Kultuur ja Elu 2/2007


Kultuur ja Elu 1/2007

 

 

 

 Venemaa TA akadeemik ja Moskva ülikooli matemaatikaprofessor Anatoli Timofejevitš Fomenko.

Fomenko sündroom vene ajalooteaduses

tekst: ENN HAABSAAR

Matemaatik Fomenko tõlgendatud impeeriumimeelne veider ajalookäsitlus on üldsuse jaoks seljatamas ajalooprofessionaalide ajalugu. Tema tõekspidamiste põhjal pole olnud Novgorodi, Kiievit, küll on olnud aga Moskva.

A. Fomenko sündis 1945. aastal. Oma (para)kronoloogia esitas ta esialgu grupitööna 1979. Side Eestiga on ka olemas, üks tema artikkel ilmus Tartu Riikliku Ülikooli toimetiste sarjas XV semiootikakogumikuna 1982. a. 1990 valiti Fomenko NSV Liidu TA liikmeks, alates 1994 on ta Vene Fõderatsiooni TA liige, 1995-ndast juhib Moskva ülikooli matemaatika kateedrit, kus tema eelkäijaiks olid maailmakuulsad P. Aleksandrov ja A. Kolmogorov. 1996. aastal omistati täpisteadlasele riiklik preemia. Google´i ülevaates on öeldud, et Fomenko on loonud teooriaid, avaldanud 180 teaduslikku artiklit, 24 monograafiat, geomeetria- ja topoloogiaõpiku.
Üks tema viimase aja kaasautoreid Gleb Nosovski on sündinud 1957. aastal, ta on tõenäosusteooria, matemaatilise statistika, juhuslike protsesside, stohastiliste diferentsiaalvõrrandite, stohastiliste protsesside modelleerimise spetsialist.
Siin käsitlen vaid A. Fomenko ja tema kaastööliste mõtteid ajaloo uue kronoloogia (parakronoloogia) alal. See väidab, et enamik meie aega jõudnud ajalooandmeid kirjeldab pärast 1200. aastat aset leidnud sündmusi. Mis juhtus enne X sajandit pKr, me ei tea.
Praegune kronoloogia loodi Fomenko hinnangul XIV–XVI sajandil tänu M. Scaligeri (1540–1609) ja D. Pataviuse (1583–1652) töödele. Fomenko ise tugineb ideeliselt N. Morozovile (1854–1946), kes arvas, et Kreeka ja Rooma antiikaja kirjalike mälestiste autoreiks on renessansiajastu müstifikaatorid ja antiikaega polnudki... Väidetavalt on tõenduseks astroandmed. Nii tuletatud ja eksisteerivat „faktoloogiat“ nimetangi Fomenko sündroomiks.

Mida ütleb Fomenko?

Kui oled tavainimene ja mittevenelane, on kõik tema tekstid ülimalt imelikud. Olgu alljärgnevalt esitatud vaid mõned näited.
Kõigepealt on raske Fomenko esitatud fakte ajastada, sest Kristus sündis tema andmeil 1053. või 1064. või ümmardatult 1000. aastal, ühes hilisemas väljaandes koguni 1152 pKr! Pole veel päris selge, kelleks seda Kristust pidada.
Esimene Rooma oli Fomenko ja Nosovski arvates Niiluse alamjooksul Aleksandrias. Egiptuse püramiide aga sel ajal veel polnud. X–XI viidi ta kohta, mida praegu tunneme Istanbulina. Siis oli teine Rooma, Jeruusalem, Tsargrad, Trooja. Seal hukati 1095. aastal ka Kristus. See oli ühtlasi XI sajandi põhisündmus.
Mongoli vallutusretk alanud XIV sajandi algul Vladimir-Suzdali Russist. Mingit Venemaa vallutamist polevat kunagi olnud, sest Venemaa (Russ) ise oligi Mongoolia. Parakronoloogia „tõestab“, et Russ oli maailmavalitseja algusest peale või siis valitses kellegagi kahasse. Russ-Hord võitis Teise Rooma, Konstantinoopoli ja suunas oma teraviku seejärel läände. Istanbuliga jaganud nad ära Lääne-Euroopa ja Lääne-Euroopa olnud Russ-Hordi vasall veel XV sajandil. Alles reformatsioon vabastas Fomenko järgi Lääne-Euroopa Russi(Vene) võimu alt...
Intervjuus raadiojaamale Neizvestnaja Planeta ütles Fomenko eelmisel aastal, et algimpulsi oma kontseptsiooniks sai ta 1973.aastal astronoomianähtustega tegelnud Robert Newtonilt. Järgmisena ulatus temani Nikolai Morozovi põhiraamat Kristus. Siis pannud ta Morozovi astroandmed Newtoni algoritmi ja tema sõnul kõik klappis. Fomenko läks aga Morozovist ajas kaugemale. Kui Morozov arvas, et alates VI sajandist on Scaligeri kronoloogia õige ja ei tegelnud edaspidise ajalooga, siis Fomenko tegeles ka edaspidise ajaga ja leidis, et kogu varasema ajaloo moodustavad XIII sajandi lõpust kuni XVI sajandini aset leidnud sündmused. Need projitseeriti ka varasemasse ajalukku. Tegelikult algavat ajalugu keskajaga ja antiikaega pole nii Morozovi kui ka Fomenko järgi kunagi olnud.

Ajaloo duplikaadid

Võttes näiteks Lääne-Euroopa, on Fomenko arvates selle varasem ajalugu kirjutatud reaalselt eksisteerinud Habsburgide dünastia ajaloo põhjal. Duplikaatideks on Vana-Rooma dünastiate kõik tsüklid: esimene dünastia VIII–VI sajand eKr, teine dünastia I saj eKr–III pKr; kolmas IV–VI sajand pKr. Kogu Vana-Rooma dünastiate ajalugu olevat tuletatud Habsburgide dünastia valitsejate ajaloo põhjal. Kuidas oli see võimalik?
Scaliger kloonis Fomenko arvates üheainsa kroonika neljaks duplikaadiks, faasinihetega 300, 1050 ja 1800 aastat. Nad on otstest lineaarseks ajalooks kokku õmmeldud ja lugeja ei tunneta korduvust, on ju ka igas perioodis nimed teistsugused jne. Tegelikult olevat neljast perioodist vaid üks originaal, XI–XVII sajandi lugu. Caesar, Platon, Romulus ja Remulus olevat kõik elanud, kuid mitte enne XI sajandit ja mitte seal, kuhu märgitud. Üks ja sama ajalooline (keskajalooline) persoon on paljunenud ja täitnud ka minevikku.

Vene ajaloo duplikaadid

Vene riigi rajaja Rjurik langeb Fomenko järgi kokku vürst Georgi Danilovitši, Tšingis-khaani, Juri Dolgorukiga. Ta lõi Mongoli=Russi riigi. Batu-khaan on Aleksander Nevski isa Jaroslav, aga ka Jaroslav Tark ja Moskva vürst Ivan Kalita. Jaroslav Tark ehitas Jaroslavli linna Volga jõe äärde ja see olevatki kroonikate Novgorod. Kiievi-Vene vürstide dünastia tervikuna on Moskva-Vene vürstide dünastia duplikaat ja ka Kiievit polnud...
Dmitri Donskoi elas ka tegelikult, tema võltsitud duplikaat on aga Svjatoslav (X s). Svjatoslavi poeg Vladimir on tegelikkuses olnud Vassili I, Vladimiri poeg Jaroslav Tark oli aga Vassili II. Kiievi dünastia vürst Vsevolod (suri 1093) on paraajaloos Ivan III (1462–1505). Tema vallutas tavaajaloos muuseas 1478. a Novgorodi. Duplikaate on nii palju, kui on kokkulangevaid perioode ajaloos.
Kõik duplikaadid on autor kirja pannud, kuid kui Vana-Kiievi ja Vladimiri ning Moskva dünastia esindajate valitsemisajad lähevad liialt lahku, teeb ta mööndusi, näiteks on sellesama Vsevolodi valitsemisajaks märgitud 1054–1093, tegelikult valitsesid Kiivi-Venet sel ajal järjestikku ka Vsevolodi vanemad vennad Izjaslav ja Svjatoslav ning lellepoeg Vseslav. Vsevolodi lugu tuli ümber teha, et sarnasus Moskva dünastia esindaja Ivan III-ga oleks tuntavam. Fomenko rõhutab, Vsevolod kui ka Ivan III olid abielus Bütsantsi keisrisoost naisega.

Fomenko parakronoloogia ja Novgorodi arhiiv

Jätame lähemalt kaasamata Sumeri kirjatahvlid, mis pärinevad IV aastatuhande lõpust kuni I aastatuhandeni eKr ja tõendavad, et peale Euroopa antiikaja oli olemas ka Lõuna-Aasia ja Egiptuse vanaaeg. Kõik ajalooks peetav on olnud...
Ja tõendid on leitavad, neid on palju leitud. Novgorodis näiteks jäid kasetohule kirjutatud teated turba sisse kui arhiivi ja on säilinud kujul arheoloogiliselt välja kaevatud. Esimesed dokumendid pärinevad XI sajandi esimesest poolest. Isegi Jaroslav Targa bulla 1030-ndaist aastaist oli säilinud. Seega pärineb kas või Novgorodist palju asju ajast enne Fomenko hüpoteesitud Kristuse sündi 1064...
Volhovi jõe äärset Novgorodi ja eriti kasetohule kirjutatud kirju ei oleks tohtinud seal olla. Nad oleks pidanud Fomenko vaimus arutledes olema Volga äärses Jaroslavlis... Ja asi pole niivõrd akadeemikus endas, üks inimene võib ikka eksida. Kummaline on, kui tervele mõistusele absurdseid seisukohti pooldavad massid! Aga nii pole ainult Fomenko ajalooga, ka väärast tavaajaloost hoiavad massid kümne küünega kinni kuni korüfeedest eksiarusaamade autorid veel elavad. Ja pole harv nähtus, kui õiged seisukohad pääsevad hiljem maksvusele nende esmaütlejate asemel plagiaatorite kaudu...
Kirjaoskus tekkinud Fomenko arvates ka alles XI sajandil. Kuid see pole ju õige, isegi Novgorodi lihtrahvas kirjutas juba XI sajandi esimesel poolel... Kuigi Novgorodi arhiivis ei tohtinuks olla ka Novgorodi vürstide pitsateid, on neidki piisavalt leitud. X sajandi lõppu jäävad oluliste tõenditena veel andami kogumise kotte lukustanud omapärased puusilindrid. Sageli on neil peal ka kirje.
Midagi rohkem tõestama hakata Fomenko veidra tõekspidamise ümberlükkamiseks oleks imelik. Öeldust piisab. Novgorodi kasetohule kirjutatud teated on kooskõlas XIV sajandist pärit Novgorodi kroonikaga ja seega võib põhijoontes pidada usaldusväärseks mõlemaid. Turbakihi ehtsus tõendab, et mingi geniaalne võltsija ei ole kirju, pitsateid ega silinderlukke XIII–XIV sajandil salaja turbakihti sokutanud.
Tegu ei ole Moskva vürstidünastia esindajate tegude ülekandmisega X–XI sajandisse. Jaroslav Tark, Jaroslav Vsevolodovitš, Ivan Kalita ja Batu-khaan elasid kõik oma elu omas elukohas omal ajastul ega olnud kellegi duplikaadid. Küll moodustavad nad teatud mõttes semantiliselt ühe invariandi.

Valesse ajastusse äraeksinud riik vajab hulle ideid

Venemaa on nii nn Tsaari-Venemaa kui ka Nõukogude Liidu õigusjärglane ja püüab säilitada kontrolli oma mõjusfääris olnud rahvaste üle. Toimides keskajast pärit impeeriumimalli alusel, ei kuulu ta ajastupäraste rahvaste hulka. Ajastupärased pole näiteks ka mitmed loodusrahvad, kellest mõned elavad jätkuvalt kiviajas, kuid kuna nad on oma enesemääramises vabad ega ohusta naabrite eksistentsi ega identiteeti, ei saa neile midagi ette heita. Venemaa ahistab aga jätkuvalt nii vahetuid kui ka üleriiginaabreid. Ta üritab hoida neid oma mõjusfääris ja kujundada identiteeti. Keskaegse riigina takistab ta näiteks maride, ersalaste, mokšalaste, sürjalaste, permide, tatarlaste, tšuvaššide, ugrilaste rahvuseks kujunemist. Saksa intelligents Eestis tekitas omal ajal eestlastele võimaluse rahvuseks kujuneda. Emaimpeeriumi intelligentide abil suudaksid ka nimetatud rahvad saada omaette riikideks või vähemalt liitriigi suveräänseiks osadeks. Uusajale omast ideoloogiat pole Venemaal aga kahjuks veel tekkinud. Oma eesmärkide teostamiseks vajab keskaegse malliga impeerium hulle ideid ja Fomenko taolised pakuvad neid. Ka Hitler pakkus niisuguseid ideesid omal ajal ja rahvas hullus. Siis tuli krahh ja rahvas sai kiiresti tagasi terve mõistuse. Venemaa teatud struktuurid kisuvad masse seal taas sinnapoole!
A. Fomenkost veelgi impeeriumimeelsem on V. Kandõba, keda esitletakse psühholoogiateaduste doktori, professori ja akadeemikuna. Ei ole öeldud, millise akadeemia akadeemik ta on ja kus töötab professorina. Raamatu „Istoria russkoi imperii“ (1997) lõpus kutsub ta kõiki soovijaid Peterburgi kuulama kursusi psühholoogia, ajaloo ja hüpnoosi alal. Ta ei viita pea ühelegi raamatule ja kirjanduse loetelu koosneb 7-st raamatust: Rigveda, Avesta, Samaveda, Koraan, Kandõba, Istoria russkogo naroda (1995), Kandõba, P. Zolin, Istoria i ideologia russov (1997)...
Kahe autori impeeriumimeelsusest sündinud ideed on teostuselt siiski kardinaalselt erinevad. Fomenko järgi ei tea me kirjalike allikate puududes X sajandist varasema aja kohta midagi ja Novgorodi pole olnud. Kandõba „teab“ seevastu täpselt pea kõiki asju isegi ülikaugest minevikust. SUURE RUSSI RAHVA ajalugu algas juba 18 miljonit aastat tagasi ja Kiievi-Vene impeerium tekkis 1423. a eKr. Nii kauge aja taguseid „täpseid“ aastaarve ei kohta vist kuskil mujal: 1409, 1392, 1391, 1370, 1348. a eKr toimus see või teine sündmus, kusjuures „teada“ on ka valitsejate nimed.Tekstis on peale eelnimetatute kirjas veel mõned kultusraamatud, ilmselt sealt pärinevadki „täpsed“ teadmised. Sealjuures eristab autor rusaliime (tuletatud sõnast ’Jeruusalemm’) ja russidest. Autor ise on russide ideoloog ja rusaliimide halvustaja. Kui Fomenko ei tunnista peale Novgorodi veel Kiievi eksistentsi, siis tavaajaloo tunnustaja ja kasutaja Kandõba, olles rusaliimide vastane, ei tunnusta Moskvat. Russi seostab ta ainult Kiievi metropoliga.
Mis seis oli maailmas Kandõba järgi näiteks esimesel sajandil? Russi impeerumi pealinnaks oli siis endiselt Kiiev. Maailma põhjaosa kuulus Russi ja lõunaosa Rooma impeeriumile, Rooma allus sealjuures Kiievile... Lähtudes jumalast valituse ideest, haarasid rusaliimid autori järgi enda kätte kogu maailma kaubanduse ja rahanduse. Uueks Jeruusalemmaks ja uueks Roomaks oli Moskva. Russid olid seotud Kiievi, rusaliimid Moskvaga... Moskva on rusaliimide kants, Peterburg ei ole, Peterburg vahetab 1713. a pealinnana ajutiselt välja Kiievi, Moskva polevat kunagi pealinn olnud. Kiiev sai Russi pealinnaks taas 1991. Moskva on ainult rusaliimide pealinn ja Ukraina on ainus Russ (Venemaa)...
Stalin oli autori teadmise järgi samuti russ ja represseeris seepärast eelkõige (87%) rusaliime...

Teadlane, hull või Vene impeeriumi tagatasku ideoloog?

A.Fomenko teaduslikke tulemusi ei saa normaalne inimene pidada tõeseiks. Paraku on Venemaal normaalseks jäänud utreeritult öeldes ehk vaid humanitaarintelligents ja kõik need, kes ei tea asjast midagi... Fomenko järeldusi peab võimalikeks tehniline intelligents. Seega ka näiteks sõjatööstuse baas. Kuid kui suur on ta teoste loetavus? Aastas ilmub Fomenkolt viis-kuus raamatut, alati ei saa aru, millised kordustrükkidena, millised uudistena. Novgorodi arheoloogia üks spetsialiste V. Janin on öelnud, et Fomenko kõrget tarbimisreitingut kinnitab „Knižnoje obozrenie“ iga number. Ta tundis sealjuures muret kooliõpilaste pärast, kelleni ei jõua enam õige ajalugu.
Teisiti öeldes on matemaatik Fomenko ja tema kaastöötajate ajalugu üldsuse jaoks seljatamas ajalooprofessionaalide ajalugu. Mida see tähendab? Pole olnud Novgorodi, Kiievit jne. Kuid ON OLNUD Moskva. Fomenko ajaloo on vääraks tunnistanud ka Moskva ülikooli ajaloo kateeder, kuid paljudele see ei loe, sest sama ülikooli matemaatika kateedri juhataja Fomenko „tõestab“ matemaatiliste vahenditega oma järelduste õigsust. Televaatajadki kiitsid uue kronoloogia heaks. Ja mida teab neist asjust gümnaasiumi haridusega tavainimene? Sisuliselt mitte midagi. Kui ta vaatab Fomenko ajalooraamatute diagramme, graafikuid ja valemite põhjal tehtud arvutusi ning ajaloolaste koostatud lakoonilisi imelike piltidega õpikuid, siis võib ta tõepoolest langetada pooldava otsuse Fomenko kasuks. Teisiti öeldes otsustab impeeriumihulluse kasuks...
Ajaloolased suhtusid esialgu Fomenko töödesse neutraalselt. Las avaldab, aeg ise teeb lõpu... Kui lõppu ei tulnud, asuti kritiseerima ja tema ajaloo vastu võitlema. Käibele tuli väljend „anti Fomenko“. Rahvas mõtles võib-olla, et kui Fomenko vastu võideldakse, peab temas midagi olema. Vahedat põhjendatud kriitikat siiski pole. Kriitikud esitavad tavaliselt tõe pähe traditsioonilisi vaateid ja ütlevad midagi ka Fomenko kohta, selle asemel, et igas lõigus see ja teine koos esitada ja Fomenko arusaamade absurdsus lugejale selgeks teha või see arutlusse laskumata välja naerda. Nagu toimis näiteks Moskva akadeemikute ühingu president akadeemik S. Novikov. Fomenko rääkis talle oma teadlasetee algul, et Pelopennosese sõda tuleb astronoomiliste arvutuste põhjal V sajandist eKr ümber asetada XIII sajandisse pKr. Novikov olevat kuulanud tähelepanelikult ja naernud siis kaua...
Kui 1996 oli kõne all A. Fomenkole riikliku preemia andmine, astusid S. Novikov ja V. Arnold preemia andmise vastu, kuid nendega ei arvestatud välsmaal elamise tõttu... Reeturid! Akadeemik V. Ginsburg tõdes, et astroandmeid tõlgendab Fomenko kirjaoskamatult, V. Novikov andis sama hinnangu matemaatiliste meetodite rakendamise kohta. Tema arvates soosis ja soosib Fomenkot mingi tume struktuur...

Fomenko – Vene impeeriumi ideed teeniv teadlane


Ilmunud publikatsioonide on senituntud ajalugu keeratud pea peale: Jaroslav Tark ehitas Jaroslavli linna Volga jõe äärde ja see olevatki kroonikate Novgorod.

Siinkirjutaja arvates kirjeldavad Fomenko ja Morozov impeeriumi arengtsüklitele omaseid seaduspärasusi. Teatud impeeriumide arenguperioodid langevad tõepoolest struktuuri poolest kokku. Tema kriitikud pole kahjuks aru saanud, et nn duplikaadid on tegelikult üksteisega sarnased ajalooperioodid.
Teisalt heidavad ajaloolased ette duplikaatide kokkulangevuste (efektseks) näitamiseks andmete võltsimist. Enamasti ei ole vead siiski väga suured. Näiteks, kui Fomenko tahtis samastada Kiievi-Vene suurvürsti Vsevolodi (1054–1093) ja Moskva-Vene suurvürsti Ivan III (1462–1505), oli vaja, et nende valitsemisajad langeksid piisavalt kokku. Selleks vaikis ta maha, et tegelikult valitsesid Kiievi-Venes nimetatud perioodil koguni neli suurvürsti: Izjaslav 1054–68, Vseslav 1068–69, taas Izjaslav 1069–73, Svjatoslav 1073–76, Vsevolod 1076–77, Izjaslav 1077–78 ja alles lõpus suveräänselt Vsevolod 1078–93. Viga pole siiski kardinaalne, sest juba 1054 moodustus nooremaid vendi kaasamata kolmest vanemast vennast koosnev triumviraat. Juhiks oli esialgu vendadest vanim Izjaslav, kuid ülejäänud kaks kõigutasid kuni kukkumiseni tema võimu. Polotski vürst, nende lellepoeg Vseslav aga oli kõigi ohustaja. Kuna Vsevolod omas pidevalt kaasvõimu, ei ole väga vale kogu periood vaid temaga seostada.

Impeeriumi duplikaat levis Kiievi-Venest Suzdal-Vladimiri (Moskva-Venesse)
Vastupidi Fomenkole, kelle järgi tekitati võltsimise teel duplikaate, näitab reaalne ajalugu midagi muud, näiteks kuidas Kiievi-Vene impeeriumi struktuuri põhjal loodi Suzdal-Vladimiri vürstiriiki...
Tulevasse Moskooviasse Suzdalimaale istutati näiteks Kiievi-Vene linnad Perejaslavl, Zvenigorod, Starodub, Võšgorod, Galitš. Kiievimaa jõekesed Lõbed ja Potšaina kanti üle Rjazani, Vladimiri ja Alam-Novgorodi piirkonda. Kiievist endast sai Kiievi küla Moskva maakonnas... Kõik see algas Juri Dolgoruki (suri 1157) ajal. Jurist saigi mõneks ajaks Kiievi Vladimiris elav suurvürst. Kiievit hakkas asendama algul Vladimir ja seejärel Moskva. Seal end lahti kerinud ajalugu kordas Kiievi-Vene oma...

Tuhandeaastased impeeriumid

1999. a (Tuna 2, 102) kirjutasin: „Rooma impeerium kestis 876, teine Rooma ehk Bütsants 1058 aastat. End kolmandaks Roomaks kuulutanud Venemaa on kristliku impeeriumina 1007 ja koos paganliku etapiga 1135 aastat vana.“
Selle kirjutise eesmärgiks ei saanud piiratud mahu tõttu olla paralleeldünastiate, tsüklite, perioodide täielik kohakuti panek ja kokkulangevuste määra kindlakstegemine. Seda polnudki vaja teha, üldpilt on niigi selge. Teatud ajalooperioodide põhimõtteline kokkulangevus on olemas. Perioode lineaarselt järjestades saame tüüpilise impeeriumi kogupikkuseks umbes 1000 aastat. Kui eelnevalt tõdesin, et impeerium elab tavaliselt umbes tuhat aastat vanaks, siis Fomenko uurimused näitavad, et see aeg koosneb tegelikult osisdünastiate lugudest.
Keskaegsena lõpetab Vene impeerium nähtavasti tõepoolest oma tegevuse, kuid ta võib korrektiive tehes jätkata oma tegevust uusaegse impeeriumina. Ja teatud tsivilisatsioonide ajalugu ongi ehk just impeeriumide ajalugu.
Võimalik, et vanaaja ja keskaja impeeriumide jätkuks tekivad uusaja impeeriumid... Lääne-Euroopa on loonud justkui Püha-Rooma jätkuna Euroopa Liidu.
Taastekkinud Moskva-Vene võiks enda päästmiseks võtta eeskuju Läänest ning anda vaimselt vangistatud rahvastele arenguvabaduse... Ta võiks nad lausa aidata iseseisvumise teele. Nii nagu aitasid meid omal ajal saksa haritlased. Kui ta nii teeks, lakkaks Moskva-Vene järgimast keskaegset malli ja astuks uude aega.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv