Kultuur ja Elu 1/2007


Kultuur ja Elu 4/2006

 

 

 

 Folklorist Mall Hiiemäe.

Folklorist Mall Hiiemäe 70 –
rahvaluule aegruumis sõnajalaõit otsimas

tekst: MARJU KÕIVUPUU
foto: kanni labi

1.-2. veebruaril kogunesid rahvaluuleuurijad oma teisele talvekonverentsile Valgamaale Riidajasse Ants Tauli torupillitallu, tähistamaks folklorist Mall Hiiemäe 70. sünnipäeva.

Oskuslikult sõnastatud konverentsi teema “Aeg ja ruum” pakkus pärimuskultuuri-uurijatele erinevaid tõlgendusvõimalusi 19.–20. sajandist kaasajani, rahvakalendrist kohapärimuse ning isikulugudeni, Eestist Indiani, Indiast Pokumaa ja Metsamoori perepargini tagasi. Ja kuigi kaugemat minevikku me konstrueerime ikkagi ainult oma kaasaegsetele teoreetiliste teadmistele ning argipraktikatele tuginedes, säilitab minevik uurija ja tavainimese jaoks arhailisuse ja omalaadse uudsusegi võlu. See avaneb meile läbi arhiividesse talletatud kirjalike ülestähenduste ja eakate inimeste lugude kaudu, kes veel mäletavad “neid ammuseid aegu, kus päike paistis palavamalt ning rohigi tundus rohelisem” ja ilmakorraldus enesestmõistetavalt loodusega ning siitilmast lahkunud esivanematega rohkem tasakaalus.

Mall Hiiemäe on oma artiklites korduvalt tõdenud, et folkloor on oma hoiakutelt konservatiivne ning rahvapärimuse muutlikkust on hakatud märkama alles uuemate folkloristlike teooriate valguses. Nõukogude-perioodi rahvaluule käsitlustes domineeris regilaulu vormiteooria, tähelepanu keskmeks olid rahvaluule põhiliigid: muinasjutud, muistendid, naljandid, vanasõnad, mõistatused ja kõnekäänud ning nende žanrispetsiifika. Selline lähenemine on kasvatanud üles põlvkondi põlvkondade järel ning tootnud tänini stereotüüpe meie oma pärimuskultuurist kui millestki, mis pakub huvi ainult rahvusteadustega tegelevatele veidrikest friikidele. Ehk nagu aastat paar tagasi kirjutas üks üliõpilane vastuseks küsimusele, mida tema jaoks on tähendanud eesti folkloor: “See on pikki tolmuseid riiuleid täitvad kõhukad hallid igavad raamatud, mida tõenäoliselt loevadki ainult nende raamatute koostajad ja toimetajad.”
Mall Hiiemäe üheks tänuväärseks rolliks tuumaka teadlasetöö kõrval on olnud pärimuskultuuri populariseerimine. Kuigi laiem avalikkus tunneb teada esmajoones eesti (maa)rahvakalendri uurija ning tutvustajana, on tema tegevus folkloristina hõlmanud määratult suuremat ala – rahvajuttude teooriast ja praktikast Kodavere (Kõdavere) kihelkonna näitel looduse ning kohapärimuse kajastamiseni inimese argi- ja usundiilmas. Eesti Rahvaluule Arhiivile on kogumisekspeditsioonidelt talletatud üle 20 000 lehekülje kirjapanekuid, lisaks helisalvestusi ja fotosid. Ja tõenäoliselt need, kes teadlikult või juhulikult satuvad sirvima ERA originaalköiteid, kus kogujaks Mall Hiiemäe, avastavad tema tundliku, ent täpse kunstnikukäe, millega on edasi antud hetkemeelolusid ümbritsevast loodusest kui ka täpseid juhiseid leidmaks salapäraseid “rahapaja radu”.

Pärimuskultuurile, iseäranis rahvausundile omistatud teatavat salapära kätkeb ka juubilari “Eesti mõtteloo” sarjas 2007. aasta hakul ilmunud artiklikogumiku pealkiri - “Sõnajalg jaaniööl.” Ei saa jätta märkimata, et eesti mõttelugu esindavas väärtsarjas, mis alustas ilmumist juba 1995 aastal, on Mall Hiiemäe Ilse Lehiste ja Lea Tormise kõrval kolmas naisteadlane, kes sattunud suuresti maskuliinsesse mõtteilma.
Kõnesolev artiklikogumik peegeldab üsna täpselt Alutaguse mailt pärit metsavahitütre, toona siis Mall Proodeli, kes loodusega lapsest saati rohkem kui sina peal, tippteadlaseks kujunemise lugu. Kuigi mõneti juhuslikult, nagu autori saatesõnadest võib lugeda: “Olin tahtnud 1955. aastal pääseda Tartu Ülikooli kirjandust õppima. Sisseastumistulemuste järgi kuulusin küll viie-kuue võrdse hulka, kuid limiiti jagus meist kahele, mina aga polnud komnoor ja hindedki küpsustunnistusel polnud reaalainetes kõrgtasemel. Õnneks ei raatsitud meist päriselt lahti ütelda, vaid soovitati kaugõppevormi ja kibekähku tuli ette näidata töötõend. Tööle sain metskonda, kõigepealt tuli tarkust koguda Luua metsakoolis. Ülikooliõpingud Alma Materis kulgesid “suurel vene iseõppijal” enamjaolt Alutaguse metsavahimajas petrooleumilambi valgel. Kaugõppe-etapp kujundas mu folkloristi-teadmised ja –eeldused. Juhtumisi oli rahvaluule-õppejõul vajaka loengukuuljaist, pika eravestluse tulemusel olin nõus kirjanduse või žurnalistika asemel erialaks valima rahvaluule.

Eesti rahvaluuleteaduse seisukohalt oli see kindlasti rohkem kui õnnelik juhus, sellest annab tuumakat tunnistust kõnesolev kogumik, kuhu artikleid on valitud aastatest 1971–2005, kusjuures neist mitmed ilmuvad eesti keeles esmakordselt.
Raamatu esimene osa käsitleb jutustatud tegelikkuse problemaatikat eesti folklooris. Kuuludes ise pärimusühiskonda, on see andnud autorile kui uurijale kordumatu võimaluse jälgida jutuvestmise kulgu kõigepealt passiivse kuulajana, ise asjasse sekkumata. Teisalt on see säilitanud kogu folklooripärandiga ümberkäimisel teatava kriitilise meele, mida argikeeles tavatseme nimetada “terveks talupojamõistuseks” ning mis linnastunud ning ainult arhiividest kopeeritud materjale pruukival noorteadlasel kipub kahjuks pahatihti kaduma. Rääkimata sellest, mida pakub kaasaegne infotehnoloogia võimalikule pärimuskultuurihuvilisele. Erinevatel veebisaitidel ringi luusides võib “pärismaalastega” kokku puutumata “kopipasteerida” arvestatava uurimuse samas stiilis nagu seda praktiseerisid näiteks 19.–20. sajandi kabinetiteadlastest etnoloogid, kes kasutasid ainult teiste poolt kogutud materjale ega puutunud ise uuritavate ühiskondadega kokku.
Teine osa käsitleb rahvakalendri erinevate tähtpäevadega seotud uurimusi. Kuigi Mall Hiiemäe on ise intervjuudes korduvalt väitnud, et see temaatika on talle kõige võõram, on ta tuntust ja tunnustust pälvinud monumentaalse antoloogia “Eesti rahvakalender” koostajana, mille uurimuslik osa ilmus 1988. aastal saksakeelse monograafiana “Der estnische Volkskalender” ühes väärikamas seerias “Folklore Fellows Communications (nr 268) ning mis oli ühtlasi ka juubilari doktoritöö.

Rahvakalendrile, nagu kogu pärimuskultuuri ümbritsevale tähendusväljale, on tunnuslik muutumine ning neid tähendusi on huvitav uurida, on öelnud Mall Hiiemäe ise oma folkloristikutsumusest kõneldes. Juubilari püsivast uurijahuvist rahvakalendri vastu annab tunnistust seegi, et samaaegselt kõnesoleva artiklikogumikuga ilmus trükist ka lõunaeesti kalendripärimust kajastav kommenteeritud tekstiantoloogia “Päiv ei ole päiväle veli”.
Mall Hiiemäe tundlikku loodustaju ning rohelist mõtteviisi kajastavad raamatu kaks viimast peatükki, kus põhirõhk on meie rahva uskumustel ja arusaamistel loodusest meie ümber, märkidest maastikul ning paigamälus, kuid ka kogu looduskultuuris peituvatest väärtustest eestlase mälus ja mõtteviisis tervikuna. Mall Hiiemäe on õnnelikult õpetlik näide, kuivõrd vajalik on folkloristile sinasõprus mõne teise teadusvaldkonnaga. Lugedes tema käsitlusi looduse, folkloori ning rahvausundi seostest olen end sageli tabanud mõttelt, kas poleks juba ammu aeg loobuda kivinenud arusaamast nagu folkloristika kuuluks lahutamatult ainult filoloogiliste distsipliinide juurde.

Tegelikult on äraütlemata raske kirjutada juubelilugu õpetajast ja heast ning alati abivalmis kolleegist, kelle uurijakogemus kattub sinu enda elatud aastatega ning kelle elukogemus sinu enda omaga võrreldes tuleks korrutada kahega. Jääb üle soovida vaid nõtket sulge ja jätkuvalt terast pilku jälgimaks kõike seda, mis toimub meie üleilmastuvas maailmas.

Palju õnne!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv