Kultuur ja Elu 2/2007


Kultuur ja Elu 1/2007

 

 

 

 


Majad täis õudusi

tekst: MARE KASK, JAAN TAMM
Eesti Muinsuskaitse Selts

Koostöös Eesti Muinsuskaitse Seltsiga hakkab ajakirjas Kultuur ja Elu ilmuma artiklite sari õuduste majadest Tallinna linnas, mille seinad hoiavad kiivalt süngeid saladusi.

Käesoleva aasta lõpus 20. aastaseks saav Eesti Muinsuskaitse Selts oli üks esimesi demokraatlikel alustel tekkinud organisatsioone, kes hakkas kustutama pea 50 aasta jooksul tekkinud valgeid laike meie ajaloos. Suures osas tuli selles tegevuses algaegadel tugineda siiski vaid inimeste poolt kirjapandud mälestustele. Olid ju arhiivid selle valdkonna uurijatele veel enamuses suletud. Ometi oli 1990. aastaks EMS-i arhiivi kogunenud juba üle 200 000 lehekülje materjale, millest osa jõuti siin-seal ka avaldada. Üsna pea liitusid mälestuste kirjutajatega kodumaal ka väliseestlased, kes senini olid oma mälestusi põhiliselt vaid endas kandnud.

1991. aasta Kultuuri ja Elu veebruarinumbris ilmus Tallinna Linnamuuseumi töötaja ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi Tallinna Ühenduse volikogu liikme Mare Kase artikkel „Majad täis mälestusi”. See oli lugu Tallinna majadest, mis peitsid tollel hetkel ja peidavad senini koledaid mälestusi. Ning nii, nagu oli 1991. aastal neid, kes arvasid, et milleks sellest kõigest 40 aastat hiljem rääkida, on neid tõenäoliselt ka praegu.
Ometi peidavad paljud hooned, millest me iga päev kesklinnas mööda sõidame või kõnnime, selliseid süngeid saladusi, mida peaksid teadma ka uued põlvkonnad. Eelkõige peaksid sellest teadma need, kes Pronkssõduri juures Tõnismäel ja Tallinna Linnavolikogu ümarlauas jutlustavad Nõukogude Punaarmee rollist fašistliku Saksamaa purustamisel. Samas täielikult maha vaikides need kuriteod, mida pandi toime enne suure sõja puhkemist rahulike elanike kallal. Eestimaa elanike kallal, kelle ainsaks süüks oli see, et nad olid Eesti Vabariigi kodanikud ja seda maad palavalt armastasid.

Teatavasti okupeeris Nõukogude Liit Eesti Vabariigi 17. juunil 1940. aastal. Juba samal päeval nõuti Eesti Vabariigi sõjaministri abilt kindralmajor August Traksmaalt terve rea Tallinna hoonete üleandmist Punaarmeele ja NKVD-le (Siseasjade Rahvakomissariaat, SARK). Sellest üleandmisest teavitas rahvast ka tollane „Riigi Teataja”. Oma kahekümneaastasele Venemaal toiminud repressiivvõimu kogemusele tuginedes oli nimetatud ametkondadel seda eelkõige vaja uute okupeeritud alade, mille hulka ka Eesti nüüd kuulus, elanikkonna represseerimiseks, sealhulgas ka teatud osa füüsiliseks hävitamiseks. Senini teadaolevail andmeil hõlmas see võrgustik 21 eri osakonda, kelle paiknemiskohad Tallinnas ja tegevus olid rangelt salajased.
Kuid kus tegijaid, seal ka nägijaid. Pisut on aidanud katet kergitada ka need inimesed, kellel mingil imekombel õnnestus sellest võrgust välja rabeleda, aga samuti Nõukogude okupatsioonile 1941 järgnenud saksaaegne ZEV-i (Zentralstelle zur Erfassung der Verschleppten – Äraviidute Otsimise ja Tagaotsimise Keskus) poolne vene okupantide kuritegusid paljastanud uurimistegevus, kes saadud informatsiooni osaliselt ka tolleaegses ajakirjanduses avaldas.
Pea aasta kestnud nõukogude repressiivtegevust koordineeriti senini kurva kuulsusega endise Eesti Vabariigi Sõjaministeeriumi hoonest Pagari tänavalt. Samas olid mitmed kuriteopaikadeks valitud hooned juba ka EV ajal kasutusel tollaste jõustruktuuride poolt.

“Ma Kawe keldris all, kus trellid akendel…”

Nii näiteks oli laulusalmi kaudu rahva teadvusesse kinnistunud šokolaadivabriku „Kawe” laohoone Pärnu mnt 22 juba 1939. a antud EV politsei käsutusse arestimajana ning vastavalt uuele funktsioonile ka ümber ehitatud. Senini on aga teadmata Kawe keldris kinnipeetute ja mõrvatute täpne arv. Ühena esimestest arreteeritud ja sinna sattunud konstaabli E. K. jutustuse põhjal “KAWE” KELDRIS inimesi esialgu ei registreeritudki ega kuulatud ka üle. E. K.-l õnnestus sealt valvuri lohakuse tõttu põgeneda. Alles Saksa ajal sai ta teada, et kõik tema 25 kongikaaslast lasti kohe pärast tema põgenemist maha. Midagi rohkem nendest teada ei ole.

 

Roosikrantsi 8 maja sünged saladused

Oleme jõudnud oma lühikesel jalutuskäigul mööda Pärnu mnt Roosikrantsi tänava nurgale, kust pöördume paremale, kunagisse vaiksesse Tallinna eliittänavasse. Peale Tõnismäe poole suunduva Roosikrantsi põiktänava ületamist jõuame pika halli majani, mille dolokivist fassaadi ülaosa akende ümbrusi veel praegugi „kaunistavad” karmi sõja jäljed. Need on täkete read automaadivalangutest, mis lasti akende pihta, mille kardinate tagant keegi majaelanikest julges tänaval toimuvat jälgida. Asus ju hoones SARK-i tribunal, kuhu inimesi öövarjus pidevalt toodi. Richard S. tütar meenutab, et tema isa koheldi siin majas niivõrd julmalt, et ta ei olnud võimeline kinnipidamiskohta omal jalal tagasi minema. Oleks huvitav teada, kas Roosikrantsi 8 1980-ndate lõpul/ 90-ndate algul elanud partei ja valitsusjuhid VainoVäljas, Edgar Savisaar ja Tiit Vähi ning teised siin korterit omanud kõrged riigiametnikud kordagi ka huvi tundsid, millises majas nad elavad?

 

Pärnu mnt 27 maja verine punaminevik

Kawe keldri vastas, otse üle Pärnu mnt, asub maja nr 27. Eesti Vabariigi ajal kuulus see hoone ärimees Itskovitsile. 1941. aastal äri ja elumajana kasutatud hoone natsionaliseeriti ning siia rajas oma peatuspaiga piirivalve SARK. 1990. aastal oli selle hoone keldrites alles veel esialgsed ruumid ja rauduksed, samuti õue viiva ukse kohal raudtala, millega lasti alla raudvõre, et takistada autolt mahalaaditavate vangide põgenemist. Ei ole teada, milliseid vägivallatsemisi ja milliste inimeste kallal selles hoones 1940.–41. aastal korda saadeti. Ajakirjanik E. Pirk oli selles hoones kinni 1946. a suvel, sealt edasi jätkus tema tee Pagari tänavale ja sealt omakorda edasi Venemaale. Pr L. Vellerind sattus sinna 1949. aastal. Ta pidi istuma kambris koos varaste ja huligaanidega, taluma lõputuid öiseid ülekuulamisi. Ka tema tee läks siit edasi Siberisse, kuhu ta juba kord oli 1941. aastal 14-aastasena saadetud.
Masendavaid mälestusi on sellest majast säilinud veel hilisematestki aastatest. Näiteks proua E. E. sattus tõeliseks vanglaks nimetatud hoonesse ühel 1950. aasta kurval päeval, mil ta viibis Tallinna lähedal vanavanaema matustel: „Õhtul sõitis õuele sõjaväeauto dokumentide kontrollimise ettekäändel, asjade pakkimiseks anti pool tundi. Vanaema lamas sealsamas kirstus ja jäigi meist matmata. Meid viidi autoga just selle maja keldrisse (Pärnu mnt 27). Sealt viidi meid edasi Lasnamäe vanglasse ja edasi juba Kirovi oblastisse.”

 

Roosikrantsi 4 b varjab punatimukate mõrvaohvrite hauda?

Kaks maja edasi on avar, kolmeosaline kangialune, läbi mille jõuame kunagisse idüllilisse ja avarasse siseõue. Nüüd on tõkkepuuga suletud õu pilgeni täis parkivaid autosid. Hoovi keskosa vasakus servas paikneb praegune Linnavalitsuse residents, kus toimub nii mitmeidki avalikke kui ka kinniseid üritusi. Aadressi järgi on tegemist Roosikrantsi 4b-ga.
Eesti Vabariigi ajal oli see van Jungi villa, mille 1932. aastal ehitas O. Siinmaa projekti järgi juudist tekstiilitööstur van Jung. 1989.–1990. a jõudsid Mare Kase kätte esmakordselt andmed, et selles majas piinati või koguni mõrvati 1941. aastal nõukogulaste poolt inimesi. Kuna arhiivid olid veel suletud ja paljusid asju kontrollis endiselt KGB, siis mingeid muid konkreetseid andmeid tollal teada saada ei õnnestunud.
1997. aasta 31. jaanuaril kuulis Mare Kase kohtumisel ajakirjaniku ja tõlkija Johannes Huikiga järgmist:
„Hr Huik läks 1966. aastal tööle just äsja asutatud ENSV Ministrite Nõukogu Välisturismi Valitsusse. Kuna mingeid muid vabu ruume linnas ei olnud, siis anti neile töökohaks hoone Roosikrantsi 8b, millest oli just välja viidud Tekstiilitööliste Ametiühing. Juba samal aastal alustati tekstiilitöösturilt nõukogude a/ü-le üleläinud hoones remonti, millega jõuti ka järgmisel aastal lõpule. Remonditööde käigus hakati hoonesse läbi Pärnu mnt poole jäävate hoovide soojatrassi tooma. Kunagi A. Soansi poolt kujundatud iluaias tuli aga seoses kaevetöödega välja ühishaud. Viimasest teatati ka miilitsasse, mille peale Tallinna Siseasjade Valitsusest tuli kohale kolm miilitsat ja üks erariides isik (kõik olid eestlased), kes käisid kohal kahel päeval, seejärel kaevetööd peatati. Haua vanuseks ütlesid nad hinnanguliselt olevat 25 aastat. Seejärel teatasid miilitsad, et nad rohkem haua vastu huvi ei tunne, mistõttu see täideti ning soojatrass toodi kõrvalt sisse. Seoses trassi kaevamisega avastati aga remonditava villa vundamendimüüris ka kinnimüüritud keldriaken, mis oli suunaga praeguse Prantsuse Lütseumi poole. Ruumi ennast hoone sisemusest aimata ei olnud, kuna kõik sissepääsud sellesse olid kinni müüritud. Remondimeestele anti siiski korraldus suletud ukseva avamiseks. Selle taga avanenud ca 10-ruutmeetrine ruum oli poole kõrguseni täidetud mullaga. Remonti teinud ja ukse lahtimüürinud remondimehed pugesid ruumi ning leidsid selle tagaseina täkituna kuulijälgedest. Seejärel müüriti ukseava uuesti kinni. Suletud aknaava jäi aga üldse puutumata.”
Teadaolevalt oli alates 1941. aasta augustist ka selles hoones Balti Laevastiku Sõjatribunal, venelaste põgenemise järel 1941. a oktoobrist alates aga Saksa Erikohus, mis reeglina tegi vaid surmaotsuseid. 1944.–45. aastal aga jällegi Balti Laevastiku tribunal.
Hoone remonttööde käigus tegi sellele sisekujundust tuntud kujunduskunstnik-arhitekt Väino Tamm, kellele Mare Kase andmetel „püüti rääkida, et tegemist olevat kunagise Barbara kalmistu luudega. Asja vastu huvi tundma hakanud Väino Tamm võttis seejärel välja kogu kunagise ehitusaegse järelevalve dokumentatsiooni. Viimases ei olnud aga luustikest, mis hoone vundamendisüvendit kaevates oleks võinud välja tulla, mitte sõnagi. Arvestades Eesti Vabariigi ranget seadustikku, oleks luude leidmine ehitustöödel kindlasti olnud fikseeritud ning samuti toimunud nende seadusest tulenenud ümbermatmine. Nii kaua kui hoones oli Välisturismi Valitsus (s.o 1993. a) jäid ka edasised ruumi avamised toimumata”.
Mis seejärel linnavalitsuse residentsiks saanud hoones toimus, pole teada. Ehk teab seda praegune linnavalitsus? Samas võib seoses Barbara kalmistu arheoloogiliste kaevamistega öelda, et ka nende läbiviimise ajal 1990. aastatel pöördusid mitmed ümberkaudsete majade põliselanikud allakirjutanu kui arheoloogi poole ja rääkisid üksikutest haudadest, mis mitmesuguste ehitus- ja mullatööde käigus olid välja tulnud ka muudelt Roosikrantsi tänava kruntidelt. Ehk on tegemist Roosikrantsi 8b hoones hukatutega?

* * *

Jõudsime jalutada Tallinna linnasüdames vaid paarsada meetrit ja rääkida kahest hoonest Pärnu mnt-l ning kahest hoonest Roosikrantsi tänaval. Majadest, mis kiivalt hoiavad oma õudseid saladusi.
Kas on veel inimesi, kes nendest ja ka teistest analoogsetest paikadest midagi teavad? Andke endast ja oma saladustest teada Eesti Muinsuskaitse Seltsi. Kui 1990. aastate algul ei julgenud paljud veel nendest asjadest rääkida ja oma nimegi avaldada, siis nüüd peaks kartuste aeg jäädavalt möödas olema. Ärge viige oma saladusi hauda kaasa! Seda on vaja meie tulevikuks!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv