Kultuur ja Elu 2/2007


Kultuur ja Elu 1/2007

 

 

 

 Hermann Tõnisson 1958. aastal.

 

Mis toimus Värskas 13.–14. juunil 1941?

tekst: M.-M. Koppel

Rokem kui kahesaja Eesti sõjaväelase küüditamist ja arreteerimist Värska õppelaagrist meenutab Hermann Tõnisson (1916).

Alljärgnevalt asjaosalisena Värska õppelaagris toimunut meenutav Hermann Tõnisson on kasvanud üles vabas Eestis ja Eesti vaimus. Tema isa oli sõdinud I maailmasõjas ja Vabadussõjas. Hermann sündis 17.07.1916 Valga maakonnas, Helme valla põlises “Ala-Anni” talus seitsmelapselises perekonnas. 1938. aastal lõpetas ta Tõrva ühisgümnaasiumi ja andis dokumendid sisse Tartu Ülikooli. 1. oktoobril 1938 võeti ta Eesti Kaitseväkke sundaega teenima 4. Suurtükiväegruppi ja määrati õppepatareisse, kolmekuulisele allohvitseride kursusele. Allohvitseride kursuse lõpetamise järel suunati ta täiendõppustele 3. Suurtükiväegruppi sise-, luure- ja õhutõrje erialal. Kohustuslik teenistusaeg pidi lõppema 1940. algul, kuid teda ei vabastatud ajateenistusest, sest tol ajal oli Eestis juba keeruline poliitiline olukord.
Saatuse tahtel on Hermann Tõnisson II maailmasõjas olnud kolme riigi (Eesti, Nõukogude Liidu ja Saksamaa) sõjaväes. Kuid ükski riik pole teda tunnistanud oma sõjaveteraniks, selleks polevat neil juriidilist alust. Eesti Vabariigi seadusandluses puuduvat mõiste “sõjaveteran”.

Kurbmängu eelmäng

Teadaolevalt esitas N Liit 24. sept. 1939 Eestile ultimatiivsed nõudmised vastastikuse abistamise pakti sõlmimiseks, vastasel korral lubati kasutada sõjalist jõudu. Meie sõjaväele anti käsk valmis olla sõjaks. Selleks oli sõjavägi ka valmis ja ootasime ainult veel käsku. Meie valitsus aga alistus N. Liidu nõudmistele. Miks meie riigijuhid ja valitsus alistusid N. Liidu nõudmistele baaside saamiseks ja kirjutasid alla vastastikuse abistamise paktile? Peamiseks põhjuseks oli meie strateegilise tagamaa puudumine, 1939. aastal jäi ka üldmobilisatsioon läbi viimata. Baaside nõudmise ajal oli see juba liiga hilja.
Raske on Hermannil kirjeldada sõjameeste tundeid ja meeleolu. Sõdurid olid ju andnud Eesti Vabariigile tõotusvande kaitsta oma maad ja rahvast, kuid seda vannet nad ei saanud täita.

17.06.1940 okupeeris N. Liit Eesti. Mis sai Eesti kaitseväest?

Eesti sõjaväe baasil loodi 22. Territoriaallaskurkorpus, mis allutati Punaarmeele. Ohvitserid ja allohvitserid, kes ei soovinud jääda sõjaväeteenistusse, võisid lahkuda sõjaväest, kuid Hermann Tõnisson viidi üle kolonel H. Tenno 626. haubitsapolku vastu tema tahtmist ja hoolimata ka sellest, et ajateenistus oli Eesti sõjaväes juba teenitud.
22. Territoriaallaskurkorpus, mille koosseisus oli 180. ja 182. diviis, allus Riia sõjaväeringkonna ülemale. Korpuses olid kõik kõrgemad ülemad venelased, nende abil peamiselt eestlased. 182. diviis viidi Otepääle, Tenno haubitsapolgu I divisjon asus Pikajärve mõisas. Õppused toimusid eesti keeles, sõjaväe munder jäi, kuid tunnusmärgid tulid vahetada punaarmee omaga.
Aprilli lõpul 1941 viidi 182. diviis Värskasse suvelaagrisse, kui oli juba selge, et varsti tuleb sõda. Värskasse ilmus palju vene ohvitsere, sõduritele tehti kaitsesüstimisi mitmesuguste haiguste vastu.

Eestikeelsete ja -meelsete ohvitseride arreteerimine Värskas

13. juunil kella 13.00 ajal sööklasse minnes nägi Hermann Tõnisson tänavatel, kauplustes ja sööklas punaväelasi, nende hulgas ka kõrgemates aukraadides ohvitsere. Samuti pani ta tähele, et kõrvalistel teedel seisis palju tühje veoautosid ja autobusse.
Hermann Tõnisson: “Meie ei saanud aru, miks on nii palju autosid Värskasse toodud. Politruk teadis rääkida, et homme varahommikul sõidavad meie ohvitserid õppustele. Diviisi autotranspordiülem kolonel Remmel sai käsu veoautod ja autobussid valmis seada tühjalt pikemaks sõiduks ja veoautod meie ohvitseride viimiseks Värskast Petserisse. Sellele asjaolule ei pööranud meie erilist tähelepanu, sest sarnaseid suuri õppusi koos venelastega oli ennegi korraldatud. Ohvitserid aga olid jäänud tõsisemaks ja murelikumaks. Neile polnud õppustest midagi räägitud. Üks staabi luurejaoskonna ohvitser oli eelmisel öösel salaja kuulanud raadiot, kus olevat räägitud, et Vene-Saksa sõda võib puhkeda mõne päeva pärast.
13. juuni õhtul olime meie kinos. Tuli staabist üks allohvitser ja teatas, et kõigil ohvitseridel ja allohvitseril, kes on kinos, tuleb sõita öisele õppusele, ärasõit on poole tunni pärast. Kaasa võtta relv ja vajalikud esemed, mida on tarvis õppusel. Antud tähtajaks olid kõik kohal, samuti veoautod. Kontrolliti, kas kõik õppusele määratud ohvitserid olid kohal, siis istusid veoauto kasti. Osa ohvitsere polnud õppusele minejate nimekirjas ja jäid maha. Nad küsisid, miks neid ei võetud õppustele? Staabi poliitilise osakonna politruk seletas neile, et õppus toimub mitmes järgus, et kõik osavõtjad ei leia rakendamist korraga, vaid järk-järgult ja igaüks ei ole õppusel samal ametikohal, kus ta diviisis on. Seepärast jäid mõned ohvitserid nagu Luts, Viiret ja mõni veel.
Peale keskööd tulid tühjad veoautod tagasi. Autojuhid rääkisid, et kõik olevat arreteeritud, ära võeti relvad, isiklikud dokumendid ja esemed, mis neil kaasa olid “õppusele” minnes; kaarditaskus, portfellid jne. Oli ka maha tõmmatud mundrilt auastme tunnused. Seejärel viidud kuhugile ära. Juhid olid näinud Petseris ka palju eraisikuid perekondadega ja üksikuid, keda kodudest varahommikul ära toodud, küüditamise eesmärgil. Autojuhid hoiatasid meid, et laager on venelaste poolt ümber piiratud, välja saab ainult eriloaga.
Nüüd oli meil kõigil selge, kuhu läksid Värskasse toodud veoautod ja autobussid 13. juuni õhtul. Mul on väga raske kirjeldada meie meeleolu ja tundeid, mis tol ajal meil olid.
Järgmisel päeval politruk selgitas meile, mispärast ohvitserid ära viidi. Pärast Eesti liitumist Nõukogude Liiduga, olevat NSV Liit üle võtnud Eesti sõjaväelased punaarmee koosseisu, andes neile sellega karjäärivõimalusi, mida neil varem Eesti sõjaväes ei olnud. Aga osa endise Eesti sõjaväelasi, kes teenisid punaarmee koosseisus komandöridena, suhtusid vaenulikult Nõukogude Liitu, ei pidanud kinni antud vandetõotusest ja käisid läbi kodanliku korra pooldajatega. Nõukogude Liidu valitsus ei saanud seda sallida ja otsustas need komandörid punaarmeest välja heita ning nüüd on nende kohta langetatud karistusotsus. Teistel siin pole enam midagi karta, tuleb jätkata rahulikult oma igapäevast tööd.”

Sõja algus

22. juunil 1941 algaski NSV Liidu ja Saksamaa vaheline sõda.
Hermann Tõnisson: “Hommikul kella 9.00 käsutati meid kasarmust välja. Ilm oli soe, tuulevaikne ja päikeseline, istusime murule maha ja jäime ootama, mida tähtsat on meile öelda. Peagi tuli meie juurde politruk ja hakkas väriseva häälega rääkima, et täna varahommikul on saksa sõjavägi ületanud Nõukogude riigi piiri, sellega on sõda alanud. Selle peale hüüdsime kõik kõvasti kolm korda “hurraa!”. Seejärel hüüdis politruk “Elagu meie suur juht ja õpetaja Stalin!”
“Hurraa” meist keegi temaga kaasa ei hüüdnud. Politruk oli väga nördinud ja vaatas meid tigedalt. Kartsime, mis nüüd meiega tehakse. Leppisime kokku, et meie hüüdsime, et nüüd saame sakslasi peksta sõjas. Tegelikult olime rõõmsad, lootsime, et sakslased päästavad meid ära venelaste vägivalla käest. Kui keegi venelane tuli meiega sõjast rääkima, siis needsime sakslasi, kes tulid ründama N. Liitu.
Alanud sõda oli mõjunud venelastele masendavalt ja nende tegutsemisvõime oli sõja esimesel päeval täiesti korrast ära. Diviisile anti käsk valmis olla 27. juuniks rindele sõiduks. Tööd oli palju kõigile. Minule anti käsk järgmisel päeval sõita Petserisse ja tuua sealt mobiliseeritud venelasi diviisi täienduseks. Küüditatud ohvitseride asemele ei olnud panna vastavas auastmes juhte, paljud ei osanud piisavalt vene keelt ja venelased ei saanud aru eesti keelest. Diviis ei saanud ka läbi viia õppust rindele viimiseks, sest aega jäi väheks ja kiiresti tuli diviis saata rindele sakslaste vastu. Mis tehti? Aktiivsemad allohvitserid ülendati ohvitserideks ja ohvitserid said kõrgema tunnusmärgi. Tol ajal kandsid eestlased veel seljas eesti vormiriideid vene sõjaväe tunnusmärkidega.
26. juunil sai diviisi staabi eestlastest juhtkond käsu koguneda staabi juurde, kus seisis autobuss. Peagi olid ohvitserid kohal. Kohale olid kutsutud rohkesti ka diviisi juhatuse poliitilise jaoskonna politrukke. Politruk, kes oli ka kommunistliku partei sekretär käskis kõigil istuda autobussi, ise istus autojuhi kõrvale, teised politrukid läksid bussi koos ohvitserid. Ära veel ei sõidetud, oodati vist kedagi. Paar korda käis politruk staabi ja auto vahet. Viimane kord staabist tulles käsutas autost välja tulla ja minna staabiruumi, kus seal pidid ootama. Seal nad ootasid kaunis kaua. Siis käsutati uuesti kõik autobussi ja sõideti laagrist minema. Kuhu ja mis ülesandel sõideti, seda ei öeldud.
28. juuni hommikul hakkas 182. diviis liikuma Pihkva suunas. Kui jõudsime Pihkvasse, tulid diviisi järele need ohvitserid, kes viidi Värskast ära mõni päev enne diviisi viimist Venemaale. Miks nad ära viidi ja miks nad tagasi toodi? Minu arvates viidi selleks, et ilma eestlastest väeosade ülemateta oli venelastel ohutum viia diviis Venemaale, sest eestlased oleksid pööranud relvad venelaste vastu. Niisugune plaan meil tegelikult ka oli. Enne Vene piiri ületamist veel korra peatusime jumalaga jätmiseks Eestiga. Seejärel ületasime piiri, teadmata kas ja millal saame tulla tagasi kodumaale."

Sakslaste kätte sõjavangi

9. juulil 1941 sattus Hermann Tõnisson Schlagowitzi all sakslaste kätte sõjavangi ja viidi Königsbergi sõjavangide laagrisse nr. 315, kust vabastati 13. aprillil 1942. aastal. Sama aasta sügisel jätkas ta õppimist Tartu Ülikoolis. 1944. aastal järgis ta õigusjärgse peaministri presidendi ülesannetes prof. Jüri Uluotsa üleskutset ja asus võitlema Eesti vabaduse ja iseseisvuse eest, sai haavata ja ta vabastati sõjaväest 01.08.1944.
Pärast Tartu Ülikooli lõpetamist 1948. a töötas pedagoogilisel tööl õppeasutustes. Oma eluloos varjas ta saksa sõjaväes teenimise fakti. Et ellu jääda, tuli sageli elukohta vahetada. Elu kulges pinge ja hirmu all. Hermann Tõnissoni kolm venda, üks õde ja isa said samuti tugevasti kannatada võõrvõimude vägivalla all. Vend Karl, olles saksa sõjaväes, sai surma 1944. aastal.
Eesti Vabariik, mis ta ajateenistusse võttis ja punaväkke üle andis, pole Hermann Tõnissoni seni sõjaväeteenistusest vabastanud. Selle probleemiga pöördus ta hiljuti ka Eesti Vabariigi Riigikogu Õiguskomisjoni esimehe Ken-Marti Vaheri poole, paludes selles küsimuses õiguskomisjoni arvamust ja otsust.

182. diviisi väeosade eestlastest ülemad olid Värskas 13. juunil 1941. aastal:

1. kolonel V. Koch – 140. Laskurpogu ülem Võrus
2. kolonel A. Sauesel – 171. Laskurpolguülem Petseris
3. kolonel J. Luukas – 232. Laskurpolguülem Petseris
4. kolonelleitnant A. J. Tamm – 625. Haubitsapolguülem Lauras
5. kolonelleitnant H. Tenno – 626. Haubitsapolguülem Otepääl
6. major V. Jakobson – diviisi sidepataljoniülem Tartus
7. major F. Jänes luurepataljoniülem Ülenurmel
8. major Luulik – spööripataljoniülem Võrus
9. kapten J. Järv – tankitõrje divisjoniülem Võrus
10. kapten G. Muutra – õhukaitse divisjoniülem Võrus

* * *

Raamatus “Eesti sõjaväe häving aastal 1941” (Jaak Pihlau, Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, Tartu 2003) on ära toodud, et Eesti kaitseväes oli juunipöörde seisuga (21.06.1940) 1500 ohvitseri, 4000 allohvitseri ja 9000 sõdurit, ühtekokku 14 500 meest (ERA, f R358, n2, s2).
Juuniküüditamise käigus vangistati ja viidi Venemaale 231 Eesti tegevväelast, peale selle veel 36 Eesti kaadriohvitseri, kes pärast 21. juunit olid sõjaväeteenistusest vabastatud. Kaks kolmandikku neist vangistati Värska-Petseri suvelaagrites, ülejäänud mujal Eestis. Äraviidud tegevväelaste hulgas oli 179 ohvitseri (sh lipnikud), 49 allohvitseri, 2 sõjaväemuusikut ja üks ilma auastmeta sekretär-kirjutaja Kindralstaabi luureosakonnast. Tegevväest äraviidute hulgas oli 14 koloneli, 10 kolonelleitnanti ja 40 majorit. 36 errusaadetud ja küüditud kõrgema sõjaväelase seas oli 3 kindralmajorit, 3 koloneli, 10 kolonelleitnanti ja 8 majorit. Mahalaskmistest pääses ja Siberi vangilaagrist pöördus kodumaale tagasi veidi rohkem kui 10%.
Eesti ohvitserkonna likvideerimise eest kannavad kaheldamatult otsest vastutust Balti sõjaväeringkonna eriosakonna (OO – Osobõi Otdel) töötajad, sest nemad koostasid vahistamisele kuuluvate (all)ohvitseride nimekirjad ja koos abijõududega Moskvast ning Riiast viisid täide ka nende kinnivõtmise ja välja saatmise.


Punaväele alluva 22. territoriaallaskurkorpuse koosseisus olev kolonel H. Tenno 626. haubitsapolgu I divisjon asus Pikajärvel mõisas. Korpuses olid kõik kõrgemad ülemad venelased, nende abid peamiselt eestlased.


Värska küüditamisi kirjeldati esmakordselt pikemalt saksaaegses Eesti Omavalitsuse väljaandes “Eesti rahva kannatuste aasta” (Tallinn, 1943, I kd, lk. 164): “14/15. juuni ööl väeosade ja üksuste korrapidajad tulid Eesti ohvitseride magamisruumi, hõikasid neile kätteantud nimekirjade järgi välja isikud, kes pidavat riietuma, rakmestuma ja kogunema väeosa staabi juurde. Kaasa kästi võtta kaarditasku, isiklik relv ja sumadan nr 1. Kokkutulnuile seletati, et minnakse taktikalistele õppustele. Et asi tõenäolisem oleks, selleks anti kõigile staabi juures kätte kaardid ja taktikalised olukorrad ja peeti veel lühike kõne, et komandörid hoidku õppustel oma väeosa au kõrgel. Ohvitserid laaditi ööpimeduses omnibussi ja sõit algas. Hiljem kättesaadud bolševike ja vangilangenud politrukkide jutustustest selgub, et Petseri Kaitseliidu hoonesse meelitatud Eesti ohvitseride ja allohvitseride üle peetud seal kohut. Tribunali koosseis olnud pärit Riiast, kohtuistung kestnud 1½–2 päeva. Kõikidele teatatud, et nad on degradeeritud ja et neid süüdistatakse kontrrevolutsioonis ning sabotaazhi organiseerimises. Arreteerimisel tulnud ette rohkesti rabelemisi, kuid midagi lähemat ei ole teada. 16. juunil paigutatud ohvitserid Petseri jaamas kahte vagunisse, mis varsti saadetud teele Venemaa suunas.”

Tänaseks teame, et mingit kohtuistungit või sõjaväetribunali Kaitseliidu hoones ei toimunud, väljakutsutud võeti kinni ükshaaval, teatati, et nad on armeest vallandatud, ja viidi veidi hiljem jaamas ootavale küüditamisrongile.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv