Kultuur ja Elu 1/2007


Kultuur ja Elu 4/2006

 

 

 

 Rühm konverentsist osavõtjaid trepil Vilniuse raekojas. Esiplaanil keskel (vasakult paremale) Viktoras Petkus (Vilnius), Ljudmila Aleksejeva (Moskva), Ints Câlitis (Riia), 10. 01. 2007.

Leedu Helsingi Grupp. Kohtumine 30 aastat hiljem

tekst ja foto: MART NIKLUS

Mart Niklus osales Leedu Vabariigi Seimi esimehe esimese asetäitja hr Èeslovas Juršenas ja Vilniuse Memoriaalmuusemide Direktsiooni juhataja pr Birute Vagriene kutsel 9.-10. jaanuaril pidulikel üritustel, millega tähistati Leedu Helsingi Grupi asutamise 30. aastapäeva.

Äsja möödus 16 aastat massimõrvast Leedu pealinnas. Paljudelegi meist võib olla raske uskuda, et 11.-13. jaanuaril 1991 tapsid Nõukogude okupandid Vilniuses 14 ja vigastasid 702 relvastamata, kuid vabadustarmastavat inimest (üksikasju vt näiteks „Lithuania 1991.01.13 Documents, Testimonies, Comments.”, Vilnius 1992). Nüüd juba aastaid tähistatakse Leedu Vabariigis ametlikult 13. jaanuari Vabaduse Kaitsjate Päevana.

Helsingi gruppide teke

Vahemärkusena ja selgituseks niipalju, et pärast Euroopa julgeoleku- ja koostöökonverentsi (ka USA, Kanada ja end. NSVL osavõtul) lõppakti vastuvõtmist Helsingis 1.augustil 1975 asutati mitmes riigis kodanikualgatuse korras nn järelevalvegruppe. Nende tegevuse eesmärgiks sai mainitud lõppakti sätete elluviimise jälgimine ja aset leidnud inimõiguste rikkumiste (ülekuulamised ja arreteerimised poliitilistel, religioossetel ja rahvuslikel motiividel, läbiotsimised, kohtulavastused teisitimõtlejate üle jms) avalikustamine kõige laiemal tasandil. Julged inimesed, peamiselt intellektuaalide hulgast, Moskvas, Leedus, Gruusias, Armeenias ja Ukrainas olid täiesti teadlikud sellest, mis neid kirjeldatud rahumeelse ja tolle aja seadustega mitte sugugi vastuolus oleva tegevuse eest kommunistlike repressiivorganite poolt ootab. Kuid riskides isiliku heaoluga, KGB korraldatud nõiajahtide kiuste jätkasid need aktivistid ja nende arvukad toetajad (dissidendid) oma üritust kangelaslikult. Surma või vangistuse läbi väljalangenute asemele asusid uued, Helsingi nn järelevalvegruppe hakati asutama ka vaba maailma riikides (sh Soomes). 1983. a Madriidis toimunud jätkukonverentsil kritiseeriti teravalt inimõiguste rikkumisi ja poliitiliselt teisitimõtlejate tagakiusamist N Liidus. Ja ikkagi – alanud punaimpeeriumi mõranemist kommunistlikel võimudel takistada enam ei õnnestunud.

Leedu Helsingi Grupi panus vastupanuliikumisele on raamatutesse talletatud
Leedu Helsingi Grupi (Lietuvos Helsinkio grupë, edaspidi LHG) asutasid 25. novembril 1976 viis patriooti ning teatasid sellest viivitamatult üldsusele. Need olid eelmainitud Tomas Venclova (1940-ndatest aastatest tuntud tippkommunisti Antanas Venclova poeg, kellel õnnestus siirduda külalisprofessoriks USA California Ülikooli ning kellelt seejärel võeti ära NL kodakondsus), Viktoras Petkus (iseõppinud ajaloolane, kirjastaja, endine kommunismivang), Karolis Garuckas (vaimulik), Ona Lukauskaitë-Poškienë (pedagoog, luuletaja, endine kommunismivang) ja Eitan Finkelstein (juudi soost füüsik, praegu Münchenis Saksamaal).
Oma eksistentsi vältel jõudis LHG vastupanuliikumisele punaimpeeriumis anda tohutu panuse. Ehk küll asutajaliikmetest kaks peatselt siit ilmast lahkusid (isa K. Garuckas 1979, O. Lukauskaitë-Poškienë 1983), hoolimata sellest, et V. Petkus 23. augustil 1977 juba kolmandat korda arreteeriti, E. Finkelstein emigreerus ning T. Venclova kontaktid kodumaaga olid piiratud – on nüüd, aastakümneid hiljem kogu LHG tegevus avalikustatud.
Juba 1999. aastal anti Vilniuses välja soliidne LHG dokumentide kogumik (656 lk), millele tänavu lisandus veel teine, vähemalt sama mahukas köide, milles mõlemas leidub rohkesti materjale ka sovetiaegse Eesti tegelikkuse kohta (sh siinkirjutaja kaks eesti keelest leedu keelde tõlgitud artiklit). Oma tegevuses arendas LHG koostööd dissidentidega Moskvas jm, eelkõige aga kodumaise katoliku kirikuga. Leedu katolitsismi iseloomustab austus inimõiguste vastu ja patriotism – mida kahjuks ei saa öelda ei tolleaegse Vene Õigeusu ega ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kohta (meenutagem siinkohal kas või patriarh Aleksius II või ka mõne luterliku peapiiskopi KGBga seotud minevikku).
Leedulased koos oma toetajatega välismaal on vahepeal jõudnud avaldada rida köiteid „Leedu Katoliku Kiriku Kroonikat” (tõlgitud ka inglise, portugali jt keeltesse), milles samuti pole unustatud süümevange teistes riikides ning mida oma põhjalikkuselt võib võrrelda Moskva Samizdati „Jooksvate Sündmuste Kroonika” kogumikega. Kas eestikeelsed „Lisandusi Mõtete ja Uudiste Vabale Levikule Eestis” suudavad äsjamainitud väljaannetele konkurentsi pakkuda?

Konverentsil kõneldust

Leedu Vabariigi Seimi poolt kokku kutsutud rahvusvahelisel konverentsil osalejaid tervitas Seimi esimees Viktoras Muntianas, tema järel sai sõna Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi erakorraline ja täievoliline suursaadik E. P. C. Roberts. Põhiettekande pidas prof Saulius Katuokas teemal „Rahvusvahelise õiguse põhiprintsiibid ja Helsingi kohtumise lõppakt”. Konverentsi, mida juhatas Seimi liige Audronius Ažubalis, lõpetas diskussioon ning äsjailmunud raamatu „Lietuvos Helsinkio grupë” signaaleksemplari esitlus (Vytautas Budnikas).
Ettekandes, mille pealkiri oli „Joint Actions for Desovietization and against Communism Must Be Continued and Intensified” (“Ühisaktsioone desovetiseerimise eest ja kommunismi vastu tuleb jätkata ja tõhustada”), meenutasin eelkõige oma ligi pool sajandit kestnud kontakte ja koostööd vastupanuliikumisest osavõtnutega Leedus. Pole ime, et enamik 1979. a Balti Apellile allakirjutanutest olid just leedulased ning et taasiseseisvunud Leedu Vabariigis ka käesoleval ajal korraldatakse suurejoonelisi kommunismivastaseid üritusi (näiteks antikommunistlik kongress ja rahvusvaheline avalik tribunal Vilniuses aastal 2000, mille kohtuotsus jpm materjale on avaldatud ka eesti keeles). Nagu ikka, hoiatasin, et veel praegugi pole kommunism maailmast kuskile kadunud – sellest annavad tunnistust poliitmõrvad ja püüdlused totalitaarset režiimi taastada Venemaal, 1940. a Balti riikide okupeerimise eitamine, anneksiooni ja inkorporeerimise käsitlemine „vabastamisena”, lähimineviku kommunismiehitajate heroiseerimine postsovetlikus Eestis jpm. Seetõttu tervitavadki endised kommunismivangid uuesti Leedu initsiatiivi kokku kutsuda 16. juunil 2007 rahvuslikud teaduskonverentsid „Kommunism rahvusvahelise kohtu ette!” (eesti keeles vt Memento nr 3, detsember 2006, lk 11) ning loodavad, et millalgi hakatakse vastutusele võtma ka ikka veel soojadel riiklikel ametikohtadel istuvaid kommuniste endid. Et saada lahti kommunistlikust saastast, ei piisa üksnes abstraktsetest heietustest või üldsõnalistest deklaratsioonidest kõnealusel teemal: postsovetlikes riikides on vältimatult vajalik läbi viia poliitiliste, juriidiliste ja eetiliste Augeiase tallide suurpuhastus – midagi sarnast Nürnbergi 1946. a tribunaliga. Saagu 17. juunist ülemaailmne kommunismi vastu võitlemise päev, saagu eelolevatest rahvusvahelistest konverentsidest ja nende resolutsioonidest Heraklese viienda vägitöö kordus!

Leedu Helsingi Grupp. Kohtumine 30 aastat hiljem

10. jaanuaril toimus Vilniuse Raekoja suures saalis teine, eelmisest laiemale publikule mõeldud konverents „Leedu Helsingi Grupp. Kohtumine 30 aastat hiljem”. Oma ettekandes mainisin mitmeid eestlasi (Heino Noor, Kalju Mätik jt), kelle artikleid on avaldatud Leedu trükisõnas, samuti meie uut presidenti hr Toomas Henrik Ilvest, kellel on teistsugune minevik kui tema eelkäijal ning kes Eesti desovetiseerimisele võiks kaasa aidata. Kui olin maininud Romuald J. Misiûnase ja Rein Taagepera raamatut „Balti riigid: sõlteaastad 1940-1990”, ilmus pärast ettekande lõppu kuulajaskonnast minu juurde mees, kes surus kätt ja ütles: „Mina olengi Misiûnas”. Käsitlesin ka Tallinna KGB rolli 1970-ndatel aastatel Eestis võlts-Helsingi grupi loomisel (lähemalt vt eelmainitud R. J. Misiûnase ja R. Taagepera raamatut, eestikeelne väljaanne 1997, lk 238, samuti mälestuskogumikku „Mees, keda ei murtud”, Tartu 2001, lk 9, 78, 136 jm).
Minult küsiti korduvalt, miks polnud Helsingi järelevalve gruppi omal ajal asutatud ka Eestis. Küsisin vastu, et ei tea, kus siis sovetiajal olid meie sahharovid ja grigorenkod, solženitsõnid ja bukovskid?
Konverentsi olid korraldanud perekond Venclova memoriaalmuuseum ja Leedu Inimõiguste Assotsiatsioon, toetanud olid seda paljud sponsorid, juhatasid kirjandusteadlased Birutë Vagrienë ja Donata Mitaitë.
Mõlemad konverentsid leidsid kajastust Leedu raadios ja televisioonis, valitsuse ajaleht „Lietuvos Aidas” (nr 6, 9.01.2007) avaldas nende toimumisest üksikasjaliku ülevaate ja V. Petkuse artikli „Leedu ja inimõigused”. Loodetavasti avaldatakse ka peetud ettekanded trükis. Enne lahkumist kingiti meile vahepeal toimunust videosalvestis.

Läti Okupatsioonimuuseumis nähtu ei võimalda venelastel puru silma ajada

11. jaanuari varahommikul algas tagasiteekond. Läti Vabariigi pealinnas Riias oli sedapuhku tervelt seitsmetunnine vahepeatus. Otsustasin aega parajaks teha mitte asja ees, teist taga bussijaamas konutades, vaid sisse astudes sellest kümneminutilise jalutuskäigu kaugusel olevasse muuseumi – mis oma nime ei häbene ega varja.
Küllap lugeja juba taipas, et tegemist on 1993. aastal asutatud, praeguseks ajaks juba maailmakuulsa Läti Okupatsioonimuuseumiga (Latvijas Okupâcijas muzejs).
Muuseumi näitusesaalid ja kõrvalruumid paiknevad näiteks Tallinna sõsarasutusest mitu korda suuremas hoones, mida edaspidi kavatsetakse veelgi laiendada. Selle fondides on umbes 30 000 dokumenti, fotot, eset jm, mis kajastavad Läti ajalugu aastatel 1940–1991. Finantseerivad asutust nii Välis-Läti organisatsioonid ja üksikisikud kui ka Läti Vabariigi valitsus. Muuseum tegeleb laiahaardelise teadus- ja rahvaharidustööga, võtab vastu ekskursioone, korraldab näitusi ja konverentse, avaldab aastaraamatuid. Ekspositsioon on varustatud selgitustega vähemalt neljas (läti, vene, inglise, saksa), giiditeenuseid ja infovoldikuid pakutakse aga veelgi rohkemates keeltes, seejuures tasuta (nagu seda on ka sissepääs muuseumi; annetused on siiski teretulnud). Külastajate arv aastas on umbes 100 000, neist kaks kolmandikku välismaalased.
Läti Okupatsioonimuuseumi on viimastel aastatel visiitidega austanud näiteks Saksa LV Bundestagi viitsepresident dr Susanne Kastner (4.02.2004), Itaalia president Carlo Azaglio Ciampi (22.04.2004), USA First Lady Laura Bush (7.05.2005), Hollandi kuninganna Beatrix (22.05.2006), Kasahhi Vabariigi president Nursultan Nazarbajev (18.07.2006), vene poeet Jevgeni Jevtušenko (21.07.2006), Briti kuninganna Elizabeth II (19.10.2006) jpt. Viimatimainitu jäi talle külastuseks ette nähtud paarikümne minuti asemel kohale ligi tunniks ning kindlasti sai selle lühikese aja vältel Läti lähiajaloost parema ülevaate kui see, mis Tema Majesteedile varem teada oli. Kohal on käinud isegi Vene Föderatsiooni suursaadik Viktor Kalužnõi (28.01.2005), kellele aga jäänud arusaamatuks, miks on Nõukogude okupatsiooni käsitlev ekspositsioon muuseumis ebaproportsionaalselt suur Saksa omaga võrreldes.

Jäädvustused külalisraamatus

Muidugi on muuseumis olemas külalisraamat, kuhu inimesed võivad jäädvustada oma muljeid ja arvamusi. Siin oli sissekirjutusi sadade viisi ja kümnetes keeltes, teiste hulgas ka üksikud venekeelsed. Mõni näide viimastest (tõlkes): „Soovin läti rahvale kõige kiiremat äraleppimist Nõukogude ajalooga. Muuseumi ekspositsioon võõpab viimased 50 aastat üle üksnes musta värviga.” (S. Lipgart, Moskva); „Tänan! Sunnib järele mõtlema. Kuid ärge unustage, et seesama toimus ju ka kogu Euroopa ulatuses. Tekstidest pole seda kuidagi näha.” (anonüümne); „Muuseum tuleks ümber nimetada okupatsiooni õuduste muuseumiks. Pole halba ilma heata. Mitte ühtegi positiivset momenti pole mainitud.” (19.12.06, anonüümne); „Venemaa: Lenin elas, elab praegu ja elab ka edaspidi!” (Moskva, 12.11.06). Lisasin sissekande ka omalt poolt, mis (tõlkes) kõlab järgmiselt: „Kas pärast muuseumi külastamist ajavad venelased endistviisi kergeusklikele puru silma ning valetavad kogu maailmale, et Nõukogude okupatsiooni pole Balti riikides olnudki?”

Aga ta on ju alasti!

Leedu Vabariigi valitsus ei karda Vene Föderatsioonilt kui NSV Liidu õigusjärglaselt nõuda okupatsiooni läbi riigile ja selle kodanikele tekitatud kahjude eest kompensatsiooni (meenutagem siin kas või artikli alguses mainitud 1991. a veriseid sündmusi Vilniuses). Läti Vabariik soovib avaldada „koputajate” nimekirjad ja keelustada Nõukogude okupatsiooni eitamise (Postimees, 16.01.2007). Lõunanaabritele tuleb au anda ka selle eest, et üha rohkem avaldatakse lähiajalugu käsitlevaid publikatsioone: kust aga võetakse selle kõige jaoks rahalisi vahendeid, kirjastajaid, tõlkijaid jne? Selle näiteks on leedu süümevangi Nijolë Sadûnaitë autobiograafiline raamat „Naeratus GULAGile”, avaldatud isegi prantsuse keeles (Un sourire au goulag).
Olen veendunud, et ka postsovetlikul ajajärgul visalt selgitustööd tehes ja rahvusvahelist koostööd arendades avaneks vähemalt Eestilegi rohkem väljavaateid vabaneda riigi juhtorganitesse pürginud kompartei kasvandikest, diletantidest ja profaanidest. Hiljuti võeti meil küll vastu nn sõjahaudade seadus, kuid siinset ikka veel desovetiseerimata tegelikkust arvestades on vähe tõenäoline, et juba naeruväärsuseni küündiv poliitiline ja õiguslik jant nn vabastajate monumendi ümber Tallinnas, koos sellega ka pugemine Eesti-vaenulike elementide ja putinjugend’ i ees võiksid lähemal ajal lõppeda. Suurvene šovinismi, natsionaalbolshevismi, imperialistlike meeleolude ja demagoogia suhtes peavad väikeriigid ja -rahvad olema praegu vähemalt niisama valvsad kui selleks kunagi kutsus üles kommunistide poolt kanoniseeritud tšehhi antifašist Julius Fuèik (1903–1943).
„Maa tuleb täita lastega ja lastelastelastega...” trallitati Eestis nn laulva revolutsiooni ajal, kui Homo soveticus subsp. estonicuse poliitilise naiivsuse tõttu paljudele veel ei tulnud mõttessegi, et juba XXI sajandi algul ei jätku lapsukestele kohti lasteaedades, et hingamisaparaadi muretsemiseks lastehaiglasse tuleb teha korjandus või et arstid pagevad välismaale. Seetõttu soovin väga, et nüüd sünniks mõni sellinegi laps, kes, nagu taani kirjaniku Hans Christian Anderseni (1805–1875) maailmakuulsas muinasjutus „Keisri uued rõivad” jutustatakse, julgeks puhtast südamest välja öelda: „Aga ta on ju alasti!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv