Kultuur ja Elu 1/2007


Kultuur ja Elu 4/2006

 

 

 

 


Kas sõjaveteranid tohivad “väärtushinnata” parteipoliitikuid?

tekst: UNO RAUDKIVI

Pärast poole aastasaja pikkust elu eksiilis jõudis artikli autor Uno Raudkivi 2000. aastal tagasi Eesti Wabariigi õigusjärgsesse Eesti Vabariiki. Üsna varsti pidi ta tõdema, et viimane oletus osutus valeks.

Eestis on isepärased reeglid rindesõdurite “väärtushindamiseks”
Mind, nagu suurt osa teise ilmasõja aegseid noormehi terves maailmas, värvati sõjaväeteenistusse, anti munder selga ja relv kätte ning saadeti tegema seda, mis sõdurite kohustus ajaloo algusest peale on olnud teha. Riigi kodanikuna olen aastaid küsinud riigilt seadusbaasilisi põhjuseid, miks Eesti riik on lähiaastatel üha enam hakanud sõnades ja tegudes toetama 1944. aastal punaarmee vastu relva tõstnud eesti rahvusest sõjaveteranide vastu suunatud põlastusavaldusi.
Üritades leida minu poolt esitatud küsimustele ja argumentidele vastuseid, alustasin kirjavahetust õigus- ja teiste riigivõimu esindavate asutuste ja isikutega. Olen need kirjad salvestanud selgesti jälgitavatesse kogumikesse ja saatsin koopiad neist kõigile, kes minu arvates peaks olema informeeritud nende kirjade sisulistest üksikasjadest. Alustasin oma selgusnõudmiste seeriat kirjaga “Esimene kiri õiguskantslerile, 15. oktoober 2005”, mis avaldati, nagu paljud teised, SI Kongress portaalis Riiklus. Selle kirja alltoodud alapeatükk esitab ratsionaalselt sõnastatud küsimusi ja argumente, milledele ma lootsin oma kirjavahetuse vahendusel saada ratsionaalseid selgitusi ja vastuseid.

Natsitegevuses süütust tunnistavad tõendmaterjalid

Olen Eesti Vabariigi kodanik ja 20. Eesti Diviisis teeninud sõjaveteran.
1944. aastal tuli mul vajadus sõtta minna oluliselt järgmise sõnastusega sõdurivande alusel:
1) “Mina vannun Jumala nimel seda püha tõotust, et ma võitluses bolševimi vastu
2) Saksa armee ülemjuhatusele kuulekust tõotan (gehorsam leiste) ja
3) kui vapper sõdur selle vande eest igal ajal olen valmis oma elu ohverdama”.

1) ja 3) on aegumatud osad selles vandes.
2) oli vajalik sellepärast, et 20. Eesti Diviis ei tegutsenud sõja ajal Saksa armeest sõltumatu üksusena. See osa vandest loomulikult kaotas maksvuse Saksa Riigi kapituleerimusega. Oluline on tähele panna, et selles vandes ei ole sõnagi truudusetõotusest Saksa Riigile. Kõigilt Saksa riigikodanikest sõduritelt (Wehrmacht, Waffen-SS jne) oli see kindlasti nõutud.
Rindesõduril ei ole kohustust ega luba ületada tema poolt antud sõdurivandes määratletud piire. Sellest tõsiasjast tulenevalt on 1944. aastal Eesti pinnal aset leidnud punaarmee vastases sõjategevuses osalenud sõdurid jaotatavad kahte võitluseesmärgilt selgelt eristatavasse rühmitusse: Eesti- ja Saksa sõdur.

Eesti sõdur ja Saksa sõdur kandsid sarnast mundrit, kuna nad sõdisid samal vaenupoolel.
Saksa väejuhatuse otsus Eesti sõjatandrilt välja tõmmata, tegi Eesti sõdurile tema sõja eesmärgi, iseseisva Eesti riigi taastamise võimatuks. Järelikult on iga ratsionaalse õigusmõiste vastane nimetada Eesti sõdurit nii Saksa kui Teise maailmasõja sõduriks.
Kuna praegune EV riigikorraldus on poliitilises segaduses nende faktidega tegelemisel, siis pean asjakohaseks juhtida tähelepanu riigivõimu organitele, kes on selle probleemiga juba edukalt tegelenud.


1. USA valitsus kuulutas minusugused (Eesti Waffen-SS üksustes teeninud) sõjaveteranid vabaks natsiseotusest juba 1950. aastal.
2. 1. jaanuaril 2004 jõustus Eesti riigis “Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus”. Selle seaduse § 4.1.1 alusel väljastati mulle 06.07.2004 Sotsiaalkindlustusameti poolt Represseeritu Tunnistus (nr 06469), mille alusel olen nimetatud “Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest peetud relvastatud võitluses” osalenud isikuks, ja sama seaduse § 5.2 kohustab Vabariigi Valitsust selliste isikute mälestuse jäädvustamise eest hoolitsema.
Neile küsimustele ja argumentidele, ühe kodaniku ja riigi vahelise suhtlemise algatusele, ma ratsionaalseid selgitusi ega vastuseid seni ei ole saanud, ei riiki esindavatelt ega teistelt ühiskondlikku arvamist kujundavatelt asutustelt ega isikutelt. Järelikult on riik jäänud mulle võlgu selgituse riigi poolt sõjaveteranide väärkohtlemise põhjuste kohta.
Uuemal ajal alluvad tsiviliseeritumad riigid sõjapidamise konventsioonidele, mis kaitsevad kõiki sõjaveterane sõjajärgse mõnitamise ja väärkohtlemise eest. Tänapäeva Eestis “hetkel kehtivate” seaduste alusel on need reeglid nähtavasti kuulutatud kehtetuks nende eesti soost sõdurite kohta, kes 1944. aastal, seega rohkem kui pool sajandit tagasi, osalesid Eesti aladele sissetungiva punaarmee vastases sõjategevuses.
Eriliselt olen märganud aga otse needusliku viha väljavalamist nende veteranide suhtes, kes olid Jumala nimel sõdurivande andnud ainult bolševike (stalinlike punajõudude) vastu võidelda.

Näiteks, Eesti Päevalehe Online-intervjuus (23.01.2007) esitasin kaitseminister Jürgen Ligi-le küsimuse:
UnoRaudkivi (22. jaanuar 2007 20:12:15): Kas teate mõnd Eestis maksvat seadust või rahvusvahelist sõjaveteranide kohta kehtestatud seadust või reeglit, mis õigustab Eesti parteipoliitikuid, nagu Teie isegi, või mõnd meie riigikogulast, negatiivseid väärtushinnanguid tegema 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisis teeninud sõjaveteranide kohta?
Sellele küsimusele ma Jürgen Ligilt vastust ei saanud.
Kuni Eesti riik, selle õigus- ja täitevvõimu organid ning neid esindavad ametnikud ei ole riigis toimuva kohta välja mõelnud usutavaid selgitusi, jääb tõestatuks, et nad jagasid oma räpaseid väärtushinnanguid rindesõdurite tegevuse kohta vaid sellepärast, et nende hetkelised parteipoliitilised vaated olid konfliktis sõdurivandes nimetatud “Jumala nimel ainult Stalini punaarmee vastu” võitlemisega..
Kui uskuda, et igal räpasel asjal on ka siledam külg, siis ehk vahest see, et kõigi nende süüdistajate kultuslikud vaimusähvatused said ametlikult stenografeeritult säilitatud. Need andmebaasid võivad hõlbustada tulevastel generatsioonidel mõista stagnaajal N Liidu poolt Eesti ühiskonnale pealesurutud staliniusu praktikantide hingeelu saladusi. Eriti, et aru saada motiividest, mis hoidis neid taganemast selle saatanliku eluviiside haardest pärast Eesti NATO ja Euroopa Liiduga liitumist, seega pärast seda, kui selleks polnud enam ratsionaalseid takistusi.
Riigis kehtivate seaduste laekas ringi tuhnides, nii palju kui tavakodanikul selleks võimalust on, avastasin, et riikliku õigusjärgsuse tulevikkusuunatus on seni Eestis jäetud määratlemata. Panin selle vastavastatud “tarkuse” sõnadesse, kirjutades artikli, mis avaldati SI Kongress / Riiklus portaalis nime all: “Eesti püüab deklareerida end ENSV õigusjärglaseks”. Toon siin ära olulise osa artikli sisust.

USA veendunud kommunismivastaste senaatorite Jesse Helmsi ja John McCaini eestvedamisel otsustas USA Senat survet avaldada Baltimaade vastuvõtmiseks liikmeteks Euroopa Liitu ja NATOsse. Eestis aga olid selleks ajaks võimu haaranud jõud, kelle poliitiline tahe ei olnud seda turvalisuse momenti ära kasutada..
Selle asemel, et Eesti riiki seaduslikult deklareerida esimese, 1918. aasta Eesti Vabariigi õigusjärglaseks, nagu USA on seda teinud juba sellest ajast saadik, kui Stalin selle okupeeris 1940. aastal, tegi Eestit valitsev riigivõim toimuvast aga ennastõnnitleva järelduse: vaadake, kui tublid me oleme! Ja kehtestas hoopis “välispoliitika eraldatuse sisepoliitikast” doktriini, mille varjus riigisiseselt jõustati Eestile 2004. aastal uus põhiseadus, mis pidi meie riigi seaduslikult tegema 1918. aasta Eesti Vabariigi õigusjärglaseks.
Kuna see muudetud põhiseadus jättis Nõukogude Liidu poolt toime pandud (rahvusvaheliste seaduste vastase) vene muulaste migratsiooni ENSV aladele seadusliku immigratsioonina Eesti Vabariiki jõusse, siis see seadusloome on selgelt vastuolus sõjaeelse Eesti Vabariigi põhiseadusega.
Nii seda kui ka 2005. aastal jõustunud Eesti-Vene riigipiiri lepingut ei saa seepärast ratsionaalselt teisiti tõlgendada kui ENSV tunnustamist 1918. aasta Eesti Vabariigi õigusjärglaseks. Selline olukord omakorda jätab meie riigi vaid üks väike seaduslik samm vajaka ENSV õigusjärglaseks deklareerimisest.

Eesti valitsejad müüvad joogiks süütevedelikku

Maakeelde ümbertõlgituna: see seaduslik pettemanööver näib üritavat müüa süütevedelikku “Viru Valge” sildi all.
Ükski välisriik, kes on tunnustanud meie lahkulöömist Vene impeeriumist 1991.. aasta taasiseseisvusmisdeklaratsiooni alusel, pole meie välisesinduselt loomulikult sellist solki veel ostnud. On küllaldaselt tõendeid sellest, et seda on innukalt, aga seni tulemusteta, pakutud.
Paar tsitaati DELFI uudistes (18.11.2006) ilmunud ariklist “Vene esindaja ÜROs ässitab natsikütte” tabavalt illustreerivad, kuidas meie riigi õigusjärgsuse deklareerimisest hoidumine on seotud meie riigi võimetusega kaitsta oma kodanikke (sel juhul sõjaveterane) riigiväliste võimude teotamise eest.
/.../ Venemaa alaline esindaja ÜROs Vitali Tšurkin avaldas lootust, et Euroopa Liit ja USA märkavad, kuidas Eestis ja Lätis Relva SS-i võitlejate auks mälestusriitusi korraldatakse.
/.../ Natsismi ülistamist tauniva resolutsiooni algatas Venemaa. Selle poolt hääletas 107 riiki. USA oli resolutsiooni vastu ning ELi liikmed jäid erapooletuks. /.../
Kas EL riikide ja USA hääletamine ei kajasta põhjuseid, millest ma ülal juttu tegin?
Samuti on nimetatud puudused Eesti seadusandluses riigi nimel õigustamas meie parteipoliitikuid (riigikogulasi) tegema sõjapidamise konventsioonide vastaseid negatiivseid “väärtushinnanguid” oma kohuseid täitnud rindesõdurite kohta. Tulenevalt sellest:

Kas Eestis tohivad sõjaveteranid “väärtushinnata” parteipoliitikuid?

Kirjeldus Eesti poliitikas toimuva kohta meenutab mulle lugu ühe kurikuulsa ameerika pangaröövli (Willi Sutton oli vist ta nimi) eluloost. Kui tema pangaröövidest, vangisistumistest, sealt väljamurdmistest, põgenemistest ja varjamistest koosnev pikk elutee oli lõpule jõudmas, küsiti temalt, miks ta panku röövis. Ta andis väga lühikese, aga ausa vastuse: “Sellepärast, et need olid kohad, kus oli raha.”
Kui Arnold Rüütli, Villu Reiljani, Edgar Savisaare ja teiste staliniusku Eesti poliitikute käest karjääri lõpul keegi juhtuks küsima, miks nad oma elu poliitikale pühendasid, siis – kui nad oleksid sama avameelsed kui Sutton – võiks neilt oodata vastust: “Sellepärast, et seal olid võim ja raha.”
Arnold Rüütel on välja teeninud eestluse jätkusuutlikkuse kahjustajate nimekirjas esinumbri aupaiste, tutvustades maailmale Eestit kui “väikest natsiriiki” ammu enne seda, kui Putini Venemaa või mõni teine riik sellele mõttele tuli. Eesti on selle laimu tagajärgi kannatades sipelnud sellest ajast saadik, kui Arnold Rüütel sundis 23. novembril 2003 Pärnus oma alluvatel Eesti riigi ja rahva au ja väärikust teotavat eeskuju järgima, keelates sel kuupäeval oma alluvatel (Kaitseliit, Noorkotkad jt) Pärnus, praeguse EELK peapiiskopi poolt õnnistatud, Eestis “hetkel kehtiva” seaduse alusel “Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnud” isikute mälestuseks püstitatud ausamba avatalituses osaleda.

Kodusõda Eestis – täna või toona?

Tulenevalt meie juba nimetatud riiklikust hoiakust on Eestis levitatud kuulujutte 1941. ja 1944. aastal peetud “eestlussisesest” kodusõjast. Mina kui seda ajaperioodi üleelanud punaarmee vastu võidelnud sõjaveteran olen oma mälestustele tuginedes veendunud, et toona võideldud sõda oli samasugune maale sissetungijate ja maa kaitsjate vahel võideldud relvavõitlus, nagu seda oli Eesti Vabadussõda.
Nõukogude Venemaa ja EW vaheline konflikt lõppes Tartu rahuleppega. Nende riikide järeltulijariikide, Venemaa (VF) ja EV vaheline konflikt lõppes aga teisiti.
Venemaa sõjalisel survel eraldus EV 1991. aastal VF-st ainult tingimustel, mis andis Venemaale õiguse osale EV territooriumist ja nõuda EV-lt tõotust mitte deklareerida end EW õigusjärglaseks.
Kui meie praeguses riigikogus ei saa kokku 51 liiget, kes toetaksid selle sõjalise surve all tehtud, Eestis veel kehtiva nn taasiseseisvumiskokkuleppe asendamist välisriikide (eriti Euroopa Liidu Lääne-Euroopa liikmesriikide) tunnustust vääriva deklaratsiooniga, mis seaduspäraselt kuulutaks EV õigusjärglaseks EW-le, siis jääb Eesti ainsaks seaduslikuks võimaluseks staliniusuliste needuse alt pääsemiseks loota, et märtsis saaksid riigikogusse valitud liikmed, kes tõotavad, et algatavad riigikogus eelmainitud deklaratsiooni seaduseelnõu.
Kui selliseid riigikokku pürgijaid pole piisaval arvul leida, siis tuleb panna lootus hääletuse õigustühiseks kuulutamisele valijate vähesuse (alla 50%) tõttu.
Ingvar Reinsalule artiklis “Harald Nugiseks: enne ei ole rahu, kui viimane meist maetakse” (Postimees, 18.01.2007) ütles viimane elusolev Rüütliristi kandja: “Praegu käib jälle suur tants sõjaaegade ümber. Ega enne vist ole rahu, kui viimanegi meist maha maetakse.“ Tuginedes oma elukogemustele, ei ole ma sugugi veendunud, et manalateelekonnale asujate järjekorda oleks alati nii lihtne ennustada. Praeguse Eesti elu kohta ütles H. Nugiseks: “Aga õiget Eesti valitsust ei ole olnud ja ei ole ka praegu.” Lisaksin, et selline valitsus võiks ju veel tulla, kui rahvas valiks riigikokku inimesed, kes deklareeriks Eesti õigusjärgseks sõjaeelsele Eesti Vabariigile. Selline otsus aga ei saa Riigikogus enne vastu võetud, kui enamus riigikogulasi nõustub Eesti peaministri Andrus Ansipi sõnadega väljendatud Aivar Pau artiklis ajalehes Postimees (18.01.2007): “Mitte mingisugust fašismi heroiseerimist Eestis ei ole ega ole ka minevikus olnud!” ja on veendunud, et need sõnad on maksvad ka 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisis teeninud sõjaveteranide kohta.

* * *


Uno Raudkivi (vasakul keskel) ja teised 20. Eesti Diviisi veteranid USA sõjaväe abiteenistuses “Berliini õhusilla” ajastul Lääne-Saksamaal.

Uno Raudkivi USA Armee abiteenistuses (1946–1951)
Nagu tänapäevane Eestis, nii ka tolleaegses Euroopas ja mujalgi maailmas leidub ja leidus küllaldaselt inimesi, kelle mõistus lakkab ratsionaalselt funktsioneerimast, kui nad juhtuvad SS sümbolit nägema või kuulevad mainitavat. Nii ka laagrites hakkas levima kuulujutte, et sellise märgiga “rüvetatud” sõdureid olevat laagrites ja need tuleks sõjapõgenike laagritest välja saata. Novembris 1946 lahkusidki paljud eestlastest sõdalased, kes olid punaarmee vastu relva kandnud, omal algatusel laagrist ja siirdusid Heilbronni USA sõjavangilaagrisse sõjaväest vabastamise tunnistust saama.
USA Armee aga tõestas, et see organisatsioon ei tegutse kuulujuttude alusel, vaid rangelt ratsionaalsetel põhimõtetel. Kohe pärast sõjavangist vabastamist hakkas USA armee esmajärgus kogenud sõdalastest ja seejärel teistest Eesti, Läti, Leedu ja Poola rahvusest sõjapõgenikest moodustama asendusüksusi Euroopa mandril rakendatud USA sõduritele, kes ootasid koju saatmist. Esimesena formeeriti sõjaväekogemusega eestlastest Vahikompanii 4221, kes pandi Nürnbergi kohtuhoonesse sõjakurjategijaid valvama. Seejärele hakati sõjapõgenikke värbama nn “Engineering Construction” kompaniidesse. Mind värvati Eng.-Constr. Co 8090 koosseisu (hiljem viidi üle Eng.-Constr. Co 8745 koosseisu). Sissekirjutamisel oli kaks sõjaväelast laua taga, vasakul USA Armee vastuluure ohvitser kpt Mocksley ja paremal endise Eesti allveelaeva “Lembit” komandör kpt Verner Puurand. Vangilaagrist tulnud sõjaveteranidelt ei küsitud tavaliselt midagi, tsiviilelust tulnutelt taheti teada, mis nad sõja ajal olid teinud ja kas nad kunagi komparteisse olid kuulunud.
Neis kompaniides teenisin kuni emigreerumiseni USA-sse oktoobris 1951. Eestluse jätkusuutlikkus Eesti Vabariigis on oluliselt sõltuv sellest, kas ja kui ruttu Eesti valitsev riigivõim taastab ratsionaalse aluse eestlastest sõdalaste kohtlemisse, kes osalesid 1944. aastal sõdurivande alusel ainult bolševike (Stalini punaarmee) vastases sõjategevuses. Selle ohtliku meelelaadi leviku tõkestamisele tähelepanu pööramata langeb Eesti ühiskond varem või hiljem stagnatsiooni ajal sunniviisil staliniusku pöördunute ja selle kultusega seotud eluviiside ohvriks. Samuti kaotab meie riik võimaluse välisriikide poolt tunnustatuna end tulevikus deklareerida õigusjärglaseks esimesele Eesti Vabariigile.

* * *
Varem ilmunud artiklid samal teemal:
“SS-sümbol stalinistide teenistuses”, Uno Raudkivi, K&E 2/2005, lk. 20 - 22
“Nüüd üles, keda mundrineedus rõhub”, Uno Raudkivi, K&E 3/2005, lk. 14 - 17


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv