Kultuur ja Elu 4/2009


Kultuur ja Elu 3/2009

 

 

 

 


Wehrmacht ja relva-SS – rahvaste sõpruse kool

tekst: Jüri Kotšinev
Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi juhatuse liige

Ajaloolist tasakaalu otsides


Artikli autor Jüri Kotšinev

1941–1945 aastate jooksul sõdis Saksa poolel NSVL kuulunud rahvastest kasahhe, usbekke, turkmeene ja teisi Kesk-Aasia rahvaste esindajaid kokku 70 000; aserbaidžaanlasi 40 000; Põhja-Kaukaasia rahvaste esindajaid 30 000; grusiine 25 000; armeenlasi 20 000; Volga-tatarlasi 12 500; Krimmi tatarlasi 10 000; kalmõkke 7 000; kasakaid 70 000. See teeb kokku 284 000.
Ukraina, Valgevene ja Baltikumist 916 000 meest. Venelasi 120 000 meest.

II Maailmasõjast on möödunud varsti juba 65 aastat, kuid ikka on veel sellest sõjast jäänud haavad armistumata. Vähemalt Eestis on selgelt tunda II maailmasõja kohta käivate tõdede ja arvamuste vaatlusel tänase päevani tuha all hõõguvate sütena paljude sõjast osavõtnute ja seda temaatikat käsitlevate ajaloolaste vastukäivates arvamustes ja vaatepunktides ühese hinnangu puudumine.

Peamine põhjus sellise olukorra tekkel on ühe väikese rahva lõhkikistus omaaegses NSVL ja Suure Saksamaa vahelises sõjakeerises. Osa eesti mehi mobiliseeriti sunniviisiliselt Punaarmeesse ja teine osa läks Saksa Wehrmachti ning relva-SS üksustesse. Nii võiski üks vend sõdida Saksa, teine Vene poolel, samal ajal kui nende vanemad välismaale põgenesid või hiljem küüditatuteks osutusid. Pärast sõda valitses Eestis punavõim ning sõnaõigus oli vaid võitjal – NSVL propagandistlikul ajupesuideoloogial. Sellele ideoloogiale tugines ka tollane ajalookäsitlus. Saksa poolel võidelnud eestlased pidid oma elu pärast õigustatult hirmu tundes pool sajandit vaikima. Nüüd viimase pea kahekümne iseseisvusaasta jooksul on sõna antud ka „valel poolel“ võidelnutele.
Selleks, et kallutada okupatsiooniaegset vildakat ajalookäsitlust tõe suunas tagasi, tekkis mul mõte kirjutada Saksa poolel sõdinud ja bolševismi vastu võidelnud meeste mälestuseks ajaloofaktidel tuginev artiklite sari punavägede vastu võidelnud ja Suure Saksamaa omaaegseid mundreid kandnud rahvusväeosade ajaloost. See, et stalinlik NSVL tema poolt ikestatud rahvastele paradiis ei olnud, on tõestatav kas või tõsiasjaga, et 1941–1945 aastate jooksul sõdis Saksa poolel NSVL kuulunud rahvastest relva SS-is ja Wehrmachtis kasahhe, usbekke, turkmeene ja teisi Kesk-Aasia rahvaste esindajaid kokku 70 000; aserbaidžaanlasi 40 000; Põhja-Kaukaasia rahvaste esindajaid 30 000; grusiine 25 000; armeenlasi 20 000; Volga-tatarlasi 12 500; Krimmi tatarlasi 10 000; kalmõkke 7 000; kasakaid 70 000. See teeb kokku 284 000. Koos Ukraina, Valgevene ja Baltikumist pärit meestega teenis Wehrmachtis ja relva SS-is 1 200 000 meest. Eraldi toon välja Saksa poolel võidelnud venelaste arvud. Vene Rahva Vabastusarmees (Russkaja Natsionalnaja Narodnaja Armija – RNNA) endise punaarmee polkovnik V.I. Bojarski juhtimisel teenis ligi 10 000 meest. Vene Vabastusarmees (Russkaja Osvosboditelnaja Armija – ROA) kindral-leitnant A.A. Vlassovi juhatusel teenis ligi 100 000 meest. Nimetatud väeüksused allusid III Reichi SS Peavalitsusele ja III Reichi Idaministeeriumile.
Praegusel Eestile välispoliitiliselt raskel ajal, kui idanaaber on asunud oma ideoloogilises ekspansioonis eriti räigelt süüdistama Balti riike kõikides surmapattudes, on just õige aeg rääkida faktidele toetudes tõde sellest, mida kujutasid endast bolševismi vastu võidelnud relvaformeeringud oma rahvuslikult koosseisult ning miks asusid Saksamaa poolele võitlema sajad ja sajad tuhanded eri rahvusest ning kultuuriruumist pärit inimesed. Nagu ütlesid omal ajal vanad roomlased: kirjutatud sõna jääb. Loodan et ka harib. Ajaloo valged laigud tuleb täita faktidega. Legende oleme juba küllalt palju kuulanud.
Head lugemist kõigile huvilistele soovides.

Kindral Pjotr Nikolajevitš Krasnov ning kasakaüksused Saksa vägedes II maailmasõjas


Kasakakindral Pjotr Nikolajevitš Krasnov (1869 Peterburg – 1947 Moskva).

Selleks, et rääkida Saksa poolel II maailmasõjas sõdinud kasakavägedest, tuleb kõigepealt rääkida selle liikumise ühest juhtfiguurist, veendunud bolševismi vastu võitlejast kasakakindral Pjotr Nikolajevitš Krasnovist (1869 Peterburg – 1947 Moskva).

Pjotr Nikolajevitš Krasnov sündis kindralleitnant Nikolai Krasnovi perekonnas Aleksander II valitsemisajal Vene Keisririigi pealinnas Peterburis. Seega oli tema staatus Doni, Kubani jt kasakastaniitsades sündinud ja elanud kasakate silmis määratletud kui pisut pilkehõnguline „peterburikasakas”. Peterburikasakateks nimetati neid kasakapäritolu sõjaväelasi, kes teenisid pealinnas ning olid seega minetanud päriskasaka elustiili. Kui tulevane kindral õppis pärast gümnaasiumi lõpetamist Peterburi 1. Pavlovski sõjakoolis, tekkis tal sellel teemal ühes Peterburi üürimaja korteris sõnelus end ehtsaks kasakaks nimetava ohvitseriga. Kadett Krasnov kutsus solvaja, kes teda peterburikasakaks nimetas, duellile ning kuigi mõlemad osapooled kahevõitlusel õhku tulistasid, oleks Krasnovil äärepealt kool lõpetamata jäänud. Siiski nii ei läinud ning 1888. aastal määrati noor lipnik Krasnov pealinnas asuva Atamani kasakapolgu teenistusse.
Pjotr Krasnovi huvi kirjanduse vastu avaldus 1891. aastal, kui hakkasid ilmuma tema kirjutised pealinna ajakirjades ja ajalehtedes. Esimene välislähetus oli Krasnovi jaoks 1897. aastal, kui ta juhatas konvoid, mis saatis Abessiiniasse lähetatud Vene diplomaatilist missiooni. Seal õnnestus Krasnovil, kes oli üks Vene Keisririigi parimaid ratsutajaid, oma džigitovkaga (kunstratsutamine) tõsiselt hämmastada tollast Abessiinia kuningat Menelik II-st. 1901. aastal jälgis Krasnov „Vene Invaliidi” korrespondendina sündmuste kulgemist Hiinas. 1904. aastal Vene-Jaapani sõja ajal oli Krasnov sõjakorrespondent.
1908. aastal lõpetas Krasnov Ohvitseride Ratsaväekooli. 1910. aastal ülendati Krasnov polkovnikuks ning selles auastmes juhatas ta 1912. aastal Borodino 1812. aasta lahingu 100. juubeliks peetud pidustustel kasakavahtkonda. I maailmasõjas näitas Krasnov üles erakordset vaprust ning kui 1917. aastal puhkes veebruarimäss, lootis ta südamest, et kõik lõpeb konstitutsioonilise monarhia väljakuulutamisega.
Pärast oktoobrimässu ja bolševike võimuhaaramist lahkus Krasnov koos Petrogradis olnud kasakatega Doni äärde. Kuigi Krasnov oli toetanud kindral Kornilovit ning olnud Kerenski lühikesel võimuloleku ajal viimase poolt määratud Venemaa relvajõudude ülemjuhataja (27.–31. oktoober), pöördusid punased just tema kui kasakate silmis autoriteeti omava persooni poole palvega, et ta viiks Petrogradist koos endaga ära sinna veel jäänud kasakad. Krasnov mõistis, et pealinnas on võim lootusetult punaste käes, ning lahkus kokkuleppel nendega koos kokku kutsutud kasakatega Doni äärde, kus alustas bolševismivastast võitlust. 1918. aastal valiti Krasnov Doni Kasakaväe atamaniks, ent võitlus punastega lõunas ei olnud talle edukas. Saades lüüa punavägedelt, lahkus Krasnov Doni äärest ning liitus 1919. aasta septembris kindral Judenitši Loodearmeega, kus tegeles propagandaküsimustega. 1920. aastal osales Krasnov Loodearmee likvideerimiskomisjoni töös Eestis ning kolis seejärel Berliini.

Emigrandielu

Elades emigratsioonis, ilmus Krasnovil 40 raamatut. Juba ilmunud teostest olid tuntumad „Võitlus Hiinaga” (1901), „Suvorov” (1900), „Pildid vanast vaiksest Donist” (1909), „Uljas Vene sõjavägi. Vene sõjaväe lühike kirjeldus muistsetest vägilastest Poltaava lahinguni” (1912), „Donilased ja Platov” (1912), „Olmemeres” (1915).
Berliinis „Kasakate Sõnumeid” välja andes osales Krasnov aktiivselt ka Vene valge emigratsiooni organisatsioonide tegevuses ning külastas tihti Pariisi, kus tegi koostööd suurvürst Nikolai Nikolajevitšiga (omaaegse Vene vägede ülemjuhatajaga Esimeses maailmasõjas kuni 1915. aastani). Kuulus Vene Ühiskondliku Liidu juhatusse. Kui algas Teine maailmasõda, liitus Krasnov pikemalt mõtlemata hitlerliku sõjamasinaga, nähes enda ees vaid üht sihti: puhastada oma ajalooline kodumaa bolševismi ikkest. Just Krasnov hakkas koostama ja avaldama läbi Saksamaa propagandamasina kirjutisi ja üleskutseid, mis olid suunatud etnilistele kasakatele – nii emigratsioonis elavatele kui punaste pool võidelnud ja sakslaste kätte vangi langenutele. Nende kirjutiste sisu oli üks: üleskutse võitluseks bolševismiga.
1943. aasta septembris sai Krasnovist Saksamaa Kasakavägede Peavalitsuse juhataja. Andes ennast 1944. aastal vangi inglastele, ei aimanud Krasnov, et ta peagi nende poolt punavägede sõjandusadministratsioonile üle antakse. Protsess, mille Krasnovile korraldas NKVD, kestis kaks aastat ning 1947. aastal poodi endine kirjanik, kasakakindral ja ataman ning emigratsiooniliikumise üks silmapaistvaid figuure üles.


Kindral von Parvitzi isiklik konvoi 1. kasaka ratsadiviisi võitlejatest 1944.

Saksa poolel Teises maailmasõjas võidelnud kasakaüksused

Esimene algatus luua Saksa vägede koosseisus kasakaväed vallutatud aladel partisanivastaseks võitluseks tuli 1941. aasta septembris 18. armee staabilt Saksa Maavägede Kindralstaapi. Selle kohaselt pidi vangilangenud ning välismaal emigratsioonis elanud kasakatest moodustatama eriväeosa valveteenistuseks ning partisanidega võitlemiseks. Asi otsustati selliste üksuste moodustamise kasuks. Armeestaabi luureohvitseri parun von Kleisti initsiatiiv kiideti heaks ning 6. oktoobril 1941 lubas kindralstaabi kindralkortermeister kindralleitnant Wagner formeerida „Nord”, „Mitte” ja „Süd” armeegruppide tagalates kasakaüksused, kuhu kutsuti kõik endised punaarmeelased, kes olid sattunud sakslaste sõjavangi. Esimene selline üksus, kasakaeskadron, moodustati 28. oktoobril 1941 armeegrupi „Mitte” juurde ning selle etteotsa sai endine punaarmee major I. N. Kononov. Aasta pärast, septembris 1942 formeeriti juurde veel 4 eskadroni. Sellest moodustati 102. kasakadiviis, kuhu kuulus peale 1., 2. ja 3. eskadroni veel 4., 5. ja 6. jalarood ning kuulipildurite rood. Peale selle oli diviis tugevdatud miinipildurite roodu ja kahuripatareiga. Meeste arv divisjonis oli 1798 võitlejat ning 77 ohvitseri ning see sõdis punaste partisanidega Bobruiskis, Mogiljovis, Smolenskis ning Polotskis.
17. armee juures moodustati 13. juunil 1942 kasakasotnjadest kasakapolk nimega „Platov”. See koosnes 5-st eskadronist ja kahuripatareist ning juhtis seda polku major E. Tomsen. Nimetatud väeosa valvas Maikopi all naftatootmise taastamistöid kohalikes tootmiskohtades. 1943. aastal hävitasid „Platovi” polgu mehed partisane Novorossiiskis.
1942. aasta suvel moodustati alampolkovnik I. von Jungschultzi juhtimisel kasakapolk, mis sõdis 1. tankiarmee koosseisus. Polgu kahest eskadronist oli üks moodustatud ainult sakslastest. 25. detsembriks 1942 teenis polgus 1530 meest 30 ohvitseri juhtimisel. Polk tegutses 1. tankiarmee vasakul tiival. Hiljem taganes see väeosa loode suunas ning jõudis välja Budjonnovka alla. Polk allutati 454. valvedivisjoni juhatusele ning saadeti armeegrupi „Don” tegutsemispiirkonda.
Spetsiaalselt nõukogude tagalas tegutsemiseks formeeriti Atamani kasakapolk parun von Wolfi juhatusel.
Jõudes Kubani- ja Donimaale, avastasid Saksa sõjaväeülemad, et paljud selle regiooni mehed soovisid astuda vabatahtlikult punavägede vastasesse võitlusse. Neist hakati moodustama uusi kasakaüksusi ning Saksa ülemjuhatuse loal ja juhtimisel moodustati Novotšerkasskis 1942. aasta septembris Doni Vägede Staap, mida hakkas juhtima polkovnik S. Pavlov.
1943. aasta aprilliks oli sakslaste poolel võitlevatest kasakatest formeeritud kokku 20 polku, kus igaühes teenis 400–1000 meest. Mõned kasakaüksused saadeti okupeeritud Prantsusmaale, kus nad sõdisid prantslastest vastupanuliikujatega ning valvasid Atlandi valli.
Mõned kasakaüksused formeeriti ümber politseipataljonideks. Nii tekkisid 68., 72., 73. ja 74. politseipataljon.
Paljud kasakapolgud hävisid 1943.–1944. aastal peetud lahingutes. 570. kasakapataljon andis ennast täies koosseisus vangi Prantsuse regulaarvägedele Normandias. 454. kasakapolk ja 82. kasakadivisjon hävitati aga prantslaste poolt lahingutes täielikult.

 

Léon Degrelle – idasõdade kangelane


Léon Degrelle

Teenistuskäik Saksa armees:
1941. aastal reamehena alustanud Léon Degrelle ülendati 12. veebruaril 1941 Wehrmachti jefreitorks.
28. veebruaril 1942 ülendati Wehrmachti ülemveebliks.
1. mai. 1942 ülendati Wehrmachti reservleitnandiks.
1. juunil 1943 omistati relva-SS obersturmführeri auaste.
1. jaanuaril 1944 omistati relva-SS hauptsturmführeri auaste.
20. aprill 1944 omistati relva-SS sturmbannführeri auaste.
1. jaanuar 1945 omistati relva-SS obersturmbannführeri auaste.
20. aprill 1945 omistati relva-SS standartenführeri auaste.


Kuidas peaksime nimetama mehi, kes oma maailmavaatelisi ja ideoloogilisi tõekspidamisi järgides asusid omal ajal relvavõitlusse punase, kogu maailma allutada ähvardava katkuga?

Léon Degrelle sündis 15. juunil 1906. aastal Bouillonis Belgia kuningriigis. Isa Édouard Degrelle oli rahvuselt prantslane, kes oli naturalisatsiooni korras saanud Belgia kodanikuks. Léoni ema oli Ardennides sündinud valloon.
Léon Degrelle’i haridustee algas Notre-Dame de la Paix’ jesuiitide kolledžis. Siin mängis ilmselt rolli see, et isa Édouard oli jesuiidist preester. Edasi õppis Léon Louvaini katoliku ülikoolis, valides seal filosoofiateaduskonna. Sellest ajast pärinevad tema esimesed uurimused ja publikatsioonid ajaloo teemadel.
1930. aastal asus Léon Degrelle tööle katoliiklikku kirjastusse „Rex“, samal aastal asutas ta samanimelise poliitilise liikumise. Eeskujuks oli Itaalias Mussolini poolt loodud mustsärklaste liikumine. Hiljem sai liikumine nimeks De Christus Rex. Partei häälekandja ajaleht „Le Pays Réel“ oli Degrelle’i peatoimetamise all muutunud suure loetavusega ajaleheks tollases Belgias. Ajalehte ja liikumist rahastasid ka Adolf Hitler ja Benito Mussolini, kes 1936. aastal andsid Degrelle`i käsutusse vastavalt 100 000 marka ja 2 miljonit liiri.

Veendunud monarhist

Mis olid need välistegurid, mis kujundasid Léon Degrelle’ist Hitleri loodud Saksa rahvussotsialismi ihaleja, kui arvestada asjaolu, et Degrelle’i näol oli tegemist veendunud monarhistiga – isevalitsuse tulihingelise pooldajaga? Ilmselt sai siin tõukejõuks tema pettumus tollase Belgia parlamentarismi ning valitsuse tegemistes, keda Léon Degrelle ühemõtteliselt kaubitsejate ja pankurite (liigkasuvõtjate) kambaks tituleeris. Ei maksa unustada, et tollases Euroopas, sealhulgas ka Belgias, olid väga populaarsed sotsialistide roosad utoopiad ning haritud inimesena teadis Degrelle, mis olukord valitseb riigis, kus sotsialism on diktaatorliku riigikorrana võimule pääsenud. Jutt on loomulikult tollasest Nõukogude Liidust.
Nähes seda, et konstitutsioonilise monarhia tingimustes on kodanlus moodustanud Belgia võimustruktuurid, mis ei suutnud Degrelle’i arvates täita oma aja väljakutseid, ning et bolševism võib ohustada kogu Euroopat, kui seal võimule pääseb, imponeeris Degrelle’ile Hitleri Saksamaa ühene ja selge suund rahvusaatele, mis oli oma olemuselt vastandlik Trotski ja Lenini propageeritud rahvusteta ja kogu planeeti haldava ülemaailmse bolševismi ideega. Bolševism eitas nii rahvusi kui rahvusriike. Ega asjata polnud Degrelle ülikoolis ajalugu õppinud. Ta mõistis, millist ohtu inimtsivilisatsioonile kujutas endast punane katk – bolševism. Võitlus sellise vaenlase vastu tegi temast Hitleri aadete ihaleja. Nii saigi monarhistist Saksamaa rahvussotsialismi kui süsteemi toetaja.

Rahvussotsialismist võlutud

Tõsi, mitte ainult Saksamaa rahvussotsialism ei avaldanud Degrelle’ile muljet. Nii oli ta juba 1920. aastatel uurinud Prantsuse rahvussotsialismi ning oli isegi nende liikumise „Action Francaises“ liige. Kohtunud oli Degrelle ka Itaalia tolleaegse juhi Mussoliniga. Hispaania rahva- ja riigijuht Franko rahastas Degrelle’i ajalehte. Saksamaa mudeli puhul imponeeris Léon Degrelle’ile nende poolt väljatöötatud rassiteooria.
Niisiis oli Léon Degrelle juba eelmise sajandi kolmekümnendatel aastatel välja kujunenud kui tõeline bolševismivastane võitleja. Poliitiline ühendus „Rex“ 1936. aasta valimistel edu ei saavutanud (21 saadikukohta) ning 1939. aastal saadi ainult 4 saadikukohta. Liikumise tegevus rauges kuni 1940. aastani, mil Saksamaa okupeeris Belgia.
Teise maailmasõja teisel, 1941. aastal asutas Degrelle Belgias Valloonide Vabatahtliku Leegioni. Leegioni mõte oli võitlus Saksamaa poolel idarindel. Leegion koosnes alguses 850 mehest, kes peaaegu kõik langesid idarinnetel järgneva kolme sõja-aasta jooksul. Valloonide Leegioni baasil moodustati 1943. aasta 1. juunil Relva-SS 5. ründebrigaad „Valloonia“, kelle sõjatee kulges edasi 1943. aasta novembris SS-diviisi „Wiking“ koosseisus oleva 5. tankibrigaadi juures Korsun-Ševtšenski alla Ukrainasse. Diviisi komandöriks oli SS-obergruppenführer Herbert Otto Gille (4. SS-tankibrigaadi komandör).
Léon Degrelle’ist sai „Wikingi“ diviisi staabiohvitser.

SS-diviis „Wiking“

SS-diviis „Wiking“ oli moodustatud välismaa vabatahtlikest võitluseks bolševismi vastu ning tema tuumiku moodustasid 9. soomusrügement „Germania“, 9. gernaderirügement „Westland“ ning 6. juunil 1940 formeeritud rügement „Nordland“, kuhu olid koondatud Skandinaaviast pärit vabatahtlikud ja kuhu liideti ka Ida-Euroopast pärit etnilised sakslased. 20. novembril 1940 moodustati nimetatud väeosadest SS-diviis „Germania“. 21. aprill 1941 nimetati diviis ümber SS-diviisiks „Wiking“. Diviis „Wiking“ liikus kindralleitnant von Kleisti tankiväegrupeeringu koosseisus N Liidu peale. N Liidu piir ületati Saksa Wehrmachti 14. armee koosseisus. Liiguti Lvovi peale ja sealt Krementšuki peale. 1942. aasta jaanuari alguses liitus „Wiking“-diviisiga Soome vabatahtlike pataljon. Sügisel 1942 võideldi Mozdaki, Tereki, Ordžonikidze all rasketes lahingutes. 1943. a hoiti rinnet Stalino-Donetsi juures.
Soomlaste teenistusleping lõppes 1943. aasta mais ning nende asemele asus Eesti Leegioni 1. pataljon „Narva“, mille võitlejad osalesid lahingus Poltava all 27. augustil 1943.
Niisiis liitus 1943. aasta novembris „Wiking“ diviisiga Léon Degrelle koos oma valloonidega (5. SS-ründebrigaad „Walloonia“). Väga rasked lahingud peeti „Wiking“-diviisi poolt 1944. aasta veebruaris, kui diviis pidi Tšerkasski all läbi murdma punaarmee piiramisrõngast, kuna oldi satutud „kotti“. Léon Degrelle oma valloonidega juhatas 44 000-mehelise väegrupeeringu arjergardi (järelväge). Kui punaste kotist läbi murti, oli tema valloonidest elus vaid 632 meest. Olgu siinkohal öeldud, et novembris 1943 saabus „Wiking“-diviisi koosseisu 2000 vallooni, kellest oli veebruariks 1944 (pärast kolmekuulist võitlust) diviisi koosseisus elus vaid 632 meest. Peale õnnestunud läbimurret viidi diviisikomandör Herbert Otto Gille ja arjergardi (järelväe) vägesid juhtinud Léon Degrelle erilennukiga Hitleri Ida-Preisimaal asuvasse peakorterisse Rastenburgis. Adolf Hitler andis seal Degrelle’ile isiklikult kätte raudristi rüütliristi ning ütles selle juures oma kuulsad sõnad: „Kui mul oleks poeg, tahaksin ma, et ta oleks nagu Léon Degrelle.“

Võitlustee tõi Baltikumi

2. aprillil 1944 triumfeeris Degrelle oma elusolevate valloonidega Brüsselis paraadil. 20. aprillil omistati talle SS-sturmbannführeri auaste. 150 Tšerkasski koti läbimurdes osalenud Valloonide 5. SS-ründebrigaadi võitlejat said raudristi kavalerideks.
Mais 1944 olid valloonid laagris Debitses, kus neile tuli langenud meeste asemel täiendust 800 uue võitleja näol. Edasi viis võitlustee peale lühikest hingetõmmet Degrelle’i ja tema mehed 3. SS-tankikorpuse koosseisus (komandör SS-gruppenführer Felix Martin Julius Steiner) Baltikumi. Juulis 1944 võideldi Sinimägedes, 19. juulil Emajõel ja seal nii vapralt, et punaste pealetungi pärssimise eest Tartu all sai Degrelle tammelehed rüütliristile ning Saksa jalaväelase kõrgeima autasu – kuldmärgi lähivõitluse eest. Degrelle’il oli II maailmasõja lõpuks kokku 22 Saksa sõjalist aumärki.
18. oktoobril 1944, kui Baltikum oli maha jäetud, moodustati 5. vabatahtlike SS-ründebrigaadi „Walloonia“ baasil 28. relva-SS-i vabatahtlike grenaderidiviis „Wallonien“. Diviisi kuulusid 69. ja 70. relva-SS-i jalaväerügemendid. Uus diviis alustas võitlus Pommeris 11. Saksa armee 39. tankikorpuse koosseisus. 1945. aasta alguses osaleti Stargradi pealetungis, peale mida viidi diviis 3. SS-tankikorpuse alluvusse ja viimaseks võitluseks valmistuti Oderi ja Stargradi vahel. 4. märtsil 1945 algas taganemine Stargradist Oderi suunas. Järgnesid rasked kaitselahingud Stettini all. Diviis sulas koosseisult pataljoni suuruseks. Degrelle taganes osadega oma meestest Schlesswig-Hollsteini liidumaale Põhja-Saksamaal. Osa valloone andis alla Schwerinis ja Brandenburgis. Degrell suundus Põhja-Saksamaalt Taani, kust edasi algas juba põgenemine Hispaaniasse.

Tagaselja surma

Kohe pärast sõda mõistis Belgia kohus tagaselja Léon Degrelle’i süüdi kui kodumaa reeturi ning karistas teda surmanuhtlusega. 1946. aastal suundus Léon Degrelle Argentinasse, mõistes, et kodumaad ei näe ta enam iialgi. Hiljem, kui olukord Hispaanias oli Degrelle’ile tema isiklikku ohutust silma pidades soodne, naasis ta Hispaaniasse, kus elas vaikset emigrandielu ning kirjutas oma kuulsad memuaarid, mis on tänaseks päevaks ka Eestis ilmunud.
Idasõdade kangelase ja bolševismivastase võitluse silmapaistev kuju Léon Degrelle suri 1994. aasta 31. märtsil Hispaanias Malaga saarel Püha Antoniuse hospidalis.

Kuna II maailmasõja võitjad on otsustavalt hukka mõistnud natsionaalsotsialismi, on II maailmasõja võidukad liitlased unustanud hukka mõista 20. sajandi punase katku – bolševismi. Neid mehi, kes võitlesid kas oma või võõra riigi mundreid kandes sellesama bolševismi vastu, nimetatakse tänaselgi päeval röövliteks ja mõrtsukateks. Kuidas aga nimetada neid mehi, kes oma maailmavaatelisi ja ideoloogilisi tõekspidamisi järgides asusid omal ajal relvavõitlusse selle punase, kogu maailma allutada ähvardanud katku vastu?
See jäägu iga mõtleva inimese enese otsustada, kuid mulle tundub, et need, kes stalinismi kui bolševismi kõrgeima vormi vastu võidelda julgesid, on kangelased. II maailmasõja moodulis Lääne-Euroopa poolt vaadatuna idasõdade kangelased.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv