Kultuur ja Elu 1/2007


Kultuur ja Elu 4/2006

 

 

 

 


Soome-ugri rahvastest ja nende kirjandusest

tekst: arvo valton

Arvo Valtoni koostatud soome-ugri rahvaste tänapäeva luulekogumik.

Tulevik mis toob…ei tea.

Keegi head ei usu enam.
Arvo, teine asi seal –
Elate, kuis endal kena.

Siin võib lausa igamees
Kurnata me Komi kanti,
Röövel uus ei häbene:
Maa meil jalge alt kui kanti.

Oma põlisel ju maal
Põlisrahvas nulliks saanud,
Lastelt võetud jõgi, laas,
Säilita ei miskit saatus.

Sellest valutabki pea,
Käega lööks mistahes tehes.
Kodukandis siis on hea,
Kui sa ise peremeheks.

Komi kirjanik Vladimir Timin

* * *

Emakeelne sõna

Emakeelne sõna,
sinu kõla magus,
hinge põletama,
sõnajõud on ladus.

Sõnas kõike näen:
koduküla põllud,
ojad, järved, mäed,
kus veel sellist leiad?!

Elus tuntud väge
Loodusega sidus.
Emakeelne kõne oli selle idu.

Praegu sõna armas
Kustub, sureb, sumbub,
justkui pahas jutus…
Sain sest aru ammu.

Kes küll annab abi
minu rahvale,
tõstab kes, ja kannab
elu pardale?

Vepsa kirjanik Niina Zaitseva (1946)

 

“Tähele pannes teisi rahvaid ja kultuure, saame ka ise suuremaks, toetades neid, kes on meist halvemas olukorras, muutume ise paremaks ja tugevamaks,” on artikli autor Arvo Valton veendunud.

Eestlasi on maailmas miljoni ringis, soome-ugri rahvaid kokku ligi 25 miljonit, neist üle poole ungarlased. Seda on kokku märksa vähem kui rahvast Poolas või Hispaanias, kuid siiski rohkem kui enamikes Euroopa riikides eraldi võttes.
Oleme põlised eurooplased, meie kunagise sisserände Uurali kandist on teised suuroletajad meie jaoks välja mõelnud. Aga needki oletajad tunnistavad, et see juhtus aastatuhandeid varem, kui siia mandrile ilmusid esimesed indoeurooplased, kellest see maailmajagu nüüd valdavalt täidetud on.
Sellesse tõsiasja võib täna mitmeti suhtuda. Ka nii, et miks me siis lasime ennast äärealadele tõrjuda. Ukraina päritolu ajaloolane Kostomarov on 19. sajandi keskpaiku kirjutanud, et soomeugrilased olnud vähe ettevõtlikud (see tähendab, et ei viitsinud oma naabreid vallutada ja röövida, ajasid omaette läbi), sellepärast hõivanud slaavlased nende alad ja assimileerinud neid. Ainult ungarlased olid paari sajandi jooksul Euroopa hirm, aga nemad olid tõepoolest pika maa maha rännanud, enne kui end Kesk-Euroopas maksma panid.
Praeguseks on niisiis vaid kolm rahvast end Venemaa paine alt vabaks võidelnud, soomlased mõni aeg varem, eestlased äsja. Ülejäänud hõimurahvad on endiselt surve all, suruja nimeks olnud Tsaari-Venemaa ja Nõukogude Liit, praegu Vene Föderatsioon.
Selle surve alla langesid need rahvad pärast visa vastupanu, üks varem, teine hiljem. Vaid vadjalased ja karjalased said vene võimu ja seaduslikuks kuulutatud röövimist tunda enne mongolite vallutusi, mõned soome-ugri keeled aga olid selleks ajaks juba hävinud. Põhiliseks allutamise ajaks oli 15.-16. sajandid, seega mitte nii ammu. Eestile ja Soomele tuli see õnnetus kaela alles 18. sajandil.
Praegu on meie idapoolseteks hõimurahvasteks komid, udmurdid, marid, ersad ja mokšad ning ka handid ja mansid, kes neil vallutuse aegadel suruti mandrilt välja, Uuralite taha. Oma tänaseks üsnagi mitmekesistunud hõimuliikumises oleme oma seltskonda võtnud ka samojeedi rahvad, kellest suurim on põhiliselt tundraaladel toimetav neenetsi rahvas.
Siinkohal räägiksin põhiliselt viiest eespool nimetatud suuremast soome-ugri rahvast, nende olukorrast, eneseteadvusest ja rahvuskultuuri säilitamise võimalustest.

Enne Vene vallutusi

Enne vene vallutusi olid kõigil neil rahvastel oma riiklikud moodustised, küll Kesk-Euroopaga võrreldes suhteliselt lõdvad ja igatahes vabad despootiast.
Vene ajalugu ja kulturoloogia vaikib selle fakti sisuliselt maha. Nõukogulikus demagoogias nimetati peaaegu kõiki imperiaalseid vallutusi vabatahtlikuks ühinemiseks. Tsaarid olid pahad, aga nende vallutused head. Oma rahvas põgenes tagakiusu eest äärealadele, aga kõlbas keskvõimu jaoks võõraste valduste koloniseerimiseks küll. Selles osas pole Venemaa ideoloogias sisuliselt midagi muutunud.
Vähemusrahvaste jaoks aga on muutunud siiski niipalju, et pärast tsensuuri kaotamist kirjutatakse oma sangaritest, kes vallutajatele vastuhakku korraldasid (vt näiteks komi kirjaniku Timini hiljuti eesti keeles ilmunud romaani „Vana-Permi poisi Tikö seiklused“).
Tsaaririigis neid rahvaid nii-öelda kultuurisubjektideks praktiliselt üldse ei tunnistatud. Andekad inimesed, kes suutsid end läbi pressida ülemistesse sotsiaalsetesse kihtidesse, pidid tingimusteta venestuma. Me teame väga tükati, kui paljud vene ajaloo ning kultuuri suurnimed on tatari või soome-ugri tõugu rahvastest pärit.
Nende rahvaste sajandipikkuse räsimise põhilisteks teguriteks olid esiteks sõjalis-administratiivne surve, mis seadis kõikjal sisse oma korra ning sundis allutatuid elama ning töötama vaid nii, nagu keskvõim seda ette kirjutas.
Teiseks oli majanduslik surve, mis algas röövretketest ja kaupmeeste sätestatud röövkaubandusest ning lõppes sõjatehaste orjatööga alles äsja ning see kestab jätkuvasti.
Kolmandaks kultuuride jõhkra hävitamise teguriks oli vene õigeusk, mis võttis peale kõige muu muulastelt ära ka nende põlised nimed ning muutis kõik ühtviisi Ivan Ivanovitšideks. Seda rida jätkas kommunistlik ideoloogia, mis – peab tõde tunnistama – oli oma juurutamise aastatel märksa leebem kui varasemad ideoloogiad.

20. sajandi 20. aastad

Kõigi nende rahvaste kultuuri õitseaeg oli 20. sajandi kahekümnendad aastad. Rahvuskultuuri vohav areng peatati kolmekümnendatel, mil praktiliselt kogu tärkav haritlaskond hävitati füüsiliselt. Jah, sama tehti ka vene enda haritlaskonnaga, kuid mingi osa sellest pääses, väikerahvastele aga tähendasid kolmekümnendate aastate repressioonid täielikku katastroofi, millest ka järgneva 20 aasta jooksul üle ei saadud.
Teine hingamisaeg nendele rahvuslikele kultuuridele oli 90. aastate algus, paraku kestis see veel lühemat aega kui 20-ndate oma. Kruvide kinnikeeramine algas üsna kohe ning jätkub tänaseni täie hooga.
Kuid mängud fraasi “sisult sotsialistlik, vormilt rahvuslik“ ümber andsid siiski mingi võimaluse nende rahvaste kultuuri arendamiseks, ehkki maailma lubati neil näha vaid läbi vene kitsukese akna.
Kui handi ja mansi keeled on kuulutatud ohustatuiks, siis nimetatud viie keele puhul kasutatakse vormelit “osaliselt ohustatud“. Põhja-Ameerika indiaanlastega võrreldes elavad need rahvad ehk paremini, vähemalt reservaatidesse pole neid aetud. Võimalik, et nood reservaadid aitavad ka mingil määral säilitada oma keelt ja tavasid, aga eluvormina neid küll vaevalt keegi heaks söandab kiita.
Kõik nimetatud viis rahvast elavad külades, mitte hajutatuna nagu maarahvas Eestis. Nad on head põlluharijad, töökad, väga puhtad, rahuarmastajad ning ausameelsed. Nad toidavad oma töösaadustega sõjardlikku tööstust (ka Gulagi vangilaagrid olid varemalt sageli rajatud mitte vene, vaid allutatud rahvaste maadele), mis on paigutatud räpasevõitu linnadesse nende põlisaladel. Muide, linnastumine on veel üheks nende rahvaste omanäolise kultuuri hävitamise ning ümberrahvastamise teguriks. Seepärast läbib nende kirjandusi suur armastus oma looduse ja küla vastu. Küla on see koht, kus räägitakse julgelt oma keelt ning säilitatakse oma tavasid.
See, et nende rahvaste kirjandused on suhteliselt alalhoidlikud, tuleneb ju sellest, et enamik muutusi ja uuendusi on okupeeritud rahvaste jaoks tähendanud võõra kultuuri sissetungi ja nende oma kultuuri hägustamist.

Kui puudub emakeelne haridus

Ent suurimaks probleemiks nende rahvaste puhul on see, et neilt on võetud omakeelne haridus. Veel mõnikümmend aastat tagasi, nõukogulikus tegelikkuses, oli neil olemas omakeelse alghariduse võimalus, nüüd algab õpe juba esimesest klassist vene keeles. Ja enesepettusena nimetatakse rahvuskoolideks neid koole põhiliselt põliskeelsetes külades, kus üks või kaks tundi nädalas õpetatakse oma keelt, kirjandust ja kodulugu. Needki tunnid on sageli fakultatiivsed ning lastevanematele antakse valida, kas laps hakkab õppima emakeelt või võõrkeelena inglise keelt. Ning sageli valitakse viimane, oletades, et oma keelt oskab laps ju nagunii. Jah, olmekeele tasemel oskab ta seda, kuid keele püsimiseks ja arenguks on sellest vähe. Siiski on kõigi nende rahvaste ülikoolides võimalik õppida ka oma keeleteadust ja mõnda teist rahvuslikku humanitaarteadust.
Tänu sellele on kõigis neis neljas vabariigis (Komi, Udmurdi, Mari, Mordva) välja kujunenud arvestatav haritlaskond, neil on väljapaistvaid teadlasi, sealhulgas oma keele filolooge ja ajaloolasi. Võõrkultuuri survest hoolimata on olemas huvitav kujutav kunst, väga paljudes külakohtades toredaid laulu- ja tantsuansambleid ja muidugi hea omakeelne ilukirjandus. Kui varem domineeris selles vene eeskujude mõju ning kirjanikku võidi süüdistada natsionalismis ainuüksi selle eest, kui ta oma teoses kasutas jõe või mäe põlist nimetust ja mitte venepärast moonutist, siis tänaseks ollakse sellest siiski vabanemas, osalt selle tõttu, et varasemat järelvalvesüsteemi kogu oma ranguses ja idiootsuses pole veel taastatud, osalt aga ka vabamate maailmas ringi vaatamise võimaluste avanemisega ning kindlasti ka moodsa infotehnoloogia kasutusele võtu tõttu. Maailm on tänu mitmetele teguritele siiski niipalju muutunud, et pole enam võimalik neid rahvaid täielikku isolatsiooni suruda.
Nii tulevad ka nende rahvaste ilukirjandusse moodsamad hoovused ja julgemad teemakäsitused.
Siinkohal tulekski rõhutada ilukirjanduse erilist olulisust nende rahvaste jaoks, kellelt on ära võetud omakeelne haridus ning kus valdav osa teadustööst, sealhulgas isegi kirjandusteaduslikud käsitlused on venekeelsed. Ilukirjandus on praegu neil põhilisi oma keele säilitamise ja arendamise vahendeid. Seda tajutakse ning on isegi hämmastav, kuidas paljud, peamiselt noored filoloogid, tulevad kirjandusse ning loovad – erksalt maailma poole kiigates – huvitavat omakeelset luulet ja proosat.
Üsna palju sellest luulest on nüüd ka eesti keelde tõlgitud ning sisaldub kogudes „Suvepäev“, „Kuum öö“, udmurdi luuleantoloogias „Hõbepaat“, neljas naisluule kogumikus ning sarja „Väikeste rahvaste suur kirjandus“ (seni on neid kaheksa) raamatutes, mida on välja andnud Kirjastuskeskus Eesti fondide toetusel. Muide Eesti fondid toetavad ka hõimurahvaste keeltes peamiselt tänu uutele võimalustele tekkinud erakirjastustes välja antavat eesti kirjandusklassika teoseid (kusjuures osa tiraažist jagatakse tasuta raamatukogudele ja koolidele). Tõlkekirjanduse laiem ilmumine sealse lugeja kätte on üks olulisi keele säilitamise, aga ka selle prestiiži tõstmise vahendeid.

Märgates ja toetades

Lõpetaksin oma loo väikese loosungiga: tähele pannes teisi rahvaid ja kultuure saame ka ise suuremaks, toetades neid, kes on meist halvemas olukorras, muutume ise paremaks ja tugevamaks. Suhtutagu keelesugulusse kuidas tahes, koostöö soome-ugri rahvastega tugevdab ka meie eneste identiteeti, selgitab meile meie eneste olemust ning juuri.
Vaid üks näide: kummalisel kombel on just eesti muistsest usundist teada vähem kui isegi liivlaste omast, kuid tutvumine näiteks maride loodususuga (ka selle kohta on olemas eestikeelne raamat) selgitab meile paljutki. Muide maride ning pisut vähesemal määral udmurtide ja ersade usundite taaskasutuselevõtt pole mitte pelgalt protest pealesunnitud ortodoksia vastu, vaid ka oma kultuurilise näo säilitamise võimalusi. Läänelike ja Idamaade usundite kauaaegse vastandamise alternatiivina on laialdast käsitlemist leidnud šamanism, kuid maride loodususust hakkab maailm varsti veel täiel häälel rääkima. Seda eriti maailma keskkonnaprobleemide ja äärmiselt vajaliku loodushoiu taustal.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv