Kultuur ja Elu 1/2007


Kultuur ja Elu 4/2006

 

 

 

 


Olid nad vabastajad?

tekst: toivo kallas
foto: Kristo Nurmis/ Essti Päevaleht

“Mis alusel võidakse meilt nõuda, et peaksime Punaarmeed vabastajaks? Millise õigusega nimetatakse meid fašistideks, kui meil mingis küsimuses on veel järel oma arvamus?” küsib arhitekt Toivo Kallas.

Rahvusraamatukogu 7. korruse lugemissaali avariiulil on väike raamatuke. See on Tallinnas Kirjastuse “Valvur” poolt 1925. aastal väljaantud J. Saare “Enamlaste riigipöörde katse Tallinnas 1. detsembril 1924”. Tagasihoidlikus raamatukeses, mille tegelik autor on 1946. aastal N. Liidu vangilaagris surnud eesti ajakirjanik ja ühiskonnategelane, jurist Eduard Laamann, on kirjutatud, et enamlaste lehed üritanud enne tolle aasta detsembrit rahvast uskuma panna, “nagu oleks fašistlik väljaastumine oodata”.”
Nõukogude aja lõpus, 1987. aastal Tallinnas kirjastuse “Valgus” poolt välja antud ENE 2. köitest saate märksõna fašism alt teada, et see (itaalia keeles fascismo < fascio, side, liit, ühendus) tähendab poliitilist voolu, mis väljendab imperialistliku kodanluse reaktsioonilisema ja agressiivseima osa huve. Fašistide võim tähendab kõige tagurlikumate monopolistide terroristlikku diktatuuri, mille eesmärk on säilitada kapitalistlik kord. End fašistideks nimetanud tulid Benito Mussolini juhtimisel Itaalias võimule 1922. aastal, Adolf Hitler tõusis Saksamaal 1919. aastal alguse saanud Natsionaalsotsialistliku Töölispartei juhiks 1921. aastal ning üritas Münchenis 1923. aastal tulutult võimu haarata.

Tulutuks jäid ka 1919. aasta alguses Berliinis toimunud tööliste relvastatud väljaastumine, kus osales Rosa Luxemburg, ning Hamburgi relvastatud ülestõus Ernst Thälmanni juhtimisel. ENE varasemas, Gustav Naani toimetatud väljaandes võib märksõna kommunistlikud fraktsioonid Riigikogus alt lugeda, et esimene kommunistlik fraktsioon seal moodustati 04.01.1921 Tallinna Ametiühingute Kesknõukogu nimekirjade alusel I Riigikogusse valitud kommunistidest, ning märgitakse ära, et “fraktsiooni tegevust juhtis ja suunas V. I. Lenini juhendite ja Kominterni otsuste alusel EKP KK, otseselt Viktor Kingissepp. Selgitatakse, et II Riigikogus moodustasid kommunistid taktikalistel kaalutlustel kaks rühma: kommunistliku ja Eestimaa Töörahva Partei rühma, mis tegelikult oli ühtne kommunistlik fraktsioon. Eestis 1924. aastal mingit enamlike lehtede ennustatud fašistlikku väljaastumist ei toimunud. Toimus hoopis kommunistlik relvastatud riigipöördekatse, mis lõppes samuti tulutult, nagu ka Saksamaal. Eesti merepiiri taga teistsugust tulemust oodanud N Liidu sõjalaevadel ei õnnestunud praktikas järele proovida Ludri, Dušenovi, Aleksandrovi, Issakovi ja Jakimitševi poolt välja töötatavat “väikesõja” teooriat ega etendada Eesti “töölisklassi, talupoegade ja töötava intelligentsi“ kapitalistlikust orjusest vabastaja rolli. ENE (köide 2, Tallinn, Kirjastus “Valgus” 1987) järgi kujunes kodusõjast kodanluse poolel osavõtnute huvide kaitseks 1929 asutatud organisatsioon Eesti Vabadussõjalaste Keskliit 1930. aastate alguses fašistlikuks parteiks Eesti Vabadussõjalaste Liit. Neil olevat ENE väitel olnud sidemeid Saksa fašistidega ning saanud nendelt toetust. EVL-i võimuletuleku nurjas Pätsi-Laidoneri sõjaväeline riigipööre 12. märtsil 1934. Seega Eestis ühtki parteid, mida saanuks nimetada fašistlikuks, iseseisvuse hävitamiseni 1940. aastal ei eksisteerinud. Teadaolevalt polnud ka Saksa natsionaalsotsialistlikul parteil saksa okupatsiooni ajal Eestis 1941–1944 eestlastest liikmeid.

Verevalamine Poolas Hitleri-Stalini ühise asja eest

23. augustil 1939 N Liidu ja Saksamaa vahel alla kirjutatud, Molotovi-Ribbentropi-(mujal Stalini-Hitleri) paktiks nimetatud, mõjupiirkondi fikseeriv leping võimaldas Saksamaal ja N Liidul asuda Poolat jagama. Endastmõistetavalt põhjendas Poolat Saksamaa järel 17. septembril rünnanud N Liit seda Poola territooriumile jäänud valgevenelaste ja ukrainlaste toomise vajadusega N Liidu rahvaste perre ning muidugi Poola töölisklassi jne vabastamise vajadusega. Operatsiooni eduka lõppemise tähistamiseks Varssavis Saksa-N Liidu vägede ühisparaadi korraldamisel ideoloogilisi lahkarvamusi ei esinenud, märgiti ära, et nii saksa kui nõukogude sõdurid valasid oma verd Hitleri-Stalini ühise asja eest. Poola Euroopa kaardilt kustutamisest oldi N Liidus suures vaimustuses ning ei peetud paljuks irvitada ka Rahvasteliidu üle. Seda kinnitavad mõned Rahvusraamatukogus veel allesolevad, “Pravda” omal ajal populaarse lisaväljaande “Krokodil” numbrid 1940. aastast.

Soome “vabastamine”

Kui Soome 1939. aasta lõpul ei nõustunud vastu võtma temale N. Liidu poolt peale surutavat baaside lepingut, asuti teda “vabastama”. Alustuseks hakati N Liidus formeerima seal elavaist soome keelt kõnelevaist meestest koosnevat, hetkevajadusteks loodavat väekoondist ning otsima sellele Punaarmee omast pisut erinevat riietust. Sakslaste eeskujul Mainilas lavastatud intsidendi järel rünnati Soomet ülekaalukate jõududega 30. novembril 1939. Kui rünnak soomlaste visa vastupanu järel takerdus, tehti nendega 13. märtsil 1940 ebaõiglane rahu. Selle sõlmimise järel, 29. märtsil 1940, toimunud NSV Liidu Ülemnõukogu istungjärgul süüdistas tolleaegne Rahvakomissaride Nõukogu esimees ja välisminister Vjatšeslav Molotov Soome kodanlust lõpuks relvade, suurtükkide ja lennukitega abistanud Inglismaa, Prantsusmaa ja teiste maade imperialiste ning Ameerika Ühendriike, kes sel viisil teinud lootusetuid ponnistusi sõja lõppemise ja rahu taastamise vältimiseks. Euroopa sotsialistlike liidrite mõtteavaldusi nimetas ta jampsiks.

Baltimaade “vabastamine”

Peale nõukogude okupatsioonivägede sisenemist Baltimaadesse 1940. aasta juunis viidi juba juulikuus läbi Leedu ja Läti seimide ja Eesti riigikogu ennetähtaegsed valimised, mida V. Molotov vähimatki piinlikkust tundmata nimetas demokraatlikeks. Okupatsioonivägede kontrolli all teostatud valimised näidanud, et Leedu, Läti ja Eesti valitsevad kodanlikud klikid ei väljendanud oma rahvaste tahet, et nad olid kitsa ekspluataatorite rühma esindajad. Rahva poolt juulis valitud esindajad teinud üksmeelselt oma otsuse nõukogude korra kehtimapaneku kohta ja Leedu, Läti ja Eesti astumise kohta Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu koosseisu.
Pärast rahu tegemist Soomega, Saksa vägede edu Lääne-Euroopas ja N. Liidu okupatsioonivägede sissemarssi Balti vabariikidesse esitas V. Molotov oma välispoliitilisi mõtteavaldusi veelgi kristalliseerunumal kujul 1. augustil 1940 toimunud NSV Liidu Ülemnõukogu Seitsmendal Istungjärgul peetud kõnes. Kestvate kiiduavalduste vahel tehtud mõtteavaldustes ta ei nimetanud Saksamaad kordagi fašistlikuks, vaid ütles hoopis: “Saksamaa on sõjas liitlaste vastu saavutanud suurt edu, kuid ta ei ole veel lahendanud oma peamist ülesannet – sõja lõpetamist temale soovitavail tingimustel… Olles ustav rahu- ja neutraliteedipoliitikale, Nõukogude Liit ei võta sõjast osa. Meie suhted Saksamaaga, milledes peaaegu aasta tagasi toimus pööre, püsivad täielikult sellistena, nagu need on kindlaks määratud Nõukogude ja Saksa leppega… meie arvates pole Nõukogude Liidu ja Saksa heanaaberlikeks ja sõbralikeks kujunenud suhted rajatud mitte juhuslikele konjunktuurilise iseloomuga kaalutlusile, vaid on tingitud NSV Liidu ja Saksa riiklikest põhihuvidest.”
Peatudes N. Liidu suhetel Ameerika Ühendriikidega, ütles ta kohe, et nende kohta “pole ütelda midagi head. (Naer.) Meile on saanud teatavaks, et Ühendriikides mõnedele ei meeldi Nõukogude Liidu välispoliitika edu Balti riikides. Kuid õigupoolest meid huvitab see asjaolu vähe (naer, aplaus), sest et me oma ülesannetega saame toime ka ilma nende rahulolematute isandate abita. (Naer, aplaus.)…Imperialistlikud apetiidid ei kasva mitte üksnes kauges Jaapanis, vaid ka Ameerika Ühendriikides, kus leidub küllaldaselt neid, kes püüavad oma imperialistlikke kavasid varjata reklaamitseva “hoolitsemisega” kogu “Läänepoolkera” huvide eest… Kõik see sisaldab endas sõja edasise laienemise ja edasise õhutamise ohtu koos selle muutumise ohuga ülemaailmseks imperialistlikuks sõjaks. Neis tingimusis peab Nõukogude Liit ilmutama veelgi suuremat valvsust oma välispiiride julgeoleku ja kõigi oma sisemiste ja väliste positsioonide kindlustamise suhtes… Meil pole vähe uusi saavutusi, kuid me ei kavatse saavutatuga rahule jääda.”
Tõepoolest ei kavatsenudki. Soome töölisklass jne olid vabastamata. 30. juunil 1940 olevat N Liidu välisasjade rahvakomissar V. Molotov öelnud Leedu välisminister Krevé-Mickaeviciusele: “Te peate olema sel määral realistid, et mõistate väikerahvaid tulevikus kaduvat. Teie Leedu koos teiste Balti rahvastega, Soome kaasa arvatud.” Soome luure rootslastelt, sakslastelt, inglastelt, jaapanlastelt, leedulastelt ja ühendriiklastelt saadud andmete kohaselt täheldati nõukogude vägede liikumist Baltimaades. Saadud teadete kohaselt olevat vägesid ka Odessa sõjaväeringkonnast saadetud Leningradi sõjaväeringkonda. N Liidu Soome tarvis mõeldud kavade realiseerimiseks otsiti toetust 22. mail Helsingis asutatud “Soome-Nõukogude Liidu rahu ja sõpruse seltsi” nimeliselt ühenduselt, mille eestvedamisel hakati Helsingis klassirahutusi organiseerima. Kuigi soome rahvas oli Talvesõjast kurnatud, suuremad rahvahulgad nendega kaasa ei läinud ning N Liit uut sõjalist avantüüri ei alustanud.

Katõni massimõrvarid – müütilised “vabastajad”

1940. aasta varakevadel lasti nõukogude okupantide poolt Katõnis maha suur hulk poolakaid, esmajoones ohvitsere. Mahalaskmisel oma väeosaga osalenud N Liidu siseasjade rahvakomissariaadi väge pole tänaseni keegi kuritegelikuks organisatsiooniks kuulutanud. Ta kuulub lahutamatu osana müütiliste vabastajate hulka ning seda, nagu paljusid muidki küsimusi, ei tohtivat keegi vaidlustada. 14. juunil 1941 viidi vägivaldselt N Liiduga liidetud Balti riikides läbi suurküüditamine. Mitmeid kümneid tuhandeid inimesi, lastest raukadeni, pandi loomavagunitesse ja saadeti külmadesse ja väheasustatud Siberi piirkondadesse.

Õigus oma arvamusele

Mõeldes end tagasi 1941. aasta juunikuusse, mil Balti riikidest veeresid küüditatutega täidetud kaubarongid Siberi poole ning N Liidu liitlane Poola jagamisel – Saksamaa – veel polnud N Liitu rünnanud, küsin ma: mis alusel võidakse meilt nõuda, et peaksime Punaarmeed vabastajaks? Millise õigusega nimetatakse meid fašistideks, kui meil mingis küsimuses on veel järel oma arvamus? Millise õigusega võttis Baltimaid okupeerinud imperialistlik suurriik tuhandeid aastaid sel kohal asunud rahvailt õiguse omale arvamusele?


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv