Kultuur ja Elu 4/2008


Kultuur ja Elu 3/2008

 

 

 

 


Põhjanaabrite relvavendlus sakslastega

Tekst: Evald Kampus
Fotod: raamatust "Jääkärien elämäntyö. Itsenäisyyden puolesta.”


Major Maximilian Bayer – esimene Soome vabatahtlike komandör oli kõrgesti haritud mees: kirjanik, väljapaistev kõnemees ja noorsookasvataja. Ta langes Verduni all 1917. aasta oktoobris.

Ajaloos on rahvastel ja riikidel tulnud kasutada vana, äraproovitud võimalust – teha ajutist koostööd vaenlase vaenlasega, sest sellisest liidust võib kasu olla.

Niisuguse omakasu saamise või siis sundliitluse näideteks võisid olla 1939. a sõlmitud Molotovi-Ribbentropi pakt, samuti ka 12. juulil 1941 Suurbritannia ja Nõukogude Liidu ühise sõjategevuse kokkulepe, millele 26. mail 1942 järgnes sõjalise liidu leping ning 2. augustil 1941 USA lubadus osutada NSV Liidule majanduslikku abi.
Eestlastel ei jäänud Teises maailmasõjas oma kodumaad Nõukogude Liidu vastu kaitsta püüdes muud võimalus kui Saksa armee, kas siis mobiliseerituna, sundvabatahtlikult või vabatahtlikunagi. Niisugune asi pole tundmatu ka meie põhjanaabritele ja sugulasrahvale soomlastele.
Igal rahval on ajaloos kangelasi ja suurmehi, kelle teeneid ja tegusid veel sajandeid takkajärele tänulikult esile tõstetakse. Eestlastel, rääkimata muidugi rootslastest endist ja ka soomlastest, on üheks niisuguseks persooniks Rootsi kuningas Gustav II Adolf, kes enne oma langemist Kolmekümneaastases sõjas Lützeni lahingus 16. novembril 1632 jõudis 30. juunil 1632 alla kirjutada Tartu Ülikooli asutamise ürikule. See oli hiiglaslike järelmõjudega akt nii Tartu linnale kui kogu eesti rahvale ja tulevasele riigile.
Kui aga tänase Müncheni mõne kodanikuga tuleb juttu tollest Rootsi kuningast, siis hakkavad nad veel praegugi vihast värisema, meenutades, kuidas Gustav II Adolf linna piirates nõudis selle alistumise märgiks linna võtmeid, ähvardades vastasel korral Müncheni maha põletada.
Eestlastel ja soomlastel on Vabadussõjast võtta üks ühine persoon, kes soomlastele oli kangelane ja eestlastele eriti vastik antikangelane – nimega kindral Rüdliger von der Goltz. Jah, samade inimeste rollid on ajaloos eri maades lausa vastandlikud olnud.
Meile, Teises maailmasõjas osalenutele on Soome ajalugu Talvesõjast alates paljudele isegi omal nahal hästi tundtud. Tunneme juba koolipoisipõlves õpitu ja paralleelselt ka omal käel loetu põhjal küllalt hästi Eesti Vabadussõja ajalugu. Ent ilmselt on vähe neid, kes sama võiksid öelda Soome Vabadussõja ja selleks ettevalmistuste kohta. Sellest järgnev jutt tulebki. Ja neile, kes sõja ajal said väljaõpet Saksa õppelaagrites, pakub vast huvi, kuidas seda soomlastega veerand sajandit varem läbi viidi.

Soome vabatahtlike sõjaline väljaõpe Saksamaal

Soomes 19. sajandi lõpupoolel levinud rahvusaateid ja -liikumisi tabas alanud venestamine eriti valusasti. 1901 saadeti laiali Soome rahvuslik sõjavägi. 1908 algas uus venestamislaine, kuid Soome suurvürstiriigi autonoomiat ei õnnestunud siiski täielikult hävitada, kuigi 1914. a novembris kuulutati välja eriti laialdane venestamisprogramm. Mõistagi andis see soomlaste iseseisvusliikumisele uut hoogu ning loodeti, et Venemaa osutub alanud Esimeses maailmasõjas kaotajaks. Soomlased mõistsid hästi, et tulevane omaenda sõjavägi vajab nii relvi kui ka koolitatud juhte.
Soomlaste sõjakogemused olid 19. sajandil piirdunud järgnevaga: 1831. a oldi Vene armee koosseisus osaletud Poola ülestõusu mahasurumisel ning käidud 1877–1878 Türgi sõjas. 1853–1856 oli Krimmi sõja päevil moodustatud rannakaitse üksusi. Oma sõjaväekohustusel põhines 1878–1901 Väike armee. Muidugi teenis hulk soomlasi ohvitseridena Vene armees, nagu ka tulevane marssal Mannerheim. Kui soomlaste katsed nüüd 1914. aastal organiseerida sõjaväelist väljaõpet omal kodumaal, Rootsis ja Taanis luhtusid, pöörduti Vene vaenlase Saksamaa poole.
1915. a jaanuaris otsustasid Saksa armee ülemjuhatus ja välisministeerium võimaldada 200 soomlasele sõjaline väljaõpe. Algul said need vabatahtlikud sõita välispassiga Rootsi kaudu Saksamaale õppelaagrisse, mis asus Hamburgist põhja pole Holsteinis Lockstedtis. 189 mehest olid 145 keskkooli lõpetanud ja 34 ka ülikooli. 60% vabatahtlike emakeel oli rootsi. Algul ei käsitatud neid sõduritena, vaid Saksa riigi külalistena, tsiviilisikutena. Nad kandsid Saksa partisanide vormi ja neid kutsuti pioneerideks – rajaleidjateks (Pfadfinder). Hiljem riietati nad Saksa jalaväevormi ja neid kutsuti musketärideks. Esmalt oli väljaõppeaeg määratud neljale nädalale, kuid seda pikendati korduvalt. Programm oli otstarbekas ja tõhus ning vastas Soome hilisemale reservohvitseride väljaõppele.
Kursuste juhiks ja Soome vabatahtlike komandöriks oli algusest peale kuni 1917. aasta alguseni major Maximilian Bayer, kõrgesti haritud mees: kirjanik, kuldsuu, muusikatundja ja noorsookasvataja. Ta langes Verduni all 1917. a oktoobris. Väljaõpet teostasid neli saksa ohvitseri ja rida allohvitsere. Juhtkonda ülendati ka soomlasi. Augusti 1915 nimetati kursus ümber jäägripataljoniks, mida pidi suurendatama 200 meheni.

Nüüd algas Soomes täienduste otsimise aktsioon. Ka Saksamaalt saadi sõja algul sinna jäänud soomlastest üle saja mehe. Soomes moodustati värbamiseks põrandaalune täidesaatev komitee, mis koosnes iseseisvust pooldavatest vanema põlve esindajatest. Komitees olid esindatud kõik kodanlikud parteid. Ametlikult jäid kõrvale vaid sotsiaaldemokraadid, kuid nii mõnedki viimase juhtkonnast aitasid üritusele aktiivselt kaasa.
Värbamises osales üle Soome hulk tuntud ja austusväärseid inimesi. See oli venelaste poolt hoolega valvatud maal sõjaseisukorras väga keeruline, ohtlik ja seiklusrikas protsess. Lõuna-Soomest sõideti raudteel põhja poole ja sealt liiguti etapiviisi kas jalgsi või suuskadel põhiliselt Tornio kaudu Rootsi.

1916. aasta talvel ja kevadel arreteerisid Vene sandarmid viiskümmend aktivisti (oli ka surmasaanuid ja haavatuid). Nad vabanesid Veebruarirevolutsiooni käigus 1917. aastal.
1916. aasta maiks oli Saksamaale läinud lisaks juba sealsetele veel 1510 meest. Kuid nende hulgas oli ka tervise poolest sobimatuid. Sellised suunati Saksa tsiviilametitesse. Alles jäänud 1890 mehest osales hiljem Soome Vabadussõjas 1261 jäärgit.
Augustis-septembris 1915 oli Soome vabatahtlike õiguslik seisund muutunud. Nad muudeti Saksa armee sõduriteks, kuid vandetõotuse andmist ei nõutud. Neid kohustati Saksamaal teenima igal pool ja kõigest jõust. Vene ja Soomegi tookordsete seaduste järgi oli see reeturlik tegevus.
Septembrist 1915 kuni maini 1916 kasutati Soome vabatahtlike väeosade kohta nimetust Ausbildungsgruppe Lockstedt. Eesmärgiks oli koolitada Soome tulevase armee võimalikult rohkematele väeliikidele põhi- ja juhtivjõudusid. Algul oli selles koolis kaks laskurkompaniid, kuulipildujakompanii ja pioneerikompanii. Meeste arvu kasvades lisandusid hiljem veel kaks laskurkompaniid ja välisuurtükiväerühm. Algkoolituses oli pearõhk siseteenistusel ja riviõppusel. Hiljem keskenduti laske- ja lahingutegevusele. Ent mõnelegi oli saksa keel väga raske ning preisilik distsipliin liiga pedantne. Seepärast koolitati saksa ohvitseridele ja allohvitseridele abiks ka soomlasi. Viimaste jaoks kehtestati koguni oma auastmestik: Hauptzugführer, Oberzugführer, Zugführer, Gruppenführer (rühmaülem), Hilfsgruppenführer. Kõige kõrgema aukraadi sai Erik Jernström, teise 19, kolmanda 46, neljanda (rühmaülema oma) 196 ning rühmaülema asetäitja aukraadi 274 soomlast.

Olen koos soomlastega käinud sealkandis otsimas nende jäägritest isade võitlusteid. Asja tegi raskemaks see, et tollal kasutati lätikeelsete kohanimede asemel saksakeelseid. Laste teadvusesse olid juba maast-madalast juurdunud isade jutud lahingutest Aa jõe ääres. Et tegelikult oli see Lielupe jõgi, polnud keegi kuulnudki.
Ka Eesti Vabadussõjas kasutati võitluses Landeswehriga saksakeelseid kohanimesid. Omamoodi kuulsaks said sõdurite mälestustes võitlused Tireli soodes. Olen lätikeelsetelt kaartidelt seda kohta otsinud ja pole täpselt leidnud, sest see sõna ise tähendabki läti keeles sood.
Lätimaal langes 11 soomlast, üks oli surnud haavadesse, üks jäi kadunuks, haavata sai 49 meest. Rohkesti oli haigestunuid, eriti tuberkuloosi, sest toit oli olnud soomlastele ebapiisav ning kaevikutingimused viletsad. Sellesse suri 15 meest.
Märtsis 1917 toodi pataljon rindelt ära, et jätkata koolitust garnisoni-, kuurort- ja turismilinnas Liepajas, kus selleks olid üsna head võimalused (muidugi välja arvatud Vene sõdurite endised kasarmus, mis kubisesid söödikutest). Eesmärk oli anda igale jäägrile vähemalt allohvitserikoolitus. Siin treeniti mehi mootorratturvirgatseiks, auto- ja mootorpaadijuhtideks, õpetati raudteeteenistust, anti oskusi hävitus-, partisani- ja sabotaažitegevuseks. Üks mees sai koguni lenduri väljaõppe.
Heikki Nurmio kirjutas sõnad Jäägrimarsile, millele muusika lõi Jean Sibelius. Sellel marsil oli suur tähtsus jäägrite ühtekuuluvustunde kindlustamisel ja Vabadussõja vaimustuse õhutamisel.


Rindevõitluse kogemuste saamiseks lähetati 1916. aastal soomlased Riia lahe äärsele rindele, kus tuli vastamisi olla vene üksustega.

 

Soome Vabadussõda ja jäägrid

Pärast Veebruarirevolutsiooni (nagu eesti ajalookäsitluses on harjutud ütlema), märtsis 1917, kui Venemaal kukutati tsaar ja võimule tuli Ajutine Valitsus, sai Soome oma endise autonoomia täielikult tagasi. Kuid varsti tekkisid Soome Eduskunna ja Vene Ajutise Valitsuse vahel konfliktid. Ja kui Eduskund oli 18. juulil 1917 võtnud vastu seaduse, mille järgi Soome siseasjade lõplik otsustamisõigus kuulub soomlastele endile, saatis Ajutine Valitsus Eduskunna laiali.
Kui sama aasta oktoobris said kodanlikud erakonnad Eduskunna valimistel senise sotsiaaldemokraatide enamuse vastu valimisvõidu, püüdsid viimased end maksma panna revolutsiooniliste vahenditega. Sotsiaaldemokraatide radikaalne tiib – punased – omandasid parteis üha suurema ülekaalu ning hakkas organiseerima punakaarti. Vastukaaluks moodustasid kodanlikud jõud kaitseliidu.
6. detsembril 1917 kuulutas Eduskund Soome iseseisvaks vabariigiks, mida 1918. a esimestel päevadel tunnustasid nii Venemaa, Rootsi kui ka Prantsusmaa. Kuid nagu Eestiski, tuli soomlastel tegeliku riikluse kättevõitmiseks maha pidada Vabadussõda. Erinevalt Eestist, kus vastaseks oli peamiselt Vene Punaarmee, jagunesid soomlased ise suuresti kahte leeri ning nende sõjal oli tugev kodusõja iseloom. Punaste poolel võitles ka 65 000 Soomes paiknevat Vene sõdurit.
Mõlemad pooled valmistusid võimalikuks relvastatud kokkupõrkeks. 15. jaanuaril 1918 volitas Eduskund kindral C. G. Mannerheimi moodustama Põhja-Soomes kaitseliidu baasil valitsusväed ja asuda neid juhtima. 28. jaanuaril 1918 puhkes Venemaast lahkulöömise vastaste, Soome punaste nn revolutsioon Vene enamlaste toetusel. Helsingis moodustati rahvakomissaridest koosnev valitsus K. Manneriga eesotsas. Eduskunna osa säeti etendama 35-liikmeline nn töörahva peanõukogu. Punased haarasid võimu Helsingis ja kogu Lõuna-Soomes, kavatsusega teha seda kogu maal.
Osa Valge-Soome Eduskunna liikmeid oli Vaasas moodustanud ajutise valitsuse (Vaasa senat). Punaste võimuhaaramine kogu Soomes aga ebaõnnestus, sest 28. jaanuari öösel õnnestus valitsusvägedel relvitustada Põhjamaal asuvad venelaste üksused. Esimesed lahingud kaitseliidu ja punakaardi vahel toimusid jaanuari lõpul.
Rootsilt küsiti ametlikult abi, kuid ei saadud. Siiski aidati sealt valgeid silmapaistval määral. Samasugune situatsioon, muide, kordus ka Talvesõja ajal.
Mis oli vahepeal saanud jäägritest? Juba 1917. a sügisel saadeti jäägrite väikesi eelrühmi koos relvalastidega salaja sakslaste laevadega Soome. Relvad peideti väikesaartele.

Soome iseseisvaks kuulutamine 6. detsembril 1917 pidanuks jäägritele avama kodutee. Siiski viivitasid sakslased nende ärasaatmisega, soovides mitte takistada parajasti Brest-Litovskis toimuvaid rahuläbirääkimisi bolševikega. Olukorras, kus lisaks Nõukogude Venemaale tunnistas Soome iseseisvust ka Saksamaa, saadeti Saksa sõjaministri 5. veebruari 1918. a käskkirjaga jäägripataljon laiali. Uueks ülemaks sai Soome kolonelleitnant Wilhelm Thesleff, kes oli saabunud Liepajasse Soome valitsuse volinikuna.
Enamik jäägreid saabus Soome Vaasasse laevadel 25. veebruaril 1918, täpselt kolm aastat hiljem, kui esimesed neist olid jõudnud Lockstedti. 26. veebruaril esines jäägripataljon Vaasas paraadil kindral Mannerheimile algkoosseisus viimast korda. Seejärel jagati nad üle Soome laiali.
Võis ju karta, et ka jäägrid jagunevad kahte leeri, kuid siiski asusid ka peaaegu kõik soome tööliste hulgast pärinevad jäägrid seadusliku valitsuse, Valge-Soome poolele. Saksamaale jäi erinevatel põhjustel veel 400 meest, kellest enamik töötas tsiviilteenistuses, viibis haiglates või tervisepuhkusel. Enamik pöördus Soome tagasi veel samal või järgneval aastal. Kümned neist jõudsid ka Vabadussõja rinnetele.
Soome Vabadussõda oli lühike, kestes vaid mõne kuu, aga see-eest väga verine. Märtsis osales mõlemal poolel lahingutes umbes 70 000 meest. Mõlemal poolel langes umbes 7000 meest. Punane ja valge terror, vangilaagrite olud ja surmaotsused tõid kaasa ligi 30 000 soomlase surma. Seda ei saanud unustada kumbki pool. Alles Talvesõda suutis soome rahva uuesti ühendada.
Jäägritest moodustati kolm kaherügemendilist jäägribrigaadi, kuhu kuulus 18 jäägripataljoni, mille komandörideks olid jäägriohvitserid. Suur osa jäägritest jätkas väljaõpet ja tegutses kompaniiülematena.
Kujunenud olukorras oli loogiline, et Eduskund kutsus Soomele appi ka Saksa vägesid, kelle tegevus kiirendas sõja lõppu, kuid ei olnud võidus otsustavaks jõuks.

Soomes sai von der Goltzist positiivne kangelane

1. aprillil maabus Vaasas 10 000-meheline Saksa Idaarmee diviis (12.Landwehrdivison), mida juhtis kindral Rüdiger von der Goltz. Veidi selle meile, eestlastele nii problemaatilise isiku kohta.
R. von der Goltz (sünd. 8. dets. 1865, surn. 3. apr. 1930 Berliinis), teenis pikemat aega Saksa kindralstaabis ja määrati 1911. a rügemendiülemaks. Võttis rügemendi- ja brigaadiülemana 1914–1918 osa Esimesest maailmasõjast nii lääne- kui ka idarindel, ülendati 1916 kindralmajoriks. Tegutses koos Soome valgete vägedega kuni Soome Vabadussõja võiduni, lahkus pärast Saksamaa Novembrirevolutsiooni Soomest ja oli 1. veebr kuni 14. okt 1919 Lätimaal Saksa korpuse ülemaks. Vallutas oma saksa vabatahtlikest koosneva väega (peamiselt nn Rauddiviisist ja Balti Landewehrist) 22. mail 1919 Riia. Landewehri väeosad olid eelmisel kuul kukutanud K. Ulmanise Läti Ajutise Valitsuse ja selle asemele seadnud uue, eesotsas saksameelse pastori A. Niedraga.
Hoolimata liitlaste sõjaliste esindajate vastuseisust, ühendas von der Goltz Landeswehri Rauddiviisiga ja püüdis okupeerida kogu Lätit. Ta alustas Eesti Vabariigi vägede vastu pealetungi 19. juunil 1919, kuid purustati juba 22. juunil. 3. juulil tehtud vaherahu kohustas von der Goltzi Riiast lahkuma, tegevust jätkas taas K. Ulmanise valitsus. 1919. aastal võitlesid kindrali väe jäänused edasi polkovnik Pavel Bermont-Avalovi väegrupis, püüdes vallutada Riiat, kuid eestlased panid nende edasitungi oktoobris seisma. Von der Goltz, kes osales 1919. a sõjategevuses nii enamlaste kui Eesti ja Läti rahvusvägede vastu, pidi lätlaste nõudel sama aasta oktoobris maalt lahkuma.
Seevastu Soomes sai von der Goltzist positiivne kangelane. Tema diviis vallutas punastelt kolmepäevases lahingus tagasi Helsingi ning ta võis nautida sealsete elanike imetlust. Diviisi võidukas lahingutee jätkus koos Mannerheimi vägedega, kuid võiduparaad 16. mail Helsingis tähistas Soome Vabadussõja lõppu. Võib õigusega öelda, et just jäägrite panus Soome Vabadussõjas oli otsustav. Nemad moodustasid Soome sõjaväe juhtkonna tuumiku ja vaimse selgroo. Sõjas osalenud 1261 jäägrist langes 127 ja sai haavata 238.

Sõja ajal oli Saksa mõju Soomes tunduvalt tõusnus, jätkudes ka pärastpoole, mistõttu Mannerheim lahkus ülemjuhataja kohalt. Eduskund valis riigihooldajaks vanameelsete, 1918. a asutatud koonderakonna juhi ja saksasõbraliku poliitiku Pehr Evind Svinhufvudi. 1918. aasta augustis otsustas Eduskund moodustada Soomest kuningriigi ning oktoobris otsustati kutsuda Soome kuningaks Hesseni prints Friedrich Karl. Kui aga keskriigid 1918. a novembris sõjaliselt kokku varisesid, sai Svinhufvudi poliitika terava kriitika osaliseks ja ta lahkus ametist. Detsembris astus tema asemele Mannerheim, kes suutis äratada Soome vastu usaldust. Juunis võttis Eduskund vastu uue põhiseaduse, mille alusel sai Soomest vabariik. President K. J. Ståhlbergi ajal sõlmis Soome 14. oktoobril 1920 Tarus rahulepingu Nõukogude Venemaaga.
Jäägrid aga jätkasid sõdade vahelisel ajal oma haridusteed ning etendasid juhtivat osa ka reservohvitseride väljaõppel, sõjaväe ja kaitseliidu arendamise ning tugevdamisel. Talvesõja alguseks oli elus veel 1282 jäägrit. Neist, keskmiselt 50-aastastest meestest, osales sõjas 730. jätkusõjas sõdis veel 710 meest. Võib-olla aitab jäägrite osa Soome ja tema sõjaväe ajaloos kõige kõnekamalt näidata fakt, et jäägrite seast võrsus Soome kangelaslikule armeele tervelt 49 kindralit (kirjutan veel kord arvu „nelikümmend üheksa” sõnadega, et mõni lugeja ei peaks seda trükiveaks), 811 ohvitseri, 540 allohvitseri ja 36 karastunud sõdurit.

* * *

Kasutatud kirjandus:
Jääkärien elämäntyö itsenäisyyden puolesta. Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys r.y. – Föreningen Jäger bataljon 27:s Traditioner r.f. Kirjapaino: Madonas Poligrafists, Riika 2004.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv