Kultuur ja Elu 2/2008


Kultuur ja Elu 1/2008

 

 

 

 Metsavennad: vasakult Elmar Liiva, Herbert Lulla ja Voldemar Vulp, kellest Herbert Lulla langes Heinassaare punkrilahingus.

Metsavendade suurlahingud Eestis

tekst: jaak pihlau

Eesti metsavendlusest on nii mõndagi juba kirjutatud, kuid arhiividokumentidel põhinev süvauurimus on seniajani tegemata. Puuduvad ka andmed kõigi suuremate lahingute kohta, mis julgeoleku ja metsavendade vahel toimusid. Rahva seas on levinud kuuldused isegi lennukite ja tankide kasutamisest metsavendade hävitamiseks ja räägitakse sadadest lahingus hukkunud vene sõduritest.

Voldemas Pinn on neid kuuldusi ja legende kommenteerinud selliselt: „Nii kõigi nende legendide kui ka paljude tõsiselt räägitud lugude juures võime ikka uuesti küsida: kui palju oli seal tõele vastavat? Ilmselt oli nii ühte kui ka teist.“
Faktilisi andmeid Eesti metsavendade lahingute kohta võib siiski leida, kui läbi uurida Riigiarhiivi filiaali KGB fondi toimikud. Nende puhul tuleb aga silmas pidada kahte asjaolu: esiteks olid nad rangelt salastatud ja mõeldud ainult sisemiseks operatiivseks kasutamiseks, seega suhteliselt usaldusväärsed, teisalt kandsid tolleaegse ametliku ideloogia pitserit (metsavendi nimetati bandiitideks, metsavendade salku – bandiitgruppideks jne), olles koostatud inimeste poolt, kes eestikeelset õigekirjutust nõrgalt valdasid.

Nende arhiividokumentide läbiuurimisel on selgunud, et kogu Eestis peeti aastatel 1945–55 julgeoleku ja metsavendade vahel vähemalt 17 üle kahetunnilist lahingut – nendele ongi pühendatud käesolev ülevaade. Seejuuures tuletame meelde, et kuni 1947. aastani tegeles Eesti NSV-s metsavendluse likvideerimisega peamiselt SM OBB (Banditismi Vastase võitluse Osakond), hiljem MGB 2N-osakond, kasutades abijõuna sisevägede 260. ja 138. laskurpolkude väeüksusi. Vähemal määral osalesid jälitusoperatsioonides ka kohalike hävituspataljonide võitlejad (rahvakaitseväelased), toimides kohapealsete teejuhtidena, tõlkidena jne.

Toodud lühiülevaade metsavendade 17-st suurlahingust ei ole muidugi täielik, neid oli kindlasti rohkem. Toimus Melliste lahing 1946, mille kohta on liikvel vastukäivaid teateid, oli Elmar Randviiru ühemhelahing Pärnumaal 1955. aastal terve sõjaväeosa vastu, peeti pikk lahing Alutagusel, millest oma mälestusraamatus on kirjutanud Leetmaa (49), kuid mille aega ja kohta ei teata.

Käntu (Teenuse) jälituslahing

Toimus Läänemaal Vigala vallas 15. okt 1948 pärast seda, kui kahe metsavenna (L. Mulk ja Grossberg) langemisega julgeoleku kätte sai nende suvelaagri asukoht teatavaks. Metsalaager piirati sõjaväeosa poolt ümber 15. oktoobril. Õnneks oli valve väljas ja metsavendadel õnnestus piiramisrõngast läbi murda ning täies koosseisus kokkulepitud kogunemispaika jõuda. Põgenike jälitamist jätkati läbi Looritsa ja Käntu metsade, kusjuures metsavendadel tuli ületada ohtlik metsasiht taluheinamaade ja riigimetsa vahel ning teetamm Läti ja Kastja külade vahel. Eriti tiheda kuulirahe alla satuti Käntu metsas, kus kaks metsavenda said tabamuse. A. Hatto on meenutanud seda järgmiselt (40): „Kui siis tihedas kuusemetsas sattusime kokku NKVD meestega, läks laskmine lahti. Meie tõmbusime tagasi, andsime märku laskmisega, kus asume, et saaksid lahkuläinud mehed koguneda. Kuid kahte meest ei tulnud. Tegime äkkrünnaku kohta, kuhu mehed jäid. Mulgi Eduard oli saanud kohe surma. Soosalu Mart elas veel, kuid raskelt haavatuna. Karelli Endel andis talle püstoli, millega ta oma elu lõpetas“. Lõpuks jõudsid metsavennad kohta, kus Teenuse jõgi ühineb Kasari jõega, „Rumm“ ujus üle jõe ja tõi ära vastaskalda Tõnnu talu juures oleva paadi. Nii õnnestus metsavendadel üle jõe pääseda, kuna aga sõdurid pika ninaga maha jäid, sest „Rumm“ tegi paadi sõidukõlbmatuks. Kättemaksuks süütasid jälitajad leekkuulidega Tõnne talu. Et lahingus kaks metsavenda surma said, see sai avalikuks alles kuu aega hiljem, kui naabertalu peremees Karl Pihhen, kes ühtlasi täitis Käntu metsakümniku ülesandeid, leidis puude alt kahe langenud metsavenna laibad.
Lahingust osa võtnud ja põgenema pääsenud metsavendi oli V. Pinni
(41) andmetel viis, nende seas ka üks naine (Elsa Mesner), A. Hatto andmetel oli neid rohkem, kindlasti Hatto ise, Mesner, Redlich, Karell, Laansoo ja Rumjantsev.

Ennuksemäe punkrilahing

Toimus Holstre vallas Viljandimaal 21. veebruaril 1945. See punker rajati 1944. aastal sealsamas läheduses elavate Jaan ja Evald Sova poolt, kellega hiljem liitus veel kümmekond metsavenda lähikonnast. Punker kujutaas endast metsas asuva kahe soo vahelisele kõrgendikule kaevatud maa-alust muldonni, millele pääses ligi kahe maskeeritud luugi kaudu.

OBB ametlik operatiivteade:(1)
„Saadud agentuurandmete alusel asus 28-likmeline NKVD RO operatiivgrupp üheskoos NSVL MVD sisevägede 3/138. laskurpolguga NKVD RO ülema GB vanemleitnandi Laasi juhtimisel 21.2.45 hommikul kell 8 bandiitgrupi likvideerimisele. Holstre ja Tuhalaane valla kokkupuutealal Ennukse talu metsas avastati korralikuks elamiseks ja ringkaitseks kohandatud muldonn, kus bandiidid elasid.
Allaandmisnõudmisele vastasid bandiidid vintpüssitulega ja granaatide heitmisega. 6-tunnise tulevahetuse järel tapeti 7 bandiiti, arreteeriti 5, nende seas oli 2 haavatut. Bandiitidelt võeti ära 7 vintpüssi, 4 automaati, 1 kergekuulipilduja, 3 revolvrit, 40 käsigranaati ja ligi 2000 padrunit. Meie poolt sai surma 3/138 leitnant Ozerov ja haavata sama laskurpolgu võitleja Genissimov.“

Sellest lahingust on pikemalt kirjutatud mälestusraamatus „Sakalamaa ei unusta“(2), kust selguvad veel mõned olulised üksikasjad. Punkri ümbrus oli mineeritud kahe lennukipommiga, mida aga lahingu ajal kasutada ei õnnestunud – arvatavasti olid lõhkamistraadid jäätunud. Lahingu toimumise ajal viibis maa-aluses peidikus 11–12 inimest, nende seas ka üks naine (Meeta Ronk). Punkri ümberpiiramise alguses toppisid sõdurid sissepääsuavadesse hagu, mis seejärel põlema süüdati. Suitsu tõttu olid metsavennad sunnitud maa alt välja tulema ja lahingut pidama avatud maastikul. Kindlasti on teada järgmiste langenud metsavendade nimed: Evald Sova (1912), Jaan Sova (1916), Peeter Mallene (1914), Paul Olep (1924) – kõik Holstrest ja Karl Tilk (1901), Valgamaalt. Kahe ülejäänu suhtes täit kindlust pole, nendeks olid arvatavasti Aleksander Kristian ja Viidik Valgamaalt. Lahingu järel maeti surmasaanud metsavennad sinnasamasse punkri põhja, kust nad 1993. aastal ümber sängitati Paistu kalmistule.
Viie arreteeritu saatus oli äärmiselt traagiline. Kopsu haavatud Arved Rull (1914) mõisteti 10+5 aastaks laagrisse, suri Magadani laagris 18.9. 1947
(3); Tuhalaane vallast pärit August Ronk (1906) sai 20+5 aastat, suri Norilskis 1951(4), tema abikaasa Meeta Ronk sai 10+5, suri Leningradis 8.8.1946(5). Elmar Ronk põgenes Viljandi „Politseilossist“ läbi akna ja langes metsavennana 23.11.45(6).

Puiatu jälituslahing

Toimus Järvamaal Paide vallas Puiatul (Purdil) 15. septembril 1945. Selles osalesid peamiselt Väätsa ja Paide valla metsavennad, kes 25.09.45 öösel röövisid Järva-Madise kooperatiivist suurel hulgal kaupu. Riisujate tabamiseks organiseeriti OBB töötajatest ja 260. laskurpolgu sõduritest 13-liikmeline operatiivgrupp, mis jälitas neid metsasel ja soisel maastikul, kuni neile jõuti järele Paide vallas Jägala jõe ääres.(18)

Operatiivgrupi ettekanne kõlab:
„Bandiidid hakkasid jooksma, ümberpiiramist märgates heitsid nad ennast kraavi ning avasid operatiivgrupi pihta automaaditule.
Bandet ümber piirates avasid võitlejad püssitule. Puhkenud tulevahetuses tapeti täpse tulega kolm bandiiti. Ülejäänud bandiidid hakkasid tuld andes jooksma soo poole, kuid pidid operatiivgrupi tule tõttu maha heitma.
Bandiidid tapsid automaadivalanguga jefreitori sm. Budakovi, kes oli roomates lähenenud bandiitidele ja end granaadi heitmiseks pisut kergitas. Temast paremal tegutsenud punaarmeelane Ovtšinnikov heitis bandiitide hulka granaadi, kuid tapeti samuti. Kohalejõudnud punaarmeelased Nagajev ja Trošin tapsid granaate heites seal olnud 3 bandiiti. Videvikku kasutades õnnestus kahel ülejäänud bandiidil kaks tundi kestnud lahingu käigus kaduda. Operatsiooni tulemusena tapeti 6 bandiiti. Lähikonna talude elanikud bandiite ei tundnud. Tapetutelt võetud dokumentide järgi on kindlaks tehtud neist neli:

1) Kalju Otti, sünd 1924. a;
2) Olev Tann, endine TPI üliõpilane;
3) Valter Tann, 1928, endine Võru põllumajandustehnikumi õpilane;
4) Rein Kest, Järvamaa Tori linna elanik.

Kahe ülejäänud bandiidi juurest dokumente ei leitud ja nende nimed on seni kindlaks tegemata. Bandiitidelt on ära võetud relvad: 3 automaati, 1 vintpüss SV, 2 TT-püstolit, 1 brauning, 5 granaati ja laskemoona...“
Tegelikult tapetute tuvastamine kaasasolnud dokumentide abil ebaõnnestus täielikult. Kindlasti langesid selles lahingus soomepoiss Olaf (Olev) Tann (polnud TPI üliõpilane) ja Rein Köst (1926), mitte Kest. TPI-s õppis hoopis Olevi vend Kalju Tann (1922), kes arreteeriti samal aastal Võrumaal, sai 15+5, vabanes 1955. Teada on ka, et haarangust pääses eluga vähemalt kolm metsavenda
(19), nende huldas teine soomepoiss Kaarel (Karl) Ehand, kes langes punkrilahingus 1950. aastal.

Hõreda rabalahing

Toimus Harjumaal Juuru vallas Hõreda (Põrsaku) rabas 20. mail 1945. Tegemist oli suurema metsavendade salgaga, millesse teiste hulgas kuulusid ka Hõreda külast pärit vennad Ervin Rinaldo ( 1917) ja Evald Rinaldo (1919), kes lahingus langesid.

OBB operatiivteade nr 121 20. veebruarist 1945(7):
„Bandiitgrupi likvideerimise käigus ööl vastu 20. maid 1945 Juuru valla raskelt läbitavas Põrsaku soos avati operatiivgrupi lähenemisel punkrile sealt äge vintpüssituli. Kahetunnise lahingu käigus tapeti 2 bandiiti ja 1 haavatud bandiit vangistati. Operatiivgrupi kätte langes 4 vintpüssi, ja 4 käsigranaati. Meie poolt sai surma NKVD BB 260. laskurpolgu seersant Subbotin ja haavata sama üksuse võitleja Anissimov. Operatsioon jätkub.“

Kahjuks täpsemad andmed selle lahingu kohta puuduvad, pole näiteks teada, kes haavatuna julgeoleku kätte langes. Igal juhul arreteeriti samal päeval veel vendade isa Juhan Rinaldo (1881) ja kolmanda venna Rudolfi naine Emilie (1919). Juhan Rinaldole mõisteti 10+5 aastat, ta suri Magadani laagris 01.11.468. Emilie Rinaldol õnnestus laagrist elusana tagasi pöörduda(9). Neljast vennast vanim Heinrich (1907) arreteeriti juba 1944. a, sai 15+5 aastat ja suri Magadanis 28.9.47(10). Rudolf Rinaldo (1915) arreteeriti algul 1945, siis uuesti 1946. aastal, sai 10+5 aastat(11), tema hilisema saatuse kohta andmeid ei ole.

Lahing Juhanirahva (Koitla) talus

Toimus Virumaal Undla vallas väikeses kolme taluga Udriku-Männiku külas 5. juunil 1945. Sel päeval peeti talus sünnipäevapidu, millest võttis osa ka pooltosinat kohalikku metsavenda.
Ametlik operatiivteade piiramislahingust on järgmine:12
„Bande likvideerimine 99. piirivalvesalga poolt toimus bandeliikme Koitla talus Undla vallas Männikul 5. juuni 1945 kell 2 öösel. Bande asukoht piirati sisse piirivalve operatiivgrupi poolt kapten Savtšenko juhtimisel koostöös Virumaa NKVD RO töötajatega. Bande avaldas relvastatud vastupanu. Tulevahetuse tulemusel tapeti 7 bandiiti ja 5 abistajat, haavata sai ja arreteeriti 1 bandiit ja 1 abistaja. Tapetute hulgas oli nende juht Treial“.“

Tegelikult just kaks metsavenda (Artur Treial ja Kaupo Soovik) pääsesid põgenema, kõik teised – enamuses naisterahvad – põlesid piirivalvurite poolt süüdatud talus sisse. Esmakordselt kirjutas sellest endine metsavend Edgar Ranniste „Kultuur ja Elus“ ilmunud lühiartiklis(13):
„5. juunil 1945. a korraldas Julgeoleku väeosa haarangu Virumaal Undla vallas Udriku-Männiku külas. Neid juhatas kohale Maidla Heinrih (endine nimi Oskar Heinrih), kes töötas Julgeoleku käsilasena. Selles haarangus said surma järgmised isikud: 1. Koitla, Miina; 2. Koitla, Ida; 3. Koitla, Miralda; 4. Koitla, Valve; 5. Treial. Helga; 6. Randma, Elfride; 7. Tiikoja, Ellen; 8. Metuusala , Elvi; 9. Filipus, Uno; 10. Laidla, Jaan; 11. Kari, Voldemar; 12. Turban, Adu; 13. Seli, Eduard; 14. Tamjärv, Juku. Haavata said sääl: 1. Treial, Ardi; 2. Soovik, Kaupo – nendel õnnestus säält ära põgeneda; 3. Piht, Endel, visati surnute hulka, kui laipasid ära korjati. Rakveres avastati, et ta elas. Kohapeale on maetud Helga Treial ja Vaike Koitla, tolle päeva sünnipäevalaps.“

Hiljem on samast lahingust kirjutanud veel Peep Kärp(14) ja Ilmar Palli(15). Esimesele jutustas kohalik Kadrina kroonikakirjutaja, et Rakveres avastati elusana peale Pihti ka Ida Koitla ja Miina Koitla (Verder), kes mõne aja pärast haiglas siiski surid. Piht jäi ellu. tal amputeeriti üks jalg. I. Palli teatel kolmest Koitla-õest (21-aastane Miralda, 18-aastane Laine ja 17-aastane Valve) pääses eluga vaid keskmine, tollal Tapa keskkoolis lõpuekaameid sooritanud Laine. Koitlate perekonnast hukkusid veel õdede vanaema, 74-aastane Miina, ja ema, 46-aastane Ida. Teistest sünnipäevalistest oli Helga Treial naabertalu elaniku Juhan Treiali abikaasa, Elfride (Ellen) Randma sõjas mehe kaotanud 2-aastase tütre ema ja Ellen Tiikoja Endel Pihti pruut.

Ülo Filipus (Viilipus) oli Miralda Koitla peig, 28-aastane Voldemar Kari naabrimees, Aadu Turban Kadrinast, Juhan (Juku) Tamjärve kohta andmed puuduvad, Art(h)ur Treial (1916) oli soomepoiss, kes pärast Eestisse jäämist 1944. a sügisel varjas end metsavennana Lääne-Virumaal. Ka tema vend Juhan Treial oli metsavend, kes langes koos nelja kaaslasega Vohnjas Pala küla lähistel. Artur Treiali metsavendadest kaaslasteks olid vennad Pihtid, Jaan Laidla, Eduard Seil, Uno Viilipus ja Kaupo Soovik, viimane samuti soomepoiss. Pärast põgenemist Juhanirahva talust ravisid Treial ja Soovik ennast lähedalolevas metsavendade punkris, hiljem liitusid mitme metsavendade salgaga. Artur Treial tabati 1948. aastal dokumentide kontrollimisel Tallinnas, ta sai 8 aastat ja vabanes 1953, suri 1963. aastal tuberkuloosi, on maetud Kadrina kalmistule16. Kaupo Soovik (1909) langes metsavennana 15.03.1950 Virumaal Assamalla vallas Kadapikul(17)

Aruküla punkrilahing

Toimus Virumaal Roela vallas Aruküla lähedal metsas Porkuni metskonna Linkaevu vahtkonnas 11. märtsil 1946 ja sellest kujunes pikim lahing Eesti metsavendluse ajaloos(21).
Sellele lahingule on varem viidanud ka E. Erilt
(22) ja M. Laar, kuid osalenud metsavendade nimesid, õiget lahingupaika ja aega nad ei teadnud. Erilt viitab selles haarangus väidetavalt kasutatud tankidele ja ühele lennukile ning esitab langenud või haavatud vene sõdurite koguarvuks 32, mis muidugi ei vasta tõele. Kohalikud elanikud on küll rääkinud kümnest kuni viieteistkümnest haavatud-tapetud sõdurist, laipu ja raskelt haavatuid veetud vähemalt kahe hobuveokiga edasi Rakveres haiglasse. Nende sõnul taheti punkri vallutamiseks kasutada tõepoolest ühte (teistel andmetel kahte) soomusmasinat, kuid see ei õnnestunud, sest sügavas lumes jäi masin kinni juba punkrit ümbritseva metsatuka serval.

OBB eriteates kirjutatakse sellest lahingust nii:
NKVD sisevägede 260. laskurpolgu 6. roodu 2. rühma ümberdislotseerumisel Virumaal Paasvere vallast saatis polgu luureleitnant Bolšakov 27. veebruaril Aruküla taludesse hobuveokitel nooremseersant Boiko, punaarmeelased Matrossovi ja Vassilkovi. Viimased üksusesse tagasi enam ei pöördunud.
Pataljonikomandör kapten Gurkovski juhtimisel 260. laskurpolgu väegrupi poolt teostatud otsingu tulemusel leiti nimetatud sõjaväelased tapetuna Aruküla rajoonis olevas metsaküünis 5. märtsil. Laipadel esines noa- ja tulirelvahaavu. Samal päeval arreteeriti kahtlustatuna bandiitide abistamises ja sõjaväelaste tapmises Arukülas elunev taluperemees Seinpere. Viimase tunnistuste alusel 11. märtsil kell 9 hommikul Gurkovski väesalk avastas ja blokeeris Arukülast 4 km edela pool asuvas metsamassiivis punkri, kus viibis 5-liikmeline salk Heino Juhkami juhtimisel.
Bandiidid avaldasid visa vastupanu ja pidasid lahingut kuni pimeduse saabumiseni, seejärel murdsid öösel piiramisrõngast läbi ja kadusid. Väegrupist tapeti kaks meest: punaarmeelased Asmenov ja Muražkin, haavati kolm – leitnant Vakarev, nooremseersant Ippolitov ja punaarmeelane Kropotin (algsete teadete kohaselt mainiti ekslikult viide haavatut).
Virumaa NKVD RO ja NKVD sisevägede 260. laskurpolgu operatiivgrupp teostab avastatud bandiitide otsingut Virumaal Paasvere valla metsades.
(23)

Tegelikult osales lahingus mitte 5, vaid ainult 4 metsavenda, kõik pärit Viru-Roelast või Viru-Jaagupist. Need olid: 1) Mihkel Juhkami (1885), Roela valla Saara külast, tema talu võõrandati 1944.a, sügisel, hiljem kasutati seda hobulaenutuspunktina ja mõnda aega kolhoosi juhatushoonena; 2) Heino Juhkam (ametlikult Juhkami), eelmise poeg (12. septembril 1915 Saara külas), lõpetas Rakvere Ühisgümnaasiumi ja Tondi sõjakooli aspirantide klassi suurtükiväe side alal (lipnikuks 24.02.1937), Seejärel töötas Roela vallavalitsuses ametnikuna, olles ühtlasi Roela tuletõrjekompanii pealik ja Kaitseliidu kohalik rühmaülem. Veebruaris 1940 astus Tallinna politseikooli kõrgemasse klassi, mille lõpetas sama aasta augustis. 1941. aastal osales aktiivselt metsavendade liikumises, toimides Roela Omakaitse rühmaülemana. 1941–43 ja 1944. a alguspoolel oli Rakvere kriminaalpolitsei töötaja, õppis vahepeal Tallinna ohvitseridekoolis, omandas leitnandi aukraadi ja politseipataljoni koosseisus viibis Valgevene rindel; 3) Karl Moor (1906), Küti vallast, Juhkamite kauge sugulane, arreteeriti 1944. a novembris Omakaitsesse kuulumise pärast Rakveres, põgenes ja hakkas end varjama kodukandi lähedal metsas. Naine Helene Moor arreteeriti juunis 1945. K. Moor varjas end peamiselt Helgi Maasillale kuuluvas Lille talus Arukülas, kus varem oli töötanud sulasena; 4) Leo(pold) Moor (1923), Saara külast, oli Mihkel Juhkami õepoeg, teenis Saksa sõjaväes, metsavend 1944. a sügisest.

Punkrit metskonna 32. kvartalisse hakkasid Heino Juhkam ja Leo Moor ehitama detsembris 1944 ja see valmis järgmise aasta jaanuaris. Punker oli pooleldi maa sisse ehitatud, seinad olid kividega ja pinnasega kuulikindlateks tugevdatud ja massiivne katus kaitses granaadiplahvatuste eest, granaatide sisseheitmise eest oli punker kaitstud traatvõrkudega. Tuleavad nurkades asusid nii, et iga sihtmärgi võis tule alla võtta kahest ristuvast suunast, alates 3 meetri kauguselt. Esimene rünnakukatse punkrile sooritati poole 10 paiku, see löödi marutulega tagasi, kusjuures haavata sai rünnakrühma juhtinud leitnant. Aktiivseid tulistajaid metsavendade poolel oli tegelikult ainult kolm, sest eaka Mihkel Juhkami nägemine oli kehvavõitu, korralikult sihtida ta ei suutnud. Illusiooni loomiseks kaitsjate rohkusest rakendati tuleandmisel kõiki nelja laskeava, kusjuures Heino Juhkam ja Moorid vahetasid pidevalt oma asupaika. Paari tunni pärast algas uus rünnakukatse, kaitset juhtinud Heino Juhkami käsul lasti piirajad punkri vahetusse lähedusse, mille järel avati nende pihta tabav kuulipilduja- ja püssituli. Ka see rünnak löödi suurte kaotustega ründajate poolel tagasi. Kolmas rünnakulaine algas lõunal kella kahe-kolme paiku, kuid seegi löödi ägeda tulevahetuse järel tagasi.
Seejärel ründajate tulistamine vaibus, haavatud toimetati minema, piiramisrõngas tõmmati kaugemale ja oodati nähtavasti täiendust. Varsti hakkas aga pimenema ja metsavennad otsustasid tekkinud olukorras piiramisrõngast välja murda. Punkrist lahkuti kella 21.30 paiku tihedas metsas piki kitsukest teerada, liikudes hanereas ja kikivarvul, kuni jõuti välja 300 meetri kaugusel olevale metsasihile. Pimeduses paistsid kahe sõduri kontuurid, Juhkami käsul avasid Moorid tule ja mõlemad sõdurid langesid. Seejärel ületati jooksusammul metsasiht ja jätkati teekonda suuskadel lääne poole. Puhkes küll äge vastutuli, kuid pimeduses kuulid metsavendi ei tabanud ja mehed jõudsid õnnelikult Kadila külla. Edaspidi hakkas Mihkel Juhkam end koos naisega varjama selle sugulaste juures, Heino Juhkam ja Leo Moor aga varjasid ennast kahekesi ümbruskonna taludes ning heinaküünides.

OBB juhtkond käivitas järgmisel päeval suurotsingu Juhkami salga tabamiseks, selleks saadeti Tallinnast Rakverre erigrupp OBB ülema asetäitja kapten Aleksei Gavrilovi juhtimisel, gruppi kuulus ka hiljem KGB vastuluure- ja välisluureülemaks tõusnud Elmar Vertman. 1. juunil tabati Karl Moor magamise pealt Küti valla Mäe talust. Tema töötlemine Rakvere julgeolekus ei andnud mingeid tulemusi, kuid kongiagendi abil saadi teada ühest metsavendade punkrist Roela lähedal Roostaval. K. Moor viidi kohapeale ja relva ähvardusel sunniti teda punkri asukohta näitama, puhkenud tulevahetuses tapeti salgapealik Ernst Männik, teisi metsavendi õnneks kohal ei olnud. Seejärel võeti sihikule Arukülas Lille talus elav ja Karl Moori varjanud Helgi Maasild (ootas temalt last). Noor naine võeti salaja kinni ja värvati KGB agendiks “Koidula”. Kasutades Leo Moori ema teejuhina, 21. juulil Heino Juhkam ning Leo Moor arreteeriti Lille talule kuuluvas metsaküünis ühe kilomeetri kaugusel lähimast Metsavahi talust.
Paar nädalat hiljem (4. augustil 1946) mõisteti “avalikul kohtuistungil” Rakvere Rahvamajas Heino Juhkam, Karl ja Leonhard Moor, samuti Gustav Kask ja Johannes Seinpere surma, viimase naisele Aliidele määrati 10 ja Rudolf Innole (Juhkami onu) 7 aastat. Surmaotsused viidi täide Tallinnas Patarei vanglas 29.10.46. Mihkel Juhkami tabati alles peale kohtuprotsessi 12. augustil Tartumaal Vaimastveres, talle mõisteti sõjatribunalis 1. novembril 1946 samuti surmanuhtlus.


Aruküla punkriase aastal 2000.

Aruküla punker hävitati julgeoleku poolt, samasse metsa rajati hiljem tuumalaengutega keskmaarakettide baas divisjonidega Kadila ja Rohu lähedal, mis 1978. a likvideeriti. Lahingupaika meenutab praegu ainult rohtukasvanud süvend hõredas männimetsas, selle asukoht on tähistamata.

Sandre lahing

Toimus Pärnumaa-Läti piiril Tali valla Sandre küla läheduses 30.03.46, kui julgeolek teostas jälitusoperatsioone L. Leesmendi metsavendade salga hävitamiseks. Veelikse küla lähedasest punkrist õnnestus metsavendadel Läti poolele Liukpurvsi rappa taanduda. Seal puhkeski uus äge lahing. OBB infoteates kirjutatakse: (28)
„30/III.46 ülalmainitud 138. polgu kapten Ballandini operatiivgrupp teostas edasiseid operatsioone Tali ja Laiksaare valla piirkonnas seal tegutsevate bandiitgruppide likvideerimiseks. Tali valla ja Läti NSV piiril kohtuti bandiitgrupiga Heino Leesmendi ja Juhan Ruuli juhtimisel. K.a. 30. märtsil kell 16 alanud lahingus, mis kestis kaks tundi, tapeti 9 bandiiti, nende hulgas ka salga pealik Leo Leesment, kuna tema asetäitjal Juhan Ruulil õnnestus põgeneda. Tapetute seas olid: Heino Leesment, Meinhard Endrikson, Karl Pärn, Karl Moppel, Johannes Jaanimets, Hermann Vene, Johannes Leesment, Reinhold Kartau, lätlane, kelle nimi teadmata.
Tegelikult õnnestus 18-liikmelisest Leo Leesmendi salgast paljudel põgeneda
(0)
Üks raskelt haavatud metsavend (Aleksander Ruus) lõpetas oma elu enesetapuga, teised tabati hiljem.

Põrgupõhja punkrilahing

Toimus Läänemaal Vigala metsas 31. detsembril 1947. Põrgupõhja punker rajati A. Hatto andmetel juba Saksa ajal ja sellesse kogunes 1947. a suveks peaaegu kogu RVL-i juhtkond (Peastaap). Väliselt meenutas see tavalist rindedzotti ja oli ümbritsetud sügava kraavi ning kuulepüüdva kaitsevalliga. Erinevatel aegadel viibis punkris 7–20 meest ja see oli ööpäev läbi valve all. 1947. a viimastel päevadel õnnestus julgeolekul RVLi jälitusoperatsioonide käigus punkri asukoht teada saada ja see ümber piirata. Ametlikus aruandes(39), millele on alla kirjutanud MGB 2N-osakonna ülema aset major Beljajev, 2N-osakonna 2. jaoskonna ülem kpt Gavrilevitš, 2N-osakonna 4. jaoskonna ülem vltn Novikov ja 260. laskurpolgu vltn Davõdov, kirjeldatakse tšekistlikku operatsiooni järgmiselt:

„9.30 jõuab operatiivgrupp (6 meest MGB-st, 23 meest SM 260. laskurpolgust) punkri lähistele, asukoha luure kestab 1 tund 45 min, punker avastatakse tihedas metsas kell 11.30, sinna viib ainult üks teerada. Piiramine algab 11.45, tunnimees märkab piirajaid 20 meetri kauguselt, avades vintpüssist tule, ettepanekule alla anda liituvad teised punkrisolijad omapoolse tulega. Toimub äge tulistamine käsirelvadest ja kuulipildujatest, visatakse granaate. Meie poolt tulistatakse automaatidest, ABT-st ja kolmest kuulipildujast.[....] 2-tunnise lahingu jooksul jõuame granaadiviske kaugusele. Kell 14 tehakse uus ettepanek alistuda, vastuseks visatakse granaate. Kell 14.30 kolm kiivrites bandiiti jooksevad kuulipildujatule katte all metsa loode suunas, nad on relvastatud vintpüsside ja püstolitega. Nende järel punkrist väljunud kiivris mees ja naine saavad surmavalt haavata, mees sureb 4 meetri kaugusel punkrist, kuna aga granaadikillust kõhtu raskelt haavata saanud naine vangistatakse. Tema ülekuulamisel selgitati välja, et tema nimi on Asta Jõesaar, sünd 1926, illegaal jaanuarist 1947, metsavendade gruppi juhib „Minister“, tapetu nimi on Jaan Roosi.“

Nagu sellest aruandest edaspidi selgub, teel haiglasse Asta Jõesaar suri, põgenejaid aga tabada 12 km pikkuse jälituse järel enam ei õnnestunud, sest metsavennad tapsid jälituskoera. Kinnitatakse, et piirajate hulgas inimkaotusi ei olnud ja kolme põgenejana nimetatakse „Endlit“, „Jaskat“ ja „Jürit“. Kolmetunnise lahingu järel punker süttis ja hävines täielikult. Julgeoleku saagiks langes 1 granaadiheitja, 2 kergekuulipildujat, 1 vintpüss, 1 püstol, 17 granaati, 2500 padrunit ja rohkesti muud varustust, samuti RVL-i dokumente. 60 meetri kaugusel punkrist leiti röövitud „Willis“. Kui palju metsavendi tegelikult põgenema pääses, on teadmata. A. Hatto on nimetanud 7 meest, kuid see pole päris kindel, sest vana-aasta õhtu tõttu võisid paljud olla punkrist lahkunud. Järgmisel päeval kahele Sipa punkrile tehtud haarangu käigus leiti kohalolevana vaid üks metsavend (Oskar Jets).

Lahing Punakülas, Koidu talus

Toimus Võrumaal Sõmerpalu valla Punakülas Samuel Toropi elukohas Koidu talus 27.4.1946 ja oli taoliselt Määritsa lahingule omalaadseks NKVD karistusoperatsiooniks metsavendade rünnaku eest Sõmerpalu vallamajale Osulas 13. märtsil, kus tapeti 13 nõukogude aktivisti ja nende pereliiget. OBB aruandest(34) loeme:

„27. aprilli õhtul kell 8 NKVD operatiivgrupp koos 138. laskurpolgu väeosaga vanemleitnant Ossokini juhtimisel piiras sisse Sõmerpalu vallas Koidu talus 5-liikmelise bandgrupi. 4-tunnilise lahingu tulemusel tapeti talus 4 bandiiti ja võeti kinni 1 bandiit. talu põles sisse. Talus olnud bandiitidelt võeti ära 1 kergekuulipilduja, 2 automaati, 2 püstolit ja 1200 lahingupadrunit. Tapetuteks osutusid: 1) bandepealik Karl Erik, Sulbi valla elanik, endine Saksa sõjaväe teenistuja, metsas 1945. aastast; 2) Samuel Torop, 60-aastane, OK vabatahtlik, Vabadussõjas osaleja, kandis rinnas Vabadussõja aumärki: 3) Kalju Torop, eelmise poeg, 27-aastane, Saksa armee vabatahtlik, keeldus operatsiooni käigus alla andmast ja põles talusse sisse; 4) tundmatu, kelle isikut ei õnnestunud kindlaks teha...“

Tegelikult tehti sissepõlenud metsavendade tuvastust väga pealiskaudselt, näiteks oli Karl Erik (Heerik) langenud juba kuu aega varem Määritsa lahingus. Põgenema pääsenud Kalju Toropi andmeil(35) langesid selles lahingus lisaks tema isale Samuel Toropile veel soomepoiss Arkadi Hanschmidt (1926)(36), Villi Kupp (1925) ja Kalju Täht.

Heinassaare punkrilahing

Toimus Virumaal Mäetaguse vallas 29. märtsil 1946, olles seotud ühe suurima Eesti metsavendade ühendusega, mis kandis nime „Lendav Surm“ ja mille kõige edukamaks operatsiooniks oli suvel 1946 kümnekonna NKVD-lase ja kompartei funktsionääri tapmine Oonurmel(24). Ka Heinassaare lahingus osalesid enamuses „Lendava surma“ liikmed.
Operatsiooniaktis (allakirjutanud OBB operatiivvolinikud vanemleitnant Kravtšenko ja nooremleitnant Heinang25, MVD vägede staabiülem leitnant Lunev, tekstis ekslikult Luks) on kirjas
(26):
„29. märtsil 1946 operatiivandmete alusel MVD-vägede ja rahvakaitsevõitlejatest koostatud jõududega, kokku 30 meest, teostasime Mäetaguse valla territooriumil Mäekülast 2,5 km eemal metsas operatsiooni punkri blokeerimiseks ja „Lendava surma“ liikmete tabamiseks. Operatsiooni läbiviimisel avaldasid bandiidid operatiivgrupile relvastatud vastupanu, tulistades kuulipildujatest, vintpüssidest ja automaatidest. Operatiivgrupi vastutule tõttu puhkes tulevahetus, mis kestis 3 tundi ja mille tulemusel tapeti üks bandiit, kuna ülejäänud varjusid tulevahetuse käigus metsa. Piirava operatiivgrupi kaotuseks oli kaks meest. Bandiitide poolt tapeti MVD-vägede seersant Tšerkas ja rahvakaitselane Kreisa (Kriisa). Tapetud bandiit tuvastati kohapeal, selleks osutus Lulla. Punkrist leiti mahajäetuna raskekuulipilduja, aotomaat ja saksa vintpüss ning suurel arvul laskemoona.“
Tegelikult langes selles lahingus kohalik nooruk Aksel Vallimäe (1926), kuna põgenema pääsesid Karl ja Voldemar Uusmees, Herbert ja Laine Lulla (H. Lulla 16-aastane õde), Feliks Peedo, Arnold Juuse, Herman ja Gustav Tammed
(27).

Krabi (Korneti) punkrilahing

Toimus Võrumaal Varstu vallas Läti piiril 4. aprillil 1946. Tegemist oli suurema metsavendade salga (kuni 13 liiget) likvideerimisega, mis opereeris peamiselt Varstu vallas Paganamaal. Salga juhiks peeti Paul Antsovit. Võru OBB operatiivgrupi aruanne(33):

„3. aprillil k.a. Võru MVD operatiivgrupp võttis Varstu vallas kinni bandiit Valter Jaani p Taru (1920), Pumaarmee Eesti Korpuse desertööri, ja Jakob Karli p Helmese (1914), Rõuge elanik. Taru ülekuulamisel selgitati välja, et Varstu vallas idapool Krabi külast, Läti NSV piiril varjab end 6-liikmeline bande. Taru kasutati operatiivgrupi poolt teejuhina 3.aprillil k.a., et seda gruppi likvideerimida. Operatsioonis tapeti 3 bandiiti, nende hulgas Eldov, Rein Kask ja Olev Loog, kõik Ruusmäe valla elanikud, aktiivsed Omakaitse liikmed. Selle bande pealik Voldemar Teas, endime Omakaitse kompaniiülem Ruusmäel, tapeti tulevahetuses operatiivgrupiga 29. märtsil k.a., millest teatasime Teile infokirjas N 619 4.4.46-st. Punkri, milles bandiidid varjusid, sissepääsud olid mineeritud 4 tankitõrjemiiniga., Bandiidid osutasid relvastatud vastupanu, heites operatiivgrupi suunas kuni 50 granaati. Lahing bandiitidega kestis üle 5 tunni. Punkrist võeti ära üks kergekuulipilduja, 3 automaati, 3 vintpüssi, 1 püstol, 2 püssi, 2000 padrunit ja 1 raadiovastuvõtja. Operatsioonigrupi poolel tapeti 138. laskurpolgu nooremltn Savenkov ja 1 punaarmeelane.”

Langenud Eldovi eestistatud nimi oli August Eelsoo (1913), Rein Kask oli sündinud 1911.

Ertsma punkrilahing

Toimus Pärnumaal Halinga vallas Ertsma (Kodasma) rabas sinna ehitatud RVL-i staabipunkri ümberpiiramisel. Punkri asukoha reetis julgeolekule teenekas agent „Oja“(42) (A. Läänemägi).
Pärnumaa EkbO sekretäri ettekandest:

„27. veebruaril 1949 Pärnumaal Halinga vallas, 3 km kaugusel Pärnu-Jaagupi alevikust, rabas, avastari bandiitide punker. Vastastikuses tulevahetuses sai surma üheksa (9) RVL staabi liiget, üks arreteeriti haavatuna ja teine pages, keda jälitati – kuid jäi selgitamata, kes põgeneja tegelikult oli. Tulistamisel sai surma neli (4) Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi sõdurit ja üks raskesti haavata. [...].

Langenud metsavennad olid(43) Endel Karell (1922) „Kurul“, „Luftmarssal“; Viktor Rumjantsev (1921) „Rumm“; Eduard Redlich (1921) „Habe“, Voldemar Härmson (1925), Jaan Illaste sen (1895) „Vanaisa“; Mihkel Valler (1894) „Vana Jääras“, VRII/3; Olev Vähi (1925), „Täpu“; Marie Ellermaa (1907) ja tema 2-aastane tütar Tiiu. Haavatud Mihkel Ellermaa arreteeriti kohapeal, talle mõisteti 25+5, vabanes laagrist 1958, abiellus teist korda, suri 1980(44). Jüri Reidlal õnnestus piiramisrõngast läbi lipsata, ta tegutses metsavennana Läänemaal, kuni tabati 1950. aastal. Sai 25+5, vabanes Vorkuta laagrist 1958, kuhu koos oma samuti vangistusest vabanenud naise Meetaga jäi elama. Hukkus kaevandusõnnetuses Vorkutas 10 aastat hiljem.

Lahing Õviste talus

Toimus Valgamaal Helme vallas Õviste talus Tõrva lähedal 18. jaanuaril 1946, olles seotud Vaoküla, Helme ja Põdrala valdades tegutsenud ja varem Saksa sõjaväes teeninud metsavendade salgaga, mille pealikuks oli Voldemar Pehme. 13. jaanuaril tabatud Leopold Roovere ja Uno Rüütli ülekuulamisel saadi teada, et Pehme varjab ennast Tõrva lähedal Õviste talus. Otsekohe käivitati tšekistlik operatsioon talu läbiotsimiseks, milles osales 35 NKVD-last ja sõjaväelast. Operatsiooniaktis (alla kirjutanud operatiivgrupi ülem, 138. laskurpolgu leitnant Korolev, Valgamaa NKVD rajooniosakonna ülem Soonda ja sama osakonna OBB operatiivvolinik Vorobjov, kirjutatakse20:

Olles 18. jaanuari öösel kell 1 saanud ülesande pataljonikomandörilt T. Buttsevilt, sõitsime välja Helme valda Õviste talu juurde tugevasti relvastatud bandiit-terroristi likvideerimiseks. Kuna selgus, et samal ajal toimub Tõrvas kell 14 kohtumine NSV Liidu ÜN saadikukandidaadi kindralpolkovnik Kazakoviga, otsustasime operatsiooni alustada 18. jaanuari kell 8 hommikul.
Jõudes sündmuspaigale kell 6 hommikul, piirati Õviste talu täielikult sisse ja koidiku saabudes alustati operatsiooni talu läbikontrollimiseks ja punkri leidmiseks. Kolm võitlejat asusid hobusetalli hoolikalt läbi otsima ja avastasid luugiga kaetud punkri sissepääsu, olles enne 2 hobust õuele vabaks lasknud. Pärast seda, kui punaarmeelane Kuhharitšev oli sissepääsu põhust puhastanud ja avas luugi, tulistati punkrist välja automaadivalang, millest Kuhharitšev sai rindkere vasakusse poolde raskesti haavata. Osutades talle esmaabi, teised punaarmeelased lahkusid hobusetallist. Neile järele heideti üks käsigranaat, mis ka lõhkes. Kasutades punaarmeelase haavatasaamist, kaks relvastatud bandiiti ronisid punkrist välja ja tulistasid talli ustest piirajaid trasseerivate kuulidega. Mõne aja pärast jooksid nad laudaga ühendatud heinaküüni ja alustasid sealt uuesti tulistamist. Püüdsid küüni aknast välja hüpata, kuid akna pihta tulistatud süütekuulide tõttu seda võimalust ei avanenud.
Peale kuulipildujavalangut küün süttis põlema, sama põleva katuse all viibisid ka bandiidid. Küüni põlemise ajal kostis tugev plahvatus, mis lubab oletada, et lõhkesid bandiitide granaadid. Peale tulekahju kustumist leiti kohal, kus bandiidid olid viibinud ja kus plahvatus oli toimunud, üks automaatpüss, kaks saksa vintpüssi. Samuti leiti ja kaevati lahti hobusetalli alune punker küünialuse pindalaga 9 ruutmeetrit, kust leiti kaks magamiskohta, 8 granaati, üle 1000 vintpüssipadruni ja 100 püstolipadrunit, dokumendid Ernst Kipperi ja Otto Lessingu nimele. Kohe haavatasaamise järel osutati Kuhhritševile meditsiinilist abi ja ta viidi autoga Valga haiglasse, kus suri.
Ülalmainitud talu perenaise Leida Ritsessoni tunnistusel selgitati välja, et punkris elasid tema vend, eelmisel suvel relvad hankinud Voldemar Karli poeg Pehme koos oma sõbra Kaljuga (perekonnanimi polnud perenaisel teada). Bandiitide südametunnistusel on mitu terakti: 1) metsavaht Järv koos oma naisega, Undla koos oma naisega ja autojuht Davõdov, olemasolevail andmeil Valga NKVD RO töötaja.”

Hilisematest aruannetest selgub, et teise langenud metsavenna nimi polnud mitte Kalju, vaid hoopis Leo Kallas, tapetud tšekist töötas aga Valga sõjavangilaagris.

Koeru-Aegviidu jälituslahing

Toimus Järvamaal Koeru ja Aegviidu vahel 29. detsembril 1947 pärast seda, kui RVL-i juhtkond hakkas kavandama suuremat raharöövi ja Georg Kase („Jaska“) teatas, et Paide riigipanga kontoris töötab inspektorina talle tuttav neiu, kellel on täielik ülevaade kõikidest selle pangakontorist väljasaadetavatest rahasaadetistest(37). „Jaska“ sõitiski koos teise RVL-i liikme „Tiidoga“ (Kalju Heli) Paidesse, kus sai teada, et järgmine rahasaadetis Koeru haruosakonda läheb teele veel detsembri lõpus. Ta teatas uudisest šifreeritud telegrammi teel Vigalasse, kus RVLi juhtkond moodustas löögirühma, mis autoga saabus Paidesse 29. detsembril. Rahasaadetis koos saatemeeskonnaga läks Paidest teele samal päeval ja RVL-i operatiivrühm ründas seda Koeru aleviku piiril. Rünnakuga kaasnenud tulevahetuses sai haavata 2 saatemeeskonna liiget, metsavendade saagiks langes aga ligi 100 tuh rubla. Röövi teostamise järel jätkati autoga teekonda Järva-Jaani ja Albu kaudu Aegviidu raudteejaama suunas, kuid kahjuks oli röövil Koerus pealtnägijaid ja hävituspataljoni mehed hakkasid neid otsekohe jälitama, seades Albul maantee ääres ülesse varitsuse. Ootamatult avatud tulest sai „Rumm“ (V. Rumjantsev) jalast haavata ning auto mitu tabamust, mistõttu teekonda tuli jätkata jalgsi. Õnneks ühest lähedasest talust õnnestus kiresti hankida hobuseküüt ja õhtu eel jõuti Aegviidu jaama lähistele, kus põgenike grupp jagunes kaheks: „Tiido“, „Minister“ (H.Valdmaa) ja „Kolla“1 kavatsesid Aegviidus ümber istuda rongile, kuna haavatud „Rumm“, „Majandusminister“ (J. Illaste) ja „Jaska“ jätkasid jalgsiteekonda Raasiku poole kus elas üks „Rummi“ tuttav. Paraku esimene grupp põrkus Aegviidu raudteejaamas punaväelaste varitsusele ja tulevahetuses sai „Kolla“ surma, ja „Tiido“ arreteeriti. Vaid „Ministril“ õnnestus põgeneda. Langenud „Kolla“ nimi oli kaua teadmata, kuni autoril õnnestus välja selgitada, et see oli Nikolai Lõssenkov(38). Jaan Illaste sai surma haarangul 4. jaanuaril Tallinnas, Helmut Valdmaa-Valdek KGB operatsioonis 1. jaanuaril 1948 Läänemaal ja Viktor Rumjantsev aasta hiljem Ertsma lahingus, mida vaatame veel allpool. Georg Kase arreteeriti 1948. aastal, sai 25+5 aastat, vabanes 1955 ja suri Käru vanadekodus 2005. aastal.

Puutlipalu punkrilahing

Toimus Võrumaal Vastseliina vallas Loosi lähedases metsas (Puutlipalus) asuva punkri piiramisel 29. märtsil 1953. Operatsiooniaktile on alla kirjutanud sisevägede polkovnik Averjanov, kapten Leikin, 2N osakonna ülema aset major Andrejev, vanemleitnant Mürk, kapten Kalikov, Tartu rajooniosakonna ülema aset major Mägi, Vastseliina osakonna vanemleitnant Mihhaljov, leitnant Aherma.

„28. märtsil 1953 võeti SM 3.salga 1. komando opergrupi poolt kinni illegaalina elav bandiit Joosep Piholaan, kes rea operatiivsete kombinatsioonide järel47 tunnistas, et Tabinast 1–3 km lõunapool varjub relvastatud bandiitide salk. Bandiit Piholaani tunnistuste realiseerimiseks ja Vähi bande likvideerimiseks pandi toime tšekistlik-sõjaväeline operatsioon, mille käigus 28.3 koidikul blokeeriti metsamassiivid koordinaatidega /0818, 0819/, mille hoolikal läbiotsimisel sealt bandiite ei leitud. Järgneval Piholaani kasutamisel teejuhina ta osutas bandiitide asukoha koordinaatidena /0718/, kuid ka sealt bandiite ei avastatud. Peale kpt Kalikovi ja kpt Sannikovi töötlust Piholaan osutas kolmandale bandiitide asupaigale, mis asetses 300 m väljaspool eelnevalt blokeeritud ala. Kpt Kalikovi ja kpt Sannikovi poolt võeti tarvitusele abinõud uue asukoha blokeerimiseks, mille tulemusel 29.3 kell 15.30 avastati punker tulesektoriga kolmes suunas. Bandiitidele tehti ettepanek allaandmiseks, millele vastati püssitulega. Täiendava blokeerimisega ja rünnakurühma tugevdamisega kella 18.30-ks bandiidid likvideeriti. Tšekistlik-sõjaväelise operatsiooni tulemusel tapeti: 1) salgapealik Richard Villemi p Vähi (1918), Mauri k/n-st; 2) Karl Vello p Kaur (1920) Läti NSV Aluksnest, 3) August Aleksandri p Kuus, 30, Linnamäe vallast, varjus 1949.a. küüditamise eest ja läks illegaaliks; 4)August Fritsu p Kurra (1912) Läti NSV Aluksnest, illegaal 1944-st, 5) Endel Aleksandri p Leiman (1921), Vastseliina raj Perametsast, teenis Saksa armees, varjus 1949 küüditamise eest ja läks illegaaliks; 6) Ilse Rauli t Vähi (1924), Mauri k/n-st, varjus 1949.a. küüditamisest ja läks illegaalina metsa; 7) Lehtekai Alfredi t Ojamäe (1924), Mauri k/n-st, endine põrandaaluse organisatsiooni liige, varjus 1949.a. küüditamisest ja läks illegaalina metsa; 8) Leida Karli t Grünthal (1923), Mauri k/n-st, varjus 1949.a. küüditamisest, läks illegaalina metsa.”

Mõningaid täpsustusi Kalju Aaropilt(48): Richard Vähi oli pärit Vastseliina valla Sapi külast, Ilse Vähi oli tema naine, Karl Kaur oli Misso valla Hino külast, Lehtekai Ojamäe Vastseliina valla Peruse külast, kuulus Võru Keskkoolis tegutsenud organisatsiooni Eesti Vabaduse Eest, Leida Grünthal Misso valla Mauri külast.

Saika punkrilahing

Toimus Võrumaal Vastseliina vallas Saika punkri piiramisel 7.03.1951. Operatsooniaktile on alla kirjutanud Vastseliina rajooniosakonna ülem alampolkovnik Burakov, sama osakonna operatiivvolinik Teder ja sisevägede pataljoniülema aset vanemleitnant Ivanov(45). Selle kohaselt:

„Vastavalt ENSV GB Vastseliina RO käsutuses olevatele andmetele korraldati 7. märtsil 1951 Vastseliina rajooni Mauri k/n territooriumil asuvale punkrile, kus varjab ennast 8 bandiiti, tšekistlik-sõjaväeline operatsioon. Operatsiooni tulemusel tapeti peale 4-tunnist lahingut punkris ja selle lähikonnas järgmised bandiidid: Rudolf Jaani p Tomba (1898), bande pealik, hüüdnimi „Peremees“, Pihkva raj Ruusa valla elanik; Evald Osvaldi p Keir (1919), Mauri k/n Pedaja külast, hüüdnimi „Politruk“; Lembit Augusti p Tullus (1931), Vastseliina mõisast, hüüdnimi „Poja“; Raimond Rudolfi p Pild (1929), Pugala k/n Saika külast, hüüdnimi „Krim“; Roland Augusti p Uibo, Pugala k/n Senuti külast, hüüdnimi „Rolli“; „Valja“ (muid andmeid ei ole); Kahel bandiidil – Richard Vähil („Riks“) ja tundmatul õnnestus põgeneda.“

Hiljem on selgunud(46), et paaritunnise lahingu järel hukkus 5 metsavenda, kuna Uibo, Kuus ja Vähi üritasid läbi murda ja põgeneda, mis kahel viimasel ka õnnestus. „Valja“ oli tegelikult Voldemar Visk (1921); Politruki hüüdnime kandev Keir aga väga seiklusrikka minevikuga, teenis tõepoolest 1941. a Punaarmees territoriaalkorpuses politrukina, langes Porhovi all Saksa sõjavangi, taheti algul maha lasta, kuid siis elu säästeti ja toimis vangivalvurina, 1943. a kodus puhkusel olles deserteerus ja hakkas end varjama metsas, mis jätkus ka peale sõja lõppu.

VIITED:
(1) ERAF 131/7, lk 19
(2) Sakalamaa ei unusta, III, lk 104-115
(3) ERAF, 130/15489E (Arved Rulli toimik); ERAF, PVK (kartoteek)
(4) ERAF, 130/14592E (August Ronki toimik)
(5) Sama (Meeta Ronki toimik)
(6) ERAF, 131/35, lk 47
(7) ERAF, 131/7, lk 139
(8) ERAF, 130/11672E (Juhan Rinaldo toimik)
(9) Sama (Emilie Rinaldo toimik)
(10) ERAF 129/5902 (Heinrich Rinaldo toimik)
(11) ERAF 129/13854 (Rudolf Rinaldo toimik)
(12) ERAF, 131/ 7, lk l70
(13) Kultuur ja Elu, 1989, nr 5
(14) Peep Kärp. Julgeoleku tapatalgud Virumaal Eesti Sõnumid, 31.8.1995
(15) Ilmar Palli. Viimane sünnipäev – 17. Keskus 2000, nr
(16) ERAF, 129/13863; Soomepoiste lühielulood, lk 326
(17) ERAF f131, n.1, s. 193; Soomepoiste lühielulood, lk 356
(18) ERAF, 131/17, lk 50; Tõlge: Laasi, Vastupanuliikumine Eestis 1944-49, 1992, lk 2653
(19) ERAF, 129/3628
(20) ERAF, 131/58, lk 85
(21) Jaak Pihlau. Eesti metsavendade pikim lahing toimus Virumaal. 2000. Käsikiri .Lühendatud versioon ilmus „Viru Teataja“ (10.11.01)
(22) Erich Erilt. Virumaa Teataja 1990, nr 6 ja 7.
(23) ERAF, 129/14434 (H.Juhkami jt toimik)
(24) Jaak Pihlau. Lendav Surm. Alutaguse Memento Mälestusleht 2001, nr 11
(25) Anatoli Heinang esineb hiljem veel 1953 Kiviõli osakonna vanemoperatiivvolinikuna leitnandi aukraadis, tema hilisemat saatust ei ole teada
(26) ERAF, 129/3920, 129/25708
(27) Jaak Pihlau. Heinassaare lahing. Alutahuse Memento Mälestusleht 2002, nr 12
(28) ERAF, 131/64, lk 83
(29) ERAF, 129/25823 (Potissepa jt toimik)
(30) ERAF, 131/61, lk 52
(31) Kalju Aaropi andmed 2008 autorile
(32) Ilmar Palli. Õnnis on see, kes ei mäleta. Luup. 99 nr 10.
(33) ERAF, 131/61, lk 69
(34) ERAF, 129/562 (K.Toropi toimik)
(35) Sama toimik
(36) Soomeposte lühielulood, lk 68
(37) Jaak Pihlau. Läänemaa metsavennad Teise Nõukogude okupatsiooni aja. Ettekanne Läänemaa Muuseumis 2007 (ilmumas Muuseumi toimetistes)
(38) ERAF, 131/133, lk 97
(39 ERAF f131/104, lk 74
(40) A.Hatto. Metsavendade Teenuse jõe lahing 15. oktoobril 1948.a. Nädaline, 20.10.98
(41) V.Pinn. Metsas. Haapsalu 1990, lk 70-73
(42) ERAF, 131/156, lk 104. „Oja“ aitas hiljem julgeoleku lõksu meelitada ja Jaan Rootsi salga Võrumaal.
(43) ERAF, 131/63, lk 20
(44) Aino Lepp. Verise pühapäeva sündmustest Pärnu-Jaagupi lähedal. Pärnu Postimees 26.2.94
(45) ERAF, 129/13273 (H.Tomba toimik)
(46) Veebileht „wehrmacht.pri.ee/foorum“ (teema Saika)
(47) Pole kahtlust, et teda peksti julmalt ja ähvardati mahalaskmisega kohapeal. Vt ka K.Aarop. LõunaLeht 27.3,08- Hiljem mõisteti Piholaanile 10´5 aastat, vabanes laagrist 1959
(48) Kalju Aarop. Lõuna-Võrumaa metsavendade viimne vastupanu. Lõunaleht 2008, 27.3.08
(49) Meinhard Leetmaa. Sõjas ja ikestatud Eestis. Stokholm, 1979


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv