Kultuur ja Elu 4/2008


Kultuur ja Elu 3/2008

 

 

 

 


Vabadusvõitlejad väärivad lugupidamist

Tekst: Enn Sarv
Eesti Inimõiguste Instituudi täiskogu ülesandel kirjutatud artikkel


Relva-SS reamehe vorm. “Kuna enamik vabadusvõitlejaid kandis Saksa SS mundrit, siis püütakse mehi nüüd takkajärgi tunnistada kuritegeliku organisatsiooni liikmeiks ja fasistideks.”

Saksa sõjaväes teeninud eesti vabadusvõitejad olid algusest peale sõjakuriteo ohvrid. Genfi 1949. a IV konventsioon („Tsiviilisikute kaitsmisest sõja ajal“) määrab, et okupatsioonivõim ei tohi sundida okupeeritud maa kodanikke teenima oma relvastatud jõududes või abijõududes. Selline sundimine on tunnistatud tõsiseks õigusrikkumiseks ehk sõjakuriteoks (art 147). Lisaks survele on keelatuks tunnistatud ka igasugune propaganda kodanike vabatahtliku värbamise eesmärgil (art 51).

Genfi konventsioonidega oli 1995. a ühinenud 186 riiki, ka Eesti. Neid konventsioone peetakse tänapäeval oluliseks osaks üldkohustuslikust rahvusvahelisest tavaõigusest. Keeld värvata okupeeritud maa kodanikke okupandi sõjaväkke kehtestati juba 1907. a Haagi konventsioonidega, mille alusel Nürnburgi tribunal natslikke sõjakurjategijaid karistas.
Saksa vägedes teenimine 1943/1944 tähendas aga eestlastele ühtlasi oma territooriumi ja rahva kaitsmist ning NSV Liidu Eesti-vastase agressiooni igati õigustatud tõrjumist: see oli ainus võimalus edasi lükata uut punaterrorit ja luua eeldusi oma juriidiliselt edasikestva riigi faktiliseks taastamiseks, lõpuks aga kümnete tuhandete ohustatud eestlaste pagemiseks välismaale ja seal iseseisvusvõitluse jätkamiseks.

Eesti presidendi kohusetäitja professor Jüri Uluots esitas 7. veebruaril 1944 eesti meestele üleskutse kaasa minna Saksa mobilisatsiooniga ja kogu jõuga takistada punaväe uut sissetungi. Sellega kuulutas ta Saksa vägedes teenimise vabadusvõitluseks ja eesti meeste kodanikukohuseks. Üks prantsuse õigusteadlane on väitnud, et Saksa ja Soome sõjaväes teeninud eestlased pluss metsavennad olid Eesti põrandaaluse valitsuse salaarmee (Akadeemia nr 5, 1997).
Pärast Eesti taasvallutamist tegi Nõukogude okupatsioonivõim Saksa ja Soome mundris sõdinuist lindpriid ja represseeris neid pool sajandit. Võitlejaid aeti aastakümneid taga nagu metsloomi ja nad pidid oma vabadusvõitluse eest ränka hinda maksma. Keda surma ei mõistetud, selle saatuse määras kalender: varem arreteeritud mõisteti 10 aastaks ja hilisemad 25 aastaks sunnitööle. Pärast vangist vabanemist järgnes ilma kohtuta teine karistus: tähtajata sundasumine NSV Liidu kaugemates paikades. Sealt vabanemisel tuli veel kolmaski karistus, jälle ilma kohtuta: elukoha-, õpingu- ja töökohakeeld ja muu diskrimineerimine.
Praegu, pärast 50-aastast lakkamatut karistuste kandmist, on mehed esmakordselt vabad kokku tulema ja maailmale kinnitama: me pole kunagi olnud fašistid ega kurjategijad, olime ja oleme hoopis vabadusvõitlejad, püüdsime kaitsta oma maad ja iseennast agressori vastu, kes plaanitses eesti rahva hävitamist. Nende vabadusvõitlus oli sisuliselt rahvahääletus sõltumatu Eesti eest.

Tõestamaks meeste 50 aastat kestnud karistamise ebaseaduslikkust peab jälle appi tooma Genfi IV konventsiooni. Art 70 keelab okupeeritud maa kodanike arreteerimise, jälitamise või karistamise selle eest, mida nad olid teinud või kirjutanud või rääkinud kas enne okupatsiooni või selle ajutise katkestuse ajal, välja arvatud juhul, kui oli tegemist sõjakuritegudega. Ja art 67 kohustab kohtuid arvestama, et süüdistatav ei ole okupeeriva riigi kodanik. Ja veel: art 67 keelab nii süüdistatavate kui ka süüdimõistetute okupeeritud maalt väljaviimise. Muidugi on keelatud ka korduv karistamine ühe ja sama asja eest. Sõjavangide puhul käsib Genfi III konventsioon (art 87) kõigele lisaks maksimaalsel määral silmas pidada, et neid ei seo kinnipidava riigiga mitte ükski kohustus ega truudusvanne. Konventsioonid sisaldavad veel mitu lehekülge eeskirju, kuidas tuleb korraldada ausat ja seadsepärast kohtumõistmist ja missugused on kohtualuste õigused. Nõukogude võim rkkus peaaegu kõiki neid eeskirju.
Praegu on Eestile vaenulikud jõud arendanud vabadusvõitlejate vastast laimukampaaniat. Kuna enamik vabadusvõitlejaid kandis Saksa SS mundrit, siis püütakse mehi nüüd takkajärgi tunnistada kuritegeliku organisatsiooni liikmeteks ja fašistideks. Täpsemalt uusfašistideks, ehkki see kõlab üle 70-aasta (80) vanuste meeste kohta väga pentsikult.

Fašismisüüd ei tihanud neile välja mõelda isegi mitte KGB, kogu pool sajandit kandsid nad karistust paragrahv 58-1a alusel. See tähendas nõukogude isamaa reetmist. Teiste sõnadega: võitlust oma tõelise isamaa Eesti eest.
Tegelikult tunnistati 1946. a Nürnbergi kohtus kogu SS tõepoolest kuritegelikuks organisatsiooniks, kuid ühe suure ja meie jaoks otsustava erandiga: tribunali selgituse kohaselt ei saa kuritegeliku organistsiooni liikmeiks pidada isikuid, keda riigiorganid kutsusid relva-SS teenistusse ilma meestele valikuõigust andmata. Valikuvabaduse puudumine oli eestlastel koguni kolmekordne: esiteks ei lubanud sakslased luua mingit eesti sõjaväge, teiseks viidi Wehrmachti eesti vabatahtlike väeosad 1944. a kevadel sundkorras relva-SS alluvusse ja kolmandaks, kõik ülejäänud eestlased, tohutu enamus, olid mobiliseeritud.
Niisiis nime poolest relva-SS, aga seal teeninud eesti sõdureid pole kunagi kuritegelikku organisatsiooni kuuluvaiks tunnistatud. Seda teadsid ka NSV Liidu okupatsioonivõimud, mistõttu mehi karistatigi kunstlikul ettekäändel. Nii nagu Vabadussõjast osavõtnud eestiaegsed ohvitserid mõisteti surma lihtsalt selle eest, et üldse toimus Vabadussõda.

Tuhanded eesti vabadusvõitlejad jõudsid maailmasõja lõpuks läände. Seal skriiniti nad kõik fašismist priiks. Näiteks Rootsi eestlastel (Teataja nr 4, 1998) on koopia USA Põgenikekomisjoni kirjast Eesti Vabariigi peakonsulile New Yorgis 13. sept. 1950, milles öeldakse, et komisjon ei pea Balti relva-SS üksusi Ühendriikide vastasteks organisatsioonideks, vaid käsitab neid eraldi ja erinevalt nii nende eesmärgi, ideoloogia, tegevuse kui ka SS kuuluvusele hinnangu andmise poolest. Euroopa organid läksid veelgi kaugemale: nad on korduvalt avaldanud koguni lugupidavat suhtumist “oma vabaduse eest väljaastunud eestlaste, lätlaste ja leedulaste kaheksa aastat kestnud võitlusesse ja relvastatud vastupanusse ning tuhandetesse selles võitluses hukkunutesse“ (Europarlamendi1983. a vastav resolutsioon ja seda tunnustav Euroopa Nõukogu 1987. a resolutsioon on avaldatud Loomingus nr 3, 1989).

Maailm on tunnistanud Eesti vabadusvõitluse õiguspärasust, nõukogude okupandid aga tegid võitlejaist 50 aastat kestnud lakkamatute sõjakuritegude ohvrid. Sellest tuleneb järeldus: igasugused püüded eesti vabadusvõitlejaid nüüd takkajärgi fašistideks tembeldada on omaaegsete NSV Liidu käsilaste abitu katse ennast vassimiste abil vabaks rääkida rahvusvahelisest kriminaalvastutusest. Või hoopiski katse järele proovida praeguse Eesti poliitilise juhtkonna õigusalaseid teadmisi, isamaa-armastust ja meelekindlust: kas nad tõesti lähevad provokaatorite liimile ja alistuvad nende survele või avaldavad Euroopa eeskujul ka omalt poolt lugupidamist meie vabadusvõitlejaile ning ometi viimaks tänavad neid ustava kohusetäitmise ning riigi ja rahva huvides toodud ohvrite ja kannatatud repressioonide eest.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv