Kultuur ja Elu 4/2007


Kultuur ja Elu 3/2007

 

 

 

 Hitleri luureülem Wilhelm Canaris (1887-1945). Ajaloolaste hinnangud lähevad lahku, kas Eesti sõjaväeluure tegi Teise maailmasõja eel Abwehriga koostööd.

Salajane, täiesti salajane..

tekst: Toivo Kallas

Vastukaaluks esitatud natsisüüdistustele kinnitavad Eesti Riigiarhiivis talletatavad säilikud, et Eestil oli luurealaseid sidemeid mitte ainult Saksa ja Soome, nagu seni on püütud üldsusele tõestada, vaid ka Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia, Prantsusmaa, Poola, Rootsi, Ungari, Itaalia ja Jaapani vastavate ametkondadega.

Mingit lähiajalugu puudutavat teemat arhiivides uurides võib kes tahes meist sattuda dokumendile või dokumentidele, millel – vastavalt maale, kus see on koostatud – pealdis: Geheim, Streng geheim, Sekretno, Soveršenno sekretno, Salainen, Erittäin salainen, Secret, Top secret. Te võite hakata leidmisrõõmust värisema, kuid hetk hiljem selgub, et olete sattunud kõigest sõjaolukorras salastamist vajavale ilmateatele, reisilennukite sõiduplaanile või mõne diplomaadi ettekandele teda lähetanud maa välisministeeriumile ja sõjavägede staabile asukohamaal valitsevaist meeleoludest ühes või teises küsimuses.
Soome marssal Mannerheimi luureülem kolonel Aladar Paasonen on oma 1974. aastal Soomes avaldatud raamatus Marsalkan tiedustelupäällikönä ja hallituksen asiamiehenä lk 11 tõdenud, et luure mõiste on laiem kui salakuulamise mõiste, millega tavalises tunnetuses tihti seostatakse mõiste tegevusest, mil puudub moraalne alus. Luuretegevuses sisaldub ka poliitilise, majandusliku ja tehnilise informatsiooni hankimine. Informatsioonil, mida luure hangib, on otsustav tähendus iga valitsuse abinõudele, ja esmaklassiline luure võib korvata väikese rahva armee ja relvastuse vähesuse.

Enne Eesti iseseisvuse kaotust meie välissaatkondade juurde sõjaväelisteks esindajateks nimetatud sõjaväelaste ja lühiajaliselt ühele või teisele maale lähetatud Sõjavägede Staabi II osakonna töötajate tegevust on paljudes seda puudutavates kirjutistes üritatud näidata moraalitu ja natsilembesena. Kas Teise maailmasõja eelsed ja isegi mõned selleaegsed sõjaväeliste esindajate ja luuretöötajate omavahelised kohtumised teiste riikide vastavate esindajatega olid alati ja tingimata moraalitud? Võib ju kohtumistel teiste riikide vastavate ametkondade esindajatega hankida poliitiliste ja sõjaliste otsuste langetamiseks hädavajalikku teavet. Kas Hitleri poolt eriti piinarikkalt puua lastud Abwehri juhist admiral Wilhelm Canarisest kirjutanud Richard Bassett eksib, kui leiab tema tegevuses ka positiivseid jooni (plaan Hitleri ja natside võimult tõrjumiseks, et sõda vältida)? Eespool tsiteeritud kolonel Paasonen ise kohtus 1942. aasta detsembris Kopenhaagenis admiral Canarisega. Paasonen, kes pidas USA sõtta astumist ja jõutagavarasid otsustavateks teguriteks suursõjas ning Saksamaa võimalust sõda võita olematuks, küsinud neljasilmavestluses Canariselt tema seisukohta selles küsimuses. Canarises tunnistanud jagavat Paasose arvamust ja öelnud Saksamaa sõja kaotanud olevat (Marsalkan tiedustelupäällikönä lk 124, 125). Paasonen tajunud, et see tähendab kaotust ka Soomele. Selline teave võis osaliselt mõjustada Soome käitumist sõjas. Vaevalt on õige selliseid usalduslikke neljasilmavestlusi nimetada luurealaseks koostööks.

Luure välisriikides

On üldiselt teada, et luuret välisriikides teostatakse ka saatkondade koosseisu kuuluvate sõjaväeliste esindajate ja nende abide vahendusel. Eestis kajastavad seda mingil määral Eesti Riigiarhiivis olevad Teise maailmasõja eelsed Sõjavägede Staabi II osakonna säilikud – Kirjavahetus sõjaväe esindajatega välisriikides teenistusalastes ja informatsioonialastes küsimustes (ERA, f 495, n 12. s. 256). Kirjavahetus Välisministeeriumi jt. asutustega sõjandusalase informatsiooni jt. küsimustes (ERA, f 495, n 12, s 288).
Vaatamata paljude dokumentide kaotsiminekule Teise maailmasõja ja sellele Eestis järgnenud poole sajandi pikkuse Nõukogude okupatsiooni ajal võib Eesti Riigiarhiivi säilikutest Eesti Sõjavägede Staabi II osakonna kirjavahetuse kohta välisriikide sõjaväeliste esindajatega Eestis ja meie sõjaväeliste esindajatega välismaal leida palju huvipakkuvat. Kirjavahetus kinnitab, et Eestil oli luurealaseid sidemeid mitte ainult Saksa ja Soome, nagu seni on püütud üldsusele tõestada, vaid ka paljude teiste riikide – Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia, Prantsusmaa, Poola, Rootsi, Ungari, Itaalia ja Jaapani vastavate ametkondadega. Seda kinnitavad säilikud – Kirjavahetus Itaalia Sõjaväe esindajaga sõjaväealase informatsiooni saamise küsimuses (ERA, f 495, n 12, s 187), Kirjavahetus Rootsi sõjaväe esindajaga Eesti sõjalise ja majandusliku informatsiooni, lähetuste, ametisse määramiste jt. küsimustes (ERA, f 495, n 12, s 187), Kirjavahetus Briti sõjaväe esindajaga Riias sõjaväelise informatsiooni küsimustes (ERA, f 495, n 12, s 189), Kirjavahetus Eestisse Ameerika Ühendriikide, Jaapani ja Ungari sõjaliste esindajate nimetamise, USA esindajale ringsõidu korraldamise, autasude jt. küsimustes (ERA, f 495, n 12, s 203), Kirjavahetus Itaalia sõjaväe esindajaga Riias informatsiooni saamise, küllasõitude organiseerimise jt. küsimustes (ERA, f 495, n 12, s 254).

Toimunud kirjavahetus võimaldas tihti luua pilti ühest või teisest Eestisse akrediteeritud välisriigi esindajast, tema poliitilisest orienteeritusest. Eesti Riigiarhiivis on Eesti Sõjavägede Staabi II osakonna juhataja kolonel Richard Maasingu poolt koostatud ja sõjaminister kindralleitnant Nikolai Reegi poolt viseeritud huvitav kokkuvõte Saksamaa sõjaväelise esindaja Soomes ja Balti riikides kolonel Horst Rössingi ja kolonel Richard Maasingu neljasilmavestlusest (ERA, f 495, n 12, s 167, lk 216–220). Selles küllaltki avameelses vestluses on kolonel Rössing öelnud, et (Saksamaa) diktaatorliku valitsuse paheks on otsuse olenevus ühest isikust (üks mees võib saata terve rahva hävinemisele...). Kolonel Rössing pidanud Saksamaal käinud Halifaxi ja Edeni poolt end solvatuna tundnud Hitlerit võimeliseks andma käsu suureks rünnakuks läänes, mis kol. Rössingi arvates oleks saatuslik Saksamaale. Rössing arvanud, et autoriteetsed ringkonnad on teinud vea, sõlmides lepingu Nõukogude Liiduga. Ta öelnud: Selle lepingu tulemusena me kaotasime Itaalia, Jaapani ja Hispaania aktiivse abi ning Ühendriikide ja teiste neutraalsete riikide lugupidamise... Vastupidiselt oma eelmistele teadetele öelnud kolonel Rössing, et sõda peab lõppema 1939. a. jõuluks; pikenev sõda võiks lõppeda väga ebasoodsalt Saksamaale. Kuulujuttude kohta Hollandi ja Belgia neutraliteedi võimalikust rikkumisest öelnud Rössing: Ainult kõige lootusetumas olukorras võime me omale lubada Hollandi ja Belgia neutraliteedi rikkumist. Me teame, et niipea kui me rikume nende neutraliteeti, astub Ameerika sõtta meie vastu ja sellest me püüame igal tingimusel hoiduda.

Kolonel Rössing tähendanud, et ta olla saanud abi – esindaja, kuid nime polnud maininud. Kolonel R. Maasing märkinud, et Helsingis asub uus Saksa mereväe esindaja fregatikapten Alexander Cellarius. Tema määramist Saksa saatkonna mereväeatashee abiks, asukohaga Tallinnas kinnitab vastav kiri Eesti Riigiarhiivi säilikus (ERA, f 495, n 12, s 167, lk 203). Cellariuse ja veel kellegi teise (Körneri – T. K.) kohta Rössing öelnud, (et) nad on saadetud „Nachrichtendienst’ist” , mis tähendavat, et nad on varem olnud luurega seotud (Richard Bassett’i järgi (Canaris – Hitleri luureülem, Kirjastus Varrak, Tallinn 2006) olnud Hitleri Saksamaal 7 teabeteenistust: Abwehr, Heydrichi Sicherheitsdienst, Mereväe luureamet, Göringi Forschungsamt, Rosenbergi välispoliitiline amet, Saksa vähemuste teabekeskus ja Välisministeeriumi teabeosakond ( Hans Salmi järgi – Viie luure agent, Maalehe Raamat, 2004, allunud Cellarius välisluureametile Amt Ausland Abw)).

Säiliku 165 leheküljel 222 on jälle väljavõte Eesti Sõjavägede Staabi II osakonna A jaoskonna ajutise ülema kapten Aleksei Kurgveli aruandest tema vestlusest Saksamaa sõjaväeatašee abi Tallinnas kapten Gottfried Körneriga, mille käigus viimane andis edasi Soome sõjaväelise esindaja kapten Erkki Hallakorpi iseloomustuse kolonel R. Maasingust kui saksa spioonist. Kas väidetult alkoholilembene Hallakorpi seda iseloomustust tehes kaine oli, Kurgveli aruandest ei selgu.
Eesti sõjaväge Läti- ja Leedumaal esindanud kolonelleitnant Kurt Mollini täiesti salajane kiri No 14 1. maist 1939 käsitles Inglise-N Vene läbirääkimisi. Kolonelleitnant K. Mollin olevat kõnelenud USA sõjaväelise esindaja major Huthsteineri Riias, Hotel de Rome ruumes korraldatud einel, millest võtsid osa kõik Lätis viibinud sõjaväelised esindajad, Suurbritannia sõjalise esindaja Balti riikides kolonel Croxton Vale’iga. Vale olla tähendanud, et Inglise-Vene läbirääkimised edenevad Inglismaad rahuldavais tingimusis. Poola püsivat endiselt eitaval seisukohal N Vene vägede läbilaskmise suhtes. Kuid olevat kindel, et sõja korral Inglismaal läheb korda mõjutada Poolat, et viimane loobuks sellest seisukohast. Balti riikide erapooletuse respekteerimine sõja korral olenevat eeskätt Balti riikide käitumisest. Kolonel Vale´i arvates jäävat Eesti ja Läti täiesti sõjast kõrvale, kui nende hoiak oleks friendly neutrality. Inglismaa ei jäävat mingil tingimusel pealtvaatajaks, kui Danzigi küsimust tahetakse lahendada vastumeelselt Poolale (ERA, f 495, n 11, s 42, lk 108).
Kolonelleitnant K. Mollini täiesti salajasest kirjast No 37 5. juunist 1939 Sõjavägede Staabi II osakonna ülemale võib lugeda: Saadan juuresolevalt major Huthsteiner’ilt (USA sõjaline esindaja Soomes, Eestis ja Lätis – T.K.) saadud kokkuvõtte Poola üle 7 lehel. Ühtlasi teatan, et major Huthsteiner vihjas andmeile, mis temale/N. Vene kohta/meie poolt lubati ja milliseid tema meilt ootab... (ERA, f 495, n 11, s 42, lk 66).

14. juunil 1939 on kolonelleitnant K. Mollin täiesti salajases kirjas No 41 Sõjavägede Staabi ülemale (II osakonna ülema kaudu) kirjutanud oma kohtumisest USA sõjaväe esindajaga (major George E. Huthsteineriga – T. K.), kes olla saabunud Londonist. Küsimuse peale, kuidas tema hindab Inglismaa relvastumist ja mis astmeni on jõudnud ettevalmistuses sõjaks, olla see vastanud, et Inglismaa ei ole valmis sõjaks. Küsimuse peale, kas sõda on lähedal või kaugemas tulevikus ning kas Inglismaal arvestatavat seda, et sõda võib puhkeda veel käesoleva suve jooksul, kui ei leita leplikumat keelt, on kindral Johan Laidoner põiki üle kirja esimese lehekülje punase pliiatsiga kirjutanud: Huv. Andmed, mis paistavad olevat tõenäolised. J. 26. VI – 39. Mollini küsimusele, kuidas võiks kujuneda olukord tulevases sõjas USA vaatleja hinnangul, olla Huthsteiner vastanud, et üheaegselt tõenäolise tegevusega Läänerindel asub Saksamaa purustama Poolat. Saksa sõjaväe operatsioonikava nägevat ette, et saksa sõjavägi peab saavutama oma tähtsamad eesmärgid – Danzig, Poola koridor, Sileesia ja mõned strateegiliselt tähtsad punktid – esimese kaheksa päeva jooksul. Kuid Saksamaa ei pooldavat Poola jagamist või hävitamist. Ameerika ei tahtvat Euroopasse sõdima tulla. Samuti pidavat Ameerika Euroopat maksujõuetuks. Viimase sõna on Laidoner kahekordselt alla kriipsutanud. Kirja lõpus on märgitud, et ameeriklase avaldused on täiesti konfidentsiaalsed (ERA, f 495, n 11, s 42, lk. 88, 89, 90).

Eesti saadik Moskvas (1938–1940) August Rei väljendas oma 11. juulil 1939 välisministri abile saadetud salajases kirjas No 41 muret Suurbritannia ametlike ringkondade suhtumise pärast Eestisse: Mõned briti ambassaadi juhtivad inimesed kinnitasid möödunud nädalal: „kaudse kallaletungi” küsimuses (Balti riikidele) – London pole mõelnud ega mõtle vene seisukohtadele järele anda. See kinnitus võib õige olla ses mõttes, et Briti senini tõesti vist veel ei ole venelastele selles punktis lõplikult alla vandunud. Kuna aga venelased kriipsu võrdki ei tee järeleandmisi oma seisukohtadest, ja Briti ja Prantsuse mitmesuguste asjaolude tõttu on sunnitud iga hinna eest otsima kokkulepet Venega, siis on enam kui tõenäoline, et Chamberlain ka selles punktis peatselt vannub alla, et saavutada kokkulepet .... Briti ambassaadi üksikute inimeste märkustest võib kaunis selgesti välja lugeda, et inglaste arvates saksa mõju ja saksa intriigid meie maal mängivad tunduvalt suuremat osa, kui see võiks meelepärane olla Britile. Ma kardan, inglased arvavad, et me oleme väga suurel määral kaldunud saksa sõiduvette, ja hakkavad kahtlema, kas me oleksime valmis niisama tõsiselt ja kindlalt vastu astuma eventuaalsele saksa agressioonile, kui vene omale. Kahtlemata teevad venelased kõik, mis võimalik, et niisuguses vaimus informeerida oma läbirääkimiste (Briti – N. Liidu – T. K.) partnereid meie suhtes, misjuures muidugi ohtralt ja osavalt ära kasutatakse kõik faktid, mis lasevad end soovitavas mõttes kasutada.
Läbirääkimised teatavasti katkesid. N Liidule sobis paremini Molotovi-Ribbentropi pakt.

Kahinad Saksa-Vene salaleppe ümber

11. septembril 1939 on kolonelleitnant K. Mollin täiesti salajases, Sõjavägede Staabi ülemale (II osakonna ülema kaudu) saadetud kirjas No 58 kirjutanud muuhulgas: Arvatakse, et Saksa-Vene pakt on teostanud osalt Balti riikide arvel... K. Mollin vahendas kirjas ühelt Suurbritannia diplomaadilt kuuldut: Balti riikide situatsioon ei ole kunagi olnud nii ohustatud, kui nüüd peale Saksa–Vene pakti sõlmimist. ...Saksa-Vene lähenemise tagajärjel aga võib juhtuda, et Saksa ei takista enam N Vene tulekut Balti riikidesse. K. Mollin on kirjas ära toonud ühe USA esindaja konfidentsiaalseks nimetatud avalduse: Prantsuse välisminister on kinnitanud USA ambassadöörile Pariisis, et Saksamaa ja N. Vene vahel on olemas salalepe, mille alusel Saksamaa on nõus jätma N. Venele Soomes, Eestis ja Lätis vabad käed. Sellest tingimusest on jäetud välja Leedumaa. Siis märkinud ameeriklane, et Balti riikidest hindab Eesti Balti riikide olukorda kõige optimistlikumalt, tähendades, et tõeline olukord seda ei õigusta. Viimased sõnad on kirja lugenud kindralleitnant Nikolai Reek alla kriipsutanud ja kõrvale kirjutanud: Tõeline olukord pole veel selgunud. Kõneldes Poola kindral Buckiga Venest kui tulevikuprobleemist, arvanud kindral, et Vene sfinks jääb meile (Poolale, Balti riikidele ja Soomele – T. K.) ikka ohtlikuks, ning polevat põhjust arvata, et Vene on loobunud kommunistlikust imperialismist (ERA, f 495, n 11, s 42, lk 59, 60). Pole mingit kahtlust, et selline, Eesti sõjaväelistelt esindajatelt välismaal saadud teave mõjustas kindral Laidoneri hilisemat käitumist ja otsuseid. Kirjavahetusest sõjaväeliste esindajatega võis leida muudki huvipakkuvat, nagu: Kirjaga No 80 8. novembrist 1939 kandis K. Mollin Sõjavägede Staabi ülemale ette N. Liidu Riia saatkonnas 7. novembril korraldatud aastapäevavastuvõtust: Ilmunud oli Läti valitsus peaaegu terves koosseisus, kindr. Balodis’ega eesotsas. Kõik daamidega, samuti olid ilmunud kõik Riias elavad välisriikide saadikud, välja arvatud nuntsius, Ameerika ja Prantsuse saadikud. ... N. Vene sõjaväelased olid: Korpuse ülem Morosov, mereväelane Alafusov, Liibavi laevastiku ülem, kaks komissari, üks noorem mereväelane ja kol. Vassiljev. ...Vastuvõtul tutvusin komkor Morosov’iga, Lätis asuva korpuse ülemaga. ...Jutuajamise käigus selgus, et Läti vetes asuv N. Vene laevastik ei allu korpuse ülemale, vaid laevastik on täiesti iseseisev. Korpuse ülemale alluvad maa- ja lennuvägi. Kiri oli liigitatud täiesti salajaseks, kuna sisaldas olulist informatsiooni. Eestlastel on vanasõna küsija suu peale ei lööda. Kas lüüakse või ei lööda, sõltub rohkem sellest, kes küsib ja mida küsib.
Eesti Vabariigi Välisministeeriumi Protokolliosakonna vahendusel vastas Sõjavägede Staabi II osakond välisriikide sõjavägede esindajate kirjalikult esitatud küsimustele. Nii on Prantsusmaa sõjaväe esindajale kolonel H.

Hoppenotile antud 8. juulil 1939 informatsiooni Eesti 1938., 1939. ja 1940. aasta üld- ja sõjamajandusliku eelarve ning uue kiirmootorpaadi kohta. Rootsi sõjaväe esindaja abi on 27. jaanuaril 1938 II osakonnalt saanud Eesti allveelaevade värvivarjundi proovi. 2. mail 1939 on Rootsi sõjaväe esindajale ülemleitnant Björn Paijkulile antud Tallinn-Ülemiste, Narva, Viljandi ja Pärnu lennuväljade andmed ja skeemid. II osakond on jätnud vastamata Rootsi sõjaväelise esindaja taotlusele 2. novembrist 1938 Paldiski ja Haapsalu kaartide mastaabis 1:50 000 saamiseks. 1.12.1939 on Rootsi sõjaväe esindaja abi palunud informatsiooni peamiste (Eesti) raudteede läbilaskevõime kohta, huvitunud raudteede elektrifitseeritusest, suuremate raudteejaamade rööpmepaaride arvust, sellest, kui palju raudteedest on kaherööpmeline ning vedurite arvust. Kapten Aleks Kurgvel on teinud leitnant Reinlole ülesandeks küsida III osakonnalt mõne esitatud küsimuse kohta andmeid, palunud küsida, kuivõrd need andmed on salajased ning mida üldjoontes võiks rootslastele anda. 2. mail 1939 on USA sõjaväelisele esindajale major George E. Huthsteinerile saadetud kirjaga No 128 mõned Osmussaare (leht 12) ja Pärnu (leht 23) kaardid, Tallinnasse akrediteeritud sõjaväeliste esindajate nimekiri seisuga aprill 1939, 1938/39. ja 1939/40. a üld- ja sõjaministeeriumi eelarve, ohvitseride nimestik ja vägede dislokatsioon. Suurbritannia sõjaväeline esindaja kolonelleitnant Croxton Vale on 20. märtsil 1939 Sõjavägede Staabi II osakonnalt saanud kaardi lehed nr 11, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 34 ja 35. 2. mail 1939 on ta saanud 1938/39 ja 1939/40 üld- ja sõjaministeeriumi eelarved, ohvitseride nimekirja seisuga mai 1939, kokkuvõte KÕ (kodanliku õhukaitse) koostööst sõjaväe ÕK korraldusega, Eesti sõjaväelaste arvu, väeliikide protsentuaalse osa sellest, ajateenijate kontingendi suuruse, ajateenistuse kestvuse väeliikides.

Raadioluure

Kolmekümnendail aastail kasvas järsult raadioluure osatähtsus. Seda kasutati esmajoones lähinaabri(te) erinevate väeliikide raadioside pealtkuulamiseks, kasutatavate koodide murdmiseks ja sõnumite dešifreerimiseks. Eesti raadioluurel, mis oli suhteliselt heal tasemel ja piisavalt varustatud, oli seni, kui see oli võimalik, hea koostöö Soome raadioluurega. Raadioseadmete hankimist aga ühelt või teiselt maalt võib lugeda kinnituseks pigem sellel maal toodetava raadiotehnika tehnilise taseme ja hinna sobivusest meile, kui tingimusteta luurekoostööks. Et see nii oli, kinnitavad mitmed Eesti Riigiarhiivis olevad Sõjaministeeriumi Varustusvalitsuse välisfirmadega sõlmitud lepinguid, tellimusi ja vastavat kirjavahetust sisaldavad säilikud ostude kohta. Soomlased näiteks said oma raadioseadmed Suurbritanniast. Richard Bassett kinnitab oma raamatus (CANARIS), et SIS-i esindaja Helsingis andis soomlastele üle raadiovarustuse, millega sai jälgida Nõukogude sõjaväesidet. ... Kinnitab, et signaalluure alal tegid inglased soomlastega arvestatavat koostööd.

Tallinna Poliitilise Politsei komissari fondis on säilik Salaluure organiseerimisest Prantsuse konsuli poolt N. Liidu baaside sõjalise varustuse kohta (ERA, f 949, n 1, s 135) ja säilik (ERA, f 949, n 1, s 136). Kultuuriühing „Idee” süüasjast ühingute ja nende Liitude seaduste rikkumises ja Sisekaitseülema määruse s/m nr 11 rikkumises. Viimases leiab kinnitust N Liidu õõnestustegevus Eestis haridus- ja kultuurisidemete arendamise sildi all. Ühingu liikmeskonda oli haaratud rida „juunipöörde” järel juhtivatele kohtadele tõusnud tegelasi, sh Neeme Ruus, Paul Uusmann jt. Riigiarhiivi samas fondis on ka Eestis asunud riigisakslaste ja baltisakslaste nimekiri ja nende kohta käiv süüdistusmaterjal Saksamaa kasuks töötamise asjus ning mitu säilikut Saksamaa huvides N Liidu baasidest luureandmete kogumises süüdistatute kohta. Baltisakslast ja mustpead Ernst Sporlederit süüdistas Eesti Poliitiline Politsei Saksamaale luureandmete kogumises.
Luureülesandeid võisid täita ka ajakirjanikud. N Liidu saatkonna juures Eestis täitis lisaks Vladimir Botškarjovile ja Jevgeni Tšukanovile luureülesandeid TASS-i korrespondent Pjotr Izmestjev. Midagi imestamisväärset selles pole. Töötas isegi Kominterni agent Kim Philby ajalehe Times korrespondendina kindral Franco vägede juures.
Muide, ka superspioon James Bondi kuju looja, kirjanik ja ajakirjanik Ian Fleming, töötas Teise maailmasõja ajal luures. Briti luures.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv