehk luure- ja vastuluure osakonda. See tähendas veel ühte põhjust, miks Kolts ebausaldusväärseks kuulutati. Eesti sõjaväe luure- ja vastuluureohvitserid nimelt arvasid, et Koltsi sidemed Vene “vastavate struktuuridega” on pisut liiga tihedad. Algul kaitsedoktriini hankimine, seejärel Feliksi raport. Edaspidi oli Kolts kaitsejõududes persona non grata. “Sukkpükstes James Bondiks” tituleeritud daam ei eita, et lahkus töölt koos mõningase koguse teabega, mis salvestatud ministeeriumi infosüsteemist. Riigi huve kahjustanud saladusi polevat ta kaasa võtnud. “Riik oli seni jätnud infoleviku korraldamata,” kehitas Kolts õlgu. “Kui riigisaladused kõrvale jätta, polnud kusagil öeldud, mida võib levitada, mida mitte.”
See võttis kaitsejõudude toonase olukorra saladuste kaitsmise seisukohalt üsna hästi kokku. Tõepoolest, kusagil polnud öeldud, mida tohib, mida mitte. Kaitseministeeriumist välja läinud info sisaldas muuhulgas strateegiliste uuringute osakonna eelarve jaotamise kava 1994. aasta kohta. Samuti infot osakonna seotusest mõnede huvitavate projektidega. Samuti kunagise keskkonnaministri Vootele Hanseni ja endise kaitseministri Enn Tupi kirjavahetust 1994. ja 1995. aasta algusest: näiteks kiri, milles arutati riigieelarvest kaitseministeeriumile kaardistamiseks vajalike summade eraldamist. Intiimsema info hulka kuulus lühike aruanne pingekollete kohta, kus võis neil aastail puhkeda sõjategevus, samuti Vene kindrali Rogozini seostest vabamüürlusega, tema sensitiivsetest võimetest jne. “Rogozini mõju suurenemine Kremlis toob kaasa Vene käitumise ettearvamatuse, sest kui kõrgem võimuešelon tugineb otsuste tegemisel valele (sensitiivsete võimetega saadud) informatsioonile, siis langetatakse valesid otsuseid ning tehakse riigile kahjulikke samme,” teatas mainitud aruanne. Samuti oli kaitseministeeriumist arvutikettal “minema kõndinud” üks Eesti riigi kaitsekontseptsiooni töövariantidest. See sisaldas Eesti kaitsepoliitilise seisundi ülevaadet, Eesti sõjaliste ohtude analüüsi, ülevaadet illegaalse julgeolekualase tegevuse kohta Eesti territooriumil, samuti hetkeolukorda kaitsestruktuurides: relvastust, väljaõpet, majanduslikku seisundit ja Eesti kaitsejõude puudutavaid juriidilisi dokumente. Peale selle sisaldas kaitsekontseptsiooni töö variant kaitsejõudude arenduskava aastateks 1995–1997 ja põhiülesandeid kaitseväe arendamisel aastaiks 1995–1997. Diskettidel olev info ei olnud riigisaladus. Küll aga oli see teave mõeldud kitsalt ametkonnasiseseks kasutamiseks. Vene eriteenistused ei maksnuks selle eest kuigi kõrget hinda, ent olnuks siiski tänulikud, kui enda kasutusse saanuks. Selline oli siis Koltsi kättemaks tema arvates ülekohtuse lahkuma sundimise eest kaitsejõududest. Ehkki infot, mis ta kaasa võttis, ta kusagil levitama ei hakanud, osundas tema käitumine, kuivõrd lapsekingades oli delikaatse infoga ümberkäimine toona. Kuigi kaitsejõudude peastaabi 2. osakond korraldas kaduma läinud info suhtes juurdluse, tuli neil käega lüüa. Tol ajal puudus kord sellise infoga ringikäimiseks. Vähemalt andis Koltsi juhtum algajale riigile hea õppetunni.
“Augustis tuli kaitseministeeriumisse tööle Herman Simm, algselt olin määratud tööle tema büroosse, kuid pärast vestlust Toivo Kaeoruga ütles H. Simm mulle, et vastavalt KJ Peastaabi 2. osakonna informatsioonile ei ole minu isik soovitatav,” kirjutas Kolts ettekandes kaitseväe juhatajale kolonel Johannes Kerdile veebruaris 1996. “Kuivõrd Simm oli ministeeriumis tööl alles mõnda päeva, teadsin ma, et 2. osakonnast see informatsioon pärit ei olnud.” Tasub veel mainida, et Koltsile ei tulnud kasuks liigne uuendusmeelsus naistevanglas paremate tingimuste loomisel. Vanglate ametist alguse saanud kuulujutud temast kui veidrikust olid jõudnud otsaga kaitseministeeriumisse. Tagantjärele tark olles saab ainult järeldada, et üheks tollest miniskandaalikesest võitjana välja tulijaks oli Herman Simm. Ta võitis nimelt kaitseministeeriumi värske ametnikuna usaldust. Äsja tööle asununa oli see kindlasti tema jaoks oluline. Vaieldamatult võimaldas “Vene luuraja Koltsi” leidmine tal iseennast väga õiges valguses ja “õige Eesti mehena” näidata.
Ka ühele oma alluvale enda osakonnast viitas Simm otsesõnu, et Koltsist tuleb edaspidi eemale hoida. Jääb üle möönda, et sööda või vale jälje tekitamine õnnestus. Kui oletada, et Kolts oligi Marshalli keskuses värvatud, poleks “algajat agenti” kindlasti hakatud varustama niivõrd skandaalsete brošüüridega nagu uurimisgrupi Feliks raport. Rääkimata, et oleks talle võimaldatud Vene Eesti saatkonna sõjaväeatašee Tšižikovi kaudu isiklik eksemplar Vene sõjaväedoktriinist, mis õigupoolest polnud tolleks ajaks enam mingi eriline saladus. Ja nii edasi. Lisaks, kui oletada, et Kolts oli värvatud, ei oleks ta hakanud oma käikudest saatkonda kolleegidele rääkima ega ka Feliksi brošüüri oma endisele ülemusele Johannes Kerdile andma. Kui eesmärk olnuks Feliksi brošüüri kui infosõja lahingumoona kasutamine, saanuks seda ka levitada lihtsalt anonüümkirjadega. Milline spioon kõnniks ringi, seljas suurt silt “Ma olen spioon”? Tegelikult oleksid võinud nii Simm kui Kolts viia kaitseministeeriumist Vene luurajatele suisa seljakotitäite viisi infot, ilma et neid oleks saanud kuidagi kohtu alla anda. Ja nõnda pikki aastaid.
Riigisaladustega ümberkäimisel hakkas mingi süsteem tekkima alles aastal 1995. Täies mahus rakendus seadus aga alles septembrist 1995, ent kuni seda hakati tegelikkuses ellu viima, või suudeti luua selle täitmiseks tingimused, kulus veel palju aega.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv