Kultuur ja Elu 1/2008


Kultuur ja Elu 4/2007

 

 

 

 Kassinurme hiiemägi.

Looja, hoia hiiepuid..

tekst: MARJU KÕIVUPUU

Looja, hoia hiiepuid, sest ladvad neil längus on maas…/Tõnis Mägi, Loits/ Need laulusõnad hakkasid mu kõrvus kumisema, kui läinud hilissügisel tuli kõne Võrust: teetöölised olid looduskaitsealuse Haki ristikase maha võtnud.

Jah, tõsi ta oli, et see pühapuu oli vana ja vigane ning temale antud aeg hakkas ümber saama. Tõsi oli seegi, et külatee, mille veeres ta kasvas koos kahe jändriku, samuti looduskaitsealuse pedakaga, kuhu kah aegade jooksul lahkunutele mälestusriste oli lõigatud, oli piisavalt lai küll tasahilju kulgevatele hobuvankritele, ent ammu enam mitte kiirusi armastavatele autodele... Aga niipalju kannatust muidu pikatoimelisteks arvatud maarahva järeltulijatel ei jagunud, et oodata ära looduskaitsjate eksperthinnang ning alles pärast seda küla põline ristikask väärikalt langetada, tema ristidega kaetud tüvi mõnda kohalikku muuseumi hoiule toimetada, teha vanast kasest mälestuseks mõned fotod ja jupike filmigi… Oli ju seegi püha puu ikkagi osake meie oma (maa)rahva hingedeusuga läbipõimunud külakultuurist, millele sellisel puhul armastame lisada sõna “pärand”.
Kunagi aastaid tagasi mingil koolitusel, kus kooliõpetajaid ja mitut masti omakultuuri-edendajaid koos, koorus välja mõte, et külla tekib esimene koduloomuuseum siis, kui inimestel hakkab üle jääma asju, mida neil enam praktiliselt vaja ei ole, kuid mis siiski on millegi poolest armsad ning olulised ja – sümboliseerivad tahes-tahtmata ühe ajajärgu pöördumatut möödumist. Ja kui need vokid, press- ja söerauad, petroolilambid, pesukolgitsad, linased, väljaõmmeldud monogrammide ja serva heegeldatud pitsidega käterätid kohalikku muuseumisse enam ära ei mahu, siis saavad nad osaks moodsate külakõrtside siseilmest…
Paraku aga päris kõike me muuseumidesse ega külakõrtsidesse talletada ei saa ja nii tuleb meil teha valik – mis on see tähtis ja oluline, mis üle aegade aitab meil iseennast tunda oma rahva liikmena.

Valikuline suhtumine pärandisse

Viimsed sada aastat on eestlaste aja- ja kultuuriloos olnud murranguline – tee iseseisvusele, selle kättevõitmine, hoidmine, kaotamine, omakeelse kõrgkultuuri loomine ja säilitamine keerulistes poliitilistes oludes ja taaskord iseseisvaks saamine. Väärtushinnanguid tuli korduvalt kardinaalselt muuta – ja seda mitte sisemisest, loomulikust vajadusest, loomuliku arengu tulemusena, vaid poliitiliselt survest tingituna.
1905. aastal kõnelesime mõisasakstega “läti keelt” – põletasime häärbereid ja hävitasime neis leiduvaid hindamatuid kultuurivaramuid. Sada aastat hiljem tunnistame häärberid Eestimaa arhitektuuripärliteks ja vaatamisväärsuseks, jõukamad meie hulgast on neid omandanud ja edendavad eesti elu mõisakultuuri kultiveerides. Oleme tõrjunud oma kollektiivsest mälust kõrvale nõukogude ajal klassivõitluse ideoloogilises soustis lihtsustatult üleekspluateeritud narratiivid mõisnike julmusest ja talupoegade alandavast kohtlemisest. Hea härra oli ju “hull”, veidrik, kes polnudki nagu õige härra…
Kuid mitte ainult suulisse mällu talletatud pärimusmaterjali ei suhtu me selektiivselt, sõltuvalt ajastu vaimust ja ideoloogilistest eelistustest. Selsamal nõukogude võimu ajal muudeti pühakojad ladudeks ja sõnnikuhoidlateks ning tühjadesse mõisahäärberitesse asutati kolhoosikontorid. Kolhoosistunud mõisapargid üle terve Eesti,//Sääl suveõhtul tuleb noori kokku hulgakesti. Nii summeeris aastal 1954 Juhan Viiding. Ning nõukogude võimu ajal ehitati mõisate või kirikute vahetusse naabrusse uue ajastu hooneid, karjalautu, söödahoidlaid, hruštšovkasid. Üks selline omaaegne “arhitektuuriime” on pitsitatud Tartusse Jaani kiriku kõrvale…
Ja eks needki hooned ole ometi pärand meie lähiminevikust, mille suhtes ei oska või ei julge me veel seisukohta võtta.


“Väike pärandkultuuri käsiraamat”. Lembitu Tarangu ja autorite kollektiiv. Paremal raamat “Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse”. Ahto Kaasik, Heiki Valk.

Hingevalust sündinud

Läinud 2007 aastal nägi ilmavalgust kaks omakultuuri seisukohalt intrigeerivat trükist, millest kumbki kahjuks “laiatarbekaubana” müügilettidele ei satu, sest trükiste rahastajad on näinud ette ainult nende tasuta levitamist asjaomastes instantsides ja võimalike huviliste ringis, missugune süsteem ei taga kohe kindlasti, et raamat ja tema võimalik lugeja alati kohtuksid. Kõnelen artiklikogumikust “Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse”, mille koostajateks on Ahto Kaasik ning Heiki Valk ning mis ilmus Õpetatud Eesti Seltsi Toimetiste 36. numbrina, ning Lembitu Tarangu ja autorite kollektiivi koostatud “Väikesest pärandkultuuri käsiraamatust” (Tartu 2007).
Jätaksin siinkohal kõrvale nende tekstikogumike teadusliku kvaliteedi süvaanalüüsi ja keskenduksin emotsioonile, sellele tundele ja sõnumile, mida need raamatud endaga ja endas kannavad. Mõlemasse trükisesse on kätketud rohkem või vähem peidetud hingevalu, kas pealetulevad moodsa üleilmastuva aja sugupõlved oskavad märgata nähtavaid ja nähtamatuid jälgi mälus ja maastikul meie ümber, neid jälgi tundlikult lugeda ning olnut ja olemasolevat väärtustada. Teha valikud?
Tänapäeval püüame me kultuuriväärtusi kaitsta paragrahvi jõule tuginedes ning kogeme samas korduvalt, kui vähe sellest on tegelikult abi. Päevalehed kirendavad uudislugudest, kus antakse teada järjekordsest kordasaadetud sigadusest mõnel looduskaitsealal või kurdetakse avalikult, et kohalikud elanikud on väsinud muinsuskaitsealal elamise raskest koormast. Kui proovime mõttes minna ajas tagasi, siis looduslikele pühapaikadel on olnud inimese jaoks mitu funktsiooni – neist vast peamine, mis tänasesse aega passiks kaasa võtta, on tõdemus, et nii nagu me ootame oma naabritelt ja teistelt rahvastelt meie respekteerimist sellisena nagu me seda soovime olla, ootab seda meilt ka loodus, keskkond meie ümber.
Ülekohtuselt vara lahkunud Agne Trummal tõdeb Looduslike pühapaikade eessõnas: “Head kaitsemehhanismid puuduvad, samas kui kaduma on läinud traditsioonid ja tavad, mis töötasid parimate kaitsemehhanismidena. /--/ Ehk siis taas – kuidas ja milliste mehhanismidega tekitada ühiskonnas taas arusaamist ja lugupidamist, sõlmida vahepeal katkenud niite?” Meie omakultuuri väärtustamisel, säilitamisel ja kaitsmisel on hädavajalik eri huvigruppide – kohalike elanike, folkloristide, etnoloogide, arheoloogide, kultuuri- ja kirikutegelaste senisest sootuks tõhusam koostöö, mis ei saa tugineda ainult paragrahvi jõule, vaid ennekõike vastastikusele usaldusele, koostööle, lokaalsete kultuurierinevuste aktsepteerimisele. Seda nii kohapeal kui “ülal”.

Me ei saa muuta Eestit muuseumiks

Selge on see, et me ei saa muuta kogu Eestit muuseumiks. Selliseks muuseumiks, nagu mäletame seda nõukogudeajast, kus eksponaadid olid vaatajatest nööriga eraldatud, juures kuri kiri – eksponaate mitte puutuda – ning selle kurja kirja täitmist kontrollis range olekuga, prillide ja juuksekrunniga muuseumitädi. Kuid paiguti tundub, et selline suund suhtumises pärimuskultuuri näib domineerivat. Me räägime meie omakultuurist kestvalt minevikuvormis, hääbuvas võtmes, nostalgiliselt – kuni veel on jäänud vanu inimesi, kes teavad ja mäletavad, tuleb nende lood ja laulud tulevaste põlvede jaoks arhiveerida… Ja nii juba estofiilidest ja Jakob Hurdast saati, märkamata, et uued ja uued põlvkonnad on saanud “väärtuslikeks vanainimesteks”, kes annavad meile üle oma ajastu ja oma põlvkonna arusaamised kultuurist ja kommetest, keelatust ja lubatust, valest ja õigest…
Mida kaugemale ajas minna, seda suuremad eeldused on ühe või teise ajalooperioodi romantiseerimiseks. Kuid igal ajalooperioodil ja kultuurikihistisel on ka oma keel, milles väljendatakse selle ajastu arusaamu. Kuid kuivõrd on meile ses kauges ja võõras keeles väljendatud sõnumid usutavad või arusaadavad?


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv