Kultuur ja Elu 2/2008


Kultuur ja Elu 1/2008

 

 

 

 Enn Sarv.

In memoriam
Eesti vabadusvõitleja Enn Sarv
13.05.1921–22.03.2008

22. märtsil 2008 lahkus meie seast 87. eluaastal Enn Sarv. Ta oli väärikas võitleja vaba Eesti eest ning viimane veel elanud osavõtja Eesti Vabariigi Rahvuskomitee tegevusest Saksa okupatsiooni aastail.

Enn Sarv sündis 13. mail 1921 Tallinnas linnaarsti pojana. Hariduse sai Jakob Westholmi gümnaasiumis. Lõpetanud kooli 1939. aastal, läks ta Tartu Ülikooli õigusteadust õppima. Ülikoolis õppis aastail 1939–1944, kuid lõpetamise eel, 20. aprillil 1944, vahistati Saksa okupatsioonivõimude poolt. Enn Sarv ühines okupatsiooniaastail põrandaaluse vastupanuliikumisega ja oli Eesti Vabariigi Rahvuskomitee aktivistina andmete kogujaks ning sidepidajaks erinevate rühmituste vahel. Varjunimega “postkast nr 44” andis ta edasi salajast informatsiooni, mis toimetati Läände või avaldati lendlehtedes.

20. septembril 1944 toimetasid Saksa võimud Enn Sarve koos grupi võitluskaaslastega Tallinna vanglast Saksamaale Stutthofi koonduslaagrisse, kus paljud hukkusid. Vangistusest vabanes ta märtsis 1945, mobiliseeriti seejärel Punaarmeesse, kuid äärmisest kurnatusest tingitud nõrga tervise tõttu vabanes peagi teenistusest ning jõudis 1945. a oktoobris kodumaale tagasi. Siin oli algusest peale jälitusorganite järelvalve all ja juba 4. jaanuaril 1946 arreteeriti kui rahvuslane. Pärast pikaajalisi ülekuulamisi ja vintsutusi Tallinna ning Moskva vanglates mõistis erinõupidamine temale tagaseljaotsusega kodumaa reetmise paragrahvi järgi 7 aastat sunnitööd. Oli Komi ANSV-s Vorkutlagis ja hiljem sealsamas määratuna eluaegsele sundasumisele. “Hruštšovi sula” ajal 1958. a vabanes sundasumiselt ja sai võimaluse kodumaale tagasipöördumiseks. Juba sundasumisel Vorkutas alustas õpinguid Moskva Kaugõppe Instituudis mäetööstuse organiseerimise ja ökonoomika erialal ning lõpetas instituudi 1961. aastal. Eestis astus uuesti Tartu Ülikooli ning lõpetas ülikooli matemaatika erialal 1965. aastal.

E. Sarv on tegelnud tõlkimisega, eriti pärast kodumaale naasmist, kui endisel poliitvangil oli töökoha saamisega tõsiseid raskusi. Hiljem töötas ENSV Riiklikus Plaanikomitees arvutispetsialistina, ENSV TA Küberneetika Instituudis laborijuhatajana ja Majandusmatemaatika Instituudis arvutioperaatorina. Sai tunnustatud eriteadlaseks ning koos kahe kolleegiga omistati talle 1975. aastal Nõukogude Eesti teaduspreemia arvutitele programmvarustuse loomise eest.
Eesti iseseisvuse taastamisel lõi E. Sarv aktiivselt kaasa Eesti Endiste Poliitvangide Liidu juhatuse liikmena. 1992. a sai temast Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riikliku Komisjoni liige. Vahetu ja aktiivse osavõtjana vastupanuvõitlusest alates 1940. a alanud okupatsioonist, olid tema teadmised ja elukogemused riikliku komisjoni töös hindamatu väärtusega.
Pikaajalise uurimistöö tulemusena avaldas E. Sarv 1997. a komisjoni tööde sarjas raamatu “Õiguse vastu ei saa ükski. Eesti taotlused ja rahvusvaheline õigus”. Taasiseseisvunud Eesti Vabariigis oli see töö kõige põhjalikum ülevaade neist kaotustest ja kannatustest, mida eesti rahvale tõid pool sajandit kestnud kolm okupatsiooni. Rahvusvahelise õiguse sügavat mõistmist demonstreerides annab juristiharidusega autor täpse hinnangu toimunule. Tema raamatust on saanud hinnatud õppevahend õigusteaduse üliõpilastele. E. Sarv on olnud väga produktiivne uurija. Tal on valminud hästi argumenteeritud uurimistöö juulivalimistest 1940 kui rahvusliku vastupanuvõitluse algusest. Kahjuks on nimetatud töö seni avaldatud osaliselt. Ajakirjas “Akadeemia” on aastail 1997–2006 ilmunud arvukalt tema uurimistöid Eesti inimkaotustest, Vorkuta vangilaagritest, 1949. aasta küüditamisest ja okupatsioonivõimude kuritegudest. Tema väga põhjalik uurimistöö 1999. aastast teemal “Eesti Vabariigi kontinuiteet 1940–1945” ilmus koguteoses “Tõotan ustavaks jääda… Eesti Vabariigi valitsus 1940–1992”. Selle tööga selgitas E. Sarv juristile omase täpsusega, kuidas säilis Eesti riigi õiguslik järjepidevus läbi kolme okupatsiooni, läbi Jüri Uluotsa käskkirjaga ametisse nimetatud Otto Tiefi valitsuse ning edasi eksiilvalitsuste kaudu. 1918. a loodud Eesti Vabariigi õiguslikku järjepidevust toetas 50 aastat kestnud demokraatlike riikide mittetunnustamise poliitika 1940. a toimunud N Liidu okupatsioonile järgnenud annektsioonile.

Riikliku komisjoni aruanderaamatu, 2005. aastal ilmunud “Valge raamatu” ühe autorina andis E. Sarv oma panuse selleks, et okupatsioonivõimude genotsiidi- ja sõjakuriteod Eestis saaksid maailma avalikkusele teatavaks. E. Sarv võitles aktiivselt selle eest, et kommunistliku režiimi kuriteod saaksid hukka mõistetud täpselt niisama, nagu sündis natsikuritegudega Nürnbergis.
2004. aasta 1. jaanuaril jõustunud represseeritud isiku seaduse üks autoreid oli E. Sarv. Ta kuulus Memento ja poliitvangide ühisesse viieliikmelisse töögruppi, kes kevadel 2003 koostasid seaduseelnõu põhiteksti. Hiljem, valituna Justiitsministeeriumi juurde loodud represseeritute valitsuskomisjoni, kaitses ta järjekindlalt seda, et seaduseelnõusse viidud euroopa õigusruumile vastav tekst ei saaks moonutatud nõukogudeaegsest fraseoloogiast, millest on seni olnud nii raske vabaneda.

E. Sarv oli Inimõiguste Instituudi asutajaliige 1993. aastast. Veendunud demokraadina andis oma jõu ning teadmised selleks, et äsja totalitaarrežiimi alt vabanenud Eestist saaks inimõigusi austav riik.
Auväärses eas teenekas võitleja säilitas elu lõpuni töövõime, mõtteerksuse, täpse poliitilise vaistu ja sõjaeelses Eesti Vabariigis omandatud demokraatliku maailmavaate. Demokraatlik-Rahvuslike Jõudude Koostöökojas tegutses E. Sarv aktiivselt selle foorumi loomisest alates ja tema juriidiliselt täpsed formuleeringud aitasid kõigil mõista probleemide olemust.
Teenete eest võitluses Eesti vabaduse eest on Enn Sarve autasustatud Riigivapi II klassi ja Valgetähe II klassi teenetemärkidega.

Demokraatlik-Rahvuslike Jõudude Koostöökoda avaldab südamlikku kaastunnet lahkunu lähedastele ning langetab leinas pea.

Eesti Endiste Poliitvangide Liit
Eesti Memento Liit
Eesti Vabadusvõitlejate Liit
Endiste Õpilasvabadusvõitlejate Liit
Soome Sõjaveteranide Eesti Ühendus
Inimõiguste Instituut
Represseeritute valitsuskomisjoni liikmed

 

Koos Enn Sarvega

meenutab: kuno raude

Täna iseloomustavad mõisteid “õigusvastaselt represseeritud isik”, “represseerituga võrdsustatud isik”, „okupantriik” jne selged, seadusega kindlaks määratud tunnused. Eesti represseeritud on jõudnud harjuda nende jaoks kohaldatud pensioniõigustega, toetustega ja soodustustega. Õigusvastaselt represseeritud isiku mõiste on määratletud rahvusvahelise õiguse alusel koos kõigi sellest tulenevate järeldustega. Vabariigi Valitsusele on pandud kindlad kohustused represseeritute ees.

2004. aasta alguseni see nii ei olnud. Laialt oli levinud arusaam, et represseeritu on Nõukogude Liidu kaugetesse piirkondadesse õigusvastaselt küüditatud isik, kelle jalge alla tallatud õigused ja hea nime taastas ülekohtu toime pannud nõukogude võim. Vabadusvõitlejateks peeti reeglina nõukogude korra vastu võidelnuid, selle eest nõukogude võimu poolt karistatuid ja hiljem sama võimu poolt rehabiliteeritud või mitterehabiliteeritud isikuid. Nende meeste ja naiste õigused ning huvid, kes alates 1940. aasta 16. juunist võtsid osa Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest peetud relvastatud võitlusest mõlema okupantriigi vastu, olid iseseisva Eesti õigusruumis puudulikult reguleeritud või hoopis reguleerimata, nende võitlus seaduse alusel riigi poolt tunnustamata.
Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnud ning seetõttu nõukogude okupatsioonirežiimi poolt õigusvastaselt määratud karistust kandnud inimesed ja nende perekonnaliikmed on iseseisvas Eestis ikka ja jälle olnud tõrjutute, alandatud abipalujate rollis. Väga paljudele rehabiliteeritud inimestele tundus ja tundub tänaseni, et repressioonid jätkuvad. Seekord kodumaal. Lahendust oma muredele on otsitud ja otsitakse õigusloome ja kohtupretsedentide asemel läbi isiklike tutvuste poliitilistes ja valitsusringkondades. See sobis juhtivatele parteipoliitikutele, sest nii sai hoida küüditatuid, veelgi enam ellujäänud vabadusvõitlejaid, valijatena kindlalt oma lõa otsas.

2003. aastal oli Eesti poliitikasse teed murdmas poliitikute uus põlvkond. Otsustasin teha panuse represseeritute ja vabadusvõitlejate huvide esindamiseks riigikogus ja valitsuses erakonnale ÜVE Res Publica. Idee realiseerimise tingimuseks oli, et Res Publica esindajad kuuluksid peale 2003. a riigikogu valimisi uue valitsuskoalitsiooni loojate ringi. Valimistulemusi ootamata hakkasin ette valmistama koostöölepingut Memento Liidu ja ÜVE Res Publica vahel. Suurte raskustega Memento juhtidega kooskõlastatud koostööleping Res Publica ja Memento Liidu vahel kirjutati liidu juhatuse esimehe Endel Palmiste ja Res Publica esimehe Juhan Partsi poolt alla Tallinna Linnavolikogu saalis 22.02.2003. Pretsedent ja lepinguline koostöö represseeritute ning võimaliku parlamendierakonna vahel oli loodud. Res Publica võttis vastu ettepaneku koostööks Mementoga represseeritud Eesti kodanike huvide realiseerimisel läbi õigusloome.

12.03.2003 tegin tookordsele Okupatsioonivõimude Repressiivpoliitika Uurimise Riikliku Komisjoni liikmele Peep Varjule ettepaneku kutsuda kokku algatustoimkond represseeritute seaduseelnõu ettevalmistamiseks. Töögrupi liikmed said esimest korda kokku 25.03.2003. Aprilli alguseks 2003 panin kokku tulevase seaduseelnõu struktuuri, ülesehituse ja üldised põhimõtted, mille esitasin seisukoha võtmiseks ülejäänud töögrupi liikmetele Lembit Liivakule, Aadu Ollile, Peep Varjule ja Enn Sarvele. Siit sai alguse väga asjalik koostöö ning südamlik vahekord tunnustatud Eesti vabadusvõitlejaga, legendaarse mehega Eesti ajaloos, kes oli sündinud Tallinnas arsti perekonnas 13. mail 1921. aastal ning kes lõpetas 1939. a Jakob Westholmi Poeglaste Gümnaasiumi ja asus seejärel õppima Tartu Ülikoolis õigusteadust.
Juunis 1940 annekteeris Eesti Nõukogude Liit. Nõukogude okupatsioonile järgnes 1941. aasta juulis Saksamaa okupatsioon, mis kestis kuni 1944. aastani. 1942. a töötas Enn Sarv ajalehe „Postimees” toimetuses. Samal aastal asus erksa vaimuga noormees tööle raadio „Landessender Reval” uudiste toimetusse. Juba varakult sidus Enn Sarv ennast Eesti Vabariigi Rahvuskomitee tegevusega, olles selle liige aastatel 1941–1944. Rahvuskomitee eesmärgiks oli Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine õigusliku järjepidevuse alusel kooskõlas Atlandi Harta põhimõtetega, mis nägid ette nende riikide iseseisvuse taastamise, kes kaotasid selle Teise maailmasõja ajal. Just see asjaolu sai põhjuseks tema arreteerimisele enne ülikooli lõpetamist 20. aprillil 1944. Saksa Riigi Julgeoleku Peaameti välisluure ja vastuluure ehk SD poolt, kelle ülesandeks oli Saksa riigi vastaste jälitamine ja elimineerimine ning pinna ettevalmistamine üleminekuks Saksa tsiviilvõimule.
1944. aasta jaanuaris alustas Punaarmee pealetungi Baltikumi hõivamiseks. Narva rinne ja Sinimäed. 1. augustil 1944 kuulutas Rahvuskomitee end kõrgema riikliku võimu kandjaks Eestis. 20. septembril 1944 toimetasid Saksa võimud Enn Sarve koos võitluskaaslastega Tallinna vanglast Saksamaale Stutthofi koonduslaagrisse. 22.09.1944 marssisid Tallinnasse Punaarmee väeosad. Algas teine nõukogude okupatsioon. Peale Stutthofi vangide vabastamist Punaarmee poolt märtsis 1945 viibis Enn Sarv kuni oktoobrini 1945 nõukogude filterlaagris. Seejärel mobiliseeriti Enn Punaarmeesse, kust ta peagi nõrga tervise tõttu vabanes.

4. jaanuaril 1946 arreteeris NKVD Enn Sarve süüdistatuna spionaažis. Erinõupidamine määras VNFSV KrK §§ 58-1a ja 58-11 alusel Enn Sarvele 29. märtsil 1947 seitse aastat vanglakaristust. Järgnes sunnitöö eestlastele nii tuttavas Vorkutlagis. Enn Sarv vabanes vanglast 09.01.1953. Järgnes sundasumine polaarjoone taga. Kohe peale vabanemist abiellus Enn Sarv Vorkutas bibliograaf Karin Bredoga. 1954. a sündis perekonda poeg Laur. Aastatel 1953–1957 töötas Enn polaarjoone taga kaevandusinsenerina. 1955. a asus Enn kaugõppes õppima mäendust Moskva Polütehnilises Instituudis, mille lõpetas 1961. a. Vabanedes 19.04.1957 asumiselt, tuli Enn 1958. aastal invaliidina Eestisse, kus ta hiljem rehabiliteeriti. 1962. a sündis perekonda poeg Priit. 1964. aastal lõpetas Enn Sarv cum laude Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikateaduskonna.
Pärast mitme ülikooli lõpetamist oli endisel poliitvangil tõsiseid raskusi töökoha leidmisega. Esialgu oli Enn Sarv vabakutseline tõlkija ning aastatel 1965–68 ENSV Plaanikomitee peaspetsialist arvutite alal. Aastatel 1968–81 töötas Eesti TA Küberneetika Instituudis laborijuhatajana. 1981. a jäi Enn teenitud pensionile, mitte vanaduspuhkusele, jätkates aastatel 1981–1988 töötamist arvutioperaatorina Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Instituudis.

Enn Sarve eluunistused täitusid Eesti riikliku iseseisvuse taastamisega õigusliku järjepidevuse alusel 1991. aastal. Jätkus väsimatu töö Eesti riikluse kindlustamise heaks. Ta oli Inimõiguste Instituudi asutajaliige, Eesti Endiste Poliitvangide Liidu juhatuse ja 1992. aastast Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riikliku Komisjoni liige. 1997. a nägi ilmavalgust Enn Sarve raamat „Õiguse vastu ei saa ükski. Eesti taotlused ja rahvusvaheline õigus“, mis on jäänud tänaseni kõige põhjalikumaks ülevaateks Eestit tabanud kaotustest, milles antakse täpne hinnang lähiajaloos toimunule. Enn Sarv oli ka 2005. a ilmunud „Valge raamatu“ üks autoreid, mille kaudu selgitatakse kogu maailmale okupatsioonivõimude genotsiidi- ja sõjakuritegudest Eestis.
Koos Enn Sarve ja teiste algatustoimkonna liikmetega asetasime 2003. aastal erilised lootused represseeritute probleemidega tegelemiseks tulevasele valitsuskomisjonile, mille ülesandeks pidi kujunema vajalike seaduste ja teiste õigusaktide ettevalmistamine. Kindlasti tuli komisjoni liikmetel hakkama saada kõige olulisemaga — represseeritute seaduse ettevalmistamisega, selle esitamisega vabariigi valitsusele hilisemaks vastuvõtmiseks riigikogus. Eesmärgiks omaette seadsin Eesti Represseeritute Abistamise Fondi loomise Vabariigi Valitsuse poolt, ülesandeks represseeritute vajaduste stabiilne rahastamine.

Töögrupi poolt ettevalmistatud seaduseelnõu anti justiitsminister Ken-Marti Vaherile üle kohe peale Juhan Partsi juhitava valitsuse tööleasumist. 10.06.2003 moodustas Vabariigi Valitsus represseeritute probleemidega tegeleva valitsuskomisjoni, kuhu kuulusid justiitsminister Ken-Marti Vaher (komisjoni esimees), sotsiaalminister Marko Pomerants, riigikogu liige Urmas Reinsalu, Endiste Poliitvangide Liidu esimees Aadu Oll, Memento Liidu esimees Endel Palmiste, Endiste Poliitvangide Liidu aseesimees Enn Sarv, tunnustatud ajaloolane Toomas Hiio, Res Publica ja Memento esindaja Kuno Raude, justiitsministeeriumi asekantsler Priit Kama ja rahandusministeeriumi esindaja Margus Uudam. Valitsuskomisjoni esimene koosolek toimus 30.06.2003. Moodustasime valitsuskomisjoni juurde aktiivsematest liikmetest töögrupi, ülesandeks edasine töö eelnõu sellisel sõnastamisel, mis rahuldaks represseerituid ja riigivõimu esindajaid. Töögrupi „mootoriks” kujunes hea rahvusvahelise õiguse asjatundja, suurpäraste argumenteerimisvõimetega kolleeg Enn Sarv.

Lepiti kokku, et represseeritud isiku seaduse eesmärgiks on Eestit okupeerinud riikide poolt 1940. aasta 16. juunist kuni 1991. aasta 20. augustini õigusvastastelt represseeritud isikutele tekitatud ülekohtu leevendamine piires, mida tollased olud lubasid. Seaduseelnõus sooviti sätestada õigusvastaselt represseeritud isiku- ja okupantriigi mõiste, määrati kindlaks õigusvastaselt represseeritud ja nendega võrdsustatud isikutele laienevad soodustused, toetused ning pensioniõigused, vabariigi valitsuse kohustused represseeritute ees. Tõelist heameelt valmistas see, et Enn Sarv, valitsuskomisjon, vabariigi valitsus ja hiljem ka riigikogu aktsepteerisid allakirjutanu ettepanekut vabadusvõitlejate lülitamiseks seadusesse, keda nüüd tuntakse represseeritutega võrdsustatud isikutena. Need on inimesed, kes alates 1940. aasta 16. juunist võtsid osa Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest peetud relvastatud võitlusest. Mitte vähem oluline ei ole see, et represseerituga võrdsustatud isikuks loetakse ka isikut, kes “invaliidistus mobiliseerituna või ajateenijana NSV Liidu relvajõududes ega võtnud osa Eesti territooriumil repressioonide läbiviimisest.” See on Enn Sarve teene.

On tõsi, et seaduse “materiaalne” külg jäi justiitsministeeriumisse esitatud esialgse eelnõuga võrreldes lahjaks ning see ei rahuldanud represseeritute ja vabadusvõitlejate esindajaid komisjonis. Sama tõsi on seegi, et valitsuskoalitsiooni kuuluvad erakonnad, kellest olenes seaduse vastuvõtmine riigikogus, ei olnud enamaga nõus. Represseeritute ja vabadusvõitlejate esindajatel komisjonis tuli valitsuse esindajate survele järele anda. Oli meil selleks õigus? Vastus: olime arvamusel, et parem varblane peos, kui tuvi katusel. Pealegi lepiti kokku, et täiendavate rahaliste võimaluste tekkimisel suurendab riik represseeritutele ja represseeritutega võrdsustatud isikutele ettenähtud soodustuste hulka. On viimane aeg nende küsimustega tegelemiseks.

30.10.2003 kiitis vabariigi valitsus „Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse“ eelnõu heaks ning esitas selle vastuvõtmiseks riigikogule. 17.12.2003 võttis riigikogu seaduse vastu. Seadus jõustus 1. jaanuaril 2004. Sellest ajast alates kasutavad kõik represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud seadusega sätestatud võimalusi. Suur teene selles oli juristil, matemaatikul ja ühiskonnategelasel, Nõukogude Eesti preemia (tarkvarasüsteemi loomine) laureaadil, Riigivapi II klassi ja Valgetähe teenetemärgi kavaleril Enn Sarvel.

Enn Sarv, sügavalt erudeeritud Eesti patrioot, Eesti Vabariigi Rahvuskomitee viimane liige, lahkus 87. eluaastal oma kodus Kloogarannas 22. märtsil 2008. aastal. 28. märtsil olid temaga Tallinna Püha Vaimu kirikus hüvasti jätmas sajad austajad: Eesti Vabariigi president, Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmed, erakondade ja valitsuse esindajad, saatusekaaslased-represseeritud, sõbrad ja kolleegid.
Jää Jumalaga, Enn.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv